Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp để khai thác có năng lực sản xuất ô tô trên địa bàn TP.HCM

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp để khai thác có năng lực sản xuất ô tô trên địa bàn TP.HCM

  Đề tài: Một số giải pháp để khai thác có năng lực sản xuất ô tô trên địa bàn TP.HCM
  2
  mục lục
  Trang
  Trang phụ bìa.
  Lời cam đoan.
  Mục lục.
  Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt trong luận văn.
  Mở đầu.
  Chương 1: Ngành công nghiệp ôtô trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại
  hóa ở Việt Nam.
  1
  4
  1. Tính tất yếu của việc phát triển công nghiệp ôtô trong giai đoạn hiện
  nay.
  4
  1.1. Vài nét về quá trình phát triển của công nghiệp ôtô. 4
  1.2. Tính cấp thiết của phát triển công nghiệp ôtô ở Việt Nam hiện nay. 6
  2. Ngành công nghiệp ôtô với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở
  thành phố Hồ Chí Minh.
  8
  3. Kinh nghiệm của các nước trong chiến lược phát triển công nghiệp
  ôtô.
  9
  3.1. Tình hình sản xuất ôtô trên thế giới. 9
  3.2. Thị trường và xu hướng dịch chuyển của thị trường ôtô thế giới. 11
  3.3. Công nghiệp ôtô các nước trên thế giới. 14
  3.4. Bài học kinh nghiệm từ các quốc gia sản xuất ôtô. 20
  Chương 2 : Thực trạng ngành công nghiệp sản xuất ôtô của Việt Nam và
  TP. Hồ Chí Minh.
  23
  1. Đặc điểm kinh tế xã hội ảnh hưởng đến công nghiệp ôtô của thành
  phố Hồ Chí Minh.
  23
  1.1. Vị trí địa lý, dân số, đất đai, tài nguyên thiên nhiên. 23
  1.2. Thành tựu kinh tế xã hội trong các năm qua. 24
  1.3. Tiềm năng để phát triển công nghiệp ôtô của thành phố Hồ Chí Minh. 263
  2. Thực trạng tình hình sản xuất, lắp ráp ôtô ở Việt Nam và của thành
  phố Hồ Chí Minh.
  29
  2.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển công nghiệp ôtô. 29
  2.2. Công nghiệp sản xuất ôtô của Việt Nam. 35
  2.3. Công nghiệp sản xuất ôtô của thành phố Hồ Chí Minh. 38
  3. Một số nhận định về công nghiệp sản xuất ôtô của thành phố Hồ Chí
  Minh.
  44
  3.1. Các mặt đã làm được. 44
  3.2. Các mặt chưa làm được. 45
  3.3. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên. 45
  3.4. Phương hướng khắc phục. 46
  Chương 3: Một số giải pháp để khai thác có hiệu quả năng lực sản xuất ôtô
  trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
  48
  1. Mục tiêu phát triển công nghiệp ôtô của Chính phủ. 48
  1.2. Mục tiêu chung. 48
  1.2. Mục tiêu cụ thể. 48
  2. Lựa chọn chiến lược phát triển công nghiệp ôtô cho thành phố Hồ
  Chí Minh.
  49
  2.1. Phương pháp xây dựng chiến lược. 49
  2.2. Phân tích môi trường. 49
  2.3. Hình thành chiến lược. 52
  2.4. Lựa chọn chiến lược. 53
  3. Lựa chọn sản phẩm và công nghệ cho công nghiệp sản xuất ôtô của
  thành phố Hồ Chí Minh.
  54
  3.1. Lựa chọn sản phẩm. 54
  3.2. Lựa chọn công nghệ sản xuất. 59
  4. Vấn đề nội địa hoá. 61
  4.1. Tỷ lệ nội địa hoá. 61
  4.2. Xác định tên sản phẩm nội địa hoá. 62
  5. Các giai đoạn thực hiện chiến lược. 62
  5.1. Giai đoạn 2006-2010. 624
  5.2. Giai đoạn 2010-2015. 63
  5.3. Giai đoạn 2015-2020. 64
  6. Các giải pháp hỗ trợ phát triển công nghiệp sản xuất ôtô thành phố
  Hồ Chí Minh.
  65
  6.1. Giải pháp, chính sách vi mô ( của thành phố ). 65
  6.2. Giải pháp, chính sách vĩ mô ( của trung ương ). 73
  Kết luận
  Tài liệu tham khảo.
  75
  775
  mở đầu
  1. lý do chọn đề tài.
  Thành phố Hồ Chí Minh hiện là thành phố lớn nhất Việt Nam về dân số và quy
  mô của các hoạt động kinh tế. Trong những năm qua kinh tế trên địa bàn thành phố
  luôn có tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp của thành phố vào GDP của cả nước hàng
  năm chiếm bình quân trên dưới 30%. Chính vì vậy mà mọi sự thay đổi trong nền kinh
  tế của thành phố sẽ tác động rất mạnh đến sự phát triển kinh tế của cả nước.
  Tình hình phát triển kinh tế xã hội trong những năm qua của thành phố Hồ Chí
  Minh với nét nổi bật nhất là tốc độ tăng trưởng GDP trong những năm qua ngày càng
  cao, năm sau cao hơn năm trước. Để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng GDP vững chắc
  trong những năm tới thì thành phố phải chú trọng phát triển các ngành dịch vụ, các
  ngành đòi hỏi hàm lượng chất xám cao, và những ngành mà thành phố có lợi thế như
  tài chính-ngân hàng, thông tin-viễn thông, cơ khí- vận tải.
  Trong sự phát triển của nền kinh tế thì việc giao thương, trao đổi hàng hóa đóng
