Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nhân giống vô tính một số loài lan hồ điệp (phalaenopsis sp.)

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nhân giống vô tính một số loài lan hồ điệp (phalaenopsis sp.)

  NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH MỘT SỐ LOÀI LAN HỒ ĐIỆP
  (PHALAENOPSIS SP.)


  Võ Thị Bạch Mai

  Trang nhan đề
  Mục lục
  Mở đầu
  Tổng quan
  Phần nghiên cứu
  Thảo luận chung
  Kết luận và đề nghị
  Phụ lục
  Tài liệu tham khảo

  M£lC [£lC Wn An PTS. Khoa Hqc
  MQCLVC
  P DAN l\tl{j DAU
  1. Mt;lc dlch nghien cU"u 1
  2. Thanh t1fukhoa hQc va ynghIa tln1c ti~n 2
  ~ ~
  PHAN TONG QUAN
  1. Khai nit%mchung v~ sinh tntdng dinh duong 4
  2. Ngu6n g6c va d~c tinh sinh tnfdng-pbat triSn cua cay Ian H6 Bi~p 4
  2.1. Stf phan b6 4
  2 ")
  C
  "" " . 6 .,. au t~o cua cay
  2.2.1. Cd quail dinh du'ong 6
  2.2.2. Cd quail sinh san 8
  ,.,2 3 S h ~ 'K " .,. . . tf p at tnen cua cay . 11
  2.2.3.1. NhfiTIgd~c tlnh v~ giai do~n phat triSn cua trvc phat boa 11
  2.2.3.2. Stf tr6 hoa 14
  "', , V. "",
  "':'.-'. l tn cua pohng Ian H0A:nu'l"t(P tre"n thi. tru'';uvng .1 6
  3. i\nh huang cua chftt BHSTTV va mQt sO'cha't khac tren stf sinh tnidng
  va phat trien 17
  3.1. Lich 51.1' 17
  3.2. Thu~t ngu 18
  Mlj-C llj-c Lu4n An ITS. Khoa Hqc
  3.3. Ca'u truc va chU'cDang ho~t dQng 19
  3.3.1. Auxin 19
  3.3.2. Giberenlin . , 20
  3.3.3. Xitokinin ,. . 21
  "3.3.4. Axit apxixic 22
  3.3.5. Etylen 23
  3.4. .O-phenyl hydroxylamin 23
  3.5. HQpcha't phenol va cac cha't U'cche'-sinh trltang khac 24
  3.6. Lanolin 24
  4. Vai tro sinh ly cda rnQts6 nguyen t6 khoang 25
  4.1. Nitd (N) 25
  4.2. Photpho (P) 26
  4.3. Kall (K) 26
  4.4. Manhe (Mg) :. 27
  4.5. Kern (Zn) 27
  5. Sd lu'Qcv~ cac nghien cU'unhan gi6ng in-vitro 28
  5.1. Nuoi d{y dinh sinh trltdng ngQnva dinh sinh trltdng nach la 28
  5.2. Nuoi ca'y rn~rn ngd d nhanh phat hoa 29
  5.2.1. Phu'dng phap khong qua giai do~n t~o ti~n cd 29
  5 2 " Nh.~ . .-. ung nhif!:!1. ntvIt. an h hu'd.ng dclt;llnuO" !. ca")'',"r.oam ngu "9
  a. Anh huang cua vi tri m§m va ky thu~t la'y m§u 29
  b. Anh huang cua loai 30
  c. Anh huang cua thanh pIlau khoang trong moi tru'ong nuoi ca'y.30
  MIfC LIfC Lu4n An PTs. Khoa Hqc
  d. Anh huang cua cha't di~u boa sinh tru'dng th11cv~t 30
  e. Anh huang cua nhi~t dQva ant sang 31
  f. Anh huang cua hQp cha't hUll cd phU'c tC;lP 32
  5.3. Nuai ca'y doC;lnla 33
  5.4. Nuai ca'y tC;lokh6i ma (cal) 33
  6. So luQc nghien cU'unhan gi6ng va tint in-vivo 34
  6.1. 511ph:it tri€n cua dinh sinh Wang d nach la 34
  6.2. S11ph:it tri€n 'cua mftm ngii tren ph:it hoa 34
  6.2.1. Anh huang cua nhit$tdQva th~i gian chi~u sang 35
  6.2.2. Anh huang cua cha'tBHSTTV ngoC;lisinh 35
  PuAN NGmtN c(fu
  A " . "" "A ""
  Phftn Mot: NGHIEN COD CAI TIEN PHUdNG PHAP NHAN GIaNG.
