Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu Didactic về phép kéo theo và phép tương đương trong dạy học toán ở trung học cơ sở

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu Didactic về phép kéo theo và phép tương đương trong dạy học toán ở trung học cơ sở

  Đề tài: Nghiên cứu Didactic về phép kéo theo và phép tương đương trong dạy học toán ở trung học cơ sở
  MỞ ĐẦU
  II. Những ghi nhận ban đầu và câu hỏi xuất phát
  Chúng tôi xin được bắt đầu bằng một bài toán hình học trong sách giáo khoa
  Toán lớp 8 như sau:
  “Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB,
  BC, CD, DA. Chứng minh rằng tứ giác MNPQ là hình bình hành. Tìm điều
  kiện của ABCD để tứ giác MNPQ là:
  a/ hình chữ nhật
  b/ hình thoi
  c/ hình vuông
  Chúng tôi ghi nhận được lời giải của một số học sinh lớp 8 sau đây:
  “Nếu tứ giác MNPQ là hình chữ nhật (sau khi đã chứng minh được MNPQ là
  hình bình hành) thì MN  MQ
  Mà MN// AC
  Mà MQ// BD
  Nên AC BD
  Vậy tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì hai đường chéo AC và BD vuông góc
  với nhau.”
  Lí luận tương tự, các em cũng kết luận rằng:
  “Vậy tứ giác MNPQ là hình thoi thì hai đường chéo AC và BD bằng nhau”.
  “ Vậy tứ giác MNPQ là hình vuông thì hai đường chéo AC và BD vừa bằng
  nhau vừa vuông góc với nhau”.
  Như vậy, trong lời giải thật ra các em mới tìm được một điều kiện cần trong
  khi yêu cầu của bài toán là phải tìm điều kiện cần và đủ. Nói cách khác, học
  sinh chỉ mới đưa ra được một điều kiện để MNPQ là hình chữ nhật (tương
  ứng hình thoi, hình vuông) mà chưa chứng minh được rằng ngoài điều kiện đã nêu, bài toán không còn điều kiện nào khác. Vì vậy, học sinh đã nêu ra một
  lời giải đúng về mặt kết quả nhưng sai lầm về mặt lập luận.
  Từ những ghi nhận ban đầu đó, chúng tôi thấy cần thiết phải đặt ra các câu
  hỏi sau đây:
  - Phép kéo theo và phép tương đương được sách giáo khoa đưa vào ở
  thời điểm nào, bằng cách nào, và nhằm mục đích gì?
  - Quan hệ giữa phép kéo theo và phép tương đương được thể hiện như
  thế nào trong sách giáo khoa?
  - Cách trình bày của sách giáo khoa đã ảnh hưởng thế nào đến việc tiếp
  thu của học sinh? Tri thức này được học sinh vận dụng như thế nào?
  - Có những qui tắc nào của hợp đồng didactic về phép kéo theo và phép
  tương đương đã ảnh hưởng sâu sắc đến việc dạy và học khái niệm này? Nó có
  tạo những khó khăn cho học sinh khi vận dụng chúng để giải các bài tập cụ
  thể hay không? Ứng xử của giáo viên trước những “sai lầm” về mặt lôgic như
  đã nêu trong phần trên?
  III. Phạm vi lí thuyết tham chiếu
  Để tìm các yếu tố cho phép trả lời các câu hỏi trên, chúng tôi đặt nghiên cứu
  của mình trong lí thuyết didactic toán, cụ thể là :
   Lí thuyết nhân chủng học didactic
   mối quan hệ thể chế , cách tiếp cận sinh thái
   mối quan hệ cá nhân
   các tổ chức toán học
   Khái niệm hợp đồng didactic
  IV.Trình bày lại câu hỏi nghiên cứu Trong khuôn khổ của phạm vi lí thuyết tham chiếu vừa lựa chọn, chúng tôi
  trình bày lại các câu hỏi nghiên cứu như sau:
  Q1: Những đặc trưng khoa học luận nào của khái niệm phép kéo theo, phép
  tương đương có thể được phân tích và tổng hợp từ các công trình nghiên cứu
  đã có? Những kiểu tình huống, những kiểu bài toán nào làm cho phép kéo
  theo, phép tương đương được xuất hiện? Những đối tượng toán học nào có
  ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển khái niệm này?
