Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các giải pháp nâng cao hiệu quả xác định giá hợp lý thực hiện giao dịch mua lại và sáp nhập công ty

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp nâng cao hiệu quả xác định giá hợp lý thực hiện giao dịch mua lại và sáp nhập công ty

  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục i
  Danh mục chữ viết tắt
  Danh mục các bảng, biểu
  Lời mở đầu 01
  Chương 1.Tổng quan về định giá, hoạt động mua lại và sáp nhập công ty 04
  1.1. Tổng quan về hoạt động mua lại và sáp nhập công ty 04
  1.1.1. Khái niệm và phân loại hoạt động M&A 04
  1.1.1.1. Khái niệm: 04
  1.1.1.2. Phân loại: 04
  1.1.2. Các lợi ích và rủi ro của hoạt động M&A: 06
  1.1.2.1 Các lợi ích của hoạt động M&A: 06
  1.1.2.1.1 Nâng cao hiệu quả hoạt động: 06
  1.1.2.1.2 Giảm chi phí gia nhập thị trường: 06
  1.1.2.1.3 Hợp lực thay cạnh tranh: . 07
  1.1.2.1.4 Thực hiện chiến lược đa dạng hóa, chuyển dịch trong chuỗi giá trị:
  .07
  1.1.2.1.5 Tạo ra các năng lực liên kết: . 08
  1.1.2.2 Các rủi ro của hoạt động M&A: . 09
  1.1.3. Các phương thức M&A: . 10
  1.1.3.1. Chào thầu: 10
  1.1.3.2. Lôi kéo cổ đông bất mãn: 11
  1.1.3.3. Thương lượng tự nguyên đối với ban quản trị và điều hành: 11
  1.1.3.4. Thu gom cổ phiếu trên thị trường chứng khoán: 11
  1.1.3.5. Mua lại tài sản công ty khác: 11
  1.2. Quy trình định giá trong hoạt động M&A: 13
  1.2.1. Các phương pháp định giá công ty: 13


  1.2.2. Quy trình định giá công ty mục tiêu trong hoạt động M&A: . 13
  1.2.2.1. Định giá nguyên trạng (hay hiện trạng) công ty mục tiêu: . 13
  1.2.2.2. Xác định giá trị kiểm soát công ty mục tiêu: . 13
  1.2.2.3. Xác định giá trị lợi ích tổng hợp: . 14
  1.2.2.4. Xác định tỷ lệ phân bổ lợi ích tổng hợp có thể tích lũy được: . 16
  1.2.2.5. Xác định giá trị công ty mục tiêu trong hoạt động M&A: . 16
  1.3. Các trường hợp nên từ bỏ thương vụ M&A: . 16
  1.3.1 Chi phí liên kết: . 16
  1.3.2 Giá từ bỏ thương vụ M&A: . 17
  1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xác định giá thực hiện giao dịch M&A: . 17
  1.1.1 Thông tin bất cân xứng giữa các bên: . 17
  1.1.2 Giá trị kiểm soát của công ty mục tiêu: . 18
  1.1.3 Giá trị lợi ích tổng hợp và tỷ lệ phân bổ giá trị lợi ích tổng hợp: . 18
  1.1.4 Chi phí liên kết: . 18
  1.1.5 Nguồn vốn tài trợ cho thương vụ M&A: . 19
  1.1.6 Thương hiệu công ty: . 20
  1.1.7 Chính sách thuế thu nhập: . 21
  1.1.8 Thời điểm thực hiện thương vụ: . 21
  1.1.9 Trình độ và năng lực chuyên môn của các bên tham gia: . 21
  1.1.10 Các yếu tố khác: . 22
  1.5. Kinh nghiệm rút ra về định giá từ những thương vụ M&A trên thế giới: . 22
  Tóm tắt chương 1 . 26
  Chương 2. Thực trạng xác định giá thực hiện giao dịch M&A tại Việt Nam 27
  2.1. Các thương vụ M&A tiêu biểu ở Việt Nam: 27
  2.2. Các trường hợp xác định giá thực hiện giao dịch M&A Việt Nam: 29
  2.2.1. Trường hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát: . 29
  2.2.1.1. Tóm tắt về quá trình M&A: 29
  2.2.1.2. Nhận xét: . 31
  2.2.2. Trường hợp Công ty cổ phần Dầu khí Anpha S.G: 31
  2.2.2.1. Tóm tắt quá trình M&A: . 31


