Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chiến lược phát triển Công ty Tường An đến năm 2015

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược phát triển Công ty Tường An đến năm 2015

  Đề tài: Chiến lược phát triển Công ty Tường An đến năm 2015

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU .
  1. Lý do chọn đề tài
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .
  3. Nội dung nghiên cứu
  4. Phương pháp nghiên cứu
  5. Bố cục của luận văn
  CHƯƠNG I : PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT
  TRIỂN DOANH NGHIỆP 1
  1. Khái quát về chiến lược phát triển doanh nghiệp .1
  1.1 Khái niệm chiến lược của doanh nghiệp 1
  1.2 Vai trò của xây dựng chiến lược đối với doanh nghiệp 1
  1.3 Các loại chiến lược phát triển doanh nghiệp . 2
  2. Hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp 3
  2.1 Quy trình hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp . 3
  2.2 Công cụ hoạch định chiến lược . 6
  2.3 Nguyên tắc lựa chọn chiến lược . 12
  2.4 Đánh giá chiến lược chọn lựa 17
  CHƯƠNG II : TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ
  PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN 1996-2006
  19
  I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT
  TƯỜNG AN .19
  1. Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp 19
  1.1 Ngày thành lập 19
  1.2 Chức năng nhiệm vụ . 20
  1.3 Sứ mệnh . 20
  1.4 Tổ chức bộ máy . 21
  1.5 Quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu Tường An 21
  2. Các yếu tố nguồn lực của doanh nghiệp . 23
  2.1 Vốn 23
  2.2 Nguồn nhân lực . 24
  2.3 Công nghệ . 24
  2.4 Các quan hệ kinh tế . 26
  II. SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1996 -
  2006 27
  1. Tình hình đầu tư 27
  2. Tình hình sản xuất 28
  3. Tình hình tiêu thụ . 29
  4. Các hoạt động quảng bá thương hiệu . 31
  5. Hiệu quả kinh doanh . 31
  6. Các hoạt động tài chính 32
  6.1 Trích khấu hao tài sản cố định . 32
  6.2 Mức lương bình quân 33
  6.3 Các khoản phải nộp . 33
  6.4 Trích lập các quỹ theo luật định 34
  CHƯƠNG III : CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY DẦU THỰC
  VẬT TƯỜNG AN GIAI ĐOẠN 1996-2006
  35
  I. CÁC CHIẾN LƯỢC ĐÃ ĐƯỢC HOẠCH ĐỊNH 35
  1. Các chiến lược tổng quát 35
  2. Các chiến lược bộ phận 35
  2.1 Chiến lược nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới 35
  2.2 Chiến lược nghiên cứu khách hàng . 36
  2.3 Chiến lược giá . 36
  2.5 Chiến lược phân phối . 37
  2.6 Chiến lược chiêu thị 37
  2.7 Chiến lược đầu tư phát triển . 37
  2.8 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 37
  II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC .38
  1. Khái quát . 38
  2. Ưu nhược điểm của chiến lược đã và đang áp dụng 38
  3. Những vấn đề cần lưu ý trong việc hoạch định chiến lược của doanh nghiệp
  giai đoạn 2007- 2015 39
  CHƯƠNG IV : XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY DẦU THỰC
  VẬT TƯỜNG AN GIAI ĐOẠN 2007-2015 41
  I. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI .41
  1. Phân tích môi trường nội bộ . 41
  1.1 Nguồn nhân lực . 41
  1.2 Khả năng tài chính 41
  1.3 Nghiên cứu và phát triển 42
  1.4 Hoạt động marketing . 42
  1.5 Hoạt động quản trị 43
  2. Phân tích môi trường bên ngoài 43
  2.1 Môi trường vĩ mô 43
  2.2 Môi trường vi mô 47
  II. PHÂN TÍCH TỔNG HỢP BẰNG CÁC MA TRẬN 53
  1. Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ (IFE) . 53
  2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 55
  3. Ma trận S.W.O.T 57
  4. Lựa chọn chiến lược thông qua ma trận QSPM . 58
  4.1 Cho nhóm SO 58
  4.2 Cho nhóm ST . 60
  4.3 Cho nhóm WO . 62
  4.4 Cho nhóm WT . 64
  III. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY TƯỜNG AN ĐẾN NĂM
  2015 66
  1. Mục tiêu của doanh nghiệp . 66
  1.1 Mục tiêu chiến lược 66
  1.2 Các mục tiêu cụ thể . 66
  2. Các phương án chiến lược cho Dầu Tường An 68
  2.1 Các chiến lược tổng quát 68
  2.2 Các chiến lược chức năng 72
  IV. KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC TRỂN KHAI CÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
  DOANH NGHIỆP, GIAI ĐOẠN 2007- 2015 74
  1. Kiến nghị đối với công ty Tường An . 74
  2. Các kiến nghị đối với chính phủ . 75
  KẾT LUẬN .
