Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Bước đầu nghiên cứu chứng trầm cảm ở phụ nữ sống trong gia đình có chồng bạo hành tại TP.HCM

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Bước đầu nghiên cứu chứng trầm cảm ở phụ nữ sống trong gia đình có chồng bạo hành tại TP.HCM

  Đề tài: Bước đầu nghiên cứu chứng trầm cảm ở phụ nữ sống trong gia đình có chồng bạo hành tại TP.HCM
  MỤC LỤC
  Trang
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài .1
  2. Mục đích nghiên cứu .3
  3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 3
  4. Giả thuyết nghiên cứu .3
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 4
  6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu của đề tài .4
  7. Phương pháp nghiên cứu .5
  8. Đóng góp mới của đề tài .6
  NỘI DUNG
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
  1.1. Tổng quan về lịch sử nghiên cứu vấn đề 7
  1.1.1. Một số nghiên cứu trên thế giới .7
  1.1.2. Một số nghiên cứu ở Việt Nam 12
  1.2. Cơ sở lý luận 14
  1.2.1. Những vấn đề lý luận về chứng trầm cảm 14
  1.2.1.1. Khái niệm trầm cảm 14
  1.2.1.2. Phân loại trầm cảm 19
  1.2.1.3. Những tiêu chuẩn chẩn đoán chứng trầm cảm .20
  1.2.1.4. Cơ chế tâm lý của chứng trầm cảm 22
  1.2.1.5. Nguyên nhân gây nên chứng trầm cảm 27 1.2.2. Đặc điểm tâm lý của phụ nữ sống trong gia đình có chồng
  bạo hành 32
  1.2.2.1. Khái niệm bạo lực - bạo hành .32
  1.2.2.2. Đặc điểm của gia đình có người chồng bạo hành 35
  1.2.2.3. Đặc điểm tâm lý đặc trưng cơ bản của phụ nữ sống trong
  gia đình có chồng bạo hành .36
  1.2.3. Trị liệu tâm lý cho chứng trầm cảm .37
  1.2.3.1. Khái niệm chung về trị liệu tâm lý .37
  1.2.3.2. Phân biệt trị liệu tâm lý với tham vấn tâm lý .41
  1.2.3.3. Mục tiêu trong trị liệu tâm lý cho chứng trầm cảm 42
  1.2.3.4. Một số liệu pháp tâm lý trong trị liệu tâm lý cho chứng
  trầm cảm .42
  1.2.4. Áp dụng mô hình “tương tác giữa nhóm nhà trị liệu với thân
  chủ” trong trị liệu tâm lý cho chứng trầm cảm của phụ nữ
  sống trong gia đình có chồng bạo hành tại Tp.HCM 43
  1.2.4.1. Khái niệm về mô hình “tương tác giữa nhóm nhà trị liệu
  với thân chủ” 43
  1.2.4.2. Bản chất của mô hình tương tác giữa nhóm nhà trị liệu với
  thân chủ trong trị liệu tâm lý .45
  1.2.4.3. Tiến trình trị liệu tâm lý cho chứng trầm cảm của phụ nữ
  sống trong gia đình có chồng bạo hành tại Tp.HCM ở IFC
  bằng mô hình tương tác giữa nhóm nhà trị liệu với thân chủ .45
  1.2.4.4. Cơ sở lý luận áp dụng có hiệu quả mô hình tương tác giữa
  nhóm nhà trị liệu với thân chủ trong trị liệu tâm lý cho
  chứng trầm cảm của phụ nữ sống trong gia đình có chồng
  bạo hành tại Tp. Hồ Chí Minh .47 CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  2.1. Tổ chức nghiên cứu lý luận .49
  2.2. Tổ chức nghiên cứu thực trạng 49
  2.2.1. Mục đích nghiên cứu .49
  2.2.2. Khách thể nghiên cứu .49
  2.2.3. Nhiệm vụ và nội dung nghiên cứu .50
  2.2.4. Cách thức tổ chức các phương pháp nghiên cứu .50
  2.3. Tổ chức nghiên cứu thực nghiệm 57
  2.3.1. Mục đích thực nghiệm 57
  2.3.2. Khách thể thực nghiệm .57
  2.3.3. Nhiệm vụ và nội dung thực nghiệm .58
  2.3.4. Cách thức tổ chức nghiên cứu thực nghiệm .58