  2.2.2.2. Nhận xét: . 33
  2.2.3. Trường hợp Công ty cổ phần Alphanam: 34
  2.2.3.1. Tóm tắt quá trình M&A: . 34
  2.2.3.2. Nhận xét: . 35
  2.2.4. Trường hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai: 36
  2.2.4.1. Tóm tắt quá trình M&A: 36
  2.2.4.2. Nhận xét: 38
  2.3. Các hạn chế ảnh hưởng đến việc xác định giá thực hiện giao dịch M&A tại
  Việt Nam: . 38
  2.3.1. Yếu tố công ty gia đình, nội bộ: . 38
  2.3.2. Thông tin bất cân xứng giữa các bên: . 39
  2.3.3. Nguồn vốn tài trợ cho hoạt động M&A: 40
  2.3.4. Giá trị kiểm soát công ty mục tiêu: 41
  2.3.5. Giá trị lợi ích tổng hợp và tỷ lệ phân bổ giá trị lợi ích tổng hợp: . 41
  2.3.6. Chi phí liên kết: 41
  2.3.7. Thương hiệu công ty mục tiêu: 42
  2.3.8. Định giá công ty mục tiêu trong hoạt động M&A: 42
  2.3.9. Trình độ và năng lực chuyên môn của các bên tham gia: . 43
  2.3.10. Thời điểm thực hiện thương vụ M&A: 44
  2.3.11. Chính sách thuế thu nhập: . 45
  2.3.12. Hệ thống pháp luật cho hoạt động M&A: . 46
  Tóm tắt chương 2. 48
  Chương 3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả xác định giá hợp lý thực hiện giao dịch
  M&A 49
  3.1. Xu hướng phát triển của thị trường M&A tại Việt Nam đến năm 2015: . 49
  3.1.1. Sự cần thiết của các công ty vừa và nhỏ đối với nền kinh tế Việt Nam: . 49
  3.1.2. Các đặc điểm của hoạt động M&A thời kỳ kinh tế khó khăn: 50
  3.1.3. Xu hướng phát triển của thị trường M&A tại Việt Nam: . 52
  3.2. Các giải pháp đối với các công ty nhằm xác định giá thực hiện giao dịch
  M&A: . 53