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  DANH MỤC CÁC HÌNH
  Hình 1.1 Ma trận SWOT 10
  Hình 1.2 Ma trận QSPM 11
  Hình 1.3 Ma trận chiến lược chính .15
  Hình 4.1 Biểu đồ tốc độ phát triển đến năm 2010 .46
  Hình 4.2 Thị phần sản lượng tiêu thụ sản phẩm dầu thực vật của Tường An 47
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 1.1 Các giai đoạn và các hoạt động trong quá trình quản trị chiến lược 3
  Sơ đồ 1.2 Mô hình quản trị chiến lược toàn diện 5
  Sơ đồ 1.3 Khung phân tích hình thành chiến lược 6
  Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy doanh nghiệp .21 -17-
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 2.1 Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm 30/10/2006 .23
  Bảng 2.2 Danh sách các cổ đông nắm giữ từ % vốn cổ phần tại ngày 30/10/2006
  23
  Bảng 2.3 Cơ cấu lao động tại Công ty Tường An 24
  Bảng 2.4 Cơ cấu máy móc thiết bị tại Công ty Tường An 25
  Bảng 2.5 Cơ cấu các khoản mục chi phí của Tường An .28
  Bảng 2.6 Tình hình doanh thu tiêu thụ của Tường An 29
  Bảng 2.7 Sản lượng tiêu thụ từng nhóm sản phẩm qua các năm 30
  Bảng 2.8 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 31
  Bảng 2.9 Các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước năm 2004 – 2006 33
  Bảng 2.10 Tình hình trích lập quỹ tại công ty Tường An .34
  Bảng 4.1 Dự báo tốc độ gia tăng công nghiệp – dịch vụ đến năm 2010 45
  Bảng 4.2 Trữ lượng sản xuất đậu nành thế giới năm 2005 .48
  Bảng 4.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 49
  Bảng 4.4 Quy hoạch phát triển nguồn nguyên liệu đến năm 2010 51
  Bảng 4.5 Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư phát triển các loại cây có dầu năm 2010 .52
  Bảng 4.6 Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ (IFE) . 53-54
  Bảng 4.7 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) . 55-56
  Bảng 4.8 Ma trận SWOT .57
  Bảng 4.9 Ma trận QSPM cho nhóm SO 58-59
  Bảng 4.10 Ma trận QSPM cho nhóm ST . 60-61
  Bảng 4.11 Ma trận QSPM cho nhóm WO . 62-63
  Bảng 4.12 Ma trận QSPM cho nhóm WT . 64-65
  Bảng 4.13 Kế hoạch doanh thu năm 2007 – 2009 .67 -18-
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Xây dựng chiến lược là một việc làm thường xuyên của các doanh nghiệp. Việc xác
  định chiến lược đúng sẽ quyết định sự thành công của mục tiêu và sứ mệnh của doanh
  nghiệp. Tuy nhiên, không phải mọi doanh nghiệp Việt Nam đều có chiến lược phát
  triển tốt. Thất bại của doanh nghiệp là minh chứng cho sự yếu kém về chiến lược.