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  3.1. Kết quả nghiên cứu thực trạng 64
  3.1.1. Tổng quan thực trạng phụ nữ bị chồng bạo hành tại Tp. HCM 64
  3.1.2. Thực trạng trầm cảm của phụ nữ sống trong gia đình có
  chồng bạo hành tại Tp. HCM. 68
  3.1.2.1. Mức độ trầm cảm của phụ nữ sống trong gia đình có chồng
  bạo hành tại Tp. HCM .68
  3.1.2.2. Đặc trưng của chứng trầm cảm ở phụ nữ sống trong gia đình
  có chồng bạo hành tại Tp. HCM. 70
  3.1.2.3. Biểu hiện các triệu chứng của trầm cảm ở phụ nữ sống
  trong gia đình có chồng bạo hành tại Tp. HCM trên từng
  phương diện so sánh .73
  3.1.3. Nguyên nhân gây nên chứng trầm cảm ở phụ nữ sống trong
  gia đình có chồng bạo hành tại Tp. Hồ Chí Minh. 76 3.1.3.1. Nguyên nhân về mặt di truyền 76
  3.1.3.2. Một số nguyên nhân về mặt tâm lý - xã hội 77
  3.1.3.3. Một số nguyên nhân về mặt tâm lý 83
  3.2. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm 91
  3.2.1. Kết quả nghiên cứu trước khi thực nghiệm .91
  3.2.2. Thực hiện trị liệu tâm lý cho chứng trầm cảm bằng mô hình
  tương tác giữa nhóm nhà trị liệu với thân chủ theo từng mục
  tiêu cụ thể 99
  3.2.3. Kết quả nghiên cứu sau khi thực nghiệm áp dụng mô hình
  tương tác giữa nhóm nhà trị liệu với thân chủ trong trị liệu
  tâm lý cho chứng trầm cảm 105
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
  1. Kết luận 112
  2. Khuyến nghị .114
  3. Nhận xét những điểm hạn chế trong công trình và hướng nghiên
  cứu cho những công trình tiếp theo .114
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4
  th
  Edition -
  Sổ tay Thống kê và Chẩn đoán các rối loạn tâm thần, tái bản lần
  thứ 4.
  IFC: Phòng Tham vấn tâm lý cho cá nhân và gia đình.
  Mean: Điểm trung bình
  SD: Độ lệch tiêu chuẩn
  BDI-II: Thang đo trầm cảm được hiệu đính lần 2 của Beck, A.T
  HDS: Thang đo trầm cảm của Halmiton
  Tp. HCM: Thành phố Hồ Chí Minh
  NTL: Nhà trị liệu
  TC: Thân chủ DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
  Bảng 2.1: Phân bố khách thể nghiên cứu thực trạng.
  Bảng 2.2: Mô tả chung về khách thể nghiên cứu thực nghiệm.
  Bảng 3.1: Tổng quan về thực trạng bị bạo hành của khách thể nghiên cứu.
  Bảng 3.2: Mức độ trầm cảm của phụ nữ sống trong gia đình có chồng bạo
  hành tại Tp. HCM qua thang BDI-II tính trên toàn mẫu.
  Bảng 3.3: Điểm trung bình từng triệu chứng trầm cảm của phụ nữ sống trong
  gia đình có chồng bạo hành tại Tp. HCM qua thang BDI-II tính
  trên toàn mẫu.
  Bảng 3.4a: So sánh điểm trung bình các triệu chứng trầm cảm nổi bật của phụ
  nữ sống trong gia đình có chồng bạo hành tại Tp. HCM theo chiều
  kích: độ tuổi và trình độ học vấn.
  Bảng 3.4b: So sánh điểm trung bình các triệu chứng trầm cảm nổi bật của phụ
  nữ sống trong gia đình có chồng bạo hành tại Tp. HCM theo mức
  thu nhập.
  Bảng 3.5: Những người thân bị trầm cảm ở thế hệ liền kề của phụ nữ sống
  trong gia đình có chồng bạo hành tại Tp. HCM.
  Bảng 3.6: Những biến cố trong cuộc đời của phụ nữ sống trong gia đình có
  chồng bạo hành tại Tp. HCM.
  Bảng 3.7: Cách cư xử của cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng với phụ nữ sống
  trong gia đình có chồng bạo hành tại Tp. HCM.