  3.2.1. Xây dựng tiêu chí lựa chọn các công ty mục tiêu : 53
  3.2.2. Tìm kiếm, thăm dò, khảo sát, đánh giá và lựa chọn công ty mục tiêu hoặc
  tiếp quản: 54
  3.2.3. Hoàn thiện phương pháp định giá công ty trong hoạt động M&A: . 54
  3.2.4. Xác định mức giá từ bỏ thương vụ M&A: 56
  3.2.5. Xây dựng kế hoạch liên kết và xác định chi phí liên kết: . 58
  3.2.6. Xây dựng quy trình bảo mật thông tin: 60
  3.3. Các giải pháp đối với Nhà nước nhằm hỗ trợ các công ty nâng cao hiệu quả
  xác định giá thực hiện giao dịch M&A: 61
  3.2.1 Nguồn vốn tài trợ cho hoạt động M&A: . 61
  3.2.2 Minh bạch thông tin trên thị trường M&A: 62
  3.2.3 Hoàn thiện hệ thống pháp lý cho hoạt động M&A: 62
  3.2.4 Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập: 63
  3.2.5 Hoàn thiện chính sách đào tạo, đánh giá, xếp loại các tổ chức chuyên
  nghiệp trong hoạt động M&A: 65
  3.4. Các giải pháp đối với các bên liên quan: 65
  3.4.1. Giải pháp đối với công ty tư vấn, kiểm toán và định giá: . 65
  3.4.2. Giải pháp đối với các cơ quan hữu quan Nhà nước: 67
  Tóm tắt chương 3 . 68
  Kết luận luận văn . 69
  Tài liệu tham khảo TL01
  Phụ lục
  Phụ lục 1: Xác định giá thực hiện giao dịch công ty Digital và Công ty Compad
  PL1-06
  Phụ lục 2: Các phương pháp định giá công ty PL2-13
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài:
  Cạnh tranh luôn được coi là động lực cho sự phát triển của mỗi công ty. Kể từ
  khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (tháng 11 năm 2006), tính cạnh
  tranh ở các công ty ngày càng trở nên mạnh mẽ và khốc liệt hơn. Các công ty luôn
  luôn tìm mọi phương cách đổi mới khoa học công nghệ, nâng cao trình độ quản lý,
  thu hút nguồn vốn từ bên ngoài để phát triển và mở rộng quy mô sản xuất kinh
  doanh. Một trong những phương cách mà các công ty ở Việt Nam lựa chọn đó là
  tiến hành mua lại và sáp nhập công ty.
  Giao dịch mua bán sản phẩm hay dịch vụ vốn đã phức tạp, việc mua lại và sáp
  nhập công ty còn phức tạp hơn rất nhiều. Bất kỳ một thương vụ mua bán nào cũng
  cần phải xác định giá thực hiện giao dịch, mua lại và sáp nhập công ty cũng không
  ngoại lệ. Việc xác định giá thực hiện giao dịch này cũng gặp nhiều trở ngại do công
  ty có các tài sản hữu hình lẫn vô hình xét theo cấu trúc tài sản. Ở Việt Nam, việc
  xác định giá thực hiện giao dịch vẫn chưa hợp lý, có trường hợp quá rẻ hay trường
  hợp khác lại quá mắc. Và đây có thể là một trong các nguyên nhân dẫn đến thương
  vụ mua lại và sáp nhập không thành công như các bên mong đợi. Như vậy, vấn đề
  được đặt ra là: ”Có phương pháp nào để xác định giá giao dịch hợp lý? Các nhân tố
  nào tác động đến giá thực hiện giao dịch?”
  Xuất phát từ các vấn đề khách quan và cấp thiết nêu trên, tác giả đã chọn đề tài
  “ Các giải pháp nâng cao hiệu quả xác định giá hợp lý thực hiện giao dịch mua lại
  và sáp nhập công ty tại Việt Nam.”
  2. Mục tiêu của đề tài:
  Mục tiêu đề tài làm rõ các vấn đề sau:
  - Những lý luận về hoạt động mua lại và sáp nhập công ty: khái niệm, lợi ích và
  hạn chế của hoạt động,
  - Nêu phương pháp xác định giá thực hiện giao dịch mua lại và sáp nhập công
  ty, cũng như nêu các nhân tố tác động đến giá thực hiện giao dịch.


