Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chiến lược cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Châu Á trước thách thức hội nhập kinh tế Quốc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Châu Á trước thách thức hội nhập kinh tế Quốc

  Đề tài: Chiến lược cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Châu Á trước thách thức hội nhập kinh tế Quốc tế
  1
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
  PHAÏM THÒ NGOÏC MAI
  CHIEÁN LÖÔÏC CAÏNH TRANH CUÛA
  NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN
  AÙ CHAÂU TRÖÔÙC THAÙCH THÖÙC HOÄI
  NHAÄP KINH TEÁ QUOÁC TEÁ
  LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
  TP.Hồ Chí Minh – Năm 20072
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN
  LƯỢC THEO QUÁ TRÌNH . 1
  1.1. CHIẾN LƯỢC VÀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC .1
  1.1.1. Khái niệm 1
  1.1.2. Vai trò của chiến lược .1
  1.1.3. Mục đích của hoạch định chiến lược 1
  1.1.4. Các loại chiến lược 2
  1.1.4.1. Chiến lược công ty .2
  1.1.4.2. Chiến lược kinh doanh .3
  1.2. QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC .4
  1.2.1. Phân tích chiến lược 4
  1.2.1.1. Xác định các điều kiện tiền đề để phân tích 4
  1.2.1.2. Phân tích tình hình hiện tại và tương lai của môi trường toàn
  cầu và các hoạt động của công ty . 4
  1.2.1.3. Nhận dạng tạm thời các cơ hội và nguy cơ .5
  1.2.2.Xây dựng chiến lược công ty .5
  1.2.2.1. Xác định sứ mạng và mục tiêu .5
  1.2.2.2. Xác định các hoạt động kinh doanh chiến lược 5
  1.2.2.3. Phân tích môi trường kinh doanh 5
  1.2.2.4. Hình thành các chiến lược có thể lựa chọn .9
  1.2.2.5. Lựa chọn chiến lược thông qua ma trận QSPM .11
  1.2.3.Xây dựng các chiến lược kinh doanh .12
  1.2.3.1. Xác định các phân khúc ngành mục tiêu 12
  1.2.3.2. Xác định các chiến lược kinh doanh tổng thể 12
  1.2.3.3. Xác định các lợi thế cạnh tranh .12
  1.2.3.4. Xác định các chiến lược kinh doanh ở mức độ phối thức thị trường
  12
  1.2.3.5. Xác định các chiến lược kinh doanh ở mức độ nguồn lực 13
  1.2.4.Xác định các biện pháp triển khai chiến lược 13
  1.2.4.1. Các biện pháp về quản trị 13
  1.2.4.2. Các biện pháp về hoạt động chức năng .13
  1.2.5.Đánh giá các chiến lược và biện pháp thực hiện chiến lược 14 3
  1.2.6.Thiết lập và phê chuẩn các tài liệu chiến lược 14
  1.3. TÓM TẮT CHƯƠNG I .14
  CHƯƠNG II. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆN TẠI CỦA ACB –
  THÀNH CÔNG VÀ NHỮNG TỒN TẠI 15
  2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ACB .15
  2.1.1. Sự hình thành 15
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức 15
  2.1.3. Chức năng .15
  2.1.4. Các nguồn tiềm lực .16
  2.1.4.1. Vốn 16
  2.1.4.2. Nguồn nhân lực .16
  2.1.4.3. Công nghệ và thiết bị 16
  2.1.4.4. Qui mô mạng lưới 16
  2.2. ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI CỦA ACB .16
  2.2.1. Chiến lược hiện tại của ACB 16
  2.2.2. Kết quả hoạt động của ACB .17
  2.2.2.1. Thị phần .17
  2.2.2.2. Sản phẩm dịch vụ 17
  2.2.2.3. Thương hiệu 17
  2.2.2.4. Khách hàng .17
  2.2.2.5. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu 17
  2.2.3. Đánh giá phản ứng của chiến lược đối với môi trường bên ngoài 18
  2.2.3.1. Phân tích môi trường vĩ mô 18
  2.2.3.1.1. Môi trường luật pháp – chính trị .18
