Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Biện pháp cổ phần hóa bệnh viện công trên địa bàn TP.HCM

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp cổ phần hóa bệnh viện công trên địa bàn TP.HCM

  Đề tài: Biện pháp cổ phần hóa bệnh viện công trên địa bàn TP.HCM

  DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH
  Bảng 1.1 Cơ cấu chi phí khám chữa bệnh tại nước Cộng hòa liên bang Đức 18
  Bảng 2.1 Nguồn vốn bệnh viện công trong giai đoạn 2002-2006 28
  Bảng 2.2 Tỷ lệ nguồn thu viện phí của 20/25 bệnh viện công ở thành
  phố Hồ Chí Minh 32
  Bảng 2.3 Tỷ lệ nguồn thu từ ngân sách của 20/25 bệnh viện công ở thành
  phố Hồ Chí Minh 35
  Bảng 2.4 Tỷ lệ nguồn thu dịch vụ của 20/25 bệnh viện công ở thành phố
  Hồ Chí Minh 37
  Bảng 2.5 Tỷ lệ chi thanh toán cá nhân của 20/25 bệnh viện công ở Thành
  phố Hồ Chí Minh 44
  Bảng 2.6 Tỷ lệ chi chuyên môn của 20/25 bệnh viện công ở thành phố Hồ
  Chí Minh 47
  Bảng 2.7 Tỷ lệ chi đầu tư phát triển của 20/25 bệnh viện công ở thành phố
  Hồ Chí Minh 49
  Bảng 2.8 So sánh mức thu nhập của Bác sĩ tại bệnh viện Công và bệnh viện
  Tư tại thành phố Hồ Chí Minh 54
  Đồ thị 2.1 Minh họa điều trị nội trú của bệnh viện đa khoa và bệnh viện
  chuyên khoa 22
  Đồ thị 2.2 Minh họa thành phần nguồn thu giai đoạn 2002-2006 31
  Đồ thị 2.3 Minh họa thành phần nguồn chi giai đoạn 2002-2006 42
  Hình 2.1 Phòng hậu sản bệnh viện Từ Dũ 23
  Hình 2.2 Trước phòng khám bệnh viện nhân dân Gia Định 26
  Hình 2.3 Máy chụp X – quang còn được sử dụng tại bệnh viện Bình Dân 51
  Hình 2.4 Máy gây mê cũ còn được sử dụng tại bệnh viện Bình Dân 51 Trang 3
  MỤC LỤC
  Trang
  PHẦN MỞ ĐẦU 01
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CỔ PHẦN HÓA BỆNH VIỆN
  1.1. Sự cần thiết cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước – những thành
  tựu và hạn chế 05
  1.1.1 Sự cần thiết cổ phần hóa 05
  1.1.2 Những thành tựu và hạn chế 05
  1.2. Sự cần thiết cổ phần hóa bệnh viện công 07
  1.2.1. Sự cần thiết cổ phần hóa 07
  1.2.2. Những vướng mắc khi thực hiện cổ phần hóa bệnh viện Bình
  Dân 08
  1.3. Quan điểm cổ phần hóa bệnh viện 11
  1.3.1. Theo quan điểm của Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiệp – Bộ bảo
  tồn và môi trường, New South Wales, Úc; quan điểm của ông
  Ronald Henry Aylife – Giám đốc tốc chức tài chính Merrill Lynch
  khu vực Đông Nam Á. 11
  1.3.2. Theo quan điểm của Tiến sĩ Dương Huy Liệu – Vụ trưỏng
  Vụ kế hoạch – Tài chính của Bộ Y tế. 12
  1.3.3. Theo quan điểm tác giả 13
  1.4. Kinh nghiệm quản lý bệnh viện của các nước 14
  1.4.1. Indonexia 14
  1.4.2. Thái Lan 15
  1.4.3. Trung Quốc 16
  1.4.4. Đức 17 Trang 4
  Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC BỆNH VIỆN
  CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 20
  2.1 Tình hình khám chữa bệnh tại các bệnh viện công trên địa bàn thành
  phố Hồ Chí Minh 20
  2.1.1 Mạng lưới bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh 20
  2.1.2 Tình hình khám chữa bệnh của các bệnh viện công 21
  2.1.2.1 Điều trị nội trú 21
  2.1.2.2 Điều trị ngoại trú và số lượt khám bệnh 24
  2.2 Đánh giá năng lực tài chính các bệnh viện công 27
  2.2.1 Phân tích nguồn vốn 27
  2.2.2 Phân tích nguồn thu 30
  2.2.2.1 Phân tích nguồn thu viện phí 31
  2.2.2.2 Phân tích nguồn thu từ ngân sách 35
  2.2.2.3 Phân tích nguồn thu dịch vụ 37
  2.2.2.4 So sánh giá khám chữa bệnh giữa bệnh viện công và
  bệnh viện tư 39
  2.2.3 Phân tích nguồn chi 42
  2.2.3.1 Phân tích chi thanh toán cá nhân 44
  2.2.3.2 Phân tích chi chuyên môn 46
  2.2.3.3 Phân tích chi đầu tư phát triển 48
  2.2.3.4 So sánh cách tính thu nhập trả cho bác sĩ tại bệnh viện
  công và bệnh viện tư 52