  Bảng 3.8: Số bạn thân của phụ nữ sống trong gia đình có chồng bạo hành tại
  Tp. HCM.
  Bảng 3.9: Sự chia sẻ nỗi buồn với bạn bè của phụ nữ sống trong gia đình có
  chồng bạo hành tại Tp. HCM. Bảng 3.10: Tương quan giữa tổng điểm trầm cảm và các nhóm triệu chứng
  trầm cảm với các hình thức bạo hành.
  Bảng 3.11: Đánh giá về mối quan hệ vợ chồng hiện nay của phụ nữ sống
  trong gia đình có chồng bạo hành tại Tp. HCM.
  Bảng 3.12: Phản ứng tâm lý của phụ nữ khi bị chồng bạo hành.
  Bảng 3.13: Những phản ứng cụ thể của phụ nữ khi bị chồng bạo hành.
  Bảng 3.14: Cách ứng xử với những cảm xúc tiêu cực của phụ nữ sống trong
  gia đình có chồng bạo hành tại Tp. HCM.
  Bảng 3.15: Tương quan Pearson giữa tổng điểm trầm cảm và các nhóm triệu
  chứng trầm cảm với các kiểu ứng xử.
  Bảng 3.16: Kiểm nghiệm sự khác biệt giữa 2 nhóm trầm cảm và không trầm
  cảm về các kiểu ứng xử với cảm xúc tiêu cực.
  Bảng 3.17: Chẩn đoán thông qua chuẩn chẩn đoán DSM-IV trước khi trị liệu
  tâm lý.
  Bảng 3.18: Mô tả lâm sàng trước khi trị liệu tâm lý ở 4 khía cạnh: nhận thức,
  cảm xúc, hành vi và sinh lý của khách thể thực nghiệm.
  Bảng 3.19: Các mối quan hệ liên nhân cách của khách thể thực nghiệm trước
  khi trị liệu tâm lý.
  Bảng 3.20: Chẩn đoán thông qua thang BDI-II và HDS trước khi trị liệu tâm
  lý.
  Bảng 3.21: Đánh giá chung về mặt tâm lý-xã hội của khách thể thực nghiệm
  trước khi trị liệu tâm lý.
  Bảng 3.22: Chuyển biến về 4 khía cạnh: nhận thức, cảm xúc, hành vi và sinh
  lý của khách thể thực nghiệm sau khi trị liệu tâm lý.
  Bảng 3.23: Chuyển biến trong các mối quan hệ liên nhân cách của khách thể
  thực nghiệm sau khi trị liệu tâm lý. Bảng 3.24: Sự khác biệt về mức độ trầm cảm của khách thể thực nghiệm theo
  thang BDI-II và HDS trước và sau khi trị liệu tâm lý.
  Bảng 3.25: Đánh giá chung sự chuyển biến về mặt tâm lý - xã hội của khách
  thể thực nghiệm sau khi trị liệu tâm lý.
  Sơ đồ 1.1: Cơ chế tâm lý của trầm cảm theo Phân tâm học.
  Sơ đồ 1.2: Cơ chế tâm lý của trầm cảm theo Tâm lý học nhận thức - hành vi.
  Sơ đồ 1.3: Cơ chế tâm lý của trầm cảm theo Tâm lý học nhân văn hiện sinh.
  Sơ đồ 1.4: Cơ chế tâm lý của trầm cảm.
  Hình 1.1: Mô hình “tương tác giữa nhóm nhà trị liệu với thân chủ” trong trị
  liệu tâm lý.
  Biểu đồ 3.1: Mức độ trầm cảm của phụ nữ sống trong gia đình có chồng bạo
  hành tại Tp. HCM qua thang BDI-II.