  Q2: Khái niệm phép kéo theo, phép tương đương được trình bày như thế nào
  trong chương trình và sách giáo khoa Toán lớp 7 nói riêng và các lớp ở trung
  học cơ sở nói chung? Những dạng bài tập nào được sách giáo khoa, sách bài
  tập ưu tiên đưa ra trong hệ thống bài tập mà ở đó phép kéo theo, phép tương
  đương có khả năng vận hành tốt nhất?
  Q3: Cách trình bày của sách giáo khoa có ảnh hưởng gì đến việc học khái
  niệm này của học sinh? Đâu là những chướng ngại của học sinh khi học khái
  niệm này?
  Q4: Những qui tắc nào của hợp đồng didactic được hình thành giữa giáo viên
  và học sinh trong quá trình dạy- học khái niệm này?
  V. Mục đích nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu
  Mục đích nghiên cứu của đề tài này là đi tìm câu trả lời cho các câu hỏi đã
  nêu ra ở trên.
  Để làm được điều đó, chúng tôi tiến hành các nghiên cứu sau đây:
  - Phân tích, tổng hợp các tài liệu hoặc các công trình đã được công bố
  về lịch sử toán học hay về khoa học luận để làm rõ nghĩa của phép
  kéo theo, phép tương đương. Kết quả này sẽ là câu trả lời cho câu hỏi
  Q1 và là cơ sở tham chiếu cho mối quan hệ thể chế nghiên cứu ở
  phần sau. - Phân tích chương trình và sách giáo khoa Việt Nam có so sánh, đối
  chiếu với sách giáo khoa của Pháp. Đồng thời tiến hành phân tích các
  tổ chức toán học có liên quan đến khái niệm phép kéo theo, phép
  tương đương để làm rõ các câu hỏi Q2, Q3, Q4. Từ đó, có thể đưa ra
  các giả thuyết nghiên cứu.
  - Triển khai một thực nghiệm để kiểm chứng về tính thỏa đáng của các
  giả thuyết nghiên cứu nêu ra ở trên và làm rõ ảnh hưởng của mối
  quan hệ thể chế của khái niệm này lên mối quan hệ cá nhân của học
  sinh.
  VI. Tổ chức của luận văn
  Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn gồm có bốn chương:
  - Mở đầu: những ghi nhận ban đầu và câu hỏi xuất phát
  - Chương 1: Nghiên cứu mối quan hệ thể chế với khái niệm phép kéo
  theo, phép tương đương.
  - Chương 2: Nghiên cứu khoa học luận về các khái niệm phép kéo
  theo, phép tương đương.
  - Chương 3: Nghiên cứu sự vận hành của phép kéo theo, phép tương
  đương trong việc giải một số bài toán hình học tiêu biểu và trong việc
  giải các phương trình có chứa căn, các phương trình có chứa ẩn ở
  mẫu và các bài toán có tham số.
  - Chương 4: Thực nghiệm để kiểm tra rính thỏa đáng của các giả
  thuyết nghiên cứu đã nêu ở trên.
  - Phần kết luận: Tóm tắt các kết quả đạt được ở chương 1, 2, 3, 4 và
  nêu một số hướng nghiên cứu mở ra từ luận văn .
