Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đổi mới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp nhà nước Việt nam hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đổi mới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp nhà nước Việt nam hiện nay

  MỤC LỤC
  Lời cam đoan 1
  Mục lục 2
  Danh mục Hình và Đồ thị 3
  Danh mục các bảng . 4
  Danh mục các chữ viết tắt 5
  Mở đầu 6
  Chương 1 Những vấn đề lý luận cơ bản về cơ cấu vốn của doanh nghiệp 11
  1.1. Cơ cấu vốn của doanh nghiệp 11
  1.2. Nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu vốn 45
  1.3. Mô hình kinh tế lượng ứng dụng trong xây dựng cơ cấu vốn trên
  thế giới 55
  Chương 2 Thực trạng cơ cấu vốn của doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam hiện
  nay . 69
  2.1. Tổng quan về doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) Việt Nam . 69
  2.2. Thực trạng cơ cấu vốn doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam hiện nay 78
  2.3. Đánh giá thực trạng cơ cấu vốn của doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam
  hiện nay 100
  2.4. Kinh nghiệm đổi mới cơ cấu vốn các doanh nghiệp Nhà nước Trung Quốc114
  Chương 3 Giải pháp đổi mới cơ cấu vốn của doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam
  hiện nay 125
  3.1. Định hướng phát triển và quan điểm đổi mới cơ cấu vốn của các doanh
  nghiệp Nhà nước Việt Nam trong thời gian tới . 125
  3.2. Giải pháp đổi mới cơ cấu vốn của doanh nghiệp nhà nước Việt nam hiện
  nay: 131
  3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp đổi mới cơ cấu vốn các doanh nghiệp nhà
  nước Việt nam hiện nay . 192
  Kết luận 202
  Danh mục tài liệu tham khảo 204  6
  MỞ ĐẦU
  Ở Việt nam hơn 20 năm qua, cùng với công cuộc đổi mới kinh tế là quá
  trình đổi mới các doanh nghiệp nhà nước. Hàng ngàn doanh nghiệp nhà nước
  đã được chuyển đổi hình thức sở hữu, được quản lý tài chính theo một cơ chế
  phù hợp hơn. Nhờ đó, các doanh nghiệp nhà nước đã phần nào khẳng định
  được vị trí quan trọng trong việc tạo thu nhập và điều tiết vĩ mô nền kinh tế.
  Song, hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước còn thấp là một thực tế
  không thể phủ nhận. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng
  trên là sự bất hợp lý trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp nhà nước. Bởi vậy, nếu
  không tiếp tục cải cách, nếu không chú trọng thiết lập một cơ cấu vốn hợp lý,
  thì các doanh nghiệp nhà nước Việt nam khó có thể phát triển ổn định, càng
  không thể đứng vững trong cạnhh tranh khi tiến trình hội nhập quốc tế và khu
  vực đang diễn ra.
  Bên cạnh đó, những vấn đề mang tính lý thuyết về việc hình thành một
  phương pháp tiếp cận khoa học để xây dựng cơ cấu vốn cho các doanh nghiệp
  nhà nước Việt nam hiện vẫn chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ và toàn
  diện, khiến cho các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý tài chính
  doanh nghiệp nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong nghiên cứu
  và ứng dụng.
  Chính vì vậy, đề tài nghiên cứu: ”Đổi mới cơ cấu vốn của các doanh
  nghiệp nhà nước Việt nam hiện nay
  ” được lựa chọn để đáp ứng yêu cầu lý
  luận và thực tiễn đó.
  TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
  Trên thế giới, có khá nhiều công trình nghiên cứu về cơ cấu vốn và
  một số mô hình kinh tế lượng đã được xây dựng để nghiên cứu các nhân tố
  ảnh hưởng đến cơ cấu vốn của các doanh nghiệp. Hầu hết các nghiên cứu


