Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty chè Lâm Đồng đến năm 2015

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty chè Lâm Đồng đến năm 2015

  Đề tài: Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty chè Lâm Đồng đến năm 2015
  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các bảng biểu
  Danh mục các hình vẽ và biểu đồ
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  1. Vấn đề nghiên cứu .1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Phương pháp nghiên cứu .2
  4. Đóng góp của đề tài .3
  5. Kết cấu của luận văn 3
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 5
  1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh .5
  1.2. Các loại chiến lược kinh doanh cơ bản của doanh nghiệp 5
  1.3. Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 8
  1.3.1. Xác định sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp .9
  1.3.2. Phân tích môi trường bên ngoài .10
  1.3.3. Phân tích hoàn cảnh nội bộ 15
  1.3.4. Hình thành các phương án chiến lược .15
  1.3.5. Lựa chọn chiến lược tối ưu 16
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CAO SU
  ĐỒNG NAI 17
  2.1. Tổng quan về ngành hàng cao su thiên nhiên .17
  2.2. Giới thiệu về Công ty cao su Đồng Nai 19
  2.2.1. Lịch sử hình thành Công ty cao su Đồng Nai 19
  2.2.2. Khái quát về Công ty cao su Đồng Nai 20
  2.2.3. Quy mô sản xuất của Công ty cao su Đồng Nai 22
  2.2.4. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 22
  2.2.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .24
  2.3. Phân tích môi trường bên ngoài của Công ty cao su Đồng Nai 25
  2.3.1. Môi trường vĩ mô .25
  2.3.2. Môi trường vi mô .30
  2.3.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) của Công ty .39
  2.4. Phân tích môi trường bên trong của Công ty cao su Đồng Nai 41
  2.4.1. Nguồn nhân lực 41
  2.4.2. Hoạt động marketing 42
  2.4.3. Nguồn lực tài chính 47
  2.4.4. Hoạt động nghiên cứu và phát triển .48
  2.4.5. Hoạt động sản xuất và tác nghiệp 49
  2.4.6. Tình hình tài sản cố định 51
  2.4.7. Chi phí trong quá trình hoạt động 52
  2.5. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 53
  2.6. Ma trận hình ảnh cạnh tranh .54
  CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 563.1. Xây dựng sứ mạng và mục tiêu phát triển Công ty cao su Đồng Nai .56
  3.1.1. Sứ mạng của Công ty cao su Đồng Nai .56
  3.1.2. Dự báo thị trường cao su và năng lực sản xuất của Việt Nam đến năm 2015 .56
  3.1.3. Mục tiêu phát triển Công ty cao su Đồng Nai đến năm 2015 57
  3.2. Phân tích SWOT và lựa chọn chiến lược kinh doanh của Công ty cao su Đồng Nai .58
  3.2.1. Phân tích SWOT: .58
  3.2.2. Đề xuất chiến lược cho Công ty cao su Đồng Nai .60
  3.2.3. Lựa chọn chiến lược kinh doanh cho Công ty cao su Đồng Nai .62
  3.3. Các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty cao su Đồng Nai đến năm
  2015 64
  3.3.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 64
  3.3.2. Nâng cao năng lực sản xuất .64
  3.3.3. Tập trung phát triển và hoàn thiện công tác markerting 66
  3.3.4. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển 66
  3.3.5. Sắp xếp, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh .67
  3.4. Các kiến nghị: .67
  3.4.1. Đối với Chính phủ: 68
  3.4.2. Đối với Tỉnh Đồng nai: 71
  Danh mục tài liệu tham khảo
  Phụ Lục DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 2.1: Diện tích trồng cao su tại các quốc gia chính (1.000 ha) 17
  Bảng 2.2: Năng suất cao su thiên nhiên của một số nước (kg/ha) 17