  Trang 2
  - Nêu thực trạng xác định giá thực hiện mua lại và sáp nhập công ty tại Việt
  Nam. Từ đó, đề tài phân tích các nhân tố tác động đến giá thực hiện thương vụ mua
  lại và sáp nhập công ty tại Việt Nam.
  - Dựa trên cơ sở lý luận và thực trạng, cũng như phân tích các nhân tố tác động,
  đề tài đưa ra các giải pháp xác định giá hợp lý thực hiện giao dịch mua lại và sáp
  nhập công ty nhằm thúc đẩy thị trường mua lại và sáp nhập phát triển mạnh trong
  thời gian tới.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài là giá thực hiện giao dịch và các
  nhân tố tác động đến giá thực hiện giao dịch mua lại và sáp nhập công ty.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Phương pháp nghiên cứu được sử dụng chủ yếu: phương pháp thống kê, phân
  tích, tổng hợp giá các thương vụ mua lại và sáp nhập. Kết hợp các thông tin từ báo
  cáo thường niên các công ty, các bài báo, các bài tham luận của các công ty (được
  công bố trên các trên trang web), tài liệu nước ngoài và sử dụng phương pháp thống
  kê, so sánh, phân tích, tổng hợp để từ đó phân tích các nhân tố tác động đến giá thực
  hiện giao dịch.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:
  Đề tài nhằm giúp cho các công ty, các cơ quan hữu quan nhà nước và các đơn
  vị khác quan tâm có cái nhìn tổng quát về hoạt động mua lại và sáp nhập công ty,
  định giá trong hoạt động này. Dựa trên phân tích các nhân tố tác động và phương
  pháp xác định giá giao dịch trong hoạt động mua lại và sáp nhập, các công ty có thể
  tự xác định lại giá trị công ty một cách hợp lý hơn khi quyết định thực hiện thương
  vụ. Các công ty cũng có thể khắc phục những điểm hạn chế của mình nhằm nâng
  cao giá trị công ty khi định giá trong hoạt động mua lại và sáp nhập.
  6. Kết cấu của đề tài:
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục từ viết tắt, bảng biểu, tài liệu
  tham khảo, phụ lục, đề tài được trình bày theo kết cấu sau:
  - Chương 1: Tổng quan về định giá, hoạt động mua lại và sáp nhập công ty.
  - Chương 2: Thực trạng xác định giá thực hiện giao dịch mua lại và sáp nhập
  công ty tại Việt nam.
  - Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả xác định giá hợp lý để thực hiện
  giao dịch mua lại và sáp nhập công ty.


  ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃

  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục i
  Danh mục chữ viết tắt
  Danh mục các bảng, biểu
  Lời mở đầu 01
  Chương 1.Tổng quan về định giá, hoạt động mua lại và sáp nhập công ty 04
  1.1. Tổng quan về hoạt động mua lại và sáp nhập công ty 04
  1.1.1. Khái niệm và phân loại hoạt động M&A 04
  1.1.1.1. Khái niệm: 04
  1.1.1.2. Phân loại: 04
  1.1.2. Các lợi ích và rủi ro của hoạt động M&A: 06
  1.1.2.1 Các lợi ích của hoạt động M&A: 06
  1.1.2.1.1 Nâng cao hiệu quả hoạt động: 06
  1.1.2.1.2 Giảm chi phí gia nhập thị trường: 06
  1.1.2.1.3 Hợp lực thay cạnh tranh: . 07
  1.1.2.1.4 Thực hiện chiến lược đa dạng hóa, chuyển dịch trong chuỗi giá trị:
  .07
  1.1.2.1.5 Tạo ra các năng lực liên kết: . 08
  1.1.2.2 Các rủi ro của hoạt động M&A: . 09
  1.1.3. Các phương thức M&A: . 10
  1.1.3.1. Chào thầu: 10
  1.1.3.2. Lôi kéo cổ đông bất mãn: 11
  1.1.3.3. Thương lượng tự nguyên đối với ban quản trị và điều hành: 11
  1.1.3.4. Thu gom cổ phiếu trên thị trường chứng khoán: 11
  1.1.3.5. Mua lại tài sản công ty khác: 11
  1.2. Quy trình định giá trong hoạt động M&A: 13
  1.2.1. Các phương pháp định giá công ty: 13