  7
  hiện tại đều nghiên cứu cơ cấu vốn dưới giác độ quản lý. Titman và Wessels
  (1988) đã cho rằng chỉ có “tính duy nhất” (được đo lường bởi Chi phí nghiên
  cứu triển khai/Tổng doanh thu, chi phí bán hàng cao, và nhân công với chi
  phí thấp) và thu nhập là các nhân tố quan trọng. Năm 1984, Harris đã chứng
  minh bằng lý thuyết và thực tiễn về tỷ suất lợi nhuận trung bình tăng sẽ kéo
  theo rủi ro tăng trong mô hình định giá tài sản taì chính nhiều thời kỳ và cuối
  cùng dẫn đến sự tăng lên của chi phí vốn. Điều này có thể giải thích cho việc
  ưa thích tài trợ bằng nợ hơn là vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp.
  Federick H.deB.Harris, một giáo sư của Đại học Wake Forest, Bang
  Winston Salem, Mỹ đã đề xuất mô hình nghiên cứu mối liên hệ giữa cấu
  trúc tài sản, mức đảm nhiệm doanh thu và cơ cấu vốn. Williamson (1988,
  1991) cho rằng doanh nghiệp có tỷ trọng tài sản cố định trên tổng tài sản
  càng cao thì càng phải sử dụng nhiều vốn chủ sở hữu. Gentry (1994) đã so
  sánh mức độ đòn bẩy và tỷ lệ chi trả cổ tức của công ty liên danh của Mỹ
  trong ngành công nghiệp khai thác dầu mỏ và khi đốt. Ông đã phát hiện ra
  rằng, các công ty liên danh, mặc dù không phải chịu thuế thu nhập doanh
  nghiệp, có tỷ lệ chi trả cổ tức cao hơn và sử dụng nợ ít hơn. Điều này cũng
  phù hợp với các nghiên cứu về tác động của thuế đến sự lựa chọn cơ cấu
  vốn của các công ty Mỹ.
  Rajan và Zingales (1955) đã đưa ra một nghiên cứu rất điển hình về cơ
  cấu vốn của doanh nghiệp ở các nước OECD và đã phát hiện ra mối quan hệ
  ngược chiều rất chặt chẽ giữa giá trị sổ sách của cổ phiếu với đòn bẩy tài
  chính. Giống như Rajan và Zingales, Barclay, Smith và Watts (1955) cũng
  đã phát hiện ra rằng tỷ lệ nợ có quan hệ ngược chiều với tỷ lệ giá thị trường
  và giá sổ sách.
  Để bổ sung cho nghiên cứu trật tự phân hạng của M.Miller, một vài lý
  thuyết đã được xây dựng dựa trên chi phí giao dịch. Ví dụ, năm 1989, Fischer đã


  8
  sử dụng mô hình quyền chọn giá và phát hiện ra chỉ một thay đổi nhỏ trong chi phí
  vốn cũng dẫn đến một thay đổi đáng kể trong cơ cấu vốn mục tiêu. Benartzi,
  Michaely và Thaler (1997) đã phát hiện ra rằng, trái ngược với những lý thuyết tối
  ưu về chi trả cổ tức, các giám đốc dường như chi trả cổ tức dựa trên cơ sở thu
  nhập trong quá khứ nhiều hơn chứ không phải là thu nhập trong tương lai.
  Baker và Wurgler (2002) đã tiến hành điều tra sự ảnh hưởng của tỷ lệ thu
  nhập trên cổ phiếu trong quá khứ. Nhưng họ chỉ quan tâm đến ảnh hưởng của
  tỷ lệ thu nhập này lên quyết định phát hành của công ty và không xem xét đến
  những thay đổi ngầm định.
  Graham năm 2003 đã tiến hành một điều tra về tác động của thuế. Reinte
  Gropp, một nhà nghiên cứu kinh tế nổi tiếng của Ngân hàng Trung ương Châu
  Âu, đã đề xuất một mô hình nghiên cứu kết hợp nhiều loại thuế của chính phủ
  Đức, năm 2002. Mô hình cũng bao gồm các loại thuế kinh doanh của chính
  quyền địa phương. Hơn nữa, mô hình cũng cho rằng phần tiết kiệm thuế theo
  Luật thuế của Đức khi các doanh nghiệp tài trợ một tỷ lệ nhất định bằng nợ sẽ
  thay đổi theo sắc thuế của từng địa phương.
  Nghiên cứu của Francis Cai và Arvin Ghosh (2003) về cơ cấu vốn, bằng
  các kiểm định thực tế đã cho thấy các doanh nghiệp có xu hướng di chuyển về
  điểm cơ cấu vốn tối ưu khi họ đã ở quá ngưỡng trung bình ngành nhanh hơn là
  khi di chuyển đến điểm tối ưu khi họ ở thấp hơn ngưỡng trung bình ngành.
  Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp không quan tâm đến việc sử dụng nợ
  nhiều hay ít khi họ ở dưới mức trung bình ngành.
  Năm 2004, Lisa A.Keister đã nghiên cứu về chiến lược tài chính của
  các doanh nghiệp trong nền kinh tế chuyển đổi, tiêu biểu là Trung Quốc, đã
  đưa ra các giả thuyết về xu thế thay đổi cơ cấu vốn của các doanh nghiệp
  nhà nước Trung quốc. Kết quả kiệm nghiệm cho thấy: trong thập kỷ đầu của
  quá trình đổi mới, các doanh nghiệp nhà nước càng giữ lại nhiều lợi nhuận


