Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các giải pháp chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo việc làm cho dân cư các vùng nhà nước thu hồi đất phát triển các khu công nghiệp tập trung và đô thị tại tỉnh bắc ninh trong những năm tới

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo việc làm cho dân cư các vùng nhà nước thu hồi đất phát triển các khu công nghiệp tập trung và đô thị tại tỉnh bắc ninh trong những năm tới

  Đề tài: Các giải pháp chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo việc làm cho dân cư các vùng nhà nước thu hồi đất phát triển các khu công nghiệp tập trung và đô thị tại tỉnh bắc ninh trong những năm tới

  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  HĐND Hội đồng Nhân dân
  UBND Uỷ ban nhân dân
  TU Tỉnh uỷ
  CP Chính phủ
  TTg Thủ tướng
  XHCN Xã hội chủ nghĩa
  KCNTT Khu công nghiệp tập trung
  KĐT Khu đô thị
  TDTT Thể dục thể thao
  THCS Trung học cơ sở
  THPT Trung học phổ thông
  DNNN Doanh nghiệp nhà nước
  HTX Hợp tác xã
  Cty TNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn
  Cty CP Công ty cổ phần
  DNTN Doanh nghịêp tư nhân
  Trường CNKT Trường công nhân kỹ thuật
  CNH, HĐH Công nghiệp hoá, hiện đại hoá
  BHXN Bảo hiểm xã hội
  BHYT Bảo hiểm y tế
  CHƯƠNG I: Thực trạng chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo việc làm cho dân cư các vùng nhà nước thu hồi đất phát triển các KCN tập trung và đô thị tỉnh bắc ninh thời kỳ 2001-2005 1
  I. Phát triển các khu công nghiệp, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh Bắc Ninh . 3
  1. Thành tựu đạt được trong 5 năm xây dựng phát triển KCN (2001- 2005). 4
  2. Khó khăn và vấn đề đặt ra . 6
  II. Thực trạng thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh bắc ninh 8
  1. Tình hình thực hiện việc giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích chuyên dùng và đất ở từ năm 2001 đến 30/9/2005 8
  1.1. Đất xây dựng phát triển công nghiệp 11
  1.2. Đất thương mại dịch vụ . 12
  1.3. Đất trụ sở cơ quan . 12
  1.4. Đất xây dựng trường học . 13
  1 5. Đất sự nghiệp y tế . 13
  1.6- Đất sự nghiệp TDTT . 13
  1.7. Đất các công trình công cộng khác 13
  1.8. Đất giao thông . 13
  1.9 - Đất thuỷ lợi 14
  1.10. Đất quốc phòng an ninh 14
  1.11 Đât ở đô thị 14
  1.12. Đất ở nông thôn 15
  2. Về mở rộng diện tích đất nông nghiệp 15
  3. Về chuyển đổl cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp . 15
  4. Đánh giá . 16
  4.1. Mặt được: 16
  4.2. Tồn tại . 17
  III. Thực trạng chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo việc làm cho dân cư các vùng nhà nước thu hồi đất phát triển các KCN tập trung và đô thị tỉnh bắc ninh 18
  1 Một số nét tổng quan về công tác đào tạo và giải quyết việc làm của Tỉnh Bắc Ninh trong bối cảnh chung của cả nước 18
  2. Thực trạng chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo việc làm tỉnh Bắc Ninh. 23
  2.1. Hệ thống cơ sở dạy nghề . 23
  2.2. Công tác dạy nghề . 23
  2.3. Kết quả 24
  2.4. Thực trạng về đời sống kinh tế, xã hội của người lao động sau khi Nhà nước thu hồi đất qua kết quả cuộc điều tra tháng 5/2005 27
  3 - Tình hình thực hiện về các chính sách thu hồi đất . 28
  3.1. Tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều văn bản pháp qui để chỉ đạo thực hiện các chính sách thu hồi đất theo sự quản lý thống nhất của Trung ương, trong đó chủ yếu là: 28
  3.2 - So sánh thu nhập thực tế sản xuất nông nghiệp với số tiền nhận được từ thu hồi đất: 29
  4 - Vai trũ của chớnh quyền trong thực hiện chớnh sỏch đền bù và hỗ trợ chuyển đỗi nghề nghiệp: . 33
  4.1 - Thực hiện chính sách đền bù: . 33
  4.2 – Tổ chức hỗ trợ chuyển đổi . 39
  4.2.1. Hỗ trợ về đào tạo . 39
  4.2.2. Hỗ trợ về tuyển dụng: 41
  4.3. Công tác quản lý nhà nước đối với lao động địa phương 41
  4.3.1. Giải quyết việc làm cho người lao động tại các doanh nghiệp KCN. 41
  4.3.2. Nâng cao chất lượng nguồn lao động . 43
  4.3.3. Tăng cường quản lý Nhà nước về lao động địa phương 44
  5. Những vấn đề đặt ra qua kết quả điều tra (tính đến 1/7/2004) đối với một số vùng bị thu hồi đất tỉnh Bắc Ninh . 45
  5.1. Về chất lượng nguồn lao động . 45
  5.2. Về số lượng lao động . 47
  Chương II: giải pháp và mô hình chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo việc làm cho dân cư các vùng nhà nước thu hồi đất phát triển các kcn tập trung và đô thị tỉnh bắc ninh trong thời kỳ 2006-2010-2015 . 49
  1. Phương hướng, mục tiêu chủ yếu 5 năm 2006-2010 và định hướng phát triển đến năm 2020 của tỉnh Bắc Ninh . 49
  2. Tầm nhìn dài hạn của Tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015 . 50
  3. Dự báo phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến năm 2010 52
