Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương "dòng điện xoay chiều" và "dao động và sống điện tử" Vật lý 12 Trung học phổ thông (THPT) nhằm phát huy tính tích c

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương "dòng điện xoay chiều" và "dao động và sống điện tử" Vật lý 12 Trung học phổ thông (THPT) nhằm phát huy tính tích c

  Đề tài: Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương "dòng điện xoay chiều" và "dao động và sống điện tử" Vật lý 12 Trung học phổ thông (THPT) nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh
  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
  Danh mục các bảng, các biểu đồ
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC SỬ DỤNG CÂU TRẮC
  NGHIỆM TRONG DẠY HỌC NHẰM PHÁT HUY
  TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
  1.1. Tìm hiểu về dạy học theo hướng tăng cường tính tích cực học tập
  của học sinh . 6
  1.1.1. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học Vật lý ở
  trường phổ thông 6
  1.1.2. Tính tích cực của học sinh trong học tập 7
  1.1.3. Phương pháp dạy học tích cực . 11
  1.1.4. Một số phương pháp dạy học tích cực cần được phát triển
  ở trường phổ thông 15
  1.2. Tìm hiểu về câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học vật lý ở trường
  phổ thông . 22
  1.2.1. Khái niệm 22
  1.2.2. Đặc điểm của trắc nghiệm khách quan 23
  1.2.3. Các hình thức trắc nghiệm được sử dụng trong đề tài 24
  1.2.4. Các tiêu chuẩn đánh giá bài trắc nghiệm khách quan và
  câu trắc nghiệm khách quan . 27
  1.3. Cơ sở lý luận của việc sử dụng câu trắc nghiệm vào việc xây
  dựng các phương án dạy học nhằm phát huy tính tích cực học tập
  của học sinh . 30 1.3.1. Vai trò thường thấy của câu trắc nghiệm 30
  1.3.2. Mở rộng vai trò của câu trắc nghiệm trong giảng dạy 31
  Chương 2: SOẠN THẢO TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CHƯƠNG
  “DÒNG ÐIỆN XOAY CHIỀU” VÀ “DAO ÐỘNG
  VÀ SÓNG ÐIỆN TỪ” THEO HƯỚNG SỬ DỤNG
  CÂU TRẮC NGHIỆM NHẰM PHÁT HUY TÍNH
  TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
  2.1. Cấu trúc và nội dung cơ bản của chương 35
  2.2. Mục tiêu và vị trí của chương trong chương trình 37
  2.3. Thực tế dạy học chương “Dòng điện xoay chiều” và “Dao động
  và sóng điện từ” 40
  2.3.1. Một số khó khăn của học sinh khi học tập chương “Dòng
  điện xoay chiều” và “Dao động và sóng điện từ” . 40
  2.3.2. Một số khó khăn, hạn chế của giáo viên khi dạy chương
  “Dòng điện xoay chiều” và “Dao động và sóng điện từ” . 41
  2.4. Thiết kế bài giảng chương “Dòng điện xoay chiều” và “Dao động
  và sóng điện từ” theo hướng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm 42
  2.5. Kết luận chương 2 . 69
  Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
  3.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm . 71
  3.2. Đối tượng thực nghiệm sư phạm . 71
  3.3. Nhiệm vụ thực nghiệm 71
  3.4. Cách tiến hành . 72
  3.5. Kết quả 71
  3.6. Kết luận chương 3 . 82
  KẾT LUẬN 84
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 86
  PHỤ LỤCDANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  SGK : sách giáo khoa
  GD - ĐT : giáo dục – đào tạo