  2.3 Những vấn đề tồn tại chủ yếu ở các bệnh viện công 56
  Chương III: GIẢI PHÁP CỔ PHẦN HÓA BỆNH VIỆN CÔNG TẠI
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  3.1 Định hướng cổ phần hóa bệnh viện công 59 Trang 5
  3.1.1 Nghị quyết 05/2005/NQ-CP của chính phủ về việc đẩy mạnh
  xã hội hóa giáo dục và y tế 59
  3.1.2 Định hướng cổ phần hóa bệnh viện công trên địa bàn thành
  phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 60
  3.2 Giải pháp thực hiện cổ phần hóa bệnh viện công 62
  3.2.1 Giải pháp tầm vĩ mô 62
  3.2.1.1 Hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý Bệnh viện 62
  3.2.1.2 Xây dựng những văn bản pháp quy liên quan lĩnh vực
  hoạt động của bệnh viện cổ phần hóa 64
  3.2.2 Giải pháp tầm vi mô 65
  3.2.2.1 Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý bệnh viện 65
  3.2.2.2 Nâng cao năng lực tài chính của bệnh viện 65
  3.2.2.3 Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp 70
  3.2.3 Giải pháp hỗ trợ 72
  3.2.3.1 Bảo hiểm y tế 72
  3.2.3.2 Trợ cấp trực tiếp chi phí khám chữa bệnh cho bệnh
  nhân từ Chính phủ. 73
  3.2.3.3 Ưu tiên về thuế thu nhập doanh nghiệp và vay vốn ưu
  đãi 74
  3.3 Lộ trình thực hiện giải pháp cổ phần hóa bệnh viện công 74
  3.3.1 Giai đoạn chuẩn bị 74
  3.3.2 Giai đoạn thí điểm và rút kinh nghiệm 75
  3.3.3 Giai đoạn mở rộng triển khai 76
  KẾT LUẬN 78
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 80
  PHỤ LỤC 82 Trang 6
  PHẦN MỞ ĐẦU
  ã Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu
  Tại các bệnh viện công hiện nay tình trạng quá tải là phổ biến, cơ
  sở vật chất nhiều nơi bị xuống cấp, thiết bị làm việc nhiều nơi còn lạc
  hậu, bệnh nhân phải tốn nhiều thời gian cho việc chờ đợi điều trị. Mức độ
  đầu tư của bệnh viện công hiện nay là rất thấp so với mức độ đầu tư của
  bệnh viện tư nhân. Bệnh viện công đang rất cần vốn để đầu tư thêm cơ sở
  vật chất và trang thiết bị làm việc nhưng phải phụ thuộc vào kế hoạch
  ngân sách được duyệt. Mặc khác bệnh viện công là đơn vị hành chính sự
  nghiệp có thu, quy chế lương bổng theo các tiêu chuẩn ngạch lương, bậc
  lương và bị khống chế mức thu nhập tăng thêm không được vượt quá mức
  tối đa theo quy định của Nhà nước.
  Kể từ khi Nhà nước cho phép thành lập các cơ sở khám chữa bệnh
  tư nhân, số lượng bệnh viện tư nhân cũng tăng lên đáng kể, lượng bệnh
  nhân tại các bệnh viện tư nhân ngày càng đông. Điều đó cho thấy bệnh
  viện tư nhân đang hoạt động có hiệu quả.
  Trong điều kiện làm việc có sự cạnh tranh giữa các bệnh viện công
  và bệnh viện tư nhân thì các bệnh viện công có thế mạnh về trình độ
  chuyên môn của y bác sĩ điều trị, có thương hiệu tốt, có quỹ đất rộng rãi,
  bên cạnh đó cũng có nhiều điểm bất lợi do quá tải, do cơ chế trả lương
  không sử dụng được hết quỹ thời gian có thể làm việc của các bác sĩ giỏi,
  do không đủ vốn để đầu tư mới cơ sở vật chất và trang thiết bị, do thời
  gian phải chờ đợi lâu trong khám chữa bệnh, từ đó làm ảnh hưởng đến
  chất lượng phục vụ tại các bệnh viện công, tình trạng “chạy xô” của bác
  sĩ. Vấn đề cần giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải tại các bệnh viện Trang 7
  công đi đôi với việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là vấn đề
  không chỉ riêng ngành y tế mà còn được toàn xã hội quan tâm. Do đó, đề
  tài của luận văn “Giải pháp cổ phần hóa bệnh viện công trên địa bàn
  thành phố Hồ Chí Minh” được tác giả lựa chọn nghiên cứu để tìm ra
  những giải pháp thích hợp cho việc thực hiện cổ phần hóa bệnh viện công
  nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, góp phần giải quyết dứt điểm tình
  trạng quá tải tại các bệnh viện công.