  4. Dự báo thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển các KCN và đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2010 . 53
  4.1. Dự báo cho thời kỳ 2006-2010 . 53
  4.1.1. Đất ở 53
  4.2. Dự báo tiến độ từng năm . 57
  4.2.1. Tiến độ chung: 57
  4.2.2. Tiến độ chuyển đổi mục đích sử dụng đất 58
  4.2.3. Tiến độ thu hồi đất . 58
  4.2.4. Tiến độ đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 59
  5. Những vấn đề đặt ra và đòi hỏi phải giải quyết về chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo việc làm 62
  5.1. Qui mô tăng cao (phía cầu) . 62
  5.2. Đa dạng hoá mô hình chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo việc làm (phía cùng). 67
  5.3. Cơ chế chính sách cần được tiếp tục sửa đổi bổ sung: . 67
  5.4. Phân công, phân cấp quản lý nhà nước cần được tiếp tục hoàn thiện. 68
  II. Quan điểm về xây dựng giải pháp và mô hình chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo việc làm cho dân cư các vùng bị thu hồi đất . 68
  1. Bảo đảm để đại đa số dân cư các vùng bị thu hồi đất được chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo việc làm 68
  2. Chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo việc làm cho dân cư vùng bị thu hồi đất phải được tổ chức và có hình thức thích hợp với trình độ phát triển của nguồn nhân lực này. 69
  3. Chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo việc làm cho dân cư vùng bị thu hồi đất phải được thực hiện vơí một hệ thống cơ chế chính sách đồng bộ, thiết thực, hiệu quả 70
  III. Một số phương án đề xuất xây dựng mô hình chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo việc làm cho dân cư các vùng bị thu hồi đất . 72
  1. Một số phương án đặt ra 72
  1.1. Chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo việc làm cho dân cư vùng bị thu hồi đất đối với những hộ nông dân bị thu hồi hầu hết diện tích canh tác của gia đình 72
  1.2. Chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo việc làm cho dân cư vùng bị thu hồi đất đối với những hộ nông dân bị thu hồi một phần diện tích canh tác của gia đình . 74
  2. Đề xuất mô hình . 75
  IV. Đề xuất hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo việc làm cho dân cư vùng bị thu hồi đất phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị. 76
  1. Hoàn thiện chính sách thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp . 76
  2. Hoàn thiện chính sách bồi thường đối với hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp tại các vùng Nhà nước phát triển khu công nghiệp, khu đô thị . 77
  2.1. Về quan niệm, cần có sự phân biệt bồi thường đất với bồi thường chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo việc làm 78
  2.2. Về giá, cần có sự phân biệt giữa giá đất với giá chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo việc làm . 79
  3. Hoàn thiện cơ chế chính sách chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo việc làm cho dân cư các vùng bị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất phát triển khu công nghiệp, khu đô thị. 80
  3.1. Nhà nước định hướng cho sự chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo việc làm đối với dân cư các vùng bị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất phát triển khu công nghiệp, khu đô thị 80
  3.2. Nha nước tạo điều kiện khởi nghiệp cho các hộ nông dân bị thu hồi đất thực hiện chuyển đổi nghề nghiệp 81
  3.3. Nhà nước ban hành chính sách đồng bộ của loại hình “Kinh tế hộ” 82
  4. Hoàn thiện tổ chức đào tạo việc làm cho dân cư các vùng bị thu hồi đất phát triển Khu công nghiệp, Khu đô thị . 83
  4.1. Về tài chính cho người được đào tạo việc làm . 84
  4.2 Về tổ chức cơ sở đào tạo việc làm 84
  4.3. Về chính sách đối với cơ sở đào tạo 86
  V. Tổ chức và biện pháp thực hiện các đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo việc làm cho dân cư các vùng bị thu hồi đất phát triển khu công nghiệp, khu đô thị tỉnh bắc ninh 86
  1. Về tổ chức thực hiện . 86
  2. Về biện pháp thực hiện 88
  2.1.Thống nhất nhận thức 88
  2.2. Chi ngân sách tỉnh . 88
  2.3. Khuyến khích doanh nghiệp các thành phần kinh tế đầu tư, tạo việc làm và thu hút lao động . 89
  2.4. Thực hiện thí điểm . 90
  Kết luận 92
  Danh mục tài liệu tham khảo 94


  Xem Thêm: Các giải pháp chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo việc làm cho dân cư các vùng nhà nước thu hồi đất phát triển các khu công nghiệp tập trung và đô thị tại tỉnh bắc ninh trong những năm tới
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo việc làm cho dân cư các vùng nhà nước thu hồi đất phát triển các khu công nghiệp tập trung và đô thị tại tỉnh bắc ninh trong những năm tới sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status