Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến trên địa bà

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến trên địa bà

  Đề tài: Phân tích hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn TP.HCM

  MỤC LỤCTrang
  MỞ ĐẦU 1
  1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2
  3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT . 2
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
  5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3
  6. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 3
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN PHỐI VÀ HIỆU QUẢ
  SẢN XUẤT - KINH DOANH . 5
  1.1. TỔNG QUAN NỘI DUNG NHỮNG LÝ THUYẾT PHÂN PHỐI 5
  1.1.1. Lý thuyết phân phối của Adam Smith (1723-1790) . 5
  1.1.2. Lý thuyết phân phối của David Ricardo (1772-1823) 5
  1.1.3. Lý thuyết giá trị thặng dư của Karl Marx (1818-1883) 6
  1.1.4. Lý thuyết phân phối của Alfred Marshall (1842-1924) 7
  1.1.5. Nhận xét chung . 7
  1.2. NỘI DUNG LÝ THUYẾT HIỆU QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH 8
  1.2.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất - kinh doanh . 8
  1.2.2. Những chỉ tiêu đo lường hiệu quả sản xuất - kinh doanh . 11
  1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất - kinh doanh 17
  1.3. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CỦA
  TRUNG QUỐC 21
  1.3.1. Những thành tựu . 21
  1.3.2. Những tồn tại 22
  1.3.3. Bài học kinh nghiệm . 23
  1.4. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CỦA
  THÁI LAN 24
  1.4.1. Những thành tựu . 241.4.2. Những tồn tại 25
  1.4.3. Bài học kinh nghiệm . 26
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT -
  KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP
  CHẾ BIẾN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN
  2000 - 2004 . 27
  2.1. SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP VÀ TỔNG SỐ LAO ĐỘNG . 28
  2.1.1. Số lượng doanh nghiệp . 28
  2.1.2. Tổng số lao động . 28
  2.2. VỐN KINH DOANH . 29
  2.2.1. Chia theo nguồn vốn . 29
  2.2.2. Chia theo loại tài sản . 29
  2.3. TỔNG MỨC LÃI . 30
  2.3.1. Số lượng doanh nghiệp có lãi . 30
  2.3.2. Tổng mức lãi . 31
  2.3.3. Mức lãi bình quân một doanh nghiệp . 32
  2.4. TỔNG MỨC LỖ 32
  2.4.1. Số lượng doanh nghiệp bị lỗ . 32
  2.4.2. Tổng mức lỗ 33
  2.4.3. Mức lỗ bình quân một doanh nghiệp 34
  2.5. DOANH THU THUẦN . 35
  2.5.1. Tốc độ tăng . 35
  2.5.2. Cơ cấu . 36
  2.6. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ . 36
  2.6.1. Tốc độ tăng . 36
  2.6.2. Cơ cấu . 38
  2.7. TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ . 38
  2.7.1. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn kinh doanh 38
  2.7.2. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu 402.7.3. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần . 41
  2.8. THUẾ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC . 43
  2.8.1. Cơ cấu . 43
  2.8.2. Tỷ lệ thuế nộp ngân sách nhà nước so với vốn kinh doanh 43
  2.9. TỔNG THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG 44
  2.9.1. Tốc độ tăng . 44
  2.9.2. Cơ cấu . 44
  2.9.3. Thu nhập bình quân một tháng một lao động . 45
  2.10. NHẬN XÉT CHUNG 45
  2.10.1. Những thành tựu . 45
  2.10.2. Những tồn tại 47
  2.11. MÔ HÌNH SWOT 49
  CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG THỂ HIỆN
  MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CHỈ TIÊU TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ
  SẢN XUẤT - KINH DOANH . 52
  3.1. MÔ TẢ MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG 52
  3.1.1. Cơ sở chọn mô hình 52
  3.1.2. Nội dung mô hình . 53
  3.2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG . 56
  3.2.1. Kết quả hồi quy mô hình . 56
  3.2.2. Phân tích kết quả hồi quy mô hình . 59
  3.3. LỰA CHỌN MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG 60
  CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT
  - KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP
  CHẾ BIẾN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 61
  4.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP 61
  4.1.1. Cơ khí chế tạo máy . 62
  4.1.2. Điện tử - công nghệ thông tin . 62
  4.1.3. Hóa chất 624.1.4. Chế biến thực phẩm & đồ uống 62
  4.1.5. Dệt may - giày da 62
  4.2. QUAN ĐIỂM ĐỀ XUẤT . 63
  4.2.1. Tích cực hội nhập kinh tế quốc tế . 63
  4.2.2. Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa 63
  4.2.3. Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp . 64
  4.2.4. Nâng cao thu nhập cho người lao động 64
  4.3. MỤC TIÊU CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT -
  KINH DOANH . 64
