Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chính sách nhập khẩu công nghệ mới, công nghệ cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chính sách nhập khẩu công nghệ mới, công nghệ cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của

  Đề tài: Chính sách nhập khẩu công nghệ mới, công nghệ cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam, thực trạng và giải pháp

  1
  Danh mục các chữ viết tắt
  Cnm Công nghệ mới
  Cnc Công nghệ cao
  Knxk Kim ngạch xuất khẩu
  Knnk Kim ngạch nhập khẩu
  Xnk Xuất nhập khẩu
  Mmtb Máy móc thiết bị
  Tlsx Tư liệu sản xuất
  Dn Doanh nghiệp
  Wb Ngân hàng thế giới
  Wto Tổ chức thương mại thế giới
  Unido Tổ chức phát triển công nghiệp của Liên hợp quốc
  Escap Uỷ ban kinh tế xã hội Châu á- Thái bình dương
  Untac Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và phát triển
  R&d Nghiên cứu và phát triển
  Oda Viện trợ phát triển chính thức
  Fdi Đầu tư trực tiếp nước ngoài
  Kh&cn Khoa học và công nghệ
  Xhcn Xã hội chủ nghĩa
  Tbcn tư bản chủ nghĩa
  Cnh Công nghiệp hoá
  Hđh Hiện đại hoá
  Ubnd Uỷ ban nhân dân
  kt-xh Kinh tế - xã hội
  vcci Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam
  cgcn Chuyển giao công nghệ 2
  Lời nói đầu
  Công nghệ là một yếu tố rất quan trọng không thể thiếu được đối với quá trình
  sản xuất trong các doanh nghiệp của mỗi quốc gia. Doanh nghiệp là nơi sử dụng
  công nghệ để sản xuất ra hàng hoá, đồng thời cũng tại đây là nơi tạo ra công nghệ
  mới, công nghệ hiện đại, đến lượt mình công nghệ lại có ảnh hưởng mạnh mẽ đến
  trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Công nghệ là một
  nhân tố có tính quyết định đến chất lượng và khả năng cạnh tranh của hàng hoá
  trên thị trường.
  Hiện nay công nghệ đang sử dụng trong các doanh nghiệp ở nước ta nhìn chung
  đang ở trình độ thấp, thậm chí ở nhiều doanh nghiệp công nghệ còn lạc hậu nên
  chất lượng sản phẩm còn kém, chi phí sản xuất lớn, giá thành cao dẫn đến khả năng
  cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước còn yếu. Muốn khắc phục được tình
  trạng này, vấn đề mấu chốt là phải đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất
  với công nghệ và trình độ quản lý tiên tiến; các doanh nghiệp phải nhập khẩu và
  làm chủ được công nghệ mới, công nghệ cao từ các nước có trình độ khoa học - kỹ
  thuật phát triển; vấn đề này phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống chính sách liên quan
  đến nhập khẩu công nghệ của quốc gia.
  Trong những năm qua, đặc biệt là từ những năm 90 trở lại đây trước yêu cầu hội
  nhập kinh tế vào khu vực và thế giới với nhiều cơ hội và thách thức đặt ra, các
  doanh nghiệp nước ta đã có nhiều chuyển động tích cực trong đó có việc đổi mới và
  nhập khẩu công nghệ hiện đại từ nhiều nước trên thế giới và đạt được nhiều thành
  tựu đáng kể, nhiều ngành và lĩnh vực đã cải thiện rõ rệt về trình độ công nghệ như
  ngành bưu chính viễn thông, xây dựng, giao thông và một số ngành công nghiệp
  nhẹ . Những năm đầu của thời kỳ đổi mới hoạt động nhập khẩu công nghệ, máy
  móc thiết bị còn chiếm tỷ trọng rất nhỏ bé, chỉ chiếm 10% trong tổng kim ngạch
  nhập khẩu, cho đến những năm 1997 - 2000 với việc các doanh nghiệp có vốn đầu
  tư nước ngoài đầu tư vào Việt nam thì kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị cũng
  tăng lên đáng kể, từ 15,3% năm 1997 đến 18 % năm 2000 so với tổng kim ngạch
  nhập khẩu (KNNK năm tương ứng là 1,77 - 2.57 tỷ USD). Các DN có vốn đầu tư
  nước ngoài có tỷ trọng này cao hơn so với chung của cả nước là 20 - 43%. Qua
  những số liệu trên đây, có thể thấy rằng kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị
  của Việt Nam trong thời gian qua còn rất nhỏ bé, định hướng của chính phủ là
  trong thời gian tới đưa KNNK máy móc, thiết bị lên 1% GDP vào năm 2005 và
  1,5% GDP vào năm 2010.
