Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Bảo đảm lợi ích của bên Việt Nam trong thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Bảo đảm lợi ích của bên Việt Nam trong thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

  Đề tài: Bảo đảm lợi ích của bên Việt Nam trong thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam
  MỤC LỤC
  MỤC LỤC 1
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 2
  DANH mỤc CÁC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ 3
  CÁC CHỮ VIẾT TẮT 4
  LỜI CAM ĐOAN 5
  LỜI MỞ ĐẦU 6
  CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LỢI ÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 10
  1.1. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG
  NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 10
  1.1.1. Các hình thức và động lực đầu tư trực tiếp nước ngoài 10
  1.1.2. Đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài và các yếu tố tác động tới hoạt
  động đầu tư trực tiếp nước ngoài 21
  1.1.3. Quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài 27
  1.2. LỢI ÍCH KINH TẾ CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI. 27
  1.2.1. Quan niệm về lợi ích kinh tế của đầu tư trực tiếp nước ngoài 29
  1.2.2. Lợi ích của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với bên nhận đầu tư. 31
  1.2.3. Lợi ích của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với bên đầu tư nước ngoài 37
  1.2.4. Các yếu tố tác động đến lợi ích của đầu tư trực tiếp nước ngoài 39
  1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi ích của bên nhận đầu tư trong thu hút và
  quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài 40
  1.3. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LỢI ÍCH ĐẦU TƯ
  TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 46
  1.3.1. Một số chỉ tiêu chủ yếu đánh giá kết quả hoạt động đầu tư 46
  1.3.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của hoạt động đầu tư 51
  1.4. KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC TRONG BẢO ĐẢM LỢI ÍCH KHI
  THU HÚT VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC BCVT 55
  1.4.1. Kinh nghiệm một số nước trong khu vực 55
  1.4.2. Bài học đối với Việt Nam: 72
  CHƯƠNG II THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM LỢI ÍCH CỦA HOẠT ĐỘNG THU HÚT VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VNPT 80
  2.1. VNPT VÀ NHU CẦU LIÊN DOANH VỚI NƯỚC NGOÀI 80
  2.1.1. Vai trò của ngành Bưu chính Viễn thông trong nền kinh tế quốc dân 80
  2.1.2. Nhiệm vụ của VNPT 82
  2.1.3. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài là nhu cầu bức thiết của VNPT 91
  2.1.4. Một số đặc điểm của VNPT tác động đến hoạt động FDI 101
  2.1.5. Các tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với VNPT 110
  2.2. TÌNH HÌNH BẢO ĐẢM LỢI ÍCH TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC
  TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VNPT 124
  2.2.1. Mục tiêu và lợi ích dự tính của VNPT trong các dự án FDI 124
  2.2.2. Thực trạng hoạt động của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại VNPT 125
  2.3. ĐÁNH GIÁ VIỆC BẢO ĐẢM LỢI ÍCH CỦA VIỆT NAM TRONG
  HOẠT ĐỘNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VNPT 151
  2.3.1. Những lợi ích đã đạt được ở các dự án 151
  2.3.2. Những hạn chế 160
  2.3.3. Những nguyên nhân hạn chế lợi ích của các dự án FDI 162
  CHƯƠNG III CÁC QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM BẢO ĐẢM LỢI ÍCH CỦA HOẠT ĐỘNG THU HÚT VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VNPT GIAI ĐOẠN ĐẾN 2010 167
  3.1. CÁC QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG FDI Ở VNPT 167
  3.1.1. Môi trường kinh tế xã hội, lợi thế so sánh, cơ hội và thách thức đối với
  FDI của VNPT 167
  3.1.2. Quan điểm định hướng hoạt động FDI ở VNPT giai đoạn đến 2010 173
  3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI VNPT NHẰM BẢO ĐẢM LỢI ÍCH
  CỦA BÊN VIỆT NAM TRONG CÁC DỰ ÁN FDI 177
  3.2.1. Giải pháp về định hướng thị trường, chính sách đầu tư 177
  3.2.2. Giải pháp về cơ chế nội bộ và quan hệ với đối tác 189
  3.2.3. Các giải pháp liên quan đến vấn đề chuyển giao công nghệ 201