  Đ : đúng
  ĐC : đối chứng
  GV : giáo viên
  HS : học sinh
  S : sai
  TN : thực nghiệm
  TNKQ : trắc nghiệm khách quan
  TNSP : thực nghiệm sư phạm
  THPT : trung học phổ thông
  THCS : trung học cơ sở
  PP : phương pháp DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 3.1 : Ma trận của bài kiểm tra 1 tiết 73
  Bảng 3.2 : Thống kê điểm số, tần số, tần suất, tần suất tích lũy của
  bài kiểm tra lớp đối chứng và lớp thực nghiệm 73
  Bảng 3.3 : Các tham số đặc trưng thống kê của nhóm đối chứng và
  thực nghiệm của bài kiểm tra 1 tiết 75
  Bảng 3.4 : Ma trận của bài kiểm tra 15 phút 78
  Bảng 3.5 : Thống kê điểm số, tần suất, tần số, tần suất tích lũy của
  bài kiểm tra 15 phút 79
  Bảng 3.6 : Các tham số đặc trưng thống kê của nhóm đối chứng và
  thực nghiệm của bài kiểm tra 15 phút 80DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
  Biểu đồ 3.1 : Phân phối tần số của nhóm đối chứng và nhóm thực
  nghiệm trong bài kiểm tra 1 tiết 76
  Biểu đồ 3.2 : Phân phối tần suất của nhóm đối chứng và thực nghiệm
  trong bài kiểm tra 1 tiết . 76
  Biểu đồ 3.3 : Phân phối tần suất tích lũy của nhóm đối chứng và thực
  nghiệm trong bài kiểm tra 1 tiết 77
  Biểu đồ 3.4 : Phân phối tần số của nhóm đối chứng và nhóm thực
  nghiệm trong bài kiểm tra 15 phút 81
  Biểu đồ 3.5 : Phân phối tần suất của nhóm đối chứng và thực nghiệm
  trong bài kiểm tra 15 phút . 81
  Biểu đồ 3.6 : Phân phối tần suất tích lũy của nhóm đối chứng và thực
  nghiệm trong bài kiểm tra 15 phút 82MỞ ĐẦU
  1.Lý do chọn đề tài
  Cùng với xu thế phát triển của đất nước và thế giới, nền giáo dục Việt Nam
  đã và đang bước vào công cuộc đổi mới. Đổi mới giáo dục không chỉ bàn về đổi
  mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương tiện dạy học, đổi mới sách giáo khoa
  hay đổi mới về chương trình mà còn bàn về đổi mới trong kiểm tra đánh giá. Hiện
  nay, Bộ giáo dục và đào tạo có chủ trương đổi mới kiểm tra đánh giá bằng cách áp
  dụng kỹ thuật trắc nghiệm.
  Bên cạnh đó, công cuộc đổi mới trong giáo dục đang từng bước chuyển dần
  vai trò giáo viên là trung tâm sang vai trò học sinh là trung tâm để phát huy tính tích
  cực, tự lực của học sinh trong học tập. Nhiều phương pháp dạy học hiện đại ra đời
  được xây dựng trên cơ sở lấy học sinh làm trung tâm của hoạt động nhận thức đã
  đem lại những hiệu quả đáng kể. Tuy nhiên, việc áp dụng các phương pháp dạy học
  hiện đại vào thực tiễn giáo dục vẫn chưa thật sự rộng rãi, có thể vì những lý do sau:
  - Giáo viên và học sinh vẫn còn cảm thấy các phương pháp dạy học hiện đại là
  mới mẻ, chưa quen thuộc.
  - Các phương pháp hiện đại không phải có thể áp dụng cho tất cả các bài học
  trong sách giáo khoa.
  - Do thiếu thốn điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị.
  - Khối lượng kiến thức tương đối nhiều, thời gian học tập còn hạn chế, chưa
  cân xứng.
  Do đó, để áp dụng các phương pháp hiện đại đòi hỏi phải có sự cải biến lại
  theo thực tiễn hay phối hợp nhiều phương pháp lại với nhau. Hay nói cách khác,
  chúng ta cần sáng tạo để có được những phương pháp giảng dạy gần gũi với học
  sinh, dễ tiến hành, đem lại hiệu quả.