  VO TINH IN-VITRO.
  1.Md dftu . 37
  2. V~t li<$uva phU'ongphap 38
  2.1. V~t li<$u 38
  2.2. Phuong phap 39
  2.2.1. Nuai cf{ydoC;lnmang mftm tren phat hoa 39
  2.2.2. Nuai c[{ydinh ngQnch6i hoa 40
  2.2.3. Nuoi cffycae bQph~n cua dlY Ian con 40
  2.2.4. Kha nang tC;lokh6i ma va tt~isinh kh6i mo 41
  Mlfc LlfC Wn An ITS. Khoa Hqc
  ~
  ') ') 4 1 C ' b"., d !" ; hlnh th ,. . . h ';: 4 ')
  ., ac len OJve a1 gla1 p au , -
  ') ') 4 ') C ' - b"., d6'" ; , h I , ,.,.' """ ac len 1ve SID y cua rno cay 4.3
  a. Do ham lu'<;Jngdi<$pl~c t6 43
  b. Do cu'CJngde?qnang h<;Jp 43
  c. Do 811thay d6i ham 1u'<;Jngprotein 43
  3. Ke't qua va nh~n xet , 44
  Ph~n Hai: NGIDEN-CUu NH.AN GIONG VO TfNH IN-VIVO.
  J:: - 1.Md dan 60
  2. V~t lic%uva phu'dngphap 61
  2.1. V~t li<$n 61
  2.2. Phu'<1ngphap . 61
  2.2.1. Quan sat hlnh thai giiii phan 61
  2.2.2. Do ham lu'<;Jngcha'tDHSTTV nQi sinh c6 trong phat hoa 62
  2.2.3. Xu ly cha'tE>HSTTVteen cac vi tri mAmngu 64
  2.2.4. XU'ly dung dich dinh du'CJng 65
  2.2.5. Theo doi cac bie'n ddi sinh ly trong qua trlnh hlnh thanh v~
  phat tri~n cay con 66
  a. Cu'CJngdQ qnang h<;Jp 66
  b. Cu'CJngdQho ha'p 66
  c. Do ham 1u'<;Jndg~m t6ng s6 teen cay m~ 66
  d. Do ham 1u'<;Jnaguxin nQi sinh trong cay con 66
  Mlfc llfC Lu4n An PTS. Khoa HQc
  2.2.6. Theo doi slf tang tru'dng va phat triSn cua cay 66
  3. KSt qua va nh~n xet ; 67
  PHAN THAOLU~N CHUNG
  1. Anh hu'dng cua h~p cha"tphenol teen s11tang tru'dng va phat trien
  7( " cua man v~t ca,.(y' 81
  2. Vai tro cua cha"tDHSTTVireDs11tang tru'dngvaphat tri~n
  ~ 82 cua mam ngu . .
