Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các giải pháp nhẳm huy động và sử dụng vốn có hiệu quả cho đầu tư phát triển kinh tế tại Quận 9 – TP

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp nhẳm huy động và sử dụng vốn có hiệu quả cho đầu tư phát triển kinh tế tại Quận 9 – TP

  Đề tài: Các giải pháp nhẳm huy động và sử dụng vốn có hiệu quả cho đầu tư phát triển kinh tế tại Quận 9 – TP.HCM
  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU---------------------------------------------------------------------------- 1
  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ ----------- 4
  1.1.1. Khái niệm đầu tư -------------------------------------------------------------------- 4
  1.1.2. Phân loại đầu tư---------------------------------------------------------------------- 6
  1.1.2.1. Đầu tư trực tiếp ----------------------------------------------------------- 6
  1.1.2.2. Đầu tư gián tiếp ----------------------------------------------------------- 7
  1.1.2.3. Theo tính chất sử dụng vốn đầu tư -------------------------------------- 8
  1.1.2.4. Theo ngành đầu tư--------------------------------------------------------- 9
  1.1.2.5 Theo tính chất đầu tư ---------------------------------------------------- 10
  1.1.3. Vai trò của đầu tư đối với sự phát triển của một quốc gia các vùng
  kinh tế------------------------------------------------------------------------- 10
  1.2. CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ ----------- 12
  1.2.1. Nguồn vốn trong nước -------------------------------------------------------- 12
  1.2.2. Nguồn vốn nước ngoài -------------------------------------------------------- 13
  1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn vốn đầu tư ----------------------------- 16
  1.2.3.1. Tác động của lãi suất đến nguồn vốn đầu tư ------------------------ 16
  1.2.3.2. Tác động của lạm phát đến đầu tư ------------------------------------ 20
  1.2.3.3. Các cải cách tài chính và cải cách thị trường vốn------------------ 21
  1.2.3.4. Môi trường đầu tư ------------------------------------------------------- 22
  1.3. KINH NGHIỆM HUY ĐỘNG VỐN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
  KINH TẾ ----------------------------------------------------------------------------- 22
  1.3.1. Khuynh hướng huy động vốn của các quốc gia trên thế giới ------------ 23
  1.3.2. Những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc huy động vốn -- 25
  Kết luận chương I ------------------------------------------------------------------------ 29 Chương 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CHO
  TẠI QUẬN 9 –TP. HỒ CHÍ MINH giai đoạn 1999-2003
  2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH KT-XH QUẬN 9
  2.1.1. Đặc điểm tự nhiên-------------------------------------------------------------- 30
  2.1.1.1. Tình hình sử dụng đất------------------------------------------------- 30
  2.1.1.2. Tình hình đô thị hoá--------------------------------------------------- 32
  2.1.2. Tình hình dân số và nguồn nhân lực----------------------------------------- 32
  2.1.2.1. Dân số------------------------------------------------------------------- 32
  2.1.2.2. Nguồn nhân lực -------------------------------------------------------- 34
  2.1.3. Thực trạng và tiềm năng về phát triển một số ngành nghề kinh tế
  chủ chốt ------------------------------------------------------------------------ 35
  2.1.3.1. Tình hình phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp -------- 35
  2.1.3.2. Tình hình phát triển ngành thương mại – dịch vụ----------------- 36
  2.1.4. Những thuận lợi và khó khăn vướng mắc trong quá trình phát triển
  kinh tế -------------------------------------------------------------------------- 37
  2.2. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ TRONG QUẬN 9 --------- 39
  2.2.1. Thực trạng huy động vốn đầu tư --------------------------------------------- 39
  2.2.2 Hiệu quả sử dụng vốn --------------------------------------------------------- 42
  2.2.2.1. Hiệu quả về mặt kinh tế----------------------------------------------- 42
  2.2.2.2. Hiệu quả về mặt xã hội ----------------------------------------------- 43
  2.2.3. Lĩnh vực và hướng sử dụng vốn đầu tư ------------------------------------- 44
  2.2.3.1. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp-------------------------------- 44
  2.2.3.2. Thương mại dịch vụ --------------------------------------------------- 45
  2.2.3.3. Nông nghiệp------------------------------------------------------------ 45
  2.2.3.4. Xây dựng cơ bản------------------------------------------------------- 45
  2.2.4. Tồn tại vướng mắc trong thu hút và sử dụng vốn đầu tư------------------ 46
  2.2.4.1. Tồn tại trong quá trình thu hút vốn đầu tư------------------------- 46
  a. Tồn tại trong hệ thống pháp luật hiện hành ----------------------- 46