  Biểu đồ 3.2: Điểm trung bình các nhóm triệu chứng của trầm cảm ở phụ nữ
  sống trong gia đình có chồng bạo hành tại Tp. HCM qua thang
  BDI-II. 1
  Mở Đầu
  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của xã hội: kinh tế, văn hóa,
  khoa học kỹ thuật, “trầm cảm” trở nên rất quen thuộc với mọi người, không
  chỉ ở khía cạnh kiến thức phổ thông mà cả trên phương diện khoa học, với nhiều
  tên gọi như “căn bệnh của xã hội công nghiệp”, “bệnh của thời đại kỹ thuật
  số” Trầm cảm được biết đến qua những hậu quả của nó đối với người bệnh,
  tiêu biểu là năng suất lao động giảm sút, mất hứng thú trong mọi hoạt động, tâm
  trạng trở nên bi quan, chán nản, khả năng sáng tạo dường như hoàn toàn biến
  mất, thậm chí xuất hiện cả hành vi tự tử nếu ở mức độ nặng. Tạp chí “The Global
  Burden of Disease Study” đã dự đoán đến năm 2020, trầm cảm là nguyên nhân
  hàng đầu gây gánh nặng về bệnh tật trên toàn thế giới, xuất hiện ở bất kỳ lứa
  tuổi nào, gây chết người chủ yếu và làm mất khả năng duy trì sự phát triển bình
  thường ở các nước đang phát triển [4, tr.37]. Ở nước ta, con số 10% người bị trầm
  cảm chỉ tính riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy Việt Nam cũng không
  ngoại lệ. [40]
  Riêng đối với phụ nữ, những người vừa là nguồn lực lao động mạnh mẽ
  của nước ta, vừa là người mẹ, người vợ trong gia đình, quán xuyến việc nhà,
  chăm sóc con cái, nếu bị trầm cảm thì sự tổn thất càng gấp nhiều lần. Bởi lẽ,
  ngoài việc giảm năng suất lao động, cuộc sống cá nhân trì trệ, chứng trầm cảm
  còn tác động nặng nề đến sự phát triển tâm lý lẫn thể chất của thế hệ con cái (trẻ
  có thể bị lo âu, hốt hoảng, căng thẳng, giao tiếp xã hội kém [7]; bị suyễn và
  các chứng dị ứng khác [23, tr.20]. Đặc biệt, ở phụ nữ sống trong gia đình có chồng
  bạo hành, hậu quả của trầm cảm còn có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến hành 2
  vi bạo lực của người chồng. Những người phụ nữ này sẽ cảm thấy mình là tù
  nhân trong một vòng tròn không lối thoát. [39]
  Như vậy, rõ ràng chứng trầm cảm đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến
  cuộc sống cá nhân của phụ nữ nói chung và những phụ nữ bị chồng bạo hành nói
  riêng, tạo gánh nặng cho gia đình và làm ngưng trệ sự phát triển của xã hội. Do
  đó, hiểu rõ về chứng trầm cảm để việc điều trị đạt hiệu quả cao nhằm đưa họ trở
  về cuộc sống bình thường là cấp thiết hơn bao giờ hết.
  Thế nhưng hiện nay, những công trình khoa học có hệ thống về thực trạng
  và nguyên nhân gây trầm cảm ở nước ta không được chú ý nhiều, nghiên cứu
  chứng trầm cảm của phụ nữ sống trong gia đình có chồng bạo hành lại càng hiếm
  hoi. Một cách chung nhất, các lý do dẫn đến trầm cảm được đưa ra là do sự mất
  cân bằng các chất dẫn truyền thần kinh và thần kinh nội tiết trong não; do sự
  cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, sự bùng nổ thông tin, sự khủng
  hoảng các giá trị, hay áp lực trong việc thực hiện các vai trò xã hội hoặc do
  chính hành vi bạo lực của người chồng Với những nhận định đó, việc chữa trị
  trầm cảm cho phụ nữ bị bạo hành chủ yếu là dùng thuốc nhằm tác động trực tiếp
  lên các chất hóa học trong não hoặc bằng sự can thiệp của pháp luật, hỗ trợ đưa
  họ đến những nơi tạm lánh an toàn để cắt đứt căn nguyên gây bệnh. Nhưng
  những giải pháp này chỉ mang tính nhất thời, kết quả không cao. Điều trị bằng
  thuốc thường có tác dụng phụ như chứng ngầy ngật, ngủ nhiều ; còn sự can
  thiệp bằng pháp luật một cách giản đơn cũng chỉ phần nào giấu đi “bề nổi của
  tảng băng chìm”, vì bạo hành gia đình vừa là vấn đề xã hội vừa là chuyện “riêng
  tư” mang tính cá nhân. Cuối cùng, trầm cảm vẫn trầm cảm!
