Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp chuyển đổi Toonggr Công ty điện tử và tin học Việt Nam sang mô hình Công ty mẹ - Cô

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp chuyển đổi Toonggr Công ty điện tử và tin học Việt Nam sang mô hình Công ty mẹ - Cô

  Đề tài: Một số giải pháp chuyển đổi Toonggr Công ty điện tử và tin học Việt Nam sang mô hình Công ty mẹ - Công ty con
  MỤC LỤC
  Diễn giải Trang
  * Mở đầu 00
  Chương I
  Tổng quan về mô hình CTMCTC 01
  1.1 Tổng quan về mô hình Công ty mẹ – Công ty con 01
  1.1.1 Khái quát về CTM-CTC . 01
  1.1.2 Cơ cấu tổ chức và kiểm soát 02
  1.1.3 Mối liên kết và hình thức hình thành CTM-CTC 04
  1.1.4 Ưu nhược điểm của mô hình CTM-CTC 06
  1.1.5 Mô hình CTM-CTC ở một số nước trên thế giới . 08
  1.2 Đánh giá hoạt động các tổng công ty nhà nước ở Việt Nam . 12
  1.2.1 Sự hình thành TCT nhà nước . 12
  1.2.2 Những thành tựu hoạt động các TCT nhà nước trong thời gian qua 14
  1.2.3 Các hạn chế của TCT . 15
  1.2.4 Các ưu thế của mô hình MHCTM-CTC so với TCTø 16
  Tóm tắt chương 1 19
  Chương II
  Sự cần thiết chuyển đổi VEIC sang MH CTM-CTC 20
  2.1 Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của VEIC . 20
  2.1.1 Lịch sử hình thành . 20
  2.1.2 Đặc điểm mô hình hoạt động của VEIC 21
  2.1.3 Chức năng vốn và nhân lực VEIC 21
  2.1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý của TCT Điện tử và Tin học Việt Nam 22
  2.1.5 Quan hệ nội bộ giữa TCT và các CTTVHTĐL 23
  2.1.6 Quan hệ nội bộ giữa TCT và các CTTVHTPT 24 2.1.7 Quan hệ nội bộ giữa CTTVHTĐL và đơn vị phụ thuộc của
  CTTVHTĐL . 25
  2.1.8 Sản phẩm dịch vụ chủ yếu . 25
  2.1.9 Kết quả hoạt động SXKD của VEIC . 29
  2.2 Đánh giá quá trình hoạt động của của VEIC . 32
  2.2.1 Những thành quả đạt được của VEIC 32
  2.2.2 Những hạn chế của VEIC . 34
  2.2.3 Sự cần thiết phải chuyển đổi VEIC sang mô hình CTM-CTC 49
  Tóm tắt chương II . 51
  Chương III
  Một số giải pháp chuyển đổi VEIC sang MH CTM-CTC 52
  3.1 Định hướng chuyển đổi VEIC sang MHCTM-CTC . 52
  3.1.1 Pháp lý cho việc chuyển đổi VEIC sang MHCTM- CTC . 52
  3.1.2 Quan điểm về việc chuyển đổi VEIC sang MHCTM-CTC 53
  3.1.3 Mục tiêu cho chuyển đổi VEIC sang MHCTM-CTC . 54
  3.1.4 Mô hình tổ chức hoạt động CTM-CTC của VEIC 55
  3.1.5 Cơ chế quản lý trong mô hình CTMCTC của VEIC . 56
  3.2 Một số giải pháp chuyển đổi VEIC sang MHCTM-CTC . 59
  3.2.1 Hoạch định chiến lược SXKD CTMCTC 59
  3.2.2 Giải pháp hoàn thiện mô hình 62
  3.2.3 Giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính 65
  3.2.4 Giải pháp về hệ thống thông tin quản lý thích hợp 78
  3.2.5 Một số kiến nghị với nhà nước . 79
  Tóm tắt chương 3 81
  * Kết luận . 82
  Các phụ lục
  Tài liệu tham khảoDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  BKS Ban kiểm soát
  CBCNV Cán bộ công nhân viên
  CPCP Cổ phần chi phối
  CPH Cổ phần hóa
  CTC Công ty con
  CTCP Công ty cổ phần
  CTLD Công ty liên doanh
  CTLK Công ty liên kết
  CTM Công ty mẹ
  CTMCTC Công ty mẹ-Công ty con
  CTNN Công ty nhà nước