  1.2.2. Quy trình định giá công ty mục tiêu trong hoạt động M&A: . 13
  1.2.2.1. Định giá nguyên trạng (hay hiện trạng) công ty mục tiêu: . 13
  1.2.2.2. Xác định giá trị kiểm soát công ty mục tiêu: . 13
  1.2.2.3. Xác định giá trị lợi ích tổng hợp: . 14
  1.2.2.4. Xác định tỷ lệ phân bổ lợi ích tổng hợp có thể tích lũy được: . 16
  1.2.2.5. Xác định giá trị công ty mục tiêu trong hoạt động M&A: . 16
  1.3. Các trường hợp nên từ bỏ thương vụ M&A: . 16
  1.3.1 Chi phí liên kết: . 16
  1.3.2 Giá từ bỏ thương vụ M&A: . 17
  1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xác định giá thực hiện giao dịch M&A: . 17
  1.1.1 Thông tin bất cân xứng giữa các bên: . 17
  1.1.2 Giá trị kiểm soát của công ty mục tiêu: . 18
  1.1.3 Giá trị lợi ích tổng hợp và tỷ lệ phân bổ giá trị lợi ích tổng hợp: . 18
  1.1.4 Chi phí liên kết: . 18
  1.1.5 Nguồn vốn tài trợ cho thương vụ M&A: . 19
  1.1.6 Thương hiệu công ty: . 20
  1.1.7 Chính sách thuế thu nhập: . 21
  1.1.8 Thời điểm thực hiện thương vụ: . 21
  1.1.9 Trình độ và năng lực chuyên môn của các bên tham gia: . 21
  1.1.10 Các yếu tố khác: . 22
  1.5. Kinh nghiệm rút ra về định giá từ những thương vụ M&A trên thế giới: . 22
  Tóm tắt chương 1 . 26
  Chương 2. Thực trạng xác định giá thực hiện giao dịch M&A tại Việt Nam 27
  2.1. Các thương vụ M&A tiêu biểu ở Việt Nam: 27
  2.2. Các trường hợp xác định giá thực hiện giao dịch M&A Việt Nam: 29
  2.2.1. Trường hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát: . 29
  2.2.1.1. Tóm tắt về quá trình M&A: 29
  2.2.1.2. Nhận xét: . 31
  2.2.2. Trường hợp Công ty cổ phần Dầu khí Anpha S.G: 31
  2.2.2.1. Tóm tắt quá trình M&A: . 31


  2.2.2.2. Nhận xét: . 33
  2.2.3. Trường hợp Công ty cổ phần Alphanam: 34
  2.2.3.1. Tóm tắt quá trình M&A: . 34
  2.2.3.2. Nhận xét: . 35
  2.2.4. Trường hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai: 36
  2.2.4.1. Tóm tắt quá trình M&A: 36
  2.2.4.2. Nhận xét: 38
  2.3. Các hạn chế ảnh hưởng đến việc xác định giá thực hiện giao dịch M&A tại
  Việt Nam: . 38
  2.3.1. Yếu tố công ty gia đình, nội bộ: . 38
  2.3.2. Thông tin bất cân xứng giữa các bên: . 39
  2.3.3. Nguồn vốn tài trợ cho hoạt động M&A: 40
  2.3.4. Giá trị kiểm soát công ty mục tiêu: 41
  2.3.5. Giá trị lợi ích tổng hợp và tỷ lệ phân bổ giá trị lợi ích tổng hợp: . 41
  2.3.6. Chi phí liên kết: 41
  2.3.7. Thương hiệu công ty mục tiêu: 42
  2.3.8. Định giá công ty mục tiêu trong hoạt động M&A: 42
  2.3.9. Trình độ và năng lực chuyên môn của các bên tham gia: . 43
  2.3.10. Thời điểm thực hiện thương vụ M&A: 44
  2.3.11. Chính sách thuế thu nhập: . 45
  2.3.12. Hệ thống pháp luật cho hoạt động M&A: . 46
  Tóm tắt chương 2. 48
  Chương 3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả xác định giá hợp lý thực hiện giao dịch
  M&A 49
  3.1. Xu hướng phát triển của thị trường M&A tại Việt Nam đến năm 2015: . 49
  3.1.1. Sự cần thiết của các công ty vừa và nhỏ đối với nền kinh tế Việt Nam: . 49
  3.1.2. Các đặc điểm của hoạt động M&A thời kỳ kinh tế khó khăn: 50
  3.1.3. Xu hướng phát triển của thị trường M&A tại Việt Nam: . 52
  3.2. Các giải pháp đối với các công ty nhằm xác định giá thực hiện giao dịch
  M&A: . 53


