Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Chẩn đoán vết nứt của dầm đàn hồi bằng phương pháp đo dao động

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chẩn đoán vết nứt của dầm đàn hồi bằng phương pháp đo dao động

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ CƠ HỌC
  NĂM 2012


  MỤC LỤC
  LỜI CÁM ƠN iii
  LỜI CAM ĐOAN . iv
  MỤC LỤC . v
  DANH MỤC MỘT SỐ KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT vii
  DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ . ix
  DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ KHỐI .xiii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN . 5
  CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT . 11
  2.1. Phương pháp điều chỉnh Tikhonov . 11
  2.1.1. Sơ lược về bài toán ngược . 11
  2.1.2. Phương pháp điều chỉnh Tikhonov 14
  2.2. Biến đổi wavelet . 18
  2.2.1. Định nghĩa biến đổi wavelet 19
  2.2.2. Một số ứng dụng của wavelet 22
  2.3. Mô hình dầm có nhiều vết nứt 24
  2.3.1. Mô hình vết nứt 24
  2.3.2. Mô hình liên tục của dầm có vết nứt 27
  2.3.3. Mô hình phần tử hữu hạn của dầm có vết nứt . 28
  Kết luận chương 2 30

  CHƯƠNG 3 . 32
  CHẨN ĐOÁN VẾT NỨT BẰNG TẦN SỐ VÀ DẠNG RIÊNG
  32
  3.1. Biểu thức hiện của tần số và dạng riêng cho dầm có nhiều vết nứt . 32
  3.1.1. Công thức Rayleigh cho dầm có nhiều vết nứt 32
  3.1.2. Biểu thức hiện của dạng riêng . 39
  3.2. Kết quả số phân tích dao động riêng 44
  3.2.1. Tính tần số 44
  3.2.2. Tính dạng riêng 46
  3.3. Chẩn đoán đa vết nứt trong dầm bằng tần số và dạng riêng . 56 vi
  3.3.1. Bài toán và lời giải . 56
  3.3.2. Thuật toán nhận dạng vết nứt . 57
  3.3.3. Kết quả số . 58
  Kết luận chương 3 63
  CHƯƠNG 4. CHẨN ĐOÁN VẾT NỨT BẰNG WAVELET . 64
  4.1. Dao động của dầm có vết nứt chịu tải trọng di động 64
  4.1.1. Mô hình ¼ xe . 64
  4.1.2. Mô hình ½ xe . 68
  4.2. Kết quả số tính đáp ứng của xe di động trên dầm 70
  4.3. Biến đổi wavelet đáp ứng của thân xe di động trên dầm có nhiều vết
  nứt 71
  4.4. Kết quả chẩn đoán vết nứt bằng wavelet 72
  Kết luận chương 4 76
  KẾT LUẬN CHUNG 77
  DANH SÁCH CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ 78
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 79
  PHỤ LỤC 86