  Bảng 2.3: Sản lượng mủ cao su khô của các nước sản xuất chính trên thế giới (1.000 tấn) .17
  Bảng 2.4: Diện tích và sản lượng cao su Việt Nam năm 2006 18
  Bảng 2.5: Diện tích, sản lượng và năng suất của VRG năm 2006 .19
  Bảng 2.6: Diện tích và sản lượng cao su Việt Nam năm 2006 19
  Bảng 2.7: Kết quả hoạt động của Công ty cao su Đồng Nai qua các năm 24
  Bảng 2.8: Sản lượng cao su sản xuất và dự kiến đến 2015 (1.000 tấn) .32
  Bảng 2.9: Các chỉ tiêu của GRV so sánh với ngành cao su Việt Nam 32
  Bảng 2.10: Diện tích, năng suất, sản lượng 5 đơn vị đứng đầu của GRV .33
  Bảng 2.11: Giá trị tài sản cố định 5 đơn vị đứng đầu của GRV 34
  Bảng 2.12: Năng lực tài chính các công ty cao su theo số liệu năm 2006 .35
  Bảng 2.13: Các chỉ tiêu về giá và sản lượng theo số liệu năm 2006 (triệu đồng/tấn) .36
  Bảng 2.14: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) của Công ty .40
  Bảng 2.15: Số liệu tài chính của Công ty cao su Đồng Nai (tỉ đồng) 47
  Bảng 2.16: Cơ cấu tài sản cố định có đến 31/12/2006 (ĐV tính: tỉ đồng) .51
  Bảng 2.17: Chi phí khai thác bình quân các công ty cao su 52
  Bảng 2.18: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) của Công ty 53
  Bảng 2.19: Ma trận hình ảnh cạnh tranh của Công ty cao su Đồng Nai 54
  Bảng 3.1: Dự báo sản lượng tiêu thụ của ngành cao su và thị phần Công ty cao su Đồng Nai
  58
  Bảng 3.2: Ma trận SWOT của Công ty cao su Đồng Nai 59
  Bảng 3.3: Ma trận QSPM cho nhóm SO .60
  Bảng 3.4: Ma traän QSPM cho nhoùm SW .61DANH MỤC HÌNH VẼ
  Hình 1.1: Mối quan hệ giữa các cấp độ môi trường 1
  Hình 1.2: Sơ đồ môi trường tác nghiệp trong ngành .1
  Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty cao su Đồng Nai 1
  Hình 2.2: Quy trình chế biến mủ cao su 50
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
  Biểu đồ 2.1: Cơ cấu doanh thu của Công ty cao su Đồng Nai .22
  Biểu đồ 2.2: Tỉ lệ số khách hàng mua lặp lại .43
  Biểu đồ 2.3: Thị trường tiêu thụ năm 2006 theo khu vực 44
  Biểu đồ 2.4: Thị trường tiêu thụ năm 2006 phân theo tính chất khách hàng .45
  Biểu đồ 2.5: Sản lượng cao su thế giới cao su thế giới phân theo khu vực. 45Lời cam đoan
  Tôi xin cam đoan nội dung luận văn là kết quả thực hiện của bản thân tôi,
  không sao chép từ những đề tài nghiên cứu khác.
  Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan và những nội dung của
  luận văn này.
  Người viết
  Đỗ Minh Tuấn 1
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Vấn đề nghiên cứu
  Công ty cao su Đồng Nai là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tập
  đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. Kể từ sau ngày thành lập 02/06/1975, Công
  ty cao su Đồng Nai đã không ngừng phát triển và có những đóng góp quan trọng
  đối với ngành cao su Việt Nam và địa phương. Trong giai đoạn từ 1975-1985,
  với việc hình thành thêm 6 nông trường mới, Công ty đã phát triển một vùng
  chuyên canh cao su rộng lớn có diện tích 55.000 ha. Quá trình phát triển Công ty
  cao su Đồng Nai gắn liền với quá trình phát triển vùng, địa phương. Ở những địa
  bàn có cây cao su đứng chân, hệ thống điện, đường giao thông, trường học, trạm
  xá, bệnh viện, nhà ở không ngừng phát triển, tạo điều kiện nâng cao bộ mặt vùng
  nông thôn, giải quyết việc làm cho người lao động, đất đai hoang hoá trở thành
  những vườn cây xanh tốt cải thiện điều kiện môi trường. Từ kết quả kinh doanh
  của mình, Công ty cao su Đồng Nai không những bảo toàn mà còn phát triển vốn
  nhà nước, đóng góp phần lớn trong chỉ tiêu thu nộp ngân sách của địa phương.