  4.4. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU . 65
  4.4.1. Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực 65
  4.4.2. Điều chỉnh cơ cấu vốn kinh doanh của doanh nghiệp 66
  4.4.3. Đẩy mạnh đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ . 67
  4.4.4. Tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin . 67
  4.4.5. Phát triển hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm . 68
  4.5. GIẢI PHÁP HỖ TRỢ 69
  4.5.1. Hoàn thiện cơ chế quản lý doanh nghiệp 69
  4.5.2. Thúc đẩy công tác xúc tiến thương mại 69
  4.5.3. Tăng cường hợp tác, liên kết với các Hiệp hội ngành nghề trong nước
  và ngoài nước 71
  4.6. KIẾN NGHỊ . 71
  4.6.1. Đối với Chính phủ và các Bộ ngành trung ương 71
  4.6.2. Đối với Ủy ban nhân dân và các Sở ngành thành phố 72
  4.6.3. Đối với các Hiệp hội ngành nghề . 73
  KẾT LUẬN 74
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 78
  PHỤ LỤC 80DANH MỤC BIỂU
  Trang
  Biểu 2.1: Tỷ trọng một số ngành công nghiệp thuộc phân ngành công nghiệp chế
  biến trong tổng giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ
  Chí Minh giai đoạn 2000-2005 (tính theo giá thực tế) .27
  Biểu 2.2: Tốc độ tăng tổng mức lãi của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế
  biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 .31
  Biểu 2.3: Tốc độ tăng tổng mức lỗ của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế
  biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 .34
  Biểu 2.4: Tốc độ tăng doanh thu thuần của các doanh nghiệp ngành công nghiệp
  chế biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 35
  Biểu 2.5: Tốc độ tăng lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp ngành công
  nghiệp chế biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 37
  Biểu 2.6: Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn kinh doanh của các doanh nghiệp
  ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn
  2000-2004 .39
  Biểu 2.7: Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp
  ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn
  2000-2004 .40
  Biểu 2.8: Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần của các doanh nghiệp
  ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn
  2000-2004 .42
  Biểu 2.9: Tỷ lệ thuế nộp ngân sách nhà nước so với vốn kinh doanh của các doanh
  nghiệp ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn
  2000-2004 .43
  Biểu 2.10: Tốc độ tăng tổng thu nhập của lao động ngành công nghiệp chế biến
  trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 44
  Bảng 2.11: Mô hình SWOT của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến
  trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 50 DANH MỤC PHỤ LỤC
  Trang
  Phụ lục 1: Doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn thành phố Hồ
  Chí Minh giai đoạn 2000-2004 .81
  Phụ lục 2: Cơ cấu doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn thành
  phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 82
  Phụ lục 3: Tốc độ tăng lao động ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn thành
  phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 83
  Phụ lục 4: Cơ cấu lao động ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn thành phố
  Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 .84
  Phụ lục 5: Lao động bình quân một doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến
  trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 85
  Phụ lục 6: Vốn kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chia
  theo nguồn vốn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 86
  Phụ lục 7: Cơ cấu vốn kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế
  biến chia theo nguồn vốn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn
  2000-2004 .88
  Phụ lục 8: Vốn kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chia
  theo loại tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 90
  Phụ lục 9: Cơ cấu vốn kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế
  biến chia theo loại tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn
  2000-2004 .92
  Phụ lục 10: Vốn kinh doanh bình quân một doanh nghiệp ngành công nghiệp chế
  biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 .94
  Phụ lục 11: Vốn chủ sở hữu bình quân một doanh nghiệp ngành công nghiệp chế
  biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 .95
  Phụ lục 12: Doanh nghiệp có lãi ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn thành
  phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 96 Phụ lục 13: Cơ cấu doanh nghiệp có lãi ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn
  thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 97
  Phụ lục 14: Tỷ lệ doanh nghiệp có lãi trong tổng số doanh nghiệp ngành công
  nghiệp chế biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 98
  Phụ lục 15: Tốc độ tăng tổng mức lãi của các doanh nghiệp ngành công nghiệp
  chế biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 99
  Phụ lục 16: Cơ cấu tổng mức lãi của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế
  biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 100
  Phụ lục 17: Mức lãi bình quân một doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến
  trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 101
  Phụ lục 18: Doanh nghiệp lỗ ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn thành phố
  Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 .102
  Phụ lục 19: Cơ cấu doanh nghiệp lỗ ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn thành
  phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 103
  Phụ lục 20: Tỷ lệ doanh nghiệp lỗ trong tổng số doanh nghiệp ngành công nghiệp
  chế biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 104
  Phụ lục 21: Tốc độ tăng tổng mức lỗ của các doanh nghiệp ngành công nghiệp
  chế biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 105
  Phụ lục 22: Cơ cấu tổng mức lỗ của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến
  trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 106
  Phụ lục 23: Mức lỗ bình quân một doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến
  trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 107
  Phụ lục 24: Cơ cấu doanh thu thuần của các doanh nghiệp ngành công nghiệp
  chế biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 .108
  Phụ lục 25: Cơ cấu lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp ngành công nghiệp
  chế biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 109
  Phụ lục 26: Thuế nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp ngành công nghiệp
  chế biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 110 Phụ lục 27: Cơ cấu thuế nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp ngành công
  nghiệp chế biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 111
  Phụ lục 28: Tỷ lệ thuế nộp ngân sách nhà nước so với vốn kinh doanh của các
  doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
  giai đoạn 2000-2004 112
  Phụ lục 29: Tốc độ tăng tổng thu nhập của lao động ngành công nghiệp chế biến
  trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 113
  Phụ lục 30: Cơ cấu tổng thu nhập của lao động ngành công nghiệp chế biến trên địa
  bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 114
  Phụ lục 31: Thu nhập bình quân một tháng của một lao động ngành công nghiệp chế
  biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 115
  Phụ lục 32: Số liệu các biến của mô hình kinh tế lượng thể hiện mối quan hệ giữa
  các chỉ tiêu tác động đến hiệu quả sản xuất - kinh doanh ngành công nghiệp chế
  biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 (mô hình 1) .116
  Phụ lục 33: Kết quả hồi quy mô hình kinh tế lượng thể hiện mối quan hệ giữa các
  chỉ tiêu tác động đến hiệu quả sản xuất - kinh doanh ngành công nghiệp chế biến
  trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 (mô hình 1) 118
  Phụ lục 34: Số liệu các biến của mô hình kinh tế lượng thể hiện mối quan hệ giữa
  các chỉ tiêu tác động đến hiệu quả sản xuất - kinh doanh ngành công nghiệp chế
  biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 (mô hình 2) .120
  Phụ lục 35: Kết quả hồi quy mô hình kinh tế lượng thể hiện mối quan hệ giữa các
  chỉ tiêu tác động đến hiệu quả sản xuất - kinh doanh ngành công nghiệp chế biến
  trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 (mô hình 2) 122 1
  MỞ ĐẦU
  1. ĐẶT VẤN ĐỀ
  Trong bất kỳ một doanh nghiệp của ngành sản xuất hoặc kinh doanh, vấn đề
  nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh luôn được Ban Giám đốc công ty đặt lên
  hàng đầu trong nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh hằng năm. Hiệu quả sản xuất - kinh
  doanh của một doanh nghiệp được đo lường thông qua các chỉ tiêu gồm tỷ suất lợi
  nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là tỷ suất lợi nhuận trước
  thuế) trên vốn kinh doanh, trên vốn chủ sở hữu và trên doanh thu thuần. Chỉ khi nào
  hiệu quả sản xuất - kinh doanh được tăng lên thì doanh nghiệp mới nâng cao năng
  suất lao động, góp phần quan trọng vào việc cải thiện thu nhập cho người lao động.
  Từ đó sẽ tạo động lực kích thích, động viên người lao động tích cực làm việc, phấn
  đấu vì lợi ích của doanh nghiệp mà gắn bó suốt đời với doanh nghiệp.
