Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức chương Cảm ứng điện từ Vật lý 11 nâng cao theo các giai

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức chương Cảm ứng điện từ Vật lý 11 nâng cao theo các giai

  Đề tài: Xây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức chương "Cảm ứng điện từ" Vật lý 11 nâng cao theo các giai đoạn của phương pháp thực nghiệm nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ, bồi dưỡng năng lực sáng tạo của học sinh

  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục các bảng
  Danh mục các hình vẽ, đồ thị
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
  1.1 Cấu trúc và nhiệm vụ của quá trình dạy học . 5
  1.2 Bản chất của học và chức năng của dạy 7
  1.3 Phát huy tính tích cực, tự chủ và bồi dưỡng năng lực sáng tạo của HS 9
  1.4 PPTN trong nghiên cứu khoa học và trong nghiên cứu vật lý 17
  1.5 Sử dụng PPTN trong dạy học vật lý 20
  1.6 Thiết kế phương án dạy học 27
  1.7 Thực tiễn dạy học chương “Cảm ứng điện từ” ở một số trường
  THPT thành phố Hồ Chí Minh 32
  Chương 2: XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN
  THỨC THUỘC CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” LỚP
  11 THPT THEO CÁC GIAI ĐOẠN CỦA PHƯƠNG PHÁP
  THỰC NGHIỆM NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC,
  TỰ CHỦ, BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA
  HỌC SINH
  2.1 Đặc điểm của chương “Cảm ứng điện từ” 36
  2.1.1 Đặc điểm chung của chương “Cảm ứng điện từ” . 36
  2.1.2 Phân phối chương trình chương “Cảm ứng điện từ” ở lớp 11 THPT . 37
  2.1.3 Đặc điểm phương pháp dạy học . 37
  2.2 Cấu trúc logic nội dung các kiến thức chương “Cảm ứng điện từ” 38
  2.2.1 Vị trí chương “Cảm ứng điện từ” trong chương trình vật lý phổ
  thông 38
  2.2.2 Sơ đồ logic trình bày các kiến thức trong chương “Cảm ứng
  điện từ” 39
  2.2.3 Sơ đồ phát triển mạch kiến thức chương “Cảm ứng điện từ” . 41
  2.3 Mục tiêu cần đạt được khi dạy chương “Cảm ứng điện từ.” . 42
  2.4 Thiết kế phương án dạy học các bài học cụ thể 44
  Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
  3.1 Mục đích và nhiệm vụ của TNSP 104
  3.2 Đối tượng TNSP 104
  3.3 Phương pháp TNSP . 104
  3.4 Thời điểm TNSP 105
  3.5 Phân tích và đánh giá kết quả TNSP . 105
  KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ 136
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 139
  PHỤ LỤC
  CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN
  ĐC Đối chứng
  GV Giáo viên
  HĐNT Hoạt động nhận thức
  HS Học sinh
  NXB Nhà xuất bản
  PPTN Phương pháp thực nghiệm
  SGK Sách giáo khoa
  STT Số thứ tự
  THPT Trung học phổ thông
  TN Thực nghiệm
  TNSP Thực nghiệm sư phạm
  TS Tiến sĩ
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 3.1: Bảng phân phối tần số điểm số Xi
  130
  Bảng 3.2: Bảng phân phối tần suất điểm số Xi
  131
  Bảng 3.3: Bảng phân phối tần suất lũy tích 132
  Bảng 3.4: Các thông số thống kê 133
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
  Hình 3.1 107
  Hình 3.2 111
  Hình 3.3 116
  Hình 3.4 116
  Hình 3.5 117
  Hình 3.6 117
  Hình 3.7 117
  Hình 3.8 118
  Hình 3.9 118
  Hình 3.10 119
  Hình 3.11 119
  Hình 3.12 120
  Hình 3.13 120
  Hình 3.14 121
  Hình 3.15 121
  Hình 3.16 121
  Hình 3.17 121
  Hình 3.18 121
  Hình 3.19 126
  Hình 3.20 126
  Hình 3.21 128
  Biểu đồ 3.1a : Đồ thị tần số điểm số Xi
  . 130
  Biểu đồ 3.1b : Đường phân phối tần số điểm số Xi
  . 130
  Biểu đồ 3.2 : Đường phân phối tần suất . 131
  Biểu đồ 3.3 : Đường phân phối tần suất lũy tích . 132
  MỞ ĐẦU
  1. Lí do chọn đề tài và tổng quan vấn đề nghiên cứu
  Sang thế kỉ XXI, thế giới bước vào thời kì khoa học công nghệ hậu công
  nghiệp, thời kì kinh tế tri thức, thương mại điện tử, chính phủ điện tử cùng nhiều
  vấn đề có tính toàn cầu: chiến tranh, vũ khí hạt nhân, bảo vệ môi trường Xã hội
  loài người phát triển vượt bậc bằng tư duy sáng tạo, tài năng, chất xám của con
  người. Trong khi đó, Việt Nam vẫn là một nước đang phát triển với nền kinh tế
  nông nghiệp. Để có thể bắt nhịp sự phát triển chung của thế giới, nhân tố quyết định
  thắng lợi của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế là con
  người, là nguồn nhân lực Việt Nam được phát triển về số lượng và chất lượng trên
  cơ sở mặt bằng dân trí được nâng cao. Đó là những con người năng động, sáng tạo,
  biết học hỏi và áp dụng sáng tạo tinh hoa văn hóa nhân loại, biết tìm ra lối đi riêng
  phù hợp hoàn cảnh cụ thể của dân tộc; đó phải là những con người sản phẩm của
  nền giáo dục mới [4].