  Vậy, lối thoát hữu hiệu cho tình hình trên là gì? Để có thể giải đáp câu hỏi
  này, ít nhất phải xác định được chứng trầm cảm ở những người phụ nữ bị chồng
  bạo hành có đặc trưng gì và nguyên nhân có phải là chính hành vi bạo lực của 3
  người chồng không hay nằm ở một yếu tố khác? Trên cơ sở đó mới có thể đưa ra
  những phương pháp chữa trị đúng đắn và phù hợp.
  Đứng trước một thực tế đáng quan tâm như trên, nhưng các công trình
  nghiên cứu khoa học vẫn còn bỏ ngỏ nhiều khoảng trống, chính vì thế, người
  nghiên cứu chọn đề tài: “Bước đầu nghiên cứu chứng trầm cảm ở phụ nữ
  sống trong gia đình có chồng bạo hành tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Hy
  vọng đề tài sẽ góp phần nhỏ giúp các nhà khoa học, đặc biệt là những nhà tâm lý
  học có nhận định và phương pháp điều trị trầm cảm cho những phụ nữ bị chồng
  bạo hành một cách thiết thực hơn nhằm mang lại hạnh phúc thực sự cho họ.
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  Khảo sát thực trạng và xác định một số nguyên nhân gây nên chứng trầm
  cảm ở phụ nữ sống trong gia đình có chồng bạo hành tại Tp. HCM. Trên cơ sở đó,
  thử nghiệm mô hình “tương tác giữa nhóm nhà trị liệu với thân chủ” để trị liệu
  tâm lý cho chứng trầm cảm.
  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Chứng trầm cảm ở phụ nữ sống trong gia đình có chồng bạo hành.
  3.2. Khách thể nghiên cứu
  Phụ nữ sống trong gia đình có chồng bạo hành tại Tp. HCM.
  4. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU
  4.1. Dựa trên sự phân loại mức độ chứng trầm cảm, đa số phụ nữ sống trong gia
  đình có chồng bạo hành tại Tp. HCM mắc chứng trầm cảm ở mức trung bình.
  4.2. Có nhiều nguyên nhân gây nên chứng trầm cảm, nhưng nguyên nhân chủ
  yếu là thiếu sự chia sẻ cảm xúc tiêu cực, sự tôn trọng của những người thân
  trong gia đình; sự hẫng hụt về mặt tâm lý; sự phản ứng tiêu cực về hành vi 4
  4.3. Nếu áp dụng mô hình tương tác giữa nhóm nhà trị liệu với thân chủ để trị
  liệu tâm lý cho chứng trầm cảm của những phụ nữ sống trong gia đình có
  chồng bạo hành tại Tp. HCM sẽ mang lại kết quả khả quan, cụ thể là giảm
  mức độ trầm cảm, tỉ lệ tái phát thấp.
  5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
  Để đạt được mục đích nghiên cứu và chứng minh các giả thuyết nghiên
  cứu nêu trên, cần phải thực hiện một hệ thống các nhiệm vụ sau:
  5.1. Tìm hiểu một số vấn đề lý luận của đề tài nghiên cứu: trầm cảm, bạo hành, trị
  liệu tâm lý.
  5.2. Khảo sát thực trạng mắc chứng trầm cảm ở phụ nữ sống trong gia đình có
  chồng bạo hành tại Tp. HCM.
  5.3. Xác định nguyên nhân gây nên chứng trầm cảm ở phụ nữ sống trong gia
  đình có chồng bạo hành tại Tp. HCM.
  5.4. Thử nghiệm trị liệu tâm lý cho chứng trầm cảm ở một số phụ nữ bị trầm cảm
  sống trong gia đình có chồng bạo hành tại Tp. HCM bằng mô hình “tương tác
  giữa nhóm nhà trị liệu với thân chủ”.
  6. GIỚI HẠN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
  - Đề tài nghiên cứu chỉ tập trung tìm hiểu thực trạng chứng trầm cảm và
  một số nguyên nhân tâm lý xã hội gây nên chứng trầm cảm chứ không
  quan tâm sâu đến các nguyên nhân do thuốc hay do các bệnh lý cơ thể
  khác.
  - Đối tượng nghiên cứu chỉ giới hạn ở những phụ nữ sống trong gia đình
  có chồng bạo hành tại Tp. HCM. Người chồng bạo hành ở đây giới hạn
  trong những hành vi bạo lực với người vợ là chủ yếu.