  Tuy nhiên, trong công tác nhập khẩu công nghệ cũng tồn tại nhiều vấn đề mà
  bản thân các doanh nghiệp chưa đủ sức để giải quyết như: Các vấn đề về tiếp cận
  thông tin về công nghệ, về giá cả thị trường, về các nguồn cung ứng công nghệ;
  năng lực tài chính của doanh nghiệp còn yếu; trình độ khoa học kỹ thuật của đội
  ngũ lao động còn thấp; điều kiện cơ sở vật chất hiện có còn lạc hậu gây khó khăn
  cho việc sử dụng và làm chủ công nghệ mới . 3
  Đồng thời, chính sách nhập khẩu công nghệ của Nhà nước với những ưu đãi về
  thuế, về các biện pháp phi thuế cũng như các biện pháp hỗ trợ nhập khẩu công
  nghệ còn ở mức độ hạn chế, chưa đủ giúp các doanh nghiệp vượt qua những khó
  khăn, hạn chế để tiếp cận và đổi mới công nghệ. Trước đây, trong công tác xuất
  nhập khẩu giữa Việt Nam với các quốc gia khác trên thế giới được thực hiện qua
  các hợp đồng mua bán ngoại thương (đối với các nước TBCN) hoặc các nghị định
  thư về trao đổi hàng hoá (đối với các nước XHCN), do vậy việc nhập khẩu công
  nghệ ở Việt Nam không có luật riêng điều chỉnh. Cho đến nay, việc điều chỉnh
  nhập khẩu công nghệ được điều tiết bằng nhiều nghị định và các văn bản qui phạm
  pháp luật như: Bộ luật dân sự (phần chuyển giao công nghệ), luật thương mại, luật
  đầu tư nước ngoài, các nghị định về qui chế đấu thầu, quy chế quản lý đầu tư và
  xây dựng và các quyết định của thủ tướng chính phủ về quản lý xuất nhập khẩu.
  Các văn bản này đề cập đến những nội dung chủ yếu sau: Đối tượng, phạm vi điều
  chỉnh của việc nhập khẩu công nghệ; quyền và nghĩa vụ của các bên mua, bán; các
  điều kiện chuyển giao, tiếp nhận và sử dụng công nghệ; giá cả và điều kiện thanh
  toán; quản lý và phê duyệt của các cơ quan nhà nước đối với các hợp đồng mua
  bán; những vấn đề giải quyết tranh chấp v.v .
  Do không có văn bản riêng quy định các vấn đề về nhập khẩu (trong đó có nhập
  khẩu công nghệ), nên quan hệ nhập khẩu chịu sự điều chỉnh của hàng loạt văn bản
  luật và dưới luật, mà trong đó các điều khoản quy định về nhập khẩu không đồng
  bộ, cụ thể và còn chồng chéo nên đã gây nhiều khó khăn trong thực tiễn đối với các
  cơ quan quản lý của nhà nước và các doanh nghiệp khi nhập khẩu công nghệ.
  Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến trình CNH, HĐH đất nước, trong bối cảnh hội nhập
  kinh tế quốc tế, việc khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác được các
  cơ hội, tiếp cận, đón đầu và sử dụng được công nghệ mới, công nghệ cao sẽ là mục
  tiêu trọng yếu của chính sách nhập khẩu công nghệ quốc gia. Hơn nữa, bất kỳ một
  chính sách nào dù tốt đến đâu cũng chỉ phát huy tác dụng trong những thời kỳ nhất
  định. Vì vậy, cần phải liên tục nghiên cứu để điều chỉnh chính sách này cho phù
  hợp với những yêu cầu của thực tiễn đặt ra.