  Trước những yêu cầu của thời đại đòi hỏi ngành giáo dục phải thực hiện đổi
  mới chương trình giáo dục phổ thông một cách đồng bộ từ mục tiêu, nội dung,
  phương pháp, phương tiện đến cách thức đánh giá kết quả dạy học, trong đó khâu
  đột phá là đổi mới phương pháp dạy học. Nhà trường phổ thông không chỉ trang bị
  cho HS những kiến thức, kĩ năng loài người đã tích lũy được mà còn phải bồi dưỡng
  cho HS năng lực sáng tạo ra tri thức mới, cách giải quyết vấn đề mới trong học tập.
  Điều 28, mục 2 luật Giáo dục 2005 đã ghi “phương pháp giáo dục phổ thông
  phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo ” [40].
  Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 16 / 2006 /
  QĐ – BGDĐT ngày 5/5/2006 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nêu:
  “Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS; phù hợp với đặc
  trưng môn học, đặc điểm đối tượng HS, điều kiện từng lớp học; bồi dưỡng cho HS
  phương pháp tự học, khả năng hợp tác; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào
  thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập
  cho HS” [5], [6].
  Vấn đề phát triển năng lực sáng tạo của HS được nhiều nhà khoa học giáo dục
  trên thế giới đề cập đến từ rất lâu. Trong quá trình tìm tòi phương pháp dạy học
  nhằm phát triển năng lực sáng tạo của HS nhiều nhà khoa học sư phạm đã đề xuất:
  muốn phát huy tính tích cực, phát triển năng lực sáng tạo của HS thì tốt hơn hết là
  tổ chức cho HS hoạt động học tập theo con đường nhận thức sáng tạo của các nhà
  khoa học. Đối với vật lí học, một trong những phương pháp đặc trưng cơ bản là
  phương pháp thực nghiệm [22], [28].
  Ở nước ta, trong vài năm gần đây đã có nhiều công trình, đề tài, luận văn
  nghiên cứu các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động. Tuy
  nhiên, dạy học để rèn luyện, phát triển năng lực sáng tạo cho HS là vấn đề mới và
  còn nhiều khó khăn.
  Trong chương trình vật lí 11 THPT, chương "Cảm ứng điện từ" là chương mà
  các nội dung kiến thức chủ yếu được xây dựng từ thực nghiệm. Khi dạy học nhiều
  nội dung kiến thức chương này ta có thể phân chia theo các giai đoạn của phương
  pháp thực nghiệm – phương pháp nhận thức quan trọng của vật lí. Việc dạy học
  phỏng theo các giai đoạn của phương pháp thực nghiệm không những giúp HS kiến
  tạo được các kiến thức vật lí bằng chính hoạt động của bản thân mà còn có thể giúp
  HS phát triển, rèn luyện năng lực sáng tạo dựa trên vốn kiến thức và kinh nghiệm
  của mình.
  Qua tìm hiểu thực tế dạy học vật lí 11 ở trường phổ thông nói chung, chương
  "Cảm ứng điện từ" chưa được GV áp dụng phương pháp dạy học trong đó có sự vận
  dụng phương pháp nhận thức khoa học vào dạy học. Trong khi đó, dạy học theo các
  giai đoạn của một phương pháp nhận thức khoa học nào đó để HS được đóng vai trò
  nhà khoa học là biện pháp hữu hiệu để rèn luyện, phát triển năng lực sáng tạo của
  HS [22].