  Từ những suy nghĩ trên, cùng với xu hướng tổ chức kiểm tra đánh giá bằng
  trắc nghiệm 100% ở các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại
  học, đề tài “Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương
  “Dòng điện xoay chiều” và “Dao động và sóng điện từ”- Vật lý 12 THPT Ban cơbản- nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập” vận dụng câu hỏi trắc
  nghiệm vào toàn bộ quá trình nhận thức của học sinh, kích thích hứng thú học tập,
  rèn luyện khả năng tự lực, tự chiếm lĩnh kiến thức cho học sinh. Đồng thời giúp học
  sinh trở nên quen thuộc với những câu hỏi trắc nghiệm, có khả năng phản xạ tốt khi
  đối diện với những kỳ thi quan trọng trong chương trình học.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Đề tài: “Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương
  “Dòng điện xoay chiều” và “Dao động và sóng điện từ”- Vật lý 12 THPT Ban cơ
  bản- nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập” nhằm mục đích sau:
  Xây dựng phương án dạy học có sử dụng câu trắc nghiệm cho các bài học
  trong chương “Dòng điện xoay chiều” và “Dao động điện và sóng điện từ” – Vật lý
  lớp 12 THPT Ban cơ bản –nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập.
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  Khách thể nghiên cứu: Học sinh lớp 12 trong quá trình học tập chương “
  Dòng điện xoay chiều” và “ Dao động và sóng điện từ”
  Đối tượng nghiên cứu: Quá trình dạy học chương “Dòng điện xoay chiều” và
  “Dao động và sóng điện từ” theo hướng xây dựng những phương án dạy học và lựa
  chọn câu hỏi trắc nghiệm sử dụng trong từng phương án để tăng tính tích cực của
  học sinh trong học tập.
  4. Giả thuyết khoa học, ý nghĩa thực tiễn của đề tài
  Đối với mỗi bài học, ta có nhiều phương án khác nhau, tuy nhiên, ta cần lựa
  chọn và kết hợp các phương án để sử dụng chúng thật phù hợp trong từng bài dạy,
  phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh và điều kiện cơ sở vật chất của nhà
  trường.
  Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm vào hoạt động tổ chức nhận thức trước hết làm
  tăng tính tích cực của học sinh trong học tập, sau đó có thể định hướng để học sinh
  thông qua câu hỏi trắc nghiệm tự chiếm lĩnh kiến thức. Nhờ vậy, học sinh có thể
  hiểu kiến thức sâu sắc hơn và ghi nhớ kiến thức được lâu dài hơn. 5. Phạm vi nghiên cứu
  Nghiên cứu chương “Dòng điện xoay chiều” và “Dao động và sóng điện từ”
  trong chương trình Vật lý lớp 12 THPT về việc soạn thảo câu trắc nghiệm và xây
  dựng phương án dạy học cho từng bài cụ thể trong chương, có sử dụng câu trắc
  nghiệm trong từng hoạt động chiếm lĩnh kiến thức.
  Lớp thực nghiệm: lớp 12A9 và 12A11, lớp đối chứng: lớp 12A8 và 12A10
  trường THPT Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
  6. Nhiệm vụ nghiên cứu
  Để đạt được những mục tiêu trên, cần thực hiện những nhiệm vụ sau:
  + Nghiên cứu lý luận về dạy học lấy học sinh làm trung tâm nhằm định
  hướng trong việc xây dựng tiến trình hoạt động nhận thức cho học sinh.
  + Nghiên cứu lý luận về việc nâng cao tính tích cực, chủ động của học sinh
  trong định hướng đổi mới hiện nay, về cách thức soạn câu trắc nghiệm và những
  đặc điểm của câu trắc nghiệm.
  + Phân tích những kiến thức cần dạy trong chương “ Dòng điện xoay chiều”
  và “Dao động và sóng điện từ”.
  + Tìm hiểu thực tế học tập chương “ Dòng điện xoay chiều” và “Dao động
  và sóng điện từ” của học sinh để xem xét những khó khăn, hạn chế.
  + Xây dựng những phương án dạy học theo hướng sử dụng câu hỏi trắc
  nghiệm để phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập.
