Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Bảo vệ quyền lợi của các cổ đông trên thị trường cổ phiếu Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Bảo vệ quyền lợi của các cổ đông trên thị trường cổ phiếu Việt Nam

  Đề tài: Bảo vệ quyền lợi của các cổ đông trên thị trường cổ phiếu Việt Nam
  mở đầu
  1. Lý do nghiên cứu đề tài:
  Đối với một nền kinh tế thị trường thì thị trường chứng khoán luôn đóng
  một vai trò sống còn đối với sự phát triển và ổn định của cả nền kinh tế. Phát
  triển và đảm bảo sự ổn định của thị trường chứng khoán luôn là mối quan
  tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới bởi thị trường chứng khoán giúp
  khơi thông các nguồn vốn trong xã hội và phân bổ một cách có hiệu quả các
  nguồn vốn này vào những dự án đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.
  Hiện nay, trên thế giới các học giả cũng như các nhà quản lý kinh tế đang có
  những quan điểm rất khác nhau về việc làm thế nào để tổ chức và quản lý thị
  trường chứng khoán một cách tối ưu, tuy nhiên, họ đều thống nhất ở một
  điểm là các nhà đầu tư luôn phải được coi là trọng tâm của thị trường. Một
  thị trường chứng khoán sẽ không thể đóng vai trò là trung tâm huy động và
  phân bổ vốn có hiêụ quả cho nền kinh tế khi các nhà đầu tư không có niềm
  tin vào thị trường này hay nói cách khác là tiền bạc và các quyền lợi gắn liền
  của họ không được tôn trọng và bảo vệ.
  Thị trường chứng khoán Việt nam đã bước đầu được hình thành với sự ra
  đời của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy
  vậy, với đặc điểm là một thị trường mới phát triển, các định chế hỗ trợ cho sự
  phát triển của thị trường chưa được hình thành một cách đầy đủ và toàn diện,
  việc quyền lợi của các nhà đầu tư trên thực tế được bảo vệ như thế nào đang
  là một mối quan tâm hàng đầu không những của cơ quan quản lý mà còn cả
  của các nhà đầu tư tiềm năng trong nước cũng như giới đầu tư quốc tế.
  Từ khi được thành lập năm 1996 đến nay, Uỷ ban Chứng khoán Nhà
  nước luôn coi việc bảo vệ các nhà đầu tư như là một nhiệm vụ trung tâm của
  1mình. Tuy nhiên, việc các chính sách của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
  cũng như pháp luật liên quan được thực thi và phát huy tác dụng như thế nào
  trong thực tế vẫn chưa được nghiên cứu một cách thực sự toàn diện và đầy
  đủ. Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành thực hiện nghiên cứu này nhằm phát
  hiện ra những khiếm khuyết trong hệ thống pháp luật cũng như hành chính
  trong việc bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư. Dựa trên cơ sở các kết quả
  nghiên cứu thực tế, nhóm tác giả đề tài sẽ đưa ra những giải pháp cũng như
  cơ chế nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của các nhà đầu tư nhằm củng cố và
  hỗ trợ cho sự phát triển ổn định của thị trường chứng khoán tại Việt nam.
  Vấn đề làm thế nào để bảo vệ các nhà đầu tư là một vấn đề có tính chất
  quan trọng hàng đầu tại tất cả các thị trường chứng khoán trên thế giới bởi
  như đã được đề cập tại phần trên việc bảo vệ các nhà đầu tư sẽ quyết định
  đến sự tồn tại và phát triển của một thị trường chứng khoán. Chính vì vậy mà
  việc bảo vệ các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán là một vấn đề thu hút
  được nhiều sự quan tâm của các nhà quản lý thị trường cũng như các nhà
  khoa học kinh tế và pháp luật. Tuy nhiên, việc bảo vệ các nhà đầu tư qua mỗi
  thời kỳ lại đặt ra những yêu cầu khác nhau. Xu thế toàn cầu hoá cùng với sự
  phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã có những tác động mạnh mẽ
  đến thị trường chứng khoán toàn cầu, mang lại những cơ hội mới nhưng cũng
  đặt ra những thách thức vô cùng khó khăn đối với việc bảo vệ quyền lợi của
  các nhà đầu tư trên thị trường. Tại các thị trường đã phát triển như Mỹ, Châu
  Âu, Nhật bản và Australia, mặc dù hệ thống pháp luật cũng như hệ thống các
  định chế hỗ trợ đã phát triển ở mức độ cao, thì việc cải tổ lại hệ thống này đề
  bảo vệ tốt hơn quyền lợi cho các nhà đầu tư vẫn là một câu hỏi lớn. Đối với
  các thị trường mới nổi và chuyển đổi thì câu hỏi đó lại càng trở nên cấp bách
  hơn do hệ thống pháp luật, kinh tế phát triển chưa đầy đủ và do quy mô của
  các thị trường này còn “mỏng” dễ bị khống chế và thao túng. Việc nghiên
  cứu về vấn đề bảo vệ các nhà đầu tư trên thị trường đã được rất nhiều cá nhân
  2cũng như tổ chức quốc tế thực hiện, tuy nhiên ở đây có thể kể ra một số nhà
  khoa học có uy tín về lĩnh vực này như Rafael LaPorta, Florencio Lopez-deSilanes, Andrei Shleifer, và Robert Vishny. Những nghiên cứu của các nhà
  khoa học này hiện đang là những tài liệu tham khảo có giá trị cho các nhà
  nghiên cứu khác cũng như đưa ra những cơ sở khoa học cho việc xây dựng
  chính sách của các nhà quản lý thị trường chứng khoán trên thế giới.