  Với những lí do trên, chúng tôi chọn vấn đề “Xây dựng tiến trình dạy học
  một số kiến thức chương "Cảm ứng điện từ" vật lí 11 theo các giai đoạn của
  phương pháp thực nghiệm nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ, bồi dưỡng năng
  lực sáng tạo của HS ” làm đề tài nghiên cứu của mình.
  2. Đối tượng nghiên cứu
  - Phương pháp thực nghiệm trong nghiên cứu khoa học và trong dạy học vật lí.
  - Hoạt động dạy học chương "Cảm ứng điện từ" lớp 11 THPT.
  3. Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu phương pháp tổ chức hoạt động nhận thức cho HS theo
  phương pháp thực nghiệm để thiết kế tiến trình dạy học chương "Cảm ứng điện từ"
  vật lí 11 THPT, nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ, bồi dưỡng năng lực sáng tạo
  của HS ở một số trường THPT tại thành phố Hồ Chí Minh.
  4. Mục đích nghiên cứu
  Vận dụng hệ thống quan điểm lí luận dạy học hiện đại về việc tổ chức hoạt
  động nhận thức trong dạy học vật lí theo phương pháp thực nghiệm để thiết kế tiến
  trình dạy học một số kiến thức thuộc chương “Cảm ứng điện từ” ở lớp 11 THPT
  nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ, bồi dưỡng năng lực sáng tạo của HS.
  5. Giả thuyết khoa học
  Muốn phát huy tính tích cực tự chủ, bồi dưỡng năng lực sáng tạo của HS thì
  tốt nhất là tổ chức cho HS hoạt động học tập theo con đường nhận thức sáng tạo của
  các nhà khoa học. Đối với vật lí học, một trong những phương pháp nhận thức đặc
  trưng cơ bản là phương pháp thực nghiệm. Do đó thiết kế tiến trình dạy học chương
  “Cảm ứng điện từ” vật lí 11 THPT theo các giai đoạn của phương pháp thực
  nghiệm không những làm cho HS có được kiến thức Vật lí mà còn phát huy tính
  tích cực, tự chủ, bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho HS.
  6. Nhiệm vụ nghiên cứu
  6.1 Nghiên cứu cơ sở lí luận
  Nghiên cứu mục tiêu dạy học mới.
  Nghiên cứu lí luận các quan điểm hiện đại về dạy học.
  Nghiên cứu về dạy học sáng tạo.
  Nghiên cứu lí luận về phương pháp thực nghiệm trong nghiên cứu.
  Xác định nội dung các kiến thức dạy học chương "Cảm ứng điện từ" trong
  chương trình vật lí 11 THPT.
  6.2 Nghiên cứu thực tiễn
  Tìm hiểu thực tế việc dạy và học chương "Cảm ứng điện từ" lớp 11 tại một
  số trường phổ thông.
  6.3 Thiết kế tiến trình dạy học một số kiến thức thuộc chương "Cảm ứng điện
  từ" lớp 11 THPT theo các giai đoạn của phương pháp thực nghiệm nhằm phát huy
  tính tích cực, tự chủ, bồi dưỡng năng lực sáng tạo của HS.
  6.4 Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi của đề tài, rút ra những kết
  luận về hiệu quả của đề tài.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  ghiên cứu lí thuyết.
  Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Quan sát khoa học, điều tra, phân
  tích và tổng kết kinh nghiệm.
  Phương pháp thực nghiệm sư phạm.
  Phương pháp thống kê toán học.
  8. Cấu trúc luận văn
  Phần Một: MỞ ĐẦU
  Phần Hai: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
  Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài.
  Chương 2: Xây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức thuộc chương "Cảm
  ứng điện từ" lớp 11 THPT theo các giai đoạn của phương pháp
  thực nghiệm nhằm phát huy tính tích cực tự chủ, bồi dưỡng năng
  lực sáng tạo của HS.
  Chương 3: Thực nghiệm sư phạm.
  Phần Ba: KẾT LUẬN


  Xem Thêm: Xây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức chương Cảm ứng điện từ Vật lý 11 nâng cao theo các giai
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức chương Cảm ứng điện từ Vật lý 11 nâng cao theo các giai sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status