Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển công nghiệp Tiền Giang trong tình hình mới (gđoạn 2006-2015 và định hướng đến năm 2020)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển công nghiệp Tiền Giang trong tình hình mới (gđoạn 2006-2015 và định hướng đến năm 2020)

  Đề tài: Phát triển công nghiệp Tiền Giang trong tình hình mới (gđoạn 2006-2015 và định hướng đến năm 2020)
  LỜI CAM ĐOAN
  ----------------------
  Tôi xin cam đoan bản luận văn thạc sĩ kinh tế “Phát triển công
  nghiệp Tiền Giang trong tình hình mới (giai đoạn 2006-2015 và định
  hướng đến năm 2020” là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
  Những số liệu được sử dụng được chỉ rõ nguồn trích dẫn trong danh
  mục tài liệu tham khảo và kết quả điều tra của cá nhân. Kết quả nghiên cứu
  này chưa được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào từ trước
  đến nay.
  TP.HCM, ngày 15/11/2007
  NGUYỄN ĐÌNH THÔNGLỜI CẢM ƠN
  ----------------------
  Sau thời gian nghiên cứu, với sự giúp đỡ nhiệt tình của quý Thầy
  Cô, các sở, ngành cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang,
  người viết hoàn thành luận văn với đề tài: “Phát triển công nghiệp Tiền
  Giang trong tình hình mới (giai đoạn 2006-2015 và định hướng đến năm
  2020)”.
  Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy Cô trường Đại học
  Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp cho tôi rất nhiều kiến thức
  trong học tập và trong nghiên cứu. Bên cạnh đó, cho phép tôi được gửi lời
  cám ơn đến các chuyên gia, các cơ quan, đơn vị Viện Chiến lược phát
  triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu Chiến lược chính sách
  phát triển công nghiệp - Bộ công nghiệp, Viện Nghiên cứu Kinh tế phát
  triển - Đại học Kinh tế TP.HCM, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang, sở
  Công nghiệp Tiền Giang, Cục Thống kê Tiền Giang, Ban Quản lý Khu
  công nghiệp Tiền Giang cùng các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn
  Tiền Giang đã góp những ý kiến quý báu, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi
  trong quá trình thu thập số liệu phục vụ cho nghiên cứu đề tài. Đặc biệt,
  tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến TS. Nguyễn Tấn Khuyên,
  người đã hết lòng giảng dạy, giúp đỡ tôi rất nhiều trong nghiên cứu khoa
  học và trong suốt quá trình thực hiện đề tài này.
  Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, đồng nghiệp,
  bạn bè đã đồng lòng ủng hộ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập
  cũng như nghiên cứu đề tài này.
  Trân trọng.
  TP.HCM, ngày 15/11/2007
  NGUYỄN ĐÌNH THÔNG MỤC LỤC
  Đề tài: PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TRONG TÌNH HÌNH
  MỚI (GIAI ĐOẠN 2006-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020)
  -----------------------------
  Trang
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . 1
  3. Phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu . 2
  4. Nội dung của đề tài. 4
  5. Kết cấu của đề tài 5
  6. Các đóng góp chính của luận văn . 6
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT, KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN CÔNG
  NGHIỆP 7
  1.1. Lý thuyết về công nghiệp . 7
  1.1.1. Công nghiệp hóa. 7
  1.1.2. Vai trò công nghiệp với phát triển kinh tế 7
  1.1.3. Các điều kiện tiền đề công nghiệp hóa. 7
  1.2. Các mô hình lý thuyết 8
  1.2.1. Lý thuyết cất cánh . 8
  1.2.2. Mô hình hai khu vực . 9
  1.2.3. Lý thuyết về chu kỳ sản phẩm và chuỗi sản phẩm - cung ứng . 10
  1.2.4. Mô hình tăng trưởng và phát triển công nghiệp. 11
  1.2.5. Mô hình “Đàn sếu bay” 14
  1.3. Kinh nghiệm phát triển công nghiệp trong và ngoài nước 15
  1.3.1. Kinh nghiệm phát triển công nghiệp các tỉnh, thành trong nước. 15
  1.3.2. Kinh nghiệm phát triển công nghiệp của các nước trên thế giới 17
  Tóm tắt chương 1 19 - 2 -
  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN, NGUỒN LỰC VÀ THỰC TRẠNG
  PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 1995-2005.