  9
  thì càng vay nợ từ bên ngoài nhiều ; việc vay nợ của các doanh nghiệp gia
  tăng cùng với sự thay đổi về điều kiện địa lý; các doanh nghiệp ở các khu
  vực phát triển vay nợ từ các ngân hàng nhiều hơn và từ các nguồn khác ít
  hơn so với các doanh nghiệp ở khu vực kém phát triển và hầu hết các doanh
  nghiệp đều phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng.
  Ở Việt nam, các công trình nghiên cứu về cơ cấu vốn không nhiều.
  Trong luận văn thạc sỹ của tác giả Bùi Văn Thi (2001) với đề tài:’’ Đổi mới
  cơ cấu nguồn vốn của Công ty Shell gas Hải phòng” và tác giả Lê Thu Thuỷ
  (2004) “Đổi mới cơ cấu vốn của Công ty Xây dựng Lũng lô”, cũng nghiên
  cứu về cơ cấu vốn. Nhưng các tác giả mới chỉ dừng lại ở các phân tích thực
  trạng cơ cấu vốn của một doanh nghiệp cụ thể và đề xuất các giải pháp mang
  tính định tính để đổi mới cơ cấu vốn của doanh nghiệp đó. Bài viết của TS.
  Đàm Văn Huệ trên tạp chí Kinh tế phát triển số tháng 10 năm 2005,” Bàn về
  điều kiện xác lập cơ cấu vốn của doanh nghiệp Việt nam hiện nay” cũng đã
  phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu vốn của doanh nghiệp và các
  điều kiện xây dựng cơ cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp Việt nam. Các điều
  kiện được phân tích chủ yếu dựa trên các cơ sở về lý thuyết mà chưa được
  kiểm chứng.
  MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
   Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về cơ cấu vốn của doanh
  nghiệp: những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu vốn, căn cứ và mô hình thiết lập
  cơ cấu vốn tối ưu.
   Đánh giá thực trạng cơ cấu vốn của các doanh nghiệp Nhà nước Việt
  Nam trên bộ số liệu điều tra 375 doanh nghiệp nhà nước của Cục Tài chính
  doanh nghiệp.
   Đề xuất giải pháp đổi mới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp nhà nước
  Việt Nam hiện nay, theo 3 nhóm:


  10
  (i) Nhóm giải pháp định lượng: xây dựng mô hình kinh tế lượng để ước
  lượng những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu vốn của các doanh nghiệp
  nhà nước Việt nam hiện nay và hoàn thiện các điều kiện xây dựng mô
  hình cơ cấu vốn.
  (ii) Nhóm giải pháp định tính: đổi mới nhận thức về cơ cấu vốn và tầm
  quan trọng của cơ cấu vốn tối ưu, xác định chính xác căn cứ thiết lập
  cơ cấu vốn, đổi mới chính sách quản lý tài chính đối với doanh
  nghiệp nhà nước .v.v .
  (iii) Nhóm giải pháp ứng dụng: xây dựng mô hình cơ cấu vốn tối ưu cho
  một doanh nghiệp điển hình (Tổng Công ty Xây dựng Công trình
  Giao thông 1 - CIENCO1).
  PHẠM VI NGHIÊN CỨU
   Nghiên cứu cơ cấu vốn của doanh nghiệp.
  Phân tích, đánh giá thực trạng cơ cấu vốn của 375 doanh nghiệp Nhà nước (Số
  liệu điều tra của Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính), nghiên cứu cơ
  cấu vốn của một doanh nghiệp điển hình (Tổng Công ty Xây dựng Công trình
  Giao thông 1 - CIENCO1).
   Thời gian nghiên cứu: từ năm 2000 đến năm 2005.
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
   Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và
  duy vật lịch sử, các phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện
  luận án: phương pháp phỏng vấn, thu thập thông tin, tổng hợp, so sánh, phân
  tích tình huống.
   Phương pháp toán kinh tế được sử dụng với mô hình kinh tế lượng để
  xây dựng mô hình cơ cấu vốn của các doanh nghiệp Nhà nước.


  Xem Thêm: Đổi mới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp nhà nước Việt nam hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đổi mới cơ cấu vốn của các doanh nghiệp nhà nước Việt nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status