  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cám ơn
  Danh mục các bảng
  Mở đầu 1
  Chương 1: NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ THỂ CHẾ VỚI CÁC KHÁI
  NIỆM PHÉP KÉO THEO VÀ PHÉP TƯƠNG ĐƯƠNG
  1.1. Phép kéo theo và phép tương đương trong chương trình toán trung
  học cơ sở 5
  1.1.1: Phép kéo theo và phép tương đương trong chương trình toán
  lớp 7 5
  1.1.2: Phép kéo theo và phép tương đương trong chương trình toán
  lớp 8 7
  1.1.3: Phép kéo theo và phép tương đương trong chương trình toán
  lớp 9 9
  1.2. Phép kéo theo và phép tương đương trong sách giáo khoa Toán Việt Nam
  .10
  1.2.1: Phép kéo theo và phép tương đương trong sách giáo khoa toán
  lớp 7 .10
  1.2.2: Phép kéo theo và phép tương đương trong sách giáo khoa toán
  lớp 8 19
  1.2.3: Phép kéo theo và phép tương đương trong sách giáo khoa toán
  lớp 9 28
  1.3 Phép kéo theo và phép tương đương trong sách giáo khoa Toán Pháp
  32
  1.3.1: Phép kéo theo và phép tương đương trong sách giáo khoa toán
  Pháp lớp 7 33
  1.3.2: Phép kéo theo và phép tương đương trong sách giáo khoa toán
  Pháp lớp 8 37
  1.3.3: Phép kéo theo và phép tương đương trong sách giáo khoa toán
  Pháp lớp 9 .42
  1.4 Kết luận 44
  Chương 2: ĐẶC TRƯNG KHOA HỌC LUẬN CỦA PHÉP KÉO THEO VÀ
  PHÉP TƯƠNG ĐƯƠNG
  2.1: Vài nét lịch sử về phép kéo theo và phép tương đương 47
  2.1.1: Giai đoạn 1: Trước thế kỷ XIX .47
  2.1.2: Giai đoạn 2: Sau thế kỷ XIX 50 2.2: Đặc trưng của khái niệm phép kéo theo và phép tương đương trong phạm vi
  toán ở bậc đại học 55
  2.2.1: Mệnh đề với Phép kéo theo và Phép tương đương .55
  2.2.2.: Suy luận diển dịch 57
  2.2.2.a: Phép suy diễn từ một tiền đề .57
  2.2.2.b: Phép suy diễn từ nhiều tiền đề và quy tắc suy diễn 57
  2.2.2.c: Những suy luận không hợp logich thường gặp 58
  2.2.2.d: Suy luận hợp logich va chứng minh .59
  2.3: kết luận .60
  Chương 3: NGHIÊN CỨU SỰ VẬN HÀNH CỦA PHÉP KÉO THEO VÀ
  PHÉP TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN TIÊU
  BIỂU Ở THCS
  3.1: Các bài toán hình học tiêu biểu 63
  3.2: Các bài toán giải phương trình chứa ẩn dưới mẫu thức , phương trình chứa
  ẩn dưới dấu giá trị tuyệt đối, phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai .67
  3.2.1: Các bài toán giải phương trình chứa ẩn dưới mẫu thức .67
  3.2.2.:Các bài toán giải phương trình chứa ẩn dưới dấu giá trị tuyệt đối
  .69
  3.2.3: Các bài toán giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai 71
  3.3: Kết luận 73
  Chương 4: THỰC NGHIỆM
  4.1. Mục đích thực nghiệm .76
  4.2. Đối tượng, hình thức thực nghiệm .76
  Thực nghiệm 1
  4.3. Phân tích tiên nghiệm các câu hỏi thực nghiệm 76
  4.3.1. Giới thiệu các câu hỏi thực nghiệm .76
  4.3.2. Phân tích các câu hỏi thực nghiệm 78
  4.3.3. Phân tích các chiến lược và cái có thể quan sát .79
  4.4. Phân tích hậu nghiệm các câu hỏi thực nghiệm .83
  4.4.1. Phân tích sản phẩm thu được của câu hỏi 1 83
  4.4.2. Phân tích sản phẩm thu được của câu hỏi 2 84
  4.4.3. Phân tích sản phẩm thu được của câu hỏi 3 86
  4.4.4. Phân tích sản phẩm thu được của câu hỏi 4 . 87
  Thực nghiệm 2
  4.5. Phân tích tiên nghiệm các câu hỏi thực nghiệm 88
  4.5.1. Giới thiệu các câu hỏi thực nghiệm .88
  4.5.2. Phân tích các câu hỏi thực nghiệm 91
  4.5.3. Phân tích các chiến lược và cái có thể quan sát .92
  4.6. Phân tích hậu nghiệm các câu hỏi thực nghiệm .95
  4.6.1. Phân tích sản phẩm thu được của câu hỏi 1 .95
  4.6.2. Phân tích sản phẩm thu được của câu hỏi 2 .96
  4.6.3. Phân tích sản phẩm thu được của câu hỏi 3 97 4.6.4. Phân tích sản phẩm thu được của câu hỏi 4 . 99
  4.7. Kết luận về thực nghiệm .100
  KẾT LUẬN 102
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Nghiên cứu Didactic về phép kéo theo và phép tương đương trong dạy học toán ở trung học cơ sở
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu Didactic về phép kéo theo và phép tương đương trong dạy học toán ở trung học cơ sở sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status