  Tại Việt nam, do thị trường chứng khoán mới ra đời nên vấn đề bảo vệ
  các nhà đầu tư trên thị trường này vẫn là một vấn đề chưa nhận được nhiều sự
  quan tâm của các nhà khoa học. Gần đây, cùng với sự quyết tâm của Chính
  phủ trong việc áp dụng các nguyên tắc quản trị công ty tốt đối với các công
  ty niêm yết trên thị trường chứng khoán vấn đề bảo vệ các nhà đầu tư cũng
  bắt đầu được nghiên cứu. Tuy nhiên, những nghiên cứu này mới chỉ dừng lại
  ở một số bài viết nhỏ trên một có tính chất giới thiệu chứ chưa thực sự là
  những nghiên cứu một cách có hệ thống.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Như đã được đề cập, việc bảo vệ các nhà đầu tư là một nhu cầu cấp bách của
  các nhà quản lý thị trường chứng khoán của Việt nam. Do vậy, đề tài được
  thực hiện nhằm thu được một số mục tiêu sau như sau:
  – Phát hiện những khiếm khuyết cần bổ sung của hệ thống này nhằm
  bảo vệ tốt hơn quyền lợi của các nhà đầu tư.
  – Mức độ quyền lợi của các nhà đầu tư được bảo vệ trong thực tế.
  – Các giải pháp và cơ chế nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của các nhà
  đầu tư tại Việt nam.
  3. Phạm vi của đề tài
  3- Đề tài chủ yếu nghiên cứu vấn đề bảo vệ quyền lợi của các cổ đông
  trên thị trường cổ phiếu Việt Nam. Do vậy, những vấn đề liên quan
  đến các nhà đầu tư trái phiếu hay đầu tư vào các công cụ khác như
  quyền lựa chọn, các hợp đồng tương lai hay các chứng khoán ngắn hạn
  khác không thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài.
  - Đề tài đi sâu vào nghiên cứu các vấn đề liên quan đến các nhà đầu tư
  trên thị trường chính thức – các nhà đầu tư trên hai trung tâm giao dịch
  là Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm giao dịch
  Chứng khoán Hà nội. Tuy nhiên, trong phạm vi thời gian và kinh phí
  cho phép, các tác giả của đề tài mong muốn được đi vào nghiên cứu
  việc bảo vệ các nhà đầu tư trên thị trường không chính thức nhằm xác
  định được sự khác biệt cũng như tính ưu việt của thị trường chính thức
  so với thị trường không chính thức.
  4. Phương pháp tiến hành
  - Dựa trên cơ sở các tài liệu trong và ngoài nước, tiến hành nghiên
  cứu, tổng hợp những vấn đề về lý luận, đồng thời xác định những lĩnh
  vực cần quan tâm trên cơ sở kinh nghiệm của các thị trường chứng
  khoán nước ngoài.
  - Điều tra thực tế thông qua phiếu điều tra cổ đông của các công ty
  niêm yết và của các công ty cổ phần chưa niêm yết có tính đại chúng
  cao.
  - Dựa trên các kết quả phân tích tài liệu và điều tra, tiến hành tổng
  hợp và đề xuất giải pháp cũng như cơ chế thực hiện nhằm bảo vệ
  quyền lợi của các nhà đầu tư.
  4


  Xem Thêm: Bảo vệ quyền lợi của các cổ đông trên thị trường cổ phiếu Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bảo vệ quyền lợi của các cổ đông trên thị trường cổ phiếu Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status