  CTTV Công ty thành viên
  CTTVHTĐL Công ty thành viên hạch toán độc lập
  CTTVHTPT Công ty thành viên hạch toán phụ thuộc
  CT Công ty
  DN Doanh nghiệp
  DNNN Doanh nghiệp nhà nước
  DNTV Doanh nghiệp thành viên
  ĐVTV Đơn vị thành viên
  ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông
  GĐ Giám đốc
  HĐQT Hội đồng quản trị
  HĐSXKD Hoạt động sản xuất kinh doanh
  HĐTV Hội đồng thành viên
  HTĐL Hạch toán độc lập HTPT Hạch toán phụ thuộc
  MHCTM-CTC Mô hình công ty mẹ-công ty con
  SXKD Sản xuất kinh doanh
  TGĐ Tổng giám đốc
  TCT Tổng công ty
  TNHH Trách nhiệm hữu hạn
  TĐKT Tập đoàn kinh tế
  VEIC Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam hay
  Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam
  VGCP Vốn góp chi phối
  VGKCP Vốn góp không chi phối
  VN Việt Nam
  VĐL Vốn điều lệDANH MỤC BẢNG , PHỤ LỤC
  Diễn giải Trang
  Bảng 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý của VEIC 23
  Bảng 2.2 Kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2003-2006 31
  Bảng 2.3 Cơ cấu vốn . 40
  Bảng 2.4 Cơ cấu nợ – lãi vay phải trả . 40
  Bảng 2.5 Thực trạng cơ cấu tài sản của doanh nghiệp 41
  Bảng 2.6 Chi tiết doanh thu một số đơn vị thành viên năm 2003-2006 43
  Bảng 2.7 Thu nhập bình quân tháng đầu người năm 2003-2006 . 43
  Bảng 2.8 Thu nhập bình quân đầu người tháng của các ĐVTV năm 2006 . 43
  Bảng 2.9 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản 44
  Bảng 2.10 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản của một số ĐVTV năm 2006 . 44
  Bảng 2.11 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu toàn Tổng công ty . 45
  Bảng 2.12 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) một số ngành . 45
  Bảng 2.13 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu một số ĐVTV năm 2006 46
  Bảng 3.1 Mô hình tổ chức hoạt động CTM-CTC của VEIC 55
  Bảng 3.2 Sơ đồ nguồn vốn của VEIC 66
  Phụ lục 1 Bảng cân đối kế toán và KQKD của VEIC 2003-2006
  Phụ lục 2 Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính củaVEIC 2003-2006
  Phụ lục 3 Sản lượng sản phẩm của VEIC trong các năm 2003 -2006
  Phụ lục 4 Hồ sơ doanh nghiệp
  Phụ lục 5 Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính
  Phu lục 6 Kế hoạch tài chính năm MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài :
  Hiện nay, nền kinh tế các nước trên thế giới vận hành theo xu thế hội nhập
  với sự hình thành của các tổ chức hợp tác quốc tế, các khu vực mậu dịch tự do và
  tiến tới nhất thể hóa. Do vậy, cùng với quá trình đổi mới kinh tế nói chung, các
  nước đang phát triển cần phải đẩy nhanh hơn nữa quá trình đổi mới, sắp xếp khối
  DNNN nhằm tạo ra một hệ thống DN đủ sức đương đầu trong môi trường cạnh
  tranh quốc tế.
  Đối với Việt Nam đang trong quá trình hội nhập, chủ động hội nhập, để phát
  triển kinh tế, việc đổi mới càng trở nên nóng bỏng và bức xúc. Vấn đề tiếp cận mô
  hình mới trong chuyển đổi các DNNN, đặc biệt là các TCT nhà nước theo
  MHCTM-CTC là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta .
