Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tính toán, thiết kế máy tách râu trà

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tính toán, thiết kế máy tách râu trà

  Đề tài: Thác triển chỉnh hình kiểu Riemann

  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cảm ơn . 1
  Mục lục 2
  MỞ ðẦU . 4
  Chương 1. CÁC KIẾN THỨC CHUẨN BỊ . 8
  1.1. Không gian phức
  n
  ℂ 8
  1.2. ðịnh nghĩa hàm chỉnh hình . 8
  1.3. ðịnh nghĩa miền chỉnh hình và miền lồi chỉnh hình 9
  1.4. Hàm ñiều hòa dưới, hàm ña ñiều hòa dưới 10
  1.5. Bao ña ñiều hòa dưới 12
  1.6. Nguyên lý môñun cực ñại . 15
  1.7. Không gian Banch hyperbolic . 17
  1.8. Tập cực và tập ña cực . 18
  1.9. ðiều kiện lồi – ñĩa yếu và tính chất . 18
  1.10. ðịnh lý Shiffmann 19
  Chương 2. THÁC TRIỂN CHỈNH HÌNH QUA SIÊU MẶT . 20
  2.1. ðịnh lý Kwack 20
  2.2. Mở rộng ñịnh lý Kwack sang vô hạn chiều . 21
  2.3. ðịnh lý thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs 25
  Chương 3. THÁC TRIỂN CHỈNH HÌNH QUA CÁC TẬP CỰC . 29
  3.1. Thác triển chỉnh hình qua tập cực . 29
  3.1.1. ðịnh nghĩa tập cực và tính chất . 29
  3.1.2. Ký hiệu . 30 3
  3.1.3. ðịnh lý thác triển chỉnh hình qua tập ña cực ñóng 31
  3.2. Thác triển chỉnh hình qua tập cực loại hữu hạn . 38
  3.2.1. ðịnh lý Noguchi . 38
  3.2.2. ðịnh nghĩa tập cực loại hữu hạn . 39
  3.2.3. ðịnh lý thác triển chỉnh hình qua tập cực loại hữu hạn
  ñóng với tập giá trị là không gian giả lồi . 39
  3.2.4. ðịnh lý thác triển chỉnh hình qua tập cực loại hữu hạn
  ñóng với tập giá trị là mặt Riemann compact hyperbolic 42
  3.3. Miền Hartogs và thác triển chỉnh hình qua tập cực loại
  hữu hạn 43
  3.3.1.ðịnh nghĩa . 43
  3.3.2. Tính chất thác triển chỉnh hình thực sự qua tập cực loại
  hữu hạn (SPEP) 43
  3.3.3. ðịnh lý về quan hệ giữa tính chất (SPEP) của không gian
  giải tích Banach và miền Hartogs của nó 48
  KẾT LUẬN . 51
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 52
  4
  MỞ ðẦU
  1. Lý do chọn ñề tài:
  Thác triển chỉnh hình là một trong những bài toán trung tâm của Giải
  tích phức hữu hạn cũng như vô hạn chiều. Trên thế giới có nhiều nhà toán học
  quan tâm tới vấn ñề này và trong khoảng hơn 3 thập kỷ qua ñã có nhiều kết
  quả nghiên cứu quan trọng như Shiffman, Nguyen Thanh Van, Ahmed
  Zeriahi, Ở Việt Nam hình thành một nhóm khá mạnh nghiên cứu về bài
  toán này, trong ñó nổi bật các nhà khoa học Nguyễn Văn Khuê, Hà Huy
  Khoái, ðỗ ðức Thái và Lê Mậu Hải.
  Cho ñến nay việc thác triển ánh xạ chỉnh hình có hai dạng ñáng chú ý:
  Dạng 1: Thác triển ánh xạ chỉnh hình lên bao chỉnh hình, hay còn gọi
  là thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs. Trong ñó trường hợp ñặc biệt nhưng
  quan trọng là với ñiều kiện nào của không gian phức X thì mọi ánh xạ chỉnh
  hình từ 2 H r X ( )→ có thể thác triển chỉnh hình tới
  2
  ∆ , ở ñây 0 1 < <r và
  { } { }
  2 2
  2 1 2 1 1 2 2 H r z z z r z z z r ( ) ( , ) :| | ( , ) :| | 1 = ∈ ∆ < ∪ ∈∆ > ư
  với
  ∆ = ∈ {z C: |z| <1}
  Dạng 2: Thác triển ánh xạ qua các tập mỏng (tức là các tập có ñộ ño
  Lebegue bằng 0), chẳng hạn qua tập các ñiểm kỳ dị cô lập, qua siêu mặt hoặc
  qua tập ña cực ñóng. Thác triển kiểu này ñược gọi là thác triển chỉnh hình
  kiểu Riemann. 5
  Trong ña số các trường hợp thì thác triển chỉnh hình kiểu Riemann tỏ ra
  khó hơn rất nhiều so với thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs.
  Như vậy việc thác triển chỉnh chình kiểu Riemann là phương hướng
  thứ hai của bài toán thác triển ánh xạ chỉnh hình. Nó ñã ñược quan tâm nghiên