  2.1. Các điều kiện, nguồn lực phát triển công nghiệp tỉnh Tiền Giang 20
  2.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, KT-XH 20
  2.1.2. Tình hình phát triển KT-XH. 23
  2.2. Tình hình phát triển công nghiệp Tiền Giang 34
  2.2.1. Tổng quan về tình hình phát triển công nghiệp 34
  2.2.2. Hiện trạng công nghiệp phân theo địa bàn. 35
  2.2.3. Tình hình phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp TG . 36
  2.2.4. Thực trạng phát triển ngành hàng, sản phẩm. 41
  2.2.5. Hiện trạng các khu, cụm công nghiệp 49
  2.3. Kết quả tham vấn doanh nghiệp trên địa bàn TG 50
  2.3.1. Các yếu tố ảnh ưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp 51
  2.3.2. Về các ngành công nghiệp chủ lực, mũi nhọn của tỉnh TG 53
  2.3.3. Môi trường đầu tư. 54
  2.3.4. Về các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. 56
  2.3.5. Về các hoạt động liên kết vùng KTTĐPN 57
  2.4. Phân tích SWOT đối với công nghiệp Tiền Giang 59
  Tóm tắt chương 2 62
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP
  PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG
  3.1. Mục tiêu. 63
  3.1.1. Mục tiêu tổng quát 63
  3.1.2. Mục tiêu cụ thể 63
  3.2. Một số tình hình và dự báo 64
  3.2.1. Về thị trường . 64
  3.2.2. Về nguồn nguyên liệu của Tiền Giang. 65
  3.2.3. Về khả năng, năng lực của ngành công nghiệp 66
  3.3. Gợi ý chính sách và giải pháp 67
  3.3.1. Phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp chủ lực 67 - 3 -
  3.3.2. Phát triển nguồn nhân lực. 72
  3.3.3. Cơ sở hạ tầng 73
  3.3.4. Giải pháp xúc tiến đầu tư và thu hút đầu tư 75
  3.3.5. Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp 76
  3.3.6. Liên kết hợp tác giữa Tiền Giang với các tỉnh trong Vùng KTTĐPN.77
  3.3.7. Bảo vệ môi trường 77
  Tóm tắt chương III . 78
  KẾT LUẬN . 79
  Tài liệu tham khảo 80
  CÁC CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN VĂN
  ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
  CN Công nghiệp
  CCN Cụm công nghiệp
  CNH-HĐH Công nghiệp hoá - hiện đại hoá
  CTCP Công ty cổ phần
  DN Doanh nghiệp
  DNNN Doanh nghiệp nhà nước
  DNTN Doanh nghiệp tư nhân
  ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long
  ĐP Địa phương
  EU Liên minh Châu Âu.
  FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài
  GDP Tổng sản phẩm quốc nội
  GTSX Giá trị sản xuất
  HTX Hợp tác xã
  Khu vực I, II, III lần lượt là Nông lâm ngư nghiệp; Công nghiệp; Dịch vụ
  KCN Khu công nghiệp
  KT-XH Kinh tế - xã hội
  KTTĐPN Kinh tế trọng điểm phía Nam
  NGTK Niên giám thống kê
  ODA Viện trợ phát triển chính thức
  QHTT Quy hoạch tổng thể
  QL Quốc lộ
  TG Tiền Giang
  TNHH Trách nhiệm hữu hạn
  TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh
  TƯ Trung Ương
  UBND Uỷ ban Nhân dân
  VNĐ Việt Nam đồng
  WTO Tổ chức thương mại thế giới MỤC LỤC CÁC BIỂU BẢNG, SƠ ĐỒ DÙNG TRONG LUẬN VĂN
  Trang
  I. Các biểu bảng.
  Bảng 2.1: Dân số, mật độ dân số Tiền Giang và Vùng KTTĐPN 22
  Bảng 2.2: Nhịp độ tăng trưởng GDP giai đoạn 1996-2005 23
  Bảng 2.3 : Cơ cấu kinh tế giai đoạn 1995 -2005 24
  Bảng 2.4 : Cơ cấu tổng sản phẩm GDP phân theo thành phần kinh tế 25
  Bảng 2.5 : Cơ cấu vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thời kỳ 1996-2005 26
  Bảng 2.6: FDI vào Tiền Giang và Vùng KTTĐPN thời kỳ 1988-2005 26
  Bảng 2.7: GTSX công nghiệp giai đoạn 1996-2005. 34
  Bảng 2.8: Số cơ sở và GTSX công nghiệp theo tỉnh của Vùng KTTĐPN. 35
  Bảng 2.9: Qui mô lao động, nguồn vốn, doanh thu bình quân/doanh nghiệp. 37
  Bảng 2.10: Năng suất lao động, doanh thu/vốn, doanh thu/tài sản của
  các doanh nghiệp CN Tiền Giang so với Vùng KTTĐPN. 38
  Bảng 2.11: Các chỉ số lợi nhuận, thuế của doanh nghiệp CN TG 39
  Bảng 2.12: GTSX các ngành công nghiệp chính giai đoạn 2001-2005 41
  Bảng 2.13: Mức độ quan trọng của các yếu tố tác động đến quyết
  định đầu tư của các doanh nghiệp ở Tiền Giang 51
  Bảng 2.14: Các lý do đầu tư tại Tiền Giang 52
  Bảng 2.15: Các điều kiện thuận lợi để TG chọn ngành công nghiệp. 53
  Bảng 2.16: Các ngành công nghiệp theo thứ tự ưu tiên. 53
  Bảng 2.17: Điểm trung bình mức độ thực hiện của môi trường đầu tư 55
  Bảng 2.18. Các hoạt động cần hỗ trợ cho DN khi TG hội nhập
  vào vùng KTTĐPN và VN gia nhập WTO. 56
  Bảng 2.19: Mức độ cần thiết của các hoạt động để Tiền Giang
  hội nhập tốt vào Vùng KTTĐPN 58
  Bảng 2.20: Bảng phân tích SWOT công nghiệp Tiền Giang 59
  Bảng 3.1: Dự báo sản lượng nguồn nguyên liệu từ nông lâm ngư nghiệp 65
  Bảng 3.2: Dự báo GTSX các ngành công nghiệp Tiền Giang đến năm 2020 66 - 2 -
  II. Các sơ đồ, biểu đồ
  Biểu đồ 2.1: Thu nhập bình quân/người của TG, Vùng KTTĐPN và Việt Nam. 23
  Biểu đồ 2.2: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Tiền Giang (1995-2005). 24
  Biểu đồ 2.3: Tốc độ tăng trưởng công nghiệp- xây dựng và tăng trưởng
  kinh tế Tiền Giang, giai đoạn 2000-2005. 29


  Xem Thêm: Phát triển công nghiệp Tiền Giang trong tình hình mới (gđoạn 2006-2015 và định hướng đến năm 2020)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển công nghiệp Tiền Giang trong tình hình mới (gđoạn 2006-2015 và định hướng đến năm 2020) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status