  b. Tồn tại trong thủ tục hành chánh ------------------------------------ 48
  c. Vốn thu hút chưa đa dạng--------------------------------------------- 49
  d. Chưa hình thành khu sản xuất công nghiệp ------------------------ 49
  e. Tồn tại trong cơ chế kiểm tra và giám sát tài chánh đối với hoạt động của các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh
  đóng trên địa bàn-------------------------------------------------------- 50
  f. Tồn tại trong đội ngũ người lao động và cán bộ quản lý --------- 50
  2.2.4.2. Tồn tại trong quá trình sử dụng vốn đầu tư------------------------ 51
  Kết luận chương II ----------------------------------------------------------------------- 53
  Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN CÓ HIỆU QUẢ
  CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẠI QUẬN 9 –TP. HỒ CHÍ MINH
  GIAI ĐOẠN 2004-2010
  3.1. Định hướng huy động vốn vào Quận 9 giai đoạn 2005-2010 theo chiến
  lược phát triển kinh tế xã hội của nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 9
  lần thứ III ---------------------------------------------------------------------------- 54
  3.2. Giải pháp chung hỗ trợ cho việc huy động và sử dụng vốn có hiệu quả- 55
  3.2.1. Giải pháp đổi mới chính sách thuế nhằm tạo ra nguồn vốn cho
  NSNN ------------------------------------------------------------------------ 56
  3.2.1.1. Hoàn thiện chính sách thuế --------------------------------------- 56
  3.2.1.2. Hoàn thiện việc tổ chức và quản lý thu thuế-----------------------------58
  3.2.2. Giải pháp tạo nguồn thu khác ngoài thuế -------------------------------- 59
  3.2.3. Tiết kiệm các khoản chi -------------------------------------------------------------60
  3.2.4. Giải pháp đổi mới chính sách huy động nguồn vốn đầu tư từ hệ thống
  ngân hàng----------------------------------------------------------------------- 61
  3.2.5. Giải pháp đổi mới chính sách huy động nguồn vốn đầu tư từ nước
  ngoài ---------------------------------------------------------------------------- 67
  3.2.6. Giải pháp thu hút vốn đầu tư trên thị trường chứng khoán------------- 69
  3.3. Các giải pháp đặc thù hỗ trợ huy động vốn cho phát triển kinh tế
  của Quận 9---------------------------------------------------------------------------- 72
  3.3.1. Hoàn thành dự án khu sản xuất vật liệu xây dựng Long Sơn và xây
  dựng dự án khu công nghiệp Phú Hữu------------------------------------ 71
  3.3.2. Phối hợp hoạt động giữa doanh nghiệp trong Quận và UBND ------ 74
  3.3.3. Áp dụng rộng rãi mô hình nhà nước và nhân dân cùng làm----------- 74
  3.3.4. Thu hút sự tham gia của Quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố về cơ
  sở hạ tầng----------------------------------------------------------------------- 75 3.3.5. Đề nghị Thành phố phát hành trái phiếu có kỳ hạn -------------------------75
  3.4. Các giải pháp đặc thù hỗ trợ sử dụng vốn hiệu quả cho đầ u tư phát
  triển kinh tế của Quận 9 ---------------------------------------------------------- 76
  3.4.1. Hạn chế tình trạng đầu tư phân tán, manh mún---------------------------- 76
  3.4.2. Hạn chế tối đa thất thoát, lãng phí trong đầu tư hạ tầng ------------------ 76
  3.5. Các giải pháp khác hỗ trợ huy động và sử dụng vốn cho phát triển kinh tế
  của Quận 9---------------------------------------------------------------------------- 76
  3.5.1. Hỗ trợ công tác di dời của các cơ sở theo yêu cầu quy hoạch của
  Quận ----------------------------------------------------------------------------- 77
  3.5.2. Hỗ trợ công tác đền bù và giải phóng mặt bằng --------------------------- 78
  3.5.3. Đào tạo giáo dục đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước và người lao động
  trên địa bàn--------------------------------------------------------------------- 79
  3.5.4. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho người lao động làm việc tại
  Quận----------------------------------------------------------------------------- 80
  Kết luận chương III---------------------------------------------------------------------- 81
  KẾT LUẬN -------------------------------------------------------------------------------- 82 PHẦN MỞ ĐẦU
  I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  Đầu tư phát triển vừa là nhiệm vụ chiến lược, vừa là giải pháp chủ yếu nhằm
  thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ 2001 - 2005
  của nước ta. Một cách tổng quát, đầu tư là sự sử dụng nguồn lực hiện có nhằm
  mang lại cho nhà đầu tư những kết quả nhất định trong tương lai. Nhìn trên góc độ
  toàn nền kinh tế thì không phải tất cả hành động trên không chỉ mang lại lợi ích tài
  chính mà còn mang lại lợi ích kinh tế - xã hội. Đầu tư phát triển là quá trình sử dụng
  vốn đầu tư để tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng cơ sở vật chất kỹ thuật
  kinh tế - xã hội.