  3.2.1. Xây dựng tiêu chí lựa chọn các công ty mục tiêu : 53
  3.2.2. Tìm kiếm, thăm dò, khảo sát, đánh giá và lựa chọn công ty mục tiêu hoặc
  tiếp quản: 54
  3.2.3. Hoàn thiện phương pháp định giá công ty trong hoạt động M&A: . 54
  3.2.4. Xác định mức giá từ bỏ thương vụ M&A: 56
  3.2.5. Xây dựng kế hoạch liên kết và xác định chi phí liên kết: . 58
  3.2.6. Xây dựng quy trình bảo mật thông tin: 60
  3.3. Các giải pháp đối với Nhà nước nhằm hỗ trợ các công ty nâng cao hiệu quả
  xác định giá thực hiện giao dịch M&A: 61
  3.2.1 Nguồn vốn tài trợ cho hoạt động M&A: . 61
  3.2.2 Minh bạch thông tin trên thị trường M&A: 62
  3.2.3 Hoàn thiện hệ thống pháp lý cho hoạt động M&A: 62
  3.2.4 Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập: 63
  3.2.5 Hoàn thiện chính sách đào tạo, đánh giá, xếp loại các tổ chức chuyên
  nghiệp trong hoạt động M&A: 65
  3.4. Các giải pháp đối với các bên liên quan: 65
  3.4.1. Giải pháp đối với công ty tư vấn, kiểm toán và định giá: . 65
  3.4.2. Giải pháp đối với các cơ quan hữu quan Nhà nước: 67
  Tóm tắt chương 3 . 68
  Kết luận luận văn . 69
  Tài liệu tham khảo TL01
  Phụ lục
  Phụ lục 1: Xác định giá thực hiện giao dịch công ty Digital và Công ty Compad
  PL1-06
  Phụ lục 2: Các phương pháp định giá công ty PL2-13
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài:
  Cạnh tranh luôn được coi là động lực cho sự phát triển của mỗi công ty. Kể từ
  khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (tháng 11 năm 2006), tính cạnh
  tranh ở các công ty ngày càng trở nên mạnh mẽ và khốc liệt hơn. Các công ty luôn
  luôn tìm mọi phương cách đổi mới khoa học công nghệ, nâng cao trình độ quản lý,
  thu hút nguồn vốn từ bên ngoài để phát triển và mở rộng quy mô sản xuất kinh
  doanh. Một trong những phương cách mà các công ty ở Việt Nam lựa chọn đó là
  tiến hành mua lại và sáp nhập công ty.
  Giao dịch mua bán sản phẩm hay dịch vụ vốn đã phức tạp, việc mua lại và sáp
  nhập công ty còn phức tạp hơn rất nhiều. Bất kỳ một thương vụ mua bán nào cũng
  cần phải xác định giá thực hiện giao dịch, mua lại và sáp nhập công ty cũng không
  ngoại lệ. Việc xác định giá thực hiện giao dịch này cũng gặp nhiều trở ngại do công
  ty có các tài sản hữu hình lẫn vô hình xét theo cấu trúc tài sản. Ở Việt Nam, việc
  xác định giá thực hiện giao dịch vẫn chưa hợp lý, có trường hợp quá rẻ hay trường
  hợp khác lại quá mắc. Và đây có thể là một trong các nguyên nhân dẫn đến thương
  vụ mua lại và sáp nhập không thành công như các bên mong đợi. Như vậy, vấn đề
  được đặt ra là: ”Có phương pháp nào để xác định giá giao dịch hợp lý? Các nhân tố
  nào tác động đến giá thực hiện giao dịch?”
  Xuất phát từ các vấn đề khách quan và cấp thiết nêu trên, tác giả đã chọn đề tài
  “ Các giải pháp nâng cao hiệu quả xác định giá hợp lý thực hiện giao dịch mua lại
  và sáp nhập công ty tại Việt Nam.”
  2. Mục tiêu của đề tài:
  Mục tiêu đề tài làm rõ các vấn đề sau:
  - Những lý luận về hoạt động mua lại và sáp nhập công ty: khái niệm, lợi ích và
  hạn chế của hoạt động,
  - Nêu phương pháp xác định giá thực hiện giao dịch mua lại và sáp nhập công
  ty, cũng như nêu các nhân tố tác động đến giá thực hiện giao dịch.