  MỞ ĐẦU
  Trên thế giới đã xảy ra rất nhiều tai nạn khủng khiếp đối với các công trình
  do sự xuất hiện các vết nứt ở các phần tử chịu lực chính. Chính vì vậy, việc phát
  hiện kịp thời các vết nứt trong kết cấu là giải pháp hữu hiệu nhất để tránh các tai
  nạn có thể xảy ra. Do đó, thời gian gần đây trên các tạp chí về kỹ thuật công
  trình, dao động, cơ học phá hủy, công bố nhiều công trình nghiên cứu về kết cấu
  có vết nứt.
  Nội dung chính của việc nghiên cứu kết cấu có vết nứt bao gồm hai bài
  toán: Bài toán phân tích dao động hay còn gọi là bài toán thuận, nhằm nghiên
  cứu ứng xử của kết cấu khi xuất hiện (đã biết) vết nứt; Bài toán chẩn đoán, thực
  chất là một bài toán ngược, nhằm mục đích phát hiện vết nứt (vị trí, kích thước
  và số lượng vết nứt) trong kết cấu dựa trên các số liệu đo đạc về ứng xử của nó.
  Nội dung của Bài toán thuận là khảo sát sự ảnh hưởng của các vết nứt lên
  ứng xử của công trình. Chính vì vậy, vấn đề đầu tiên của bài toán phân tích là
  xây dựng mô hình vết nứt trong kết cấu và mô hình kết cấu có vết nứt. Sau đó là
  tính toán phân tích kết cấu có vết nứt dựa trên mô hình đã xây dựng sử dụng các
  phương pháp đã biết như: phương pháp giải tích kết hợp với phương pháp mô
  phỏng số. Cụ thể là các phương pháp Fourier, Bubnov-Galerkin; phương pháp
  biến đổi tích phân; phương pháp PTHH và phương pháp tích phân trực tiếp
  Newmark.
  Trong việc tính toán phân tích kết cấu có vết nứt, có hai vấn đề quan trọng
  là nghiên cứu ảnh hưởng của vết nứt đến đặc trưng dao động như tần số riêng,
  dạng dao động riêng của kết cấu (dao động riêng) và đáp ứng động lực học của
  kết cấu có vết nứt dưới tác động của tải trọng (dao động cưỡng bức). Tất cả
  những nghiên cứu Bài toán thuận nêu trên là cơ sở quan trọng trong việc giải
  Bài toán chẩn đoán vết nứt.
  Nội dung của Bài toán chẩn đoán vết nứt chính là việc xác định vị trí, kích
  thước và số lượng của vết nứt dựa trên các số liệu đo đạc về ứng xử của kết cấu.
  Chẩn đoán vết nứt có thể tiến hành bằng hai cách. Một là xử lý trực tiếp các số
  liệu thu thập được trong việc khảo sát, đo đạc trên kết cấu thực (bao gồm cả
  những hình ảnh thu thập được) để phát hiện những thay đổi bất thường trong kết
  cấu dạng vết nứt dựa trên các hiểu biết về ảnh hưởng của các vết nứt lên ứng xử
  của kết cấu (kết quả bài toán thuận). Cách tiếp cận này gọi là phương pháp trực
  tiếp hay chẩn đoán theo triệu chứng đã và đang được phát triển theo hướng kết
  hợp chặt chẽ với công cụ kiểm tra không phá huỷ. Cách tiếp cận thứ hai dựa trên
  mô hình kết cấu có vết nứt giả định và số liệu đo đạc được về ứng xử của kết
  cấu. Kết quả cho ta một mô hình kết cấu có vết nứt cụ thể tương ứng với số liệu
  đo đạc thực tế. Cách tiếp cận sau gọi là phương pháp mô hình hay phương pháp
  nhận dạng hệ thống đang được nghiên cứu hiện nay. Ưu thế của phương pháp
  mô hình là tận dụng được các công cụ toán học hiện đại, đặc biệt là công nghệ
  phần mềm để phát hiện không chỉ vị trí vết nứt mà còn dự báo cả kích thước của
  vết nứt.
  Trong việc giải bài toán chẩn đoán vết nứt bằng phương pháp mô hình,
  người ta có thể sử dụng các thông tin khác nhau về ứng xử của kết cấu làm đầu
  vào cho bài toán. Thông tin này bao gồm hai loại chính: các đặc trưng dao động
  của kết cấu như các tần số và dạng dao động riêng hoặc đáp ứng của kết cấu
  chịu tải trọng. Các đặc trưng dao động của kết cấu gắn liền với các tính chất cơ
  học của nó như khối lượng; độ cứng; kích thước hình học và các liên kết. Vì
  vậy, sử dụng các đặc trưng dao động để chẩn đoán vết nứt có ưu điểm là không
  phụ thuộc vào tác động bên ngoài, nhưng lại có nhược điểm là mắc sai số trong