  Ngày 7/1/2005 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 06/2005/QĐ-TTg về
  việc phê duyệt Đề án thí điểm cổ phần hóa VEIC. Sau khi CPH VEIC sẽ chuyển
  sang tổ chức hoạt động theo MHCTM-CTC. Đó là hình thức liên kết và chi phối lẫn
  nhau bằng đầu tư, góp vốn, bí quyết công nghệ, thương hiệu hoặc thị trường giữa
  CTM và các CTC hay giữa CTM và các CTLK.
  VEIC sau khi hoàn thành việc chuyển đổi thí điểm chắc chắn sẽ có những
  bước tiến mạnh trong công cuộc đổi mới sắp xếp DNNN .
  Xuất phát từ tầm quan trọng trên, đề tài luận văn cao học “Một số giải pháp
  chuyển đổi Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam sang mô hình công ty mẹ-
  công ty con” được thực hiện nhằm làm rõ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn cho quá
  trình CPH TCT 100% vốn nhà nước chuyển sang hoạt động theo MHCTM-CTC .
  2. Mục đích của đề tài :
  Làm rõ cơ sở lý luận về MHCTM-CTC. Từ thực trạng hoạt động của VEIC, phân tích những bất cập ảnh hưởng đến
  hiệu quả HĐSXKD dẫn đến sự cần thiết phải chuyển đổi VEIC sang MHCTMCTC.
  Kiến nghị một số giải pháp chuyển VEIC sang hoạt động theo MHCTMCTC .
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu :
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào thực chất của
  VEIC từ khi thành lập đến nay và kiến nghị một số giải pháp chuyển đổi VEIC
  sang MHCTM-CTC từ việc CPH TCT 100% vốn nhà nước.
  4. Nhiệm vụ của đề tài :
  Làm rõ khái niệm, đặc trưng, mô hình liên kết, phương thức hình thành, hình
  thức tổ chức, cơ chế tài chính, ưu điểm của MHCTM-CTC; thực trạng hoạt động
  của TCT ở Việt Nam; các ưu thế của MHCTM-CTC so với mô hình TCT.
  Phân tích thực trạng hoạt động của VEIC hiện nay dẫn đến sự cần thiết
  chuyển đổi sang MHCTM-CTC.
  Kiến nghị một số giải pháp chuyển đổi.
  5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu :
  Cơ sở lý luận của luận văn là những lý thuyết về quản trị học, các quan điểm
  của Đảng và Nhà nước ta, Luật Doanh Nghiệp Nhà Nước, Luật Doanh Nghiệp, các
  văn bản pháp luật liên quan và những kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế
  giới.
  Phương pháp nghiên cứu là phương pháp duy vật biện chứng, luận văn phân
  tích thực trạng VEIC hiện nay trong mối quan hệ với các nhân tố khách quan và
  chủ quan ảnh hưởng đến hiệu quả HĐSXKD của VEIC. Việc chuyển đổi VEIC
  sang MHCTM-CTC được dựa trên những kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế
  giới. Ngoài ra luận văn còn sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp, 6. Những điểm mới của luận văn:
  Luận văn trình bày MHCTM-CTC tại VEIC.
  Phân tích thực trạng mô hình VEIC trong thời gian qua, nêu ra những bất cập
  đang tồn tại để đưa ra giải pháp khắc phục.
  Kiến nghị một số giải pháp chuyển đổi VEIC sang MHCTM-CTC từ CPH
  TCT 100% vốn nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả HĐSXKD, nâng cao vị thế và
  khả năng cạnh tranh của VEIC trên thương trường.
  7. Bố cục của luận văn:
  Luận văn này gồm : Mở đầu, nội dung và kết luận.
  Phần nội dung gồm:
  Chương 1: Tổng quan về MHCTM-CTC
  Chương 2: Sự cần thiết chuyển đổi VEIC sang MHCTM-CTC
  Chương 3:Một số giải pháp chuyển đổi VEIC sang MHCTM-CTC.


  Xem Thêm: Một số giải pháp chuyển đổi Toonggr Công ty điện tử và tin học Việt Nam sang mô hình Công ty mẹ - Cô
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp chuyển đổi Toonggr Công ty điện tử và tin học Việt Nam sang mô hình Công ty mẹ - Cô sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status