  vai trò rất quan trọng mà ôtô chính là một trong những loại phương tiện giao thông
  không thể thiếu được. Ôtô là loại phương tiện cần thiết, không thể tách rời đời sống
  của một xã hội văn minh hiện đại.
  Ngành công nghiệp ôtô chiếm vai trò chủ đạo trong tổng thể công nghiệp cơ khí
  của rất nhiều quốc gia phát triển và đang phát triển trên thế giới. Công nghiệp ôtô là sự
  kết hợp của rất nhiều ngành công nghiệp, từ công nghiệp cơ khí truyền thống đến công
  nghệ bán dẫn, điện tử, thông tin. Để có được một nền công nghiệp ôtô phát triển thì
  nền công nghiệp phụ trợ đóng vai trò rất quan trọng. Như vậy, việc thúc đẩy ngành
  công nghiệp ôtô phát triển sẽ kích thích cho hàng loạt ngành công nghiệp khác phát
  triển theo.
  Mặc dù còn non trẻ, nhưng công nghiệp ôtô của thành phố Hồ Chí Minh cũng đã
  bắt đầu phát triển theo đúng định hướng phát triển chung của Đảng và Chính phủ.
  Những thành tựu của nền công nghiệp ôtô thành phố đã đóng góp không nhỏ đến sự
  phát triển của kinh tế xã hội thành phố. Chính vì vậy chúng ta cần tìm ra “ Một số giải 6
  pháp để khai thác có hiệu quả năng lực sản suất ôtô trên địa bàn thành phố Hồ Chí
  Minh “. Những giải pháp này giúp hỗ trợ, thúc đẩy ngành công nghiệp ôtô của thành
  phố phát triển.
  2. Mục tiêu , đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  Phát triển công nghiệp ôtô thành phố trở thành ngành kinh tế trọng điểm trong
  chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố cũng là mục tiêu chung của người
  dân thành phố chúng ta. Đề tài nghiên cứu sẽ góp phần đánh gía tổng quát lại toàn bộ
  sự phát triển của ngành ôtô của thành phố.
  Với giới hạn của một luận án, chúng ta chỉ đi sâu tìm hiểu thực trạng của ngành
  cơ khí ôtô nói chung và của thành phố nói riêng. Trong đó chú trọng nhất là các đơn vị
  hiện đang sản xuất các sản phẩm là ôtô và các linh kiện phụ trợ để từ đó dựa trên
  những phương pháp nghiên cứu của chuyên ngành khoa học kinh tế , đặc biệt sử dụng
  đến các phương pháp thống kê, tổng hợp và phương pháp phân tích để có thể rút ra
  những kết luận mang tính lý thuyết và thực tiễn phù hợp với điều kiện thực tế của
  thành phố Hồ Chí Minh.
  3. ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.
  Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa thiết thực . Nó đóng góp vào hệ thống
  lý luận và thực tiễn của ngành khoa học kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó đề tài nghiên
  cứu cũng góp phần bổ sung những quan điểm, nhận thực mới về vai trò quản lý, điều
  tiết của Nhà Nước trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở một môi trường kinh tế
  thị trường mở mang tính khu vực , toàn cầu.
  Đề tài “ Một số giải pháp để khai thác có hiệu quả năng lực sản suất ôtô trên địa
  bàn thành phố Hồ Chí Minh “ chính là bước đi đầu tiên trong việc nghiên cứu, phân
  tích và tìm ra hướng đi đúng đắn cho quá trình phát triển của công nghiệp ôtô thành
  phố. Đây là vấn đề hết sức cấp bách và quan trọng giúp cho thành phố có bước phát
  triển vững chắc trong bước đi chiến lược thực hiện chủ trương phát triển kinh tế của
  Đảng và Nhà nước. Việc tìm ra các giải pháp để khai thác có hiệu quả năng lực hiện có
  của nền công nghiệp ôtô thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp cho thành phố đẩy nhanh tiến
  trình công nghiệp hoá hiện đại hoá, thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển đáp ứng mục
  tiêu tăng trưởng của nền kinh tế. 7
  4. Bố cục của đề tài.
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục thì bố cục của luận án “ Một số giải
  pháp để khai thác có hiệu quả năng lực sản suất ôtô trên địa bàn thành phố Hồ Chí
  Minh “ bao gồm các phần chính sau :
  Chương I : Ngành công nghiệp ôtô trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá
  ở Việt Nam.
  Chương II : Thực trạng công nghiệp sản xuất ôtô ở Việt Nam & Thành phố Hồ
  Chí Minh.
  Chương III : Một số giải pháp để khai thác có hiệu quả năng lực sản xuất ôtô trên
  địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.


  Xem Thêm: Một số giải pháp để khai thác có năng lực sản xuất ô tô trên địa bàn TP.HCM
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp để khai thác có năng lực sản xuất ô tô trên địa bàn TP.HCM sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status