Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Tiếp cận máy học và hệ chuyên gia để nhận dạng, phát hiện virus máy tính

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tiếp cận máy học và hệ chuyên gia để nhận dạng, phát hiện virus máy tính

  TIẾP CẬN MÁY HỌC VÀ HỆ CHUYÊN GIA ĐỂ NHẬN DẠNG, PHÁT HIỆN VIRUS MÁY TÍNH


  TRƯƠNG MINH NHẬT QUANG


  Trang nhan đề
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh Mục


  Chương_1: Mở đầu

  Chương_2: Các cơ chế chuẩn đoán virus máy tính và một số vấn đề liên quan

  Chương_3: Cơ chế máy học chuẩn đoán virus máy tính

  Chương 4: Thiết kế xây dựng hệ thống và thực nghiệm

  Chương5: Kết luận

  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục

  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIỂU vi
  DANH MỤC HÌNH ẢNH . . vii
  KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT . . ix
  CHƯƠNG 1 - MỞ ĐẦU 1
  1.1. Giới thiệu đề tài 1
  1.1.1. Lý do chọn đề tài .1
  1.1.2. Mục tiêu của đề tài .2
  1.1.3. Các giai đoạn thực hiện đề tài 2
  1.2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài 3
  1.2.1. Virus máy tính và các hệ thống đích .3
  1.2.2. Các hệ học và khám phá tri thức .3
  1.2.3. Các hệ chuyên gia . .4
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 4
  1.4. Cấu trúc của luận án . .5
  CHƯƠNG 2 – CÁC CƠ CHẾ CHẨN ĐOÁN VIRUS MÁY TÍNH VÀ MỘT
  SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN .7
  2.1. Khảo sát virus máy tính 7
  2.2. Các cơ chế chẩn đoán virus máy tính .9
  2.2.1. Phát hiện virus dựa vào chuỗi nhận dạng 11
  2.2.2. Phát hiện virus dựa vào hành vi .11
  2.2.3. Phát hiện virus dựa vào ý định 12
  2.3. Các hệ phòng chống virus máy tính . .12
  2.3.1. Các sản phẩm trong nước 12
  2.3.2. Các sản phẩm nước ngoài 13
  2.4. Tình hình nghiên cứu virus máy tính . .13
  2.4.1. Tình hình nghiên cứu, ứng dụng trong nước .14
  2.4.2. Tình hình nghiên cứu, ứng dụng ở nước ngoài .15
  2.4.3. Các vấn đề mở của công nghệ anti-virus . 15
  - ii -
  2.5. Hướng giải quyết của đề tài 16
  2.5.1. Các luận điểm của đề tài 17
  2.5.2. Giải pháp của đề tài .18
  2.6. Các hệ cơ sở tri thức .19
  2.6.1. Các Hệ chuyên gia .19
  2.6.1.1. Cơ sở tri thức .20
  2.6.1.2. Động cơ suy diễn 20
  2.6.2. Các hệ Khám phá tri thức từ cơ sở dữ liệu 20
  2.6.2.1. Giới thiệu . 20
  2.6.2.2. Tiến trình khám phá tri thức .21
  2.6.3. Các Hệ học . 22
  2.6.3.1. Học giám sát 23
  2.6.3.2. Học không giám sát .23
  2.6.3.3. Các hình thức học . .24
  2.6.4. Các nghiên cứu máy học nhận dạng virus máy tính 25
  2.6.5. Các nghiên cứu hệ chuyên gia nhận dạng virus máy tính .27
  2.7. Tổng kết chương .29
  CHƯƠNG 3 – CƠ CHẾ MÁY HỌC CHẨN ĐOÁN VIRUS MÁY TÍNH 30
  3.1. Phân hoạch bài toán chẩn đoán virus máy tính .30
  3.2. Các độ đo chất lượng chẩn đoán .31
  3.3. Cơ chế máy học chẩn đoán virus máy tính . 31
  3.3.1. Bài toán 1: Chẩn đoán lớp virus C-class .31
  3.3.1.1. Phát biểu bài toán . .31
  3.3.1.2. Tổ chức cơ sở dữ liệu và trích chọn đặc trưng 32
  3.3.1.3. Thuật toán chẩn đoán lớp C-class .3 2
  3.3.1.4. Phân tích, đánh giá thuật toán chẩn đoán lớp C-class .33
  3.3.2. Bài toán 2: Chẩn đoán lớp virus D-class .34
  3.3.2.1. Phát biểu bài toán . .34
  3.3.2.2. Tổ chức cơ sở dữ liệu 35
  - iii -
  3.3.2.3. Tổ chức không gian tìm kiếm .36
  3.3.2.4. Trích chọn đặc trưng .37
  3.3.2.5. Luật nhận dạng virus lớp D-class . .37
  3.3.2.6. Thực nghiệm bài toán chẩn đoán lớp D-class .38
  3.3.3. Bài toán 3: Chẩn đoán lớp virus B-class .39