  Trang 2
  - Nêu thực trạng xác định giá thực hiện mua lại và sáp nhập công ty tại Việt
  Nam. Từ đó, đề tài phân tích các nhân tố tác động đến giá thực hiện thương vụ mua
  lại và sáp nhập công ty tại Việt Nam.
  - Dựa trên cơ sở lý luận và thực trạng, cũng như phân tích các nhân tố tác động,
  đề tài đưa ra các giải pháp xác định giá hợp lý thực hiện giao dịch mua lại và sáp
  nhập công ty nhằm thúc đẩy thị trường mua lại và sáp nhập phát triển mạnh trong
  thời gian tới.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài là giá thực hiện giao dịch và các
  nhân tố tác động đến giá thực hiện giao dịch mua lại và sáp nhập công ty.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Phương pháp nghiên cứu được sử dụng chủ yếu: phương pháp thống kê, phân
  tích, tổng hợp giá các thương vụ mua lại và sáp nhập. Kết hợp các thông tin từ báo
  cáo thường niên các công ty, các bài báo, các bài tham luận của các công ty (được
  công bố trên các trên trang web), tài liệu nước ngoài và sử dụng phương pháp thống
  kê, so sánh, phân tích, tổng hợp để từ đó phân tích các nhân tố tác động đến giá thực
  hiện giao dịch.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:
  Đề tài nhằm giúp cho các công ty, các cơ quan hữu quan nhà nước và các đơn
  vị khác quan tâm có cái nhìn tổng quát về hoạt động mua lại và sáp nhập công ty,
  định giá trong hoạt động này. Dựa trên phân tích các nhân tố tác động và phương
  pháp xác định giá giao dịch trong hoạt động mua lại và sáp nhập, các công ty có thể
  tự xác định lại giá trị công ty một cách hợp lý hơn khi quyết định thực hiện thương
  vụ. Các công ty cũng có thể khắc phục những điểm hạn chế của mình nhằm nâng
  cao giá trị công ty khi định giá trong hoạt động mua lại và sáp nhập.
  6. Kết cấu của đề tài:
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục từ viết tắt, bảng biểu, tài liệu
  tham khảo, phụ lục, đề tài được trình bày theo kết cấu sau:
  - Chương 1: Tổng quan về định giá, hoạt động mua lại và sáp nhập công ty.
  - Chương 2: Thực trạng xác định giá thực hiện giao dịch mua lại và sáp nhập
  công ty tại Việt nam.
  - Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả xác định giá hợp lý để thực hiện
  giao dịch mua lại và sáp nhập công ty.


  ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃ ̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃


  Xem Thêm: Các giải pháp nâng cao hiệu quả xác định giá hợp lý thực hiện giao dịch mua lại và sáp nhập công ty
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp nâng cao hiệu quả xác định giá hợp lý thực hiện giao dịch mua lại và sáp nhập công ty sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status