XÂY DỰNG HỆ TÍNH TOÁN THÔNG MINH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH BIỂU DIỄN
TRI THỨC CHO CÁC HỆ GIẢI TOÁN TỰ ĐỘNG


Đỗ Văn Nhơn

Trang nhan đề
Mục lục
Mở đầu
Chương_1: Biểu diễn tri thức và hệ giải toán dựa trên tri thức.
Chương_2: Mạng suy diễn - Tính toán.
Chương_3: Mô hình tri thức các đối tượng tính toán.
Chương_4: Mạng các C-Object.
Chương_5: Các ứng dụng.

Kết luận
Danh mục các bài báo có liên quan đến luận án
Tài liệu tham khảo
Phụ lục


Xem Thêm: Xây dựng hệ tính toán thông minh xây dựng và phát triển các mô hình biểu diễn tri thức cho các hệ giải toán tự động
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng hệ tính toán thông minh xây dựng và phát triển các mô hình biểu diễn tri thức cho các hệ giải toán tự động sẽ giúp ích cho bạn.