  Chính vì thế việc xây dựng chiến lược doanh nghiệp luôn được quan tâm và không mất
  đi tính thời sự ngay cả với những doanh nghiệp vốn có chiến lược phát triển tốt. Trong
  điều kiện nền kinh tế Việt Nam hội nhập vào kinh tế thế giới, việc xây dựng chiến lược
  càng quan trọng hơn. Những cơ hội lớn mở ra cùng những thách thức tăng lên. Sự so
  sánh về nguồn lực, không phải chủ yếu với doanh nghiệp trong nước, mà chủ yếu là
  với doanh nghiệp nước ngoài. Để cạnh tranh thành công các doanh nghiệp phải xác
  định được hướng đi đúng, chiến lược tốt, trên cơ sở nhận biết rõ về thế mạnh, cũng
  như điểm yếu, cơ hội cùng với nguy cơ của mình.
  Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, rất ít quan
  tâm đến vấn đề chiến lược, thậm chí không xác định được cho mình một chiến lược.
  Nguyên nhân cơ bản là do các doanh nghiệp này chưa nhận thức được vai trò của
  chiến lược.
  Theo Mintzberg, doanh nghiệp cần có chiến lược bởi vì chiến lược cho phép : 1) xác
  lập định hướng dài hạn cho doanh nghiệp; 2) tập trung các nỗ lực của doanh nghiệp
  vào việc thực hiện các nhiệm vụ để đạt được mục tiêu mong muốn; 3) xác định
  phương thức tổ chức và hành động định hướng các mục tiêu đặt ra; và 4) xây dựng
  tính vững chắc và hài hòa của tổ chức. Với sự quan tâm đó, chúng tôi đã chọn Công ty
  Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An để nghiên cứu chiến lược phát triển của doanh
  nghiệp. -19-
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Mục tiêu chủ yếu của nghiên cứu này là:
  (1)- Đánh giá chiến lược phát triển của Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường
  An trong những năm 1996 – 2006,
  (2)- Phác thảo chiến lược cho Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An
  trong giai đoạn 2007-2015.
  3. Nội dung nghiên cứu
  Nội dung nghiên cứu chủ yếu của đề tài như sau:
  ã Phương pháp luận xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp
  ã Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Dầu Tường An 1996-2006
  ã Đánh giá chiến lược phát triển của Công ty Dầu Tường An 1996-2006
  ã Phân tích môi trường và nguồn lực của Công ty Dầu Tường An
  ã Xây dựng chiến lược phát triển Công ty Dầu Tường An đến năm 2015
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp chủ yếu được sử dụng khi nghiên cứu chuyên đề này là phương
  pháp thống kê mô tả và các phương pháp ma trận hoạch định chiến lược
  (phương pháp ma trận bên trong – IFE, phương pháp ma trận bên ngoài – EFE,
  phương pháp ma trận hình ảnh cạnh tranh, phương pháp ma trận SWOT, .).
  Nền tảng lý thuyết của phương pháp ma trận này được trình bày trong chương
  1 của báo cáo này.
  Để phục vụ cho phân tích, chúng tôi đã tiến hành thu thập những thông tin từ
  nguồn lưu trữ của Công ty Tường An, đặc biệt là các báo tài chính đã được
  kiểm toán và công bố tại sàn giao dịch của doanh nghiệp chứng khoán ngân
  hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Một nguồn khác để phục vụ nghiên cứu là
  trang Web của Dầu Tường An và những điều tra nghiên cứu trên báo chí. Các
  thông tin về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ của Dầu Tường An được
  thu thập bằng phương pháp chuyên gia. -20-
  5. Bố cục của luận văn
  Luận văn được kết cấu thành 4 phần như sau :
  ™ Lời mở đầu
  ™ Chương I : Phương pháp luận xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp
  ™ Chương II : Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Dầu Thực
  Vật Tường An 1996-2006
  ™ Chương III : Chiến lược của Công ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An, giai
  đoạn 1996-2006
  ™ Chương IV : Phác thảo chiến lược phát triển Công ty Cổ Phần Dầu Thực Vật
  Tường An đến năm 2015
  ™ Kết luận
  ™ Danh mục tài liệu tham khảo
  ™ Phụ lục


  Xem Thêm: Chiến lược phát triển Công ty Tường An đến năm 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược phát triển Công ty Tường An đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status