  việc xác định chúng từ số liệu đo. Có hai dạng đáp ứng chính có thể sử dụng làm
  đầu vào cho bài toán chẩn đoán vết nứt: đáp ứng tĩnh và đáp ứng động. Do đáp
  ứng động chứa nhiều thông tin hơn, nên người ta hay sử dụng đáp ứng động.
  Việc sử dụng trực tiếp số liệu đo về đáp ứng của kết cấu tránh được sai số xử lý
  số liệu đo, nhưng lại cần phải biết hoặc đo được tải trọng bên ngoài. Sử dụng các
  số liệu đo đạc các đặc trưng dao động hay đáp ứng động của kết cấu để giải bài
  toán chẩn đoán vết nứt được gọi là Phương pháp dao động trong chẩn đoán vết
  nứt. Những kết quả chính trong việc phát triển phương pháp dao động trong
  chẩn đoán hư hỏng kết cấu được tổng quan trong [5], [12].
  Những khó khăn chủ yếu trong việc chẩn đoán vết nứt bằng phương pháp
  mô hình cho đến nay vẫn còn đang được giải quyết bao gồm: Một là sự sai khác
  giữa mô hình kết cấu có vết nứt so với thực tế (sai số mô hình); Hai là số liệu đo
  đạc thực tế luôn chứa đựng sai số (sai số đo đạc) ngay cả với những thiết bị hiện
  đại; Ba là khối lượng thông tin thu được từ số liệu đo luôn bị hạn chế so với yêu
  cầu (thiếu thông tin). Tất cả những khó khăn này đều dẫn đến kết quả chẩn đoán
  vết nứt không chính xác và không ổn định đối với các số liệu đầu vào.
  Phương hướng chung để giải quyết những khó khăn nêu trên là: a) Xây
  dựng mô hình kết cấu có vết nứt sát với thực tế hơn đồng thời với việc tìm lời
  giải chính xác cho các mô hình mới được xây dựng (giảm thiểu sai số mô hình)
  và bổ sung số liệu tính toán để giải quyết vấn đề thiếu thông tin từ số liệu đo; b)
  Phát triển các phương pháp toán học hiện đại có thể loại trừ được các sai số đo
  đạc hoặc giải quyết bài toán chẩn đoán vết nứt một cách ổn định khi các số liệu
  đo đạc có sai số lớn; c) Sử dụng các thiết bị đo đạc hiện đại, các đặc trưng kết
  cấu chứa nhiều thông tin hơn hay kể cả các phương pháp toán học ngoại suy số
  liệu để có thêm nguồn thông tin phục vụ chẩn đoán hư hỏng.
  Mục tiêu của luận án này là xây dựng quy trình chẩn đoán vết nứt trong kết
  cấu dựa trên mô hình đã được chính xác hóa cùng với các phương pháp xử lý số
  liệu hiện đại, có khả năng phát hiện các vết nứt nhỏ trong điều kiện sai số đo đạc
  phù hợp với thực tế. Cụ thể là phát triển quy trình chẩn đoán vết nứt bằng dạng
  riêng kết hợp với phương pháp điều chỉnh bài toán ngược Tikhonov và áp dụng
  phép biến đổi wavelet để chẩn đoán vết nứt của dầm đàn hồi bằng đáp ứng đo
  được trên xe di động trên dầm. Phương pháp điều chỉnh Tikhonov cho phép ta
  tìm lời giải bài toán ngược một cách ổn định đối với sai số đo đạc. Việc sử dụng
  đáp ứng của xe di động trên dầm thực chất là tăng đáng kể số điểm đo không
  gian dọc theo dầm.
  Đối tượng nghiên cứu trong luận án là kết cấu đơn giản dạng dầm đàn hồi
  Euler-Bernoulli vì hai lý do sau đây. Một là, trong thực tế kỹ thuật người ta sử
  dụng nhiều các cấu kiện dạng thanh dầm một chiều. Hai là, dạng kết cấu này cho
  phép ta áp dụng nhiều phương pháp giải tích có độ chính xác cao.
  Trong luận án đặt ra và giải quyết hai vấn đề sau:
  Một là, xây dựng các biểu thức hiện chính xác cho tần số và dạng riêng của
  dầm đàn hồi có nhiều vết nứt qua các tham số vết nứt làm cơ sở thiết lập bài
  toán chẩn đoán vết nứt ở dạng hiện. Sau đó áp dụng thuật toán điều chỉnh
  Tikhonov để giải bài toán chẩn đoán vết nứt nhằm mục đích giải quyết cả hai
  vấn đề thiếu thông tin và nhiễu đo đạc

  Xem Thêm: Chẩn đoán vết nứt của dầm đàn hồi bằng phương pháp đo dao động
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chẩn đoán vết nứt của dầm đàn hồi bằng phương pháp đo dao động sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status