  ã Phạm vi nghiên cứu
  Về không gian: luận văn nghiên cứu các giải pháp thực hiện cổ
  phần hóa bệnh viện công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
  Về thời gian: Chủ yếu tập trung phân tích giai đoạn từ năm 2002
  đến năm 2006.
  Đối tượng nghiên cứu: đề tài sử dụng số liệu nghiên cứu từ 20/25
  bệnh viện công hạng 1 (Tiêu chuẩn phân loại bệnh viện: Theo Thông tư
  số 23/2005/TT-BYT ngày 25/08/2005 về việc hướng dẫn xếp hạng đơn vị y
  tế”) thuộc Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh, 5 bệnh viện còn lại không
  nghiên cứu gồm có: bệnh viện Tâm thần, bệnh viện phong Bến Sắn, bệnh
  viện y học cổ truyền, bệnh viện đa khoa Sài Gòn, bệnh viện truyền máu
  và huyết học.
  ã Mục đích nghiên cứu
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm về quản lý y tế nói
  chung và cổ phần hóa bệnh viện công nói riêng của một số nước trong
  khu vực và trên thế giới, từ đó rút ra những kinh nghiệm cần thiết để vận Trang 8
  dụng vào việc thực hiện cổ phần hóa bệnh viện công trên địa bàn thành
  phố Hồ Chí Minh.
  - Phân tích đánh giá thực trạng về tình hình hoạt động bệnh viện
  giai đoạn từ năm 2002-2006 để tìm ra được thế mạnh của từng bệnh viện.
  Thực hiện so sánh về nguồn vốn, về mức giá viện phí, mức thu nhập của
  nhân viên y tế từ hai khối bệnh viện công và bệnh viện tư để chỉ ra những
  điểm không phù hợp trong điều kiện hoạt động cạnh tranh như hiện nay.
  - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện cổ phần hóa
  bệnh viện công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, qua đó luận văn đưa
  ra một lộ trình cụ thể để thực hiện cổ phần hóa bệnh viện công.
  ã Phương pháp nghiên cứu
  - Luận văn nghiên cứu giải pháp thực hiện cổ phần hóa bệnh viện
  công là một đề tài mới, mô hình doanh nghiệp bệnh viện công chưa thực
  hiện ở Việt Nam và việc cổ phần hóa bệnh viện công của các nước trên
  thế giới chưa phổ biến. Vì thế kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp
  chúng ta thấy được khả năng thực hiện cổ phần hóa bệnh viện công, tìm
  ra giải pháp thực hiện cổ phần hóa bệnh viện công, từ đó sẽ là tiền đề cho
  những bước nghiên cứu tiếp theo.
  - Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là duy vật biện chứng, phương
  pháp thống kê và so sánh dựa vào kết quả điều tra, quan sát, phân tích và
  nhận định về năng lực tài chính và khả năng thực hiện cổ phần hóa các
  bệnh viện công. Từ đó đưa ra giải pháp và lộ trình thực hiện cổ phần hóa
  bệnh viện công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
  - Nguồn dữ liệu thu thập chủ yếu bao gồm các tư liệu thống kê, số
  liệu từ các báo cáo tài chính và báo cáo nhân sự của Sở y tế thành phố Hồ Trang 9
  Chí Minh, kết hợp với số liệu điều tra thực tế để sử dụng phân tích và
  chứng minh. Luận văn có chọn lọc những ý kiến đánh giá và nhận định
  của các nhà lãnh đạo trong ngành y tế cũng như các chuyên gia kinh tế
  trong và ngoài nước nhận định về việc cổ phần hóa bệnh viện công.
  ã Kết cấu của đề tài
  Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham
  khảo, luận văn này gồm ba chương chính:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về cổ phần hóa bệnh viện
  Chương 2: Thực trạng hoạt động tại các bệnh viện công trên địa bàn
  thành phố Hồ Chí Minh.
  Chương 3: Giải pháp cổ phần hóa bệnh viện công trên địa bàn thành phố
  Hồ Chí Minh


  Xem Thêm: Biện pháp cổ phần hóa bệnh viện công trên địa bàn TP.HCM
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp cổ phần hóa bệnh viện công trên địa bàn TP.HCM sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status