Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
  NĂM 2011

  MỤC LỤC
  TRANG PHỤ BÌA
  LỜI CAMĐOAN
  DANHMỤC CHỮ VIẾT TẮT
  DANHMỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ

  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH
  DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.
  16
  1.1 Hiệu quả kinh doanh và hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả kinh doanh 16
  1.1.1 Hiệu quả kinh doanh và ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả kinh doanh . 16
  1.1.2 Hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả kinh doanh . 22
  1.2 Phân tích hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp .26
  1.2.1. Xác định nội dung và chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh . 26
  1.2.2. Xác định phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh 34
  1.2.3. Tổ chức phân tích hiệu quả kinh doanh . 43
  1.3 Đặc điểm phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên
  thị trường chứng khoán 45
  1.3.1 Đặc điểm của công ty cổ phần niêm yết có ảnh hưởng đến phân tích hiệu quả
  kinh doanh 45
  1.3.2 Đặc điểm phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên
  thị trường chứng khoán 47
  1.4 Kinh nghiệm phân tích hiệu quả kinh doanh trong các CTCP tại các nước trên
  thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam .49
  1.4.1 Kinh nghiệm phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết
  tại một số nước trên thế giới 49
  1.4.2 Bài học kinh nghiệm về phân tích hiệu quả kinh doanh cho các công ty cổ phần
  niêm yết tại Việt Nam .59
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .61

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH
  TRONG CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG
  CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
  . 62
  2.1 Tổng quan về hệ thống công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán
  Việt Nam 62
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam . 62
  2.1.2 Tình hình phát triển của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt
  Nam . 67
  2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của các công ty cổ phần niêm yết trên TTCK Việt
  Nam . 71
  2.2 Tình hình thực tế phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm
  yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 73
  2.2.1. Thực trạng nội dung và chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh 73
  2.2.2. Thực trạng phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh . 88
  2.2.3. Thực trạng tổ chức phân tích hiệu quả kinh doanh . 90
  2.2.4 Kinh nghiệm phân tích HQKD của các công ty niêm yết tại các công ty chứng
  khoán . 93
  2.3. Đánh giá thực trạng phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần
  niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam .97
  2.3.1 Về nội dung và chỉ tiêu phân tích 97
  2.3.2 Về phương pháp phân tích 101
  2.3.3 Về tổ chức phân tích . 101

  CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC VÀ GIẢI PHÁP HOÀN
  THIỆN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC CÔNG
  TY CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
  VIỆT NAM
  105
  3.1 Sự cần thiết, quan điểm và nguyên tắc hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh
  trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 105
  3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh .105
  3.1.2 Quan điểm hoàn thiện . 107
  3.1.3 Nguyên tắc hoàn thiện 108
  3.2 Các giải pháp hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ
  phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam .110
  3.2.1 Xây dựng và lựa chọn nội dung và hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh
  doanh .110
  3.2.2 Hoàn thiện cách thức vận dụng phương pháp phân tích 124
  3.2.3 Hoàn thiện qui trình tổ chức phân tích 133
  3.3 Điều kiện thực hiện các giải pháp 141
  3.3.1 Về phía Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước .141
  3.3.2 Về phía các công ty niêm yết . 142
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3. 144
  KẾT LUẬN . 145
  DANHMỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 146
  TÀI LIỆU THAMKHẢO . 147
  PHỤ LỤC

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

  Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng
  trong sự phát triển của ngành tài chính nước ta. Sự ra đời của TTCK góp phần hoàn
  thiện cơ cấu thị trường tài chính và tạo ra một kênh huy động vốn dài hạn cho đầu tư
  phát triển, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. So với
  thời điểm mới đi vào hoạt động (tháng 7 năm 2000), TTCK chỉ có 2 công ty niêm
  yết thì đến nay, số lượng các công ty niêm yết trên cả 2 sàn Hà Nội và Thành phố
  Hồ Chí Minh đã hơn 600 công ty. Sự phát triển của thị trường phụ thuộc vào nhiều
  yếu tố, trong đó hiệu quả kinh doanh (HQKD) của các công ty niêm yết là một trong
  những yếu tố quan trọng thu hút các nhà đầu tư tham gia vào thị trường. Những
  thông tin về HQKD của các công ty luôn chiếm được sự quan tâm của đông đảo các
  nhà quản lý và các nhà đầu tư, trở thành cầu nối quan trọng giữa các nhà đầu tư và
  doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, tại các công ty cổ phần (CTCP) niêm yết trên TTCK
  Việt Nam, nhận thức về phân tích HQKD, đặc biệt là thông tin công bố về HQKD
  vẫn chưa được coi trọng đúng mức. Việc phân tích và công bố thông tin liên quan
  đến HQKD vẫn mang nặng tính hình thức, đối phó mà chưa thực sự phản ánh đúng
  HQKD của các công ty. Chính vì vậy trong thời gian làm nghiên cứu sinh, tác giả đã
  chọn đề tài “Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần
  niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”
  làm đề tài nghiên cứu cho luận
  án tiến sĩ của mình.
  Xét về mặt lý luận, phân tích HQKD là một trong những nội dung quan trọng
  trong phân tích kinh doanh của DN, cung cấp những thông tin quan trọng về hiệu
  quả sử dụng các nguồn lực của DN, năng lực hoạt động cũng như khả năng sinh lợi
  của DN. Thông tin về HQKD chính xác là căn cứ tin cậy, hữu ích cho người sử
  dụng đánh giá đúng đắn vị thế và xu hướng phát triển của DN. Tuy nhiên, thực tế
  hiện nay có khá nhiều quan điểm, nhiều cách tiếp cận và đánh giá khác nhau về
  HQKD, đặc biệt là HQKD và phân tích HQKD của các công ty niêm yết trên TTCK.

  Việc nghiên cứu để hoàn thiện phân tích HQKD của các công ty niêm yết cả về tổ
  chức phân tích, phương pháp, nội dung phân tích là hết sức cần thiết.
  Xét về mặt thực tiễn, những thông tin về HQKD của các công ty niêm yết có ý
  nghĩa quan trọng không chỉ với TTCK mà còn rất quan trọng đối với bản thân các
  công ty niêm yết và các nhà đầu tư.

  Xem Thêm: Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status