  Đánh giá quá trình phát triển đã qua, những thành tựu và đóng góp của
  Công ty cao su Đồng Nai xứng đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, do hoàn cảnh
  lịch sử của giai đoạn 1975-1985, đặc điểm nổi bật trong phát triển của Công ty là
  quy mô và số lượng, các nhân tố chất lượng và chiều sâu chưa được quan tâm
  tương xứng. Vấn đề này càng được bộc lộ trong quá trình phát triển các năm về
  sau. Do chu kỳ kinh doanh của cây cao su dài, những tồn tại trong đầu tư và các
  ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh là không thể khắc phục trong một giai đoạn
  ngắn hạn.
  Việc mở cửa nền kinh tế Việt Nam và xu hướng hội nhập quốc tế đã tạo ra
  cho doanh nghiệp nhiều cơ hội và thách thức. Đây cũng là thời điểm mà Công ty
  cao su Đồng Nai phải soát xét lại quá trình hoạt động. Định hướng của Ban lãnh
  đạo Công ty là phát triển Công ty cao su Đồng Nai tương xứng với quy mô và
  tiềm năng của mình. Do vậy, việc nghiên cứu đề đề ra một chiến lược dài hạn
  cho Công ty cao su Đồng Nai là hết sức cần thiết. Để làm được điều đó cần xuất
  phát từ nghiên cứu môi trường hoạt động của công ty, xác định các điểm mạnh,
  điểm yếu bên trong Công ty, xây dựng và lựa chọn các phương án chiến lược, đề
  ra các giải pháp dài hạn trong thời kỳ tới. Đây là nội dung trọng tâm của đề tài
  nghiên cứu này. Tuy chưa thể đáp ứng hết các yêu cầu cần thiết, nhưng có thể2
  xem là những nội dung tham khảo cho các giải pháp định hướng của Công ty cao
  su Đồng Nai.
  Trong quá trình thực hiện luận án này chúng tôi chưa tìm thấy một tài liệu
  nào viết về đề tài tương tự cho Công ty cao su Đồng Nai. Để phục vụ cho công
  tác quản lý và định hướng phát triển, Công ty cao su Đồng Nai vẫn có những tài
  liệu do các Phòng ban tham mưu lập, tuy nhiên chỉ là các kế hoạch năm hoặc 5
  năm. Các kế hoạch này chủ yếu về mặt số liệu, các nội dung phân tích chỉ phục
  vụ cho công tác cụ thể, chưa thể xem là một tài liệu nghiên cứu hoàn chỉnh.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của đề tài luận án: “Xây dựng chiến lược
  phát triển cho Công ty cao su Đồng Nai đến năm 2015” là xây dựng các chiến
  lược cho Công ty cao su Đồng Nai. Đề tài nghiên cứu cũng để ra những mục tiêu
  cụ thể sau:
  + Phân tích môi trường bên ngoài để tìm ra những cơ hội và nguy cơ đối với
  hoạt động của Công ty cao su Đồng Nai.
  + Phân tích môi trường bên trong nhằm xác định các điểm mạnh và điểm
  yếu của Công ty cao su Đồng Nai, làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược.
  + Xây dựng các chiến lược và lựa chọn các phương án chiến lược thích hợp
  nhất có thể phục vụ mục tiêu phát triển Công ty cao su Đồng Nai.
  + Đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt chiến lược đã được lựa chọn.
  3. Phương pháp nghiên cứu
  + Phương pháp nghiên cứu lịch sử:
  Phương pháp này được sử dụng để phân tích các diễn biến của ngành cao su
  thế giới, ngành cao su Việt Nam và của Công ty cao su Đồng Nai, nhận định các
  nguyên nhân tác động đến thị trường và qua đó tác động đến Công ty. Phương
  pháp này cũng giúp đánh giá các mặt mạnh, mặt yếu trong quá trình hình thành
  và phát triển Công ty cao su Đồng Nai, giúp ích cho việc xây dựng và lựa chọn
  chiến lược, đề ra các giải pháp phát triển.