  3. Kluinang t~o khc5imo va iai sinhkh5i mo 89
  4. Vai tro cua cha"tkhoang trongmoi tnfOngdinh du'6ng 90
  PHAN KtT LU~N VADE NGfij 94
  TAl LItU TRAM K,HA0
  1. Tai li~u tie'ng Vi~t Nam ~ 101
  2. Tai li~u tie"ngAnh 103
  3. Tai li~u tie"ngPhap 109
  4. TAili~u tie'ngDd'c 112
  MIfC llfC " Wn An PTS. Khoa Hqc
  pRAN PHT.)Ll)C
  . Moi tru'dng MS cai tie'n l13
  . Moi tntdng Knudson C cai tie'n 114
  . Moi tru'dng Heller 115
  . Tinh th5ng ke srf gia tang sinh kh5i mo 116
  . Tinh th5ng ke ham lu'Qngd~m t6ng s5 118
  CAC CONGTRINH CONGB6 LItN QUANnfN LU~N AN 120
  #
  CACemf VIETTAT
  AAB : Axit apxixic.
  AlA : Axit indol axetic.
  ANA : Axit naphthalen axetic.
  Aux. : Auxin.
  BAP : Benzyl-aminopurin.
  (Cae eha't)DHSTTV : (Cae eha't) di~u boa sinh trn'ong thlfe V?t.
  Ch6i DD : Ch6i dinh du'ong.
  CDHH : -Cu'dngdQho ha'p.
  CDQH : Cu'dng dQQuangh<;1p
  Ch6i SS : Ch6i sinh san.
  CSV : CQngsrivieD.
  2,4 D : Axit 2,4-diclorophenoxy axetic.
  FeEDTA : Ferie Etylen diamintetra axetat.
  GA3 : Axit giberenlie.
  Gib. : Giberenlin.
  2iP : Isopentenyladenin.
  KTT : Kleh Weh to'.
  MS : Murashige va Skoog.
  PBA : N-Benzyl-9-(2-tetrahydro~pyranyl) adenin.
  PT : Phtit tri~n.
  SLTV : Sinh ly thtfe V?t.
  Xito. : Xitokinin.
  1
  Luin An PTS. Khoa HCJC
  I
  .,
  DANH ]\1{)C ANH
  1. va 2. Slt phong phil v~ hlnh d~ng va man s~c cua phong Ian Hf>Bi~p.
  3. Chbi dinh duang phat tri6n tll'mc1mngli cua phat boa.
  4. Ch5i sinh san phat tri~n tll'mftm ngu cua phat boa.
  5. 811t~o ti~n cn (protoconns) 0 than cay con.
  6. 811phM tri~n cna ch5i con 0 phftn cno'i 1a trong moi tnt~ng N2.
  7. 811t~o ti~n en tll' la.
  8. Kho'i mo 0 go'c cay con in-vitro.
  9. Ph~u thd'c c~t ngang than vi1ng t~o kho'i mo.
  10. S11gia tang sinh kho'i cua kho'i mo trong moi tnt~ng MP2.
  11. Kho'i mo tcHsinh (a) va kh6i mo chu'a tm sinh (b)
  12. Binh m~m xu!t hi~n 11)' kho'i mo.
  13. Ph~u thd'c 'cAtngang kh6i IDOc6 nhuQIDI2K! (thu6~ nhUQIDLugo1).
  14. Sd dB ph~u thd'c cAtngang wng t~o r~.
  15. 811tcii sinh cay con to' kh6i mo.
  16. 811t~o r~ 0 cay con in-vitro.
  17. L1;lcl~p trong tt bao cna phcit boa.
  18. Ch5i dinh du'ong va ch5i sinh san xua't hi~n san khi xu 1:9h6n h<;lpB6.
  19. Cay con phM tri~n tU'ID~IDngd cua phat boa.
  20. Cay con phat tri~n c6 d~y dti 1a va r~.
  21. Cay ra boa l~n d~u.
  ~ Lu#.n An PTS Khoa HfX
  , "
  DANHM1)C CACBANG
  1. Nuoi cfiy do~n mang m~m ngu tren phat boa d 28°C.
  2. Nuoi cfiy do~n mang m~m ngti tren phat boa d 20DC.
  3. Nuoi cfiy dinh ngQnm~m ngu phat boa san 1 thang.
  4. Ti l~ m~u cfiy phat sinh cd quail va d~c tinh cua cac bQph~n mdi
  du'<;jc~o thanh san 8-10 tu~n.