  2.2.3.1.2. Môi trường tự nhiên 19
  2.2.3.1.3. Môi trường văn hóa - xã hội 19
  2.2.3.1.4. Môi trường kinh tế 19
  2.2.3.1.5. Môi trường công nghệ 20
  2.2.3.2. Phân tích môi trường vi mô .21
  2.2.3.2.1. Đối thủ cạnh tranh 21
  2.2.3.2.2. Khách hàng 26
  2.2.3.2.3. Đối thủ tiềm ẩn 26
  2.2.3.2.4. Sản phẩm thay thế .26
  2.2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực của các chiến lược hiện tại 28
  2.2.4.1. Nguồn nhân lực 28
  2.2.4.2. Tài chính 294
  2.2.4.3. Công nghệ thông tin 29
  2.2.4.4. Hoạt động Marketing 29
  2.2.4.5. Hoạt động nghiên cứu và phát triển 30
  2.2.4.6. Hoạt động quản trị 30
  2.2.5. Kết luận về chiến lược hiện tại của ACB 31
  2.3. TÓM TẮT CHƯƠNG II .32
  CHƯƠNG III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA ACB TRƯỚC
  THÁCH THỨC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ . 34
  3.1. HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI
  VỚI NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM 34
  3.1.1. Khái quát lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 34
  3.1.2. Cơ hội và thách thức đối với ngành ngân hàng .35
  3.1.1.1. Cơ hội 35
  3.1.1.2. Thách thức 35
  3.2. QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CỦA ACB 37
  3.2.1. Phân tích chiến lược .37
  3.2.1.1. Các điều kiện tiền đề để phân tích chiến lược 37
  3.2.1.2. Đánh giá tổng quát tình hình hiện tại, tương lai của môi trường
  toàn ngành và các hoạt động của ACB 38
  3.2. Xây dựng chiến lược tổng quát . 3 9
  3.2.1.1. Tuyên bố sứ mạng và mục tiêu .39
  3.2.1.2. Các hoạt động kinh doanh chiến lược của ACB 40
  3.2.1.3. Xác định các yếu tố thành công chiến lược từ phân tích môi
  trường bên ngoài . 41
  3.2.1.4. Xác định năng lực lõi và tay nghề tiềm ẩn của ACB .41
  3.2.1.5. Hình thành các chiến lược tổng quát 43
  3.2.1.6. Phân tích ma trận QSPM để lựa chọn chiến lược 48
  3.2.2. Xây dựng chiến lược kinh doanh 53
  3.2.1.7. Các phân khúc ngành mục tiêu của ACB .53
  3.2.1.8. Xác định các chiến lược kinh doanh tổng thể .53
  3.2.1.9. Xác định các lợi thế cạnh tranh 55
  3.2.1.10. Xác định phối thức thị trường cho chiến lược khác biệt hóa .56
  3.2.1.11. Xác định nguồn lực cho chiến lược khác biệt hóa .56
  3.2.2.2. Chiến thuật thực hiện chiến lược . 57
  3.2.1.12. Tuyên bố tầm nhìn .57
  3.2.1.13. Tuyên bố sứ mạng 58
  3.2.1.14. Xây dựng mục tiêu 58 5
  3.2.1.15. Giải pháp thực hiện chiến lược 60
  3.2.1.15.1. Quản trị nguồn nhân lực 61
  3.2.1.15.2. Gắn cơ cấu với chiến lược 62
  3.2.1.15.3. Củng cố và phát triển văn hóa ACB 63
  3.2.1.15.4. Marketing 64
  3.2.1.15.5. Tài chính kế toán 67
  3.2.1.15.6. Nghiên cứu và phát triển .68
  3.2.1.15.7. Hệ thống thông tin 68
  3.2.1.15.8. Kỹ thuật công nghệ .69
  3.2.2. Kiến nghị 71
  3.2.1.16. Kiến nghị với Chính Phủ .71
  3.2.1.17. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước 72
  3.2.1.18. Kiến nghị với Hội đồng quản trị ACB .73
  3.3. TÓM TẮT CHƯƠNG III .73
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Chiến lược cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Châu Á trước thách thức hội nhập kinh tế Quốc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Châu Á trước thách thức hội nhập kinh tế Quốc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status