Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
  NĂM 2011
  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ DU LỊCH Ở VIỆT NAM .5
  1.1. Đô thị du lịch, đặc điểm và vai trò của cơ sở hạ tầng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đô thị du lịch . 5
  1.1.1. Đô thị và đô thị du lịch 5
  1.1.2. Đặc điểm cơ sở hạ tầng của đô thị du lịch 10
  1.1.3. Vai trò của cơ sở hạ tầng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở đô thị du lịch . 15
  1.2. Những vấn đề cơ bản về hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở
  hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam . 17
  1.2.1. Cơ sở lý thuyết định hướng cho việc hoàn thiện quản lý nhà nước đối với
  cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam 17
  1.2.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị
  du lịch ở Việt Nam . 23
  1.2.3. Nội dung quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở
  Việt Nam . 30
  1.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở
  hạ đô thị du lịch ở Việt Nam . 37
  1.3. Kinh nghiệm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô
  thị du lịch của một số quốc gia 44
  1.3.1. Tổng quan về kinh nghiệm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch của một số quốc gia 44
  1.3.2. Một số bài học cho Việt Nam 53


  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ DU LỊCH Ở VIỆT NAM 57
  2.1. Quá trình hình thành các đô thị du lịch ở Việt Nam 57
  2.1.1. Khái quát quá trình đô thị hóa ở Việt Nam . 57
  2.1.2. Quá trình phát triển của ngành du lịch và đô thị du lịch 60
  2.2. Tình hình cơ sở hạ tầng các đô thị du lịch 63
  2.3. Tình hình quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở
  Việt Nam 85
  2.3.1. Tổng quan về tình hình quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du
  lịch ở Việt Nam 85
  2.3.2. Đánh giá chung về thực trạng quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô
  thị du lịch ở Việt Nam . 104

  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐÔI VỚI CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ DU LỊCH Ở VIỆT NAM 119
  3.1. Những căn cứ đề xuất phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước
  đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam . 119
  3.1.1. Bối cảnh quốc tế, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam . 119
  3.1.2. Dự báo, quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch và hệ thống đô thị của
  Việt Nam . 127
  3.1.3. Phương hướng phát triển cơ sở hạ tầng ở các đô thị du lịch Việt Nam 132
  3.2. Phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước đôi vơi cơ sở hạ tầng đô
  thị du lịch ở Việt Nam 141
  3.2.1 Hoàn thiện công tác quy hoạch 141
  3.2.2. Hoàn thiện các chế độ chính sách khuyến khích xây dựng nhanh và khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở hạ tầng đô thị . 143
  3.2.3. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý CSHT đô thị du lịch vµ từng bước
  xây dựng chính quyền đô thị . 144
  3.2.4. Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với CSHT đô thị, trong đó có
  các đô thị du lịch 145
  3.2.5. Xây dựng và thực hiện chính sách và luật pháp luật trong đầu tư xây dựng
  cơ sở hạ tầng đô thị du lịch 146
  3.2.6. Xây dựng văn hóa đô thị và văn hóa quản lý đô thị hiện đại 146
  3.3. Các nhóm giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đôi vơi cơ sơ hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam . 147
  3.3.1. Đổi mới, bổ sung điều chỉnh các công cụ vĩ mô, tạo cơ sở pháp lý nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với CSHT các đô thị du lịch . 147
  3.3.2. Chuyển đổi hình thức sử hữu đơn nhất của nhà nước đối với cơ sở hạ tầng sang đa dạng hoá các hình thức sở hữu, tăng cường xã hội hóa và đa dạng hóa đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị du lịch. . 154
  3.3.3. Nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị
  du lịch 160
  3.4. Một số kiến nghị nhằm cụ thể nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối
  với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam . 170
  3.4.1. Đối với Nhà nước Trung ương 170
  3.4.2. Đối với chính quyền các đô thị du lịch . 172

  KẾT LUẬN . 176
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ . 178
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 179

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN


  Nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ X đã chỉ rõ cần"Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho CNH, HĐH đất nước; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội;tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị xã - hội; sớm đưa nước ta khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. (ĐH X; tr 23)
  Trong những năm qua, nhất là những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã quan tâm nhiều vào việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, Đây là bước đột phá quan trọng góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung và các đô thị Việt Nam nói riêng. Nhiều thành phố có tiềm năng du lịch đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác tiềm năng du lịch, thu hút các đối tác đầu tư vốn phát triển các công trình phục vụ du lịch, các loại hình du lịch.
  Việc phát triển cơ sở hạ tầng vừa là tiền đề vừa là động lực để các đô thị du lịch nước ta phát triển nhanh chóng và chủ động hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đã đạt được, hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng nói chung và cơ sở hạ tầng đô thị du lịch nói riêng kể từ hệ thống văn bản pháp quy, đến công tác quy hoạch, kế hoạch, quản lý chương trình dự án, tổ chức bộ máy, trình độ năng lực đội ngũ cán bộ công chức, công tác thanh tra kiểm ta vẫn còn nhiều hạn chế. Điều này làm cho sự phát triển cơ sở hạ tầng đô thị du lịch chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chính vì thế, tác giả chọn đề tài "Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam" làm chủ đề luận án tiến sỹ của mình.

  Xem Thêm: Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status