  5. Anh hu'dng cua lac dQng cd hQCdtn sf! t~o kh6i mo St;o.
  6. Anh hu'dng cua n6ng dQchit DHSTTV d~n sT!gia tang sinh kh6i cua
  kh6i mo.
  7. Ham lu'~g di~p IQcto' cua kh6i mo.
  8. Cu'CYng dQquang h<;jpcua kh6i mo.
  9. Ham 1u'<;1ng proteiDe cua kh6i mo.
  10.ST!tai sinh cua kh6i mo.
  l1.ST!bi~n d6i ham lu'<;jngcac chit DHSTTV tren cac vi tri m~m cua nhanh
  phat boa dii n~hoan toaD.
  12.Sf! bi~n d6i ham lu'<;jngcac chit DHSTTV tren cac vi tri m~m cua nhanh
  phat boa chu'and.
  13.A.nh hu'&.g cua ndng dQ IITT tren cae m~m ngu cua phat boa san 2 tu~n.
  14.CtfCYngdQQuang h<;1pcua cae vi tri m~ san khi ttfdi dinh du'(jng 1 tuAn.
  15.CtfCYngdQho ha'p cua cac vi tri m~ san khi ttfdi dinh dtmng 1 tu~n.
  16.Ctf(Jng dQquang h<;1pva ctf(JngdQho hip cua cac vi tri mAm san khi t~di
  dinh du'CJng2 tu~n.
  I
  Luj.n An PTS Khoa Hr;x:
  17.Ham ht<;lngd<:imtbng sr;.
  18.Su' phM triSn cua c::icm~m ngu saD khi xu ly KTT. 2 thang.
  19.Ham lu'<;lngauxin nQi sinh d ch6i con.
  20. SIt tang tru'dng va. phat triSn cua ch6i con sau 4 thang.
  ,
  Lu?n An PTS. Khoa H9C
  ,,? ~
  DANH M{)CBIEUBO.
  1. BiSu d6 tang tru'dng va phat tri~n cua phat hoa H6 E>i~p.
  2. 811bie'n d6i ham 1u'<;1ng cae chit DHSTTV tren cae vi tr! mgm cua phat
  boa dii n(1.
  3. S11bie'n d6i ham lu'<;1ngcae ch[t DHSTTV trel1 cae vi tri mgm cua phM
  boa chu'a nO'.
  4. Cu'ClngdQ qual1g h<;1pcua cae vi tri mfun san khi tu'di dd. dinh du'ong 1
  ~ luau.
  5. Cu'Ol1gdQho hip cua cae vi tri mgm san khi tu'di dd. dinh du'ong 1 tugn.
  6. Cu'ong dQquang h<;1pva cu'ClngdQho hip cua cae vi tn mgm san khi tu'di
  dd. dinh du'ong 2 tugn.
  7. Ham lu'<;1ngdqm t6ng s6 tren cay my san khi tu'di dd. dinh du'ong 2 tugn.
  8. Han11u'<;1ngauxin nQi shih d ch6i con.
  Lu~n An FrS. Khoa H(,Jc
  DANH l\1T.JCHlNH
  1. Ban do phan be>khu \lIfc trong Ian Ho Di~p.
  2. Ca'u ti;lodinh sinh lru'dng cua Ho £)i~p.
  3. Hlnh thai ben ngoai diy Ian Ho Di<%p.
  4. So do ph~u thac c~t ngang m~m d vi tri 1 va 2.
  5. LM c~t dQc vi tri m~m sf) 3 va 4 tren phM boa (ch6i dinh du'ong)
  6. LM c~t dQc vi tn m~m sf) 5 va 6 tren phM boa (ch6i sinh san)
  7. Qui trlnh nhan gi6ng va tint Lan H6 Bi~p.

  Xem Thêm: Nhân giống vô tính một số loài lan hồ điệp (phalaenopsis sp.)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nhân giống vô tính một số loài lan hồ điệp (phalaenopsis sp.) sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status