  + Phương pháp thống kê:
  Phương pháp thống kê được sử dụng để thông qua việc thu thập số liệu
  trong quá khứ của ngành và của Công ty cao su Đồng Nai, làm cơ sở cho các
  nhận định và phân tích. Phương pháp này còn giúp cho việc so sánh giữa Công
  ty cao su Đồng Nai và các đối thủ cạnh tranh, tìm ra nguyên nhân và đề xuất giải
  pháp khắc phục. 3
  + Phương pháp chuyên gia:
  Phương pháp này được thực hiện cho các điều tra, tham khảo ý kiến của các
  chuyên gia trong ngành cao su về các vấn đề nghiên cứu. việc sử dụng phương
  pháp này làm tăng tính khách quan và độ chính xác của nội dung nghiên cứu,
  giúp đề ra các giải pháp có tính thực tiễn.
  + Về việc thu thập dữ liệu: nguồn dữ liệu phục vụ cho đề tài được thu thập
  từ các báo cáo tại các hội nghị cao su thế giới và khu vực, các dữ liệu từ tập đoàn
  công nghiệp cao su Việt Nam, Hiệp hội cao su Việt Nam và Công ty cao su
  Đồng Nai. Ngoài ra, một số dữ liệu còn được sử dụng từ các nguồn: sách, báo,
  các websites, chuyên ngành.
  4. Đóng góp của đề tài
  + Thông qua việc vận dụng các lý thuyết quản trị chiến lược vào phân tích
  các quá trình hoạt động của Công ty cao su Đồng Nai, nội dung đề tài góp phân
  nghiên cứu một cách hệ thống môi trường kinh doanh của Công ty, các vấn đề
  nội bộ của Công ty, lực lượng tương quan giữa Công ty với các đối thủ cạnh
  tranh trong ngành.
  + Đề tài cũng đã xây dựng các chiến lược và hệ thống giải pháp có thể xem
  xét áp dụng cho quá trình phát triển dài hạn của Công ty cao su Đồng Nai từ nay
  đến năm 2015.
  5. Kết cấu của luận văn
  Luận văn bao gồm 3 chương:
  + Chương 1: Cơ sở lý thuyết về hoạch định chiến lược kinh doanh.
  Khái quát các vấn đề lý luận liên quan đến đề tài, bao gồm:
  - Khái niệm chiến lược kinh doanh và các loại chiến lược kinh doanh cơ
  bản của doanh nghiệp.
  - Vai trò của hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp và quy
  trình thực hiện.
  - Các vấn đề về xác định sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp.
  - Các yếu tố của môi trường vĩ mô, môi trường vi mô và môi trường bên
  trong của doanh nghiệp, mối quan hệ giữa các môi trường.
  - Việc hình thành các phương án chiến lược và lựa chọn phương án tối ưu,
  giới thiệu các các kỹ thuật thực hiện. 4
  + Chương 2: Phân tích môi trường kinh doanh của Công ty cao su Đồng
  Nai.
  - Giới thiệu tổng quan về ngành hàng cao su thiên nhiên: diện tích, năng
  suất, sản lượng cao su thiên nhiên của một số quốc gia trồng cao su chính
  trên thế giới và ngành cao su Việt Nam.
  - Giới thiệu về Công ty cao su Đồng Nai: lịch sử hình thành, các thông tin
  khái quát, quy mô sản xuất, tổ chức bộ máy quản lý và kết quả hoạt động
  sản xuất kinh doanh 5 năm gần đây.
  - Phân tích môi trường bên ngoài và bên trong của Công ty cao su Đồng
  Nai, xác định các yếu tố quan trọng tác động đến hoạt động của Công ty.
  - Sử dụng phương pháp chuyên gia để xây dựng các ma trận đánh giá các
  yếu tố bên ngoài và bên trong, ma trận hình ảnh cạnh tranh của Công ty.
  + Chương 3: Xây dựng và lựa chọn chiến lược.
  - Xây dựng sứ mạng của Công ty cao su Đồng Nai. Dự báo thị trường cao
  su và năng lực sản xuất cao su thiên nhiên của Việt Nam đến năm 2015.
  Xây dựng mục tiêu phát triển của Công ty cao su Đồng Nai đến năm
  2015.
  - Thực hiện phân tích SWOT và xây dựng ma trận QSPM bằng phương
  pháp chuyên gia để đề xuất và lựa chọn chiến lược kinh doanh cho Công
  ty cao su Đồng Nai.
  - Các giải pháp và kiến nghị hỗ trợ thực hiện chiến lược.


  Xem Thêm: Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty chè Lâm Đồng đến năm 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty chè Lâm Đồng đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status