Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu quá trình thủy phân protein cá bằng enzyme protease từ b.subtilis s5

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu quá trình thủy phân protein cá bằng enzyme protease từ b.subtilis s5

  NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN PROTEIN CÁ BẰNG ENZYME PROTEASE TỪ B.SUBTILIS S5

  Vũ Ngọc Bội

  Trang nhan đề
  Mục lục
  Danh mục
  Mở đầu
  Chương_1: Tổng quan tài liệu.
  Chương_2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.
  Chương_3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận.

  Kết luận và đề xuất ý kiến
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục
  MVC LVC
  DANH M1)C CHO' VIET TAT TRONG LuAN AN
  , ?
  DANH M1)C CAC BANG
  DANH M1)C cAc HINH VB, DO TH~
  ? "
  MODAU
  Chuang 1 - TONG QUAN TAl LI~U
  1.1. Gldl THI~U VE ENZYME
  1.2.MOT SO NGHIEN CUU vA UNG D1)NGPROTEASE
  1.2.1. MQts6 nghien CUllv~ protease
  1.2.2. Ung dl,mg cua protease
  , A " , :, ,? K
  1.3. GIOI THI~U VE NUOC MAM VA PHUONG PHAP SAN XUA T
  1.3.1. Nguyen ly chung cua qua trinh san xua't nudc mam
  1.3.2. Nguyen li~u d€ lam nudc mam
  1.3.3. Phuong phap san xw1t nudc mam
  1.4. Gldl THI~U VE BOT DAM VA PHUONG PHAp SU' D1)NG
  N? K A ? A , ,
  PROTEASE DE SAN XUA T BQT DAM THUY PHAN TO' CA
  Chuang 2 - DOl TUQNG VAPHUONG PHAp NGHIEN CUU
  2.1. DOl TUQNG NGHIEN CUU
  2.1.1. Ngu6n thu nh~n enzyme protease
  2.1.2. Nguyen li~u ca d€ san xua't nudc mam va bQt d(;lm
  2.2. PHUONG PHAp NGHIEN CUU
  2.2.1. Cac phuong phap nghien CUllprotease
  2.2.2. Xac dinh cac di~u ki~n thich h<;lpcho qua trinh thuy phan
  thit ca m6i b~ng protease B.subtilis S5
  2.2.3. Phuong phap nghien CUllsa dl,mg protease B.subtilis S5
  ? K'.1" trong san xuat nudc mam tli ca com
  2.2.4. Cac phuong phap phan tich
  , K , A ? K -?
  2.3. CAC THIET B~THI NGHI~M CHU YEU DA SU D1)NG
  2.4. PHUONG PHAp xU' LY SO LI~U
  Chuang3 - KETQuA NGHIENcuu VA THAo LuAN
  A , ? K ,
  3.1. NGHIEN CUD SAN XUA T PROTEASE TO' B.SUBTILIS S5
  3.1.1. Phuong phap gill am thich hQp
  3.1.2. Xac dinh kha nang san xufft protease cua B.subtilis 55
  trong di~u ki<$nc6 thong gi6 va khong thong gi6
  3.1.3. Xac dinh thai gian ke"tthuc qua trinh nuoi B.subtilis 55
  3.1.4. D~ xufft quy trinh nuoi ban rL1nsan xufft protease tli' B.subtilis 55
  3.2. NGHIEN CUD TAcH CHIET vA MOT SO DAc TINH CUA
  PROTEASE B.5UBTILI5 55 47
  3.2.1. Xac dinh dung dich chie"trUt protease tli' B.subtilis 55 47
  3.2.2. Xac dinh tac nhan ke"ttua protease B.subtilis 55 48
  ?
  3.2.3. Anh huang cua pH de"nho'.lt de>protease B.subtilis 55 49
  ?
  3.2.4. Anh huang cua nhi<$tde>de"nho'.ltde>protease B.subtilis 55 51
  3.2.5. Anh huang cua n6ng de>mu6i an toi ho'.ltde>protease B.subtilis 55 52
  ?
  3.2.6. Anh huang cua cac ion kim lo'.li hoa tri 2 va me>tsO'chfft
  d~c hi<$unh6m toi ho~t de>protease B.subtilis 55
  3.2.7. Tach protease CPE qua ce>t1Qcgel sephadex G-75
  3.2.8. Me>tsO'tinh chfft cua P-I va P-II tach tli'CPE
  3.2.9. Nghien cUu baa qUail protease CPE tli' B.subtilis 55
  A , " ? A 'K ~
  3.3. NGHIEN CO'U QUA TRINH THUY PHAN TH~T CA MOl BANG
  ,? K A
  PROTEASE B.5UBTILI5 55 VA SAN XUA T BQT DAM
  3.3.1. Thanh ph~n hoa hQc cua ca m6i
  3.3.2. Nghien CUllcac di~u ki<$nthich hQp cho qua trinh thuy phan
  thit ca m6i b~ng protease B.subtilis 55
  ? N? K
  3.4. sO' D1)NG PROTEASE B.5UBTILI5 55 DE SAN XUA T
  Nudc MAMTVcA COM
  3.4.1. Thanh ph~n hoa hQc cua ca com
  3.4.2. Xac dinh di~u ki<$nthich hQp cho qua trinh thuy phan ca com
  b~ng protease B.subtilis 55
  3.4.3. Thii' nghi<$msan xufft nuoc m~m ca com b~ng protease
  B.subtilis 55
  KET LUA.N VA DEXUAT Y KIEN
  A , - A K? , ?
  DANH M1)C CONG TRINH DA CONG BO CUA TAC GIA
  'A ?
  TAl LI~U THAM KHAO
  PHAN PH1) L1)C


  Xem Thêm: Nghiên cứu quá trình thủy phân protein cá bằng enzyme protease từ b.subtilis s5
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu quá trình thủy phân protein cá bằng enzyme protease từ b.subtilis s5 sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status