  3.2.4. Giải pháp về tài chính 207
  KẾT LUẬN 214
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 216
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 217
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  Bảng 1.1 Đóng góp của các dự án FDI đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam 33
  Bảng 1.2 Thu ngân sách từ khu vực đầu tư trực tiếp. 33
  Bảng 1.3 Tình hình xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài 33
  Bảng 1.4 Số lượng việc làm do khu vực FDI tạo ra. 36
  Bảng 1.5 Tiến trình cải cách Viễn thông của Trung quốc. 59
  Bảng 1.6 Các thoả thuận Xây dựng - Chuyển giao - Khai thác. 69
  Bảng 1.7 Năm hợp đồng có doanh thu lớn nhất 70
  Bảng 2.1 Tình hình sử dụng Internet các nước ASEAN đến tháng 6/2004 89
  Bảng 2.2 Nhu cầu về vốn của VNPT giai đoạn 2000-2010. 94
  Bảng 2.3 Dự kiến các nguồn vốn. 96
  Bảng 2.4 Tỷ lệ tương quan các nguồn vốn đầu tư nước ngoài 97
  Bảng 2.5 Cơ cấu vốn đầu tư của VNPT giai đoạn 1996-2000. 97
  Bảng 2.6 Cơ cấu vốn đầu tư dự tính của VNPT giai đoạn 2000-2005. 97
  Bảng 2.7 Cơ cấu vốn đầu tư thực tế của VNPT giai đoạn 2000-2005. 98
  Bảng 2.8 Các DN tham gia thị trường BCVT Việt Nam năm 2003. 101
  Bảng 2.9 Nhu cầu về vốn của VNPT. 104
  Bảng 2.10 Các nước có vốn FDI ở VNPT. 105
  Bảng 2.11 Doanh thu của VNPT. 106
  Bảng 2.12 Lợi nhuận sau thuế của VNPT. 106
  Bảng 2.13 Các hình thức FDI ở VNPT. 109
  Bảng 2.14 Các liên doanh. 126
  Bảng 2.15 Các dự án BCC của VNPT. 127
  Bảng 2.16 Số lượng các dự án FDI và vốn đăng ký. 128
  Bảng 2.17 Cơ cấu vốn đầu tư FDI ở VNPT. 131
  Bảng 2.18 Vốn đầu tư của VNPT và vốn FDI giai đoạn 1900-2001. 132
  Bảng 2.19 Tổng vốn đầu tư và tỷ lệ góp vốn. 133
  Bảng 2.20 Hình thức góp vốn. 133
  Bảng 2.21 Các sản phẩm và năng lực sản xuất của các liên doanh. 134
  Bảng 2.22 Vốn đầu tư của đối tác trong các dự án BCC 136
  Bảng 2.23 Tình hình đầu tư các dự án BCC - VTI và BCC - VMS. 136
  Bảng 2.24 Tình hình đầu tư các dự án BCC - NTT và BCC - FCR 138
  Bảng 2.25 Tình hình giải ngân các dự án BCC giai đoạn 1990-2005. 139
  Bảng 2.26 Tình hình hoạt động đào tạo của các dự án BCC 143
  Bảng 2.27 Một số chỉ tiêu kinh tế của liên doanh. 145
  Bảng 2.28 Doanh thu của các dự án BCC giai đoạn 1990-2004. 149
  Bảng 2.29 Biến động nguồn vốn FDI của VNPT thời kì 1991-2001. 153
  Bảng 2.30 Cơ cấu vốn đầu tư theo hình thức của VNPT thời kì 1991-2001 154
  Bảng 2.31 Tỷ lệ sản phẩm sản xuất được tại VKX 155
  Bảng 2.32 So sánh giá bán sản phẩm của ALCATEL các thời điểm 155
  Bảng 2.33 Thu nhập bình quân đầu người 156
  Bảng 2.34 Doanh thu VNPT và FDI giai đoạn 1990-2003 158
  Bảng 3.1 Kế hoạch phát triển công nghệ phần mềm của VNPT giai đoạn 2001 - 2005 185
  Bảng 3.2 Nhu cầu tiêu thụ máy điện thoại các loại năm 2007. 187
  Bảng 3.3 Những rủi ro khi thực hiện chuyển giao công nghệ. 203
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ
  Hình 1.1 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài đang tồn tại ở Việt Nam 17
  Hình 1.3 Các yếu tố tác động đến đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 27
  Hình 1.4 Lợi ích của nước chủ nhà và chủ đầu tư nước ngoài 31
  Hình 1.5 Đồ thị xác định IRR 50
  Hình 2.1 Mô hình VNPT. 83
  Hình 2.2 Tình hình phát triển thuê bao điện thoại 86
  Hình 2.3 Tình hình phát triển thuê bao internet 88
  Hình 2.5 So sánh vốn đầu tư của VNPT và FDI giai đoạn 1990-2001. 132
  Hình 2.6 Doanh thu VNPT, FDI (BCC và JV) 159
  Hình 3.1 Áp lực đối với VNPT trên thị trường. 169
  Hình 3.2 Thời cơ và thách thức của VNPT. 170
  Hình 3.3 Sơ đồ xác định mục tiêu thu hút FDI 174
  Hình 3.4 Căn cứ tổ chức bộ máy quản lý liên doanh. 194
  Hình 3.5 Mô hình Công ty thực hiện dự án trực thuộc Tổng Công ty. 197
  Hình 3.6 Mô hình Công ty thực hiện dự án trực thuộc đơn vị 197
  Hình 3.7 Mô hình Công ty thực hiện dự án cấp tổng công ty. 198
  Hình 3.8 Mô hình Công ty thực hiện dự án cấp đơn vị 199


  Xem Thêm: Bảo đảm lợi ích của bên Việt Nam trong thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bảo đảm lợi ích của bên Việt Nam trong thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status