  Dưới góc độ tiêu dùng, đầu tư được hiểu là hình thức hạn chế tiêu dùng hiện
  tại để thu được một mức tiêu dùng lớn hơn trong tương lai. Dưới góc độ tài chính,
  đầu tư là các hoạt động chi tiêu của chủ đầu tư để thu lợi nhuận trong tương lai.
  Trong những năm gần đây, Quận 9 cùng nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế,
  chính sách mới nhằm huy động tối đa các nguồn vốn thuộc mọi thành phần kinh tế
  trong và ngoài nước. Nhờ vậy, kinh tế - xã hội của nhân dân Quận 9 đã có chuyển
  biến đáng kể, tạo ra tiền đề cần thiết và quan trọng trong thời kỳ phát triển mới, đẩy
  nhanh tốc độ tăng trưởng và phát triển một cách toàn diện nền kinh tế đất nước.
  Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng và huy động vốn là một lĩnh vực phức
  tạp, có liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều quy định khác liên quan; đặc
  biệt phải xử lý đa dạng các mối quan hệ dân sự, quan hệ hành chính và nhiều mối
  quan hệ khác mà đáng lẽ phải được điều tiết bằng các Luật và văn bản pháp luật,
  văn bản pháp qui một cách đồng bộ, nhất quán và thống nhất.
  Bên cạnh đó, Quận 9 là một quận đô thị mới chắc chắn sẽ có vô vàn khó khăn
  như cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh, chưa tương xứng với nhu cầu phát triển, nguồn
  lực lao động trình độ thấp, công nghệ sản xuất còn lạc hậu Do đó, nhu cầu vốn
  đầu tư phát triển hiện nay là rất lớn. Hiện nay, công tác quản lý, sử dụng và huy động vốn tại Quận 9 còn nhiều vấn
  đề bất cập, chưa phù hợp với thực tế khách quan và đang trong quá trình điều chỉnh
  và hoàn thiện cho phù hợp với thực tế khách quan.
  Từ những suy nghĩ trên, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “Các giải pháp nhằm
  huy động và sử dụng vốn có hiệu quả cho đầu tư phát triển kinh tế tại Quận 9
  – TP. Hồ Chí Minh”.
  II. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
  Vấn đề cơ bản mà đề tài quan tâm muốn giải quyết nghiên cứu những tồn tại
  và nguyên nhân trong quá trình huy động và sử dụng vốn cho đầu tư phát triển của
  Quận 9, từ đó đề ra các giải pháp huy động và sử dụng vốn có hiệu quả theo một lộ
  trình từ nay đến năm 2010.
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài vốn dành cho hoạt động đầu tư phát triển kinh
  tế của Quận 9 trong giai đoạn từ năm 1999-2003 để trên cơ sở đó đưa ra các giải
  pháp huy động và sử dụng vốn có hiệu quả cho đầu tư phát triển kinh tế của Quận 9.
  III. PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU
  Phương pháp sử dụng xuyên suốt trong đề tài là phương pháp duy vật biện
  chứng. Dựa vào phương pháp này, quá trình thu hút và sử dụng vốn cho đầu tư phát
  triển của Quận 9 là một quá trình luôn biến động và chịu tác động bởi rất nhiều
  nhân tố, do đó phải tác động thường xuyên đến môi trường đầu tư, tạo nên những
  lực đẩy cần thiết cho việc thu hút và sử dụng vốn đầu tư.
  Một số các nguyên tắc và phương pháp sau đây cũng được quán triệt và vận
  dụng: nguyên tắc khách quan, nguyên tắc toàn diện, nguyên tắc thống nhất giữa lịch
  sử và logic, nguyên tắc đi từ trừu tượng đến cụ thể, phương pháp diễn dịch – quy
  nạp, phương pháp hệ thống
  IV. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI:
  Ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung của đề tài gồm 03 chương:


  Xem Thêm: Các giải pháp nhẳm huy động và sử dụng vốn có hiệu quả cho đầu tư phát triển kinh tế tại Quận 9 – TP
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp nhẳm huy động và sử dụng vốn có hiệu quả cho đầu tư phát triển kinh tế tại Quận 9 – TP sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status