  Ngày nay, trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của
  Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thì các doanh nghiệp nói chung và ngành
  công nghiệp chế biến nói riêng sẽ có nhiều cơ hội, thời cơ đồng thời cũng sẽ có
  nhiều thách thức, trở ngại trên bước đường hội nhập kinh tế quốc tế. Những cơ hội
  như nguồn nhân lực được đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ và trình độ
  quản lý doanh nghiệp; tận dụng được thiết bị, công nghệ tiên tiến và hiện đại của
  những nước công nghiệp phát triển; thị trường đầu vào (nguyên vật liệu) và đầu ra
  (thành phẩm) được củng cố và mở rộng trên toàn thế giới Bên cạnh đó, những
  thách thức, khó khăn bao gồm chất lượng sản phẩm, mẫu mã phải đạt tiêu chuẩn
  quốc tế khi xuất khẩu; hàng rào bảo hộ phi thuế quan bị bãi bỏ; ưu đãi của Nhà
  nước về thuế, vốn đầu tư không còn nữa. Muốn vượt qua những thách thức này
  để đứng vững trên thương trường thì các doanh nghiệp không có con đường nào
  khác là phải thực hiện tất cả các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh
  doanh càng sớm càng tốt. 2
  Thực tế trong những năm qua, lợi nhuận trước thuế và doanh thu thuần của
  các doanh nghiệp một số ngành công nghiệp chế biến như dệt, trang phục, thuộc da,
  sản xuất vali, túi xách trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không cao, dẫn đến tỷ
  suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần đạt thấp. Quá trình hội nhập kinh tế
  quốc tế đã buộc các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn thành
  phố phải nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh để tồn tại trong điều kiện cạnh
  tranh khốc liệt giữa hàng hóa trong nước với hàng hóa của nước ngoài được nhập
  khẩu vào Việt Nam. Muốn thực hiện tốt công việc này, đòi hỏi các doanh nghiệp
  của ngành cần nhanh chóng tiến hành đồng loạt những giải pháp chủ yếu và hỗ trợ.
  Đó là vấn đề bức bách đối với các doanh nghiệp nói chung và ngành công nghiệp
  chế biến nói riêng.
  Trên cơ sở vấn đề nêu trên, tôi chọn đề tài tốt nghiệp luận văn cao học là
  “Phân tích hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công
  nghiệp chế biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  Đề tài tập trung vào 4 mục tiêu sau đây:
  1. Hệ thống hóa các lý thuyết nghiên cứu về phân phối và hiệu quả sản xuất -
  kinh doanh doanh nghiệp.
  2. Phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp
  ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Ứng dụng mô hình kinh tế lượng thể hiện mối quan hệ giữa các chỉ tiêu
  tác động đến hiệu quả sản xuất - kinh doanh.
  4. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh
  của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
  3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  Đề tài này dựa trên cơ sở lý thuyết về giá trị thặng dư của Karl Marx; lý
  thuyết về phân phối của những nhà kinh tế học khác như Adam Smith, David
  Ricardo, Alfred Marshall; lý thuyết về hiệu quả sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp. 3
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  - Trong chương 1, đề tài áp dụng phương pháp tổng hợp để hệ thống hóa các
  lý thuyết về phân phối và hiệu quả sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp.
  - Trong chương 2, đề tài sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp dựa trên
  kết quả điều tra doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-
  2004 do Cục Thống kê thành phố thực hiện để phân tích thực trạng hiệu quả sản
  xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn
  thành phố. Ngoài ra, đề tài cũng sử dụng mô hình điểm mạnh - điểm yếu - cơ hội -
  thách thức (SWOT) để phân tích chung cho các ngành công nghiệp chế biến được
  nghiên cứu.
  - Trong chương 3, đề tài ứng dụng mô hình kinh tế lượng để thể hiện mối
  quan hệ giữa các chỉ tiêu tác động đến hiệu quả sản xuất - kinh doanh.
  - Trong chương 4, đề tài sử dụng phương pháp suy luận logic để đề xuất
  những giải pháp và kiến nghị nhằm giúp các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế
  biến trên địa bàn thành phố nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh trong tương lai.
  5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  Đề tài nghiên cứu và phân tích trên số liệu của 8 ngành công nghiệp chế biến
  chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn thành
  phố trong những năm qua như: chế biến thực phẩm & đồ uống, sản xuất hóa chất và
  sản phẩm hóa chất, sản xuất sản phẩm từ cao su & plastic, thuộc da, trang phục, dệt,
  sản xuất sản phẩm từ kim loại và sản xuất máy móc thiết bị điện. Mặt khác, định
  hướng phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2010 là tập
  trung phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn gồm cơ khí chế tạo máy, điện tử -
  công nghệ thông tin, hóa chất, chế biến thực phẩm & đồ uống, dệt, trang phục và
  thuộc da. Do đó, đề tài tiến hành nghiên cứu các ngành công nghiệp chế biến này.
  6. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
  Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, đề tài có 4 chương như sau:
  Chương 1: Cơ sở lý thuyết về phân phối và hiệu quả sản xuất - kinh doanh. 4
  Chương 2: Phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các
  doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai
  đoạn 2000-2004.
  Chương 3: Ứng dụng mô hình kinh tế lượng thể hiện mối quan hệ giữa các
  chỉ tiêu tác động đến hiệu quả sản xuất - kinh doanh.
  Chương 4: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của
  các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
  Đề tài bao gồm 11 biểu bảng trong bản thuyết minh và 35 phụ lục đính kèm.


  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến trên địa bà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến trên địa bà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status