  3.3.3.1. Phát biểu bài toán . .39
  3.3.3.2. Tạo lập cơ sở tri thức 40
  3.3.3.3. Tổ chức cơ sở dữ liệu 41
  3.3.3.4. Trích chọn đặc trưng .41
  3.3.3.5. xây dựng không gian trạng thái . .42
  3.3.3.6. Cơ chế phân tích . .43
  3.3.3.7. Đánh giá độ phức tạp và kết quả thực nghiệm 44
  3.3.4. Bài toán 4: Chẩn đoán lớp virus E-class . .45
  3.3.4.1. Phát biểu bài toán . .45
  3.3.4.2. Tổ chức cơ sở dữ liệu virus, trích chọn đặc trưng 45
  3.3.4.3. xây dựng cơ sở tri thức .46
  3.3.4.4. Tổ chức cơ sở dữ liệu thông tin hệ thống .46
  3.3.4.5. Thiết kế động cơ suy diễn .47
  3.3.4.6. Giải thích thuật toán SID 47
  3.3.4.7. Các tác tử hoạt động . .49
  3.3.4.8. Kết quả thực nghiệm .50
  3.3.4.9. Đánh giá phương pháp chẩn đoán lớp virus E-class .51
  3.3.5. Bài toán 5: Chẩn đoán lớp virus A-class .52
  3.3.5.1. Lược sử vấn đề nhận dạng mã độc 52
  3.3.5.2. Phát biểu bài toán . .54
  3.3.5.3. Tổ chức cơ sở dữ liệu virus . 54
  3.3.5.4. Biểu diễn dữ liệu virus bằng mô hình không gian vectơ 55
  3.3.5.5. Rút trích đặc trưng 55
  3.3.5.6. Ước lượng tỷ lệ mã độc .56
  - iv -
  3.3.5.7. Ví dụ minh họa bài toán A-class . 57
  3.3.5.8. Kết quả thực nghiệm .59
  3.3.5.9. Bàn luận về phương pháp chẩn đoán lớp A-class .59
  3.4. Tổng kết chương .60
  CHƯƠNG 4 – THIẾT KẾ XÂY DỰNG HỆ THỐNG VÀ THỰC NGHIỆM .62
  4.1. Mô hình tổng quát của hệ .62
  4.2. Tổ chức cơ sở tri thức .62
  4.2.1. Mô tả đối tượng .62
  4.2.2. Luật nhận dạng virus .64
  4.3. Giai đoạn Học dữ liệu .65
  4.3.1. Trích chọn dữ liệu 65
  4.3.2. Phân cụm dữ liệu .65
  4.3.2.1. Tổ chức cấu trúc dữ liệu 66
  4.3.2.2. Thuật toán ACV gom cụm trên V-Tree 67
  4.3.2.3. Đánh giá thuật toán ACV . .71
  4.3.3. Rút luật phân bố trị thuộc tính .73
  4.3.3.1. Rút luật phân cụm trên V-Tree .73
  4.3.3.2. Rút luật phân cụm trên ma trận dữ liệu .74
  4.4. Giai đoạn Xử lý dữ liệu 76
  4.4.1. Phân loại dữ liệu chẩn đoán .79
  4.4.1.1. Phân loại đối tượng .79
  4.4.1.2. So khớp luật phân nhóm .82
  4.4.2. Chẩn đoán virus bằng kỹ thuật hợp nhất dữ liệu .83
  4.4.2.1. Tinh chế dữ liệu trong tiến trình khám phá tri thức 83
  4.4.2.2. Tinh chế dữ liệu NULL bằng kỹ thuật hợp nhất dữ liệu .83
  4.4.2.3. Virus lạ và dữ liệu NULL .84
  4.4.2.4. Dự báo virus lạ bằng kỹ thuật hợp nhất dữ liệu 86
  4.4.2.5. Kết quả thực nghiệm .88
  4.4.2.6. Bàn luận về kỹ thuật DF2RV . .90
  - v -
  4.5. Kết quả thực nghiệm .90
  4.5.1. Đánh giá hiệu quả nhận dạng virus của MAV .91
  4.5.2. Đánh giá tốc độ thực thi của MAV . .92
  4.6. Tổng kết chương .94
  CHƯƠNG 5 - KẾT LUẬN .95
  5.1. Những đóng góp mới của đề tài 96
  5.2. Hạn chế của đề tài, cách khắc phục 97
  5.3. Hướng phát triển tương lai . .98
  5.4. Đề nghị về các nghiên cứu tiếp theo .99
  CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ .100
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 102
  PHỤ LỤC 1 – KHẢO SÁT VIRUS MÁY TÍNH . .108
  PHỤ LỤC 2 – CÁC ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU NHIỄM VIRUS 117
  PHỤ LỤC 3 – CÁC TÁC TỬ HOẠT ĐỘNG VÀ THUẬT TOÁN SID .128
  PHỤ LỤC 4 - PHÂN TÍCH HỆ THỐNG PHẦN MỀM MAV .133
  PHỤ LỤC 5 - PHÂN HỆ MÁY CHỦ MAVSR 137
  PHỤ LỤC 6 - PHÂN HỆ MÁY TRẠM MAVCL 148

  Xem Thêm: Tiếp cận máy học và hệ chuyên gia để nhận dạng, phát hiện virus máy tính
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tiếp cận máy học và hệ chuyên gia để nhận dạng, phát hiện virus máy tính sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status