  - Do điều kiện về thời gian và phải theo dõi liên tục những diễn tiến của
  khách thể thực nghiệm nên việc trị liệu tâm lý cho chứng trầm cảm 5
  bằng mô hình tương tác giữa nhóm nhà trị liệu với thân chủ chỉ dừng lại
  ở mức thử nghiệm và tiến hành trên 2 khách thể.
  - Việc thử nghiệm được thực hiện tại Phòng tham vấn tâm lý cho cá
  nhân và gia đình (gọi tắt là IFC).
  7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  7.1. Cơ sở phương pháp luận
  - Quan điểm tiếp cận cấu trúc hệ thống
  - Quan điểm lịch sử – logic
  - Quan điểm thực tiễn
  7.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
  7.2.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
  - Tham khảo các công trình nghiên cứu, sách, báo, tạp chí chuyên
  ngành và thu thập thông tin trên internet về các vấn đề liên quan:
  trầm cảm, bạo hành, trị liệu tâm lý Trên cơ sở đó, hệ thống hóa, khái
  quát hóa các khái niệm công cụ căn bản làm cơ sở lý luận cho đề tài.
  7.2.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  - Phương pháp trắc nghiệm: Dùng các thang đo trầm cảm để khảo sát
  mức độ trầm cảm và xác định những triệu chứng tiêu biểu của chứng
  trầm cảm ở phụ nữ sống trong gia đình có chồng bạo hành tại Tp.
  HCM. Đây là một trong những phương pháp chính trong đề tài nghiên
  cứu.
  - Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi (anket): Dùng bảng câu hỏi để tìm
  hiểu rõ thêm một số biểu hiện của chứng trầm cảm và tìm hiểu nguyên
  nhân gây nên chứng trầm cảm ở phụ nữ sống trong gia đình có chồng
  bạo hành tại Tp. HCM. 6
  - Phương pháp nghiên cứu trường hợp cụ thể (case study): Dùng phương
  pháp này để làm rõ một số biểu hiện và tìm hiểu sâu một số nguyên
  nhân gây nên chứng trầm cảm ở phụ nữ sống trong gia đình có chồng
  bạo hành tại Tp. HCM, lấy một số cứ liệu nghiên cứu sâu để xây dựng
  thêm cơ sở cho việc thử nghiệm.
  - Phương pháp thực nghiệm: Đây cũng là phương pháp chủ đạo còn lại
  trong đề tài. Phương pháp này được sử dụng nhằm kiểm chứng hiệu
  quả của mô hình “tương tác giữa nhóm nhà trị liệu với thân chủ” trong
  trị liệu tâm lý cho chứng trầm cảm của những phụ nữ sống trong gia
  đình có chồng bạo hành tại Tp. HCM.
  - Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn khách thể để thu thập thêm một số
  biểu hiện cụ thể của chứng trầm cảm và nguyên nhân gây nên chứng
  trầm cảm.
  - Phương pháp quan sát: Quan sát khách thể trong khi làm trắc nghiệm,
  trả lời bảng hỏi và trong quá trình trị liệu để làm rõ thêm thông tin về
  chứng trầm cảm và hiệu quả của tiến trình trị liệu.
  - Phương pháp toán thống kê: Dùng phần mềm SPSS để xử lý, phân tích
  mọi số liệu thu được.
  8. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI
  - Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về chứng trầm cảm,
  xác định được những triệu chứng đặc trưng của chứng trầm cảm và một
  số nguyên nhân tâm lý, tâm lý-xã hội gây nên thực trạng này ở những
  phụ nữ sống trong gia đình có chồng bạo hành tại Tp. HCM.
  - Xây dựng và thử nghiệm khẳng định giá trị của mô hình mới: “tương
  tác giữa nhóm nhà trị liệu với thân chủ” trong trị liệu tâm lý cho chứng 7
  trầm cảm của phụ nữ sống trong gia đình có chồng bạo hành tại Tp.
  HCM.


  Xem Thêm: Bước đầu nghiên cứu chứng trầm cảm ở phụ nữ sống trong gia đình có chồng bạo hành tại TP.HCM
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bước đầu nghiên cứu chứng trầm cảm ở phụ nữ sống trong gia đình có chồng bạo hành tại TP.HCM sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status