  cứu từ lâu bởi rất nhiều nhà toán học lớn. Cùng với sự hình thành của ngành
  giải tích phức hyperbolic, phương hướng nghiên cứu nói trên ñã có những tiến
  bộ ñáng kể, ñặc biệt là việc nghiên cứu bài toán thác triển ánh xạ chỉnh hình
  qua ñiểm thủng. Từ ñịnh lý Kwack, ðỗ ðức Thái ñã có những công trình
  nghiên cứu về tính chất
  *
  ∆ - thác triển.
  Năm 1995, ðỗ ðức Thái ñã chứng minh ñược rằng nếu X là một không
  gian phức có tính chất 1 – thác triển chỉnh hình thực sự qua tập ña cực thì nó
  có tính chất n - thác triển chỉnh hình thực sự qua tập ña cực với mọi n 2 ≥ .
  Dựa vào lịch sử của vấn ñề ñược nêu trên, chúng tôi nhận thấy vai trò
  quan trọng của việc nghiên cứu bài toán thác triển chỉnh hình kiểu Riemann.
  ðể có thể ñọc ñược và hiểu biết các kiến thức có liên quan, tôi ñã ñược giảng
  viên hướng dẫn tạo ñiều kiện ñể tiếp xúc với các tài liệu khoa học và các sách
  giáo khoa nâng cao về giải tích phức. ðó cũng là một cơ hội cho bản thân tôi
  ñể củng cố các kiến thức về tôpô. Hơn nữa việc tìm hiểu bài toán thác triển
  chỉnh hình kiểu Riemann cũng là cơ sở cho việc tìm hiểu một cách toàn diện
  bài toán thác triển chỉnh hình.
  ðó là lý do chúng tôi chọn ñề tài Luận văn là 6
  “Thác triển chỉnh hình kiểu Riemann”
  2. Mục ñích nghiên cứu.
  Nghiên cứu bài toán thác triển chỉnh hình kiểu Riemann.
  3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  Tô pô và Hình học giải tích phức.
  4. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của ñề tài.
  Tìm hiểu bài toán thác triển chỉnh hình kiểu Reimann, từ cơ sở ñó tìm
  hiểu một cách toàn diện bài toán thác triển ánh xạ chỉnh hình.
  5. Cấu trúc luận văn.
  Nội dung của Luận văn này gồm phần mở ñầu, ba chương nội dung và
  phần kết luận. Cụ thể như sau:
  Phần mở ñầu: Nêu xuất xứ của bài toán ñược nghiên cứu.
  Chương 1: Trình bày các ñịnh nghĩa và các kết quả ñã ñược viết
  thành giáo khoa có liên quan ñến ñề tài. Do kiến thức về tôpô và giải tích của
  các tác giả có liên quan ñến bài toán chủ yếu do tự nghiên cứu tài liệu, do ñó
  chúng tôi trình bày khá chi tiết về các nội dung này.
  Chương 2: Thác triển chỉnh hình qua siêu mặt.
  Xuất phát ñịnh lý về tính chất
  *
  ∆ ưthác triển mà có thể ñược xem là
  một sự mở rộng của ñịnh lý Kwack từ một chiều sang vô hạn chiều, chúng tôi
  tìm hiểu bài toán thác triển chỉnh hình qua siêu mặt.
  Chương 3: Thác triển chỉnh hình qua các tập cực. 7
  Trước hết chúng tôi tìm hiểu việc thác triển chỉnh hình qua các tập cực
  và sau ñó thác triển chỉnh hình qua các tập cực loại hữu hạn. Ngoài ra, chúng
  tôi cũng tìm hiểu về miền Hartogs và liên quan ñến tính chất thác triển chỉnh
  hình thực sự qua tập cực loại hữu hạn.
  Phần kết luận: ðưa ra các nhận xét của bản thân tác giả về các kết quả
  ñã tìm hiểu ñược, ñồng thời qua ñó phát thảo các hướng nghiên cứu tiếp theo
  trong thời gian tới nếu thời gian và ñiều kiện cho phép.
  Trong Luận Văn này, chúng tôi tìm hiểu các kết quả nói trên ñể củng
  cố kiến thức của mình và ñồng thời nghiên cứu việc thác triển chỉnh hình qua
  các tập cực ñóng và sau ñó nghiên cứu tính chất thác triển chỉnh hình qua tập
  cực loại hữu hạn và tính chất thác triển chỉnh hình thực sự qua tập cực loại
  hữu hạn. Do thời gian có hạn và nội dung kiến thức quá mới, chúng tôi chỉ
  dừng lại ở chỗ tìm hiểu các bài báo và trình bày lại theo hiểu biết của mình.


  Xem Thêm: Tính toán, thiết kế máy tách râu trà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tính toán, thiết kế máy tách râu trà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status