  + Tìm hiểu thực tế những khó khăn của học sinh khi giải bài tập trắc nghiệm
  trong khuôn khổ chương trình vật lý phổ thông.
  + Tiến hành thực nghiệm sư phạm ở trường phổ thông trên một số lớp cụ thể
  như trên. Sau đó đối chiếu với một số lớp đối chứng để đánh giá kết quả thực
  nghiệm.
  + Đề xuất nhận xét, ý kiến.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  Để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể trên, chúng tôi sử dụng những phương
  pháp chủ yếu sau: * Phương pháp nghiên cứu lý luận:
  -Xây dựng thuật ngữ, khái niệm: Tìm hiểu lý luận về dạy học lấy học sinh
  làm trung tâm, các phương án dạy học hiện đại, tính tích cực của học sinh trong học
  tập, lý luận về trắc nghiệm và việc sử dụng trắc nghiệm trong giảng dạy kiến thức
  mới.
  - Tìm hiểu một số ý kiến nhận định về trắc nghiệm khách quan và dạy học
  lấy học sinh làm trung tâm của các nhà nghiên cứu giáo dục.
  - Nghiên cứu tư liệu: Đọc sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, sách
  tham khảo để tìm hiểu về nội dung, cấu trúc chương, những kiến thức cần nắm
  vững, những kiến thức cần bổ sung, hoàn thiện,
  *Phương pháp thu thập dữ kiện:
  - Phương pháp điều tra: khảo sát thực tế dạy học chương “Dòng điện xoay
  chiều” và “Dao động và sóng điện từ” thông qua trò chuyện, tham khảo ý kiến giáo
  viên, ý kiến học sinh để tìm hiểu những khó khăn, sai lầm của học sinh khi học tập
  chương “Dòng điện xoay chiều” và “Dao động và sóng điện từ”.
  - Phương pháp quan sát: dự giờ các giờ dạy của giáo viên khác để tìm những
  hạn chế, những điều cần học hỏi khi giảng dạy kiến thức.
  *Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm:
  - Tiến hành dạy học chương “ Dòng điện xoay chiều” và “Dao động và sóng
  điện từ” theo những phương án dạy học hiện đại có sử dụng kết hợp câu hỏi trắc
  nghiệm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập.
  - Quan sát thái độ học tập của học sinh, sự chuẩn bị bài ở nhà, sự đóng góp
  xây dựng bài ở lớp.
  - Tiến hành kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức của học sinh bằng bài kiểm
  tra dưới hình thức trắc nghiệm ở cuối chương.
  - Phân tích, đối chiếu với lớp đối chứng để rút ra nhận xét cuối cùng. *Phương pháp thống kê:
  Đưa những tiêu chí để đánh giá kết quả thực nghiệm vào hình thức kiểm tra
  lấy điểm số để đánh giá mức độ nắm vững kiến thức của học sinh.
  *Phương pháp suy luận: sử dụng trong việc kết luận cho mỗi phần lý luận hay
  dùng để tổng hợp ý kiến từ những kết quả thực nghiệm.
  *Phương pháp mô hình hóa:
  Tiến hành xây dựng tiến trình dạy học trên khuôn khổ một lớp học để khái
  quát trên những phạm vi lớn hơn.
  8. Cấu trúc luận văn
  MỞ ĐẦU
  Chương 1: Cơ sở lý luận về việc sử dụng câu trắc nghiệm trong dạy học
  nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh.
  Chương 2: Soạn thảo tiến trình dạy học chương“ Dòng điện xoay chiều“
  và“Dao động và sóng điện từ“ theo hướng vận dụng câu hỏi trắc
  nghiệm nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh.
  Chương 3: Thực nghiệm sư phạm
  KẾT LUẬN
  PHỤ LỤC
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương "dòng điện xoay chiều" và "dao động và sống điện tử" Vật lý 12 Trung học phổ thông (THPT) nhằm phát huy tính tích c
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong dạy học chương "dòng điện xoay chiều" và "dao động và sống điện tử" Vật lý 12 Trung học phổ thông (THPT) nhằm phát huy tính tích c sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status