  Về vấn đề này cũng đã có một số đề tài nghiên cứu, ví dụ như đề tài “Định hướng
  và giải pháp nhằm đảm bảo nhập khẩu hàng hoá công nghệ nguồn phục vụ công
  nghiệp hoá hiện đại hoá”. Trong đề tài này các tác giả đã nghiên cứu và đưa ra các
  định hướng và giải pháp nhằm nhập khẩu được công nghệ nguồn phục vụ công
  nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên việc nhập khẩu công nghệ mới, công
  nghệ cao có nội dung rộng hơn, bao trùm hơn và có tác dụng tích cực hơn trong sự
  nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chính vì vậy, đề tài: ”Chính sách
  nhập khẩu công nghệ mới, công nghệ cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá,
  hiện đại hoá của Việt Nam - thực trạng và giải pháp"được tiến hành nghiên cứu
  sẽ góp phần đáp ứng cả về lý luận và thực tiễn những vấn đề đặt ra cho công tác
  nhập khẩu công nghệ mới, công nghệ cao. 4
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Làm rõ vai trò của chính sách nhập khẩu công nghệ và những yêu cầu đặt ra
  cho việc điều chỉnh và hoàn thiện chính sách nhập khẩu công nghệ mới, công nghệ
  cao đáp ứng mục tiêu CNH, HĐH của Việt Nam.
  - Phân tích thực trạng chính sách nhập khẩu CNM, CNC và tác động của nó đến
  việc nhập khẩu và sử dụng chúng trong các doanh nghiệp giai đoạn (1991 - 2001)
  - Đề xuất những vấn đề về điều chỉnh chính sách nhập khẩu công nghệ mới,
  công nghệ cao của Việt Nam đến năm 2020.
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: Chính sách nhập khẩu công nghệ mới,
  công nghệ cao ở Việt Nam.
  Phạm vi nghiên cứu: Đề tài sẽ nghiên cứu thực trạng các chính sách nhập
  khẩu công nghệ ở Việt nam thời kỳ 1991-2001 và thực trạng nhập khẩu CNM,
  CNC của các doanh nghiệp quốc doanh từ 1991 đến 2000. Từ đó, đề xuất điều
  chỉnh chính sách nhập khẩu công nghệ mới, công nghệ cao của Việt nam đến năm
  2020 (về quản lý và giám định, chính sách khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp
  nhập khẩu, làm chủ CNM, CNC) .
  Phương pháp nghiên cứu:
  Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau đây:
  - Khảo sát điển hình
  - Phương pháp tổng hợp và phân tích
  - Phương pháp chuyên gia
  Kết cấu của đề tài:
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm ba chương chính sau đây:
  Chương I: Vai trò của chính sách nhập khẩu công nghệ mới, công nghệ cao đáp
  ứng yêu cầu cnh, hđh.
  Chương II: Thực trạng chính sách nhập khẩu công nghệ mới, công nghệ cao của
  Việt Nam giai đoạn 1991-2001.
  Chương III: Đề xuất Những vấn đề về điều chỉnh chính sách nhập khẩu công
  nghệ mới, công nghệ cao của Việt Nam đến năm 2020. 5
  Chương I
  Vai trò của chính sách nhập khẩu công nghệ mới, công
  nghệ cao đáp ứng yêu cầu cnh, hđh
  1. Khái niệm về công nghệ mới, công nghệ cao và đặc điểm của thị trường
  công nghệ.
  1.1.Khái niệm và phân loại về công nghệ mới, công nghệ cao.
  1.1.1 Khái niệm về công nghệ:
  Trên thế giới và ở Việt Nam từ trước tới nay có nhiều cách định nghĩa, tuỳ thuộc
  vào kinh nghiệm của các tác giả và các tổ chức khác nhau và để nhằm phục vụ cho
  mục đích công việc của họ thì các định nghĩa cũng khác nhau. Tuỳ thuộc vào mục
  đích và hoàn cảnh mà một định nghĩa này có thể phù hợp hơn, đúng đắn hơn một
  định nghĩa khác. Trong đề tài này chúng tôi liệt kê ra ở đây một số định nghĩa đã
  được công bố.
  - Theo tác giả F. R. Root “Công nghệ là dạng kiến thức có thể áp dụng được vào
  việc sản xuất ra các sản phẩm và sáng tạo ra các sản phẩm mới”. Theo định nghĩa
  này, bản chất của công nghệ là dạng kiến thức và mục tiêu sử dụng là áp dụng vào
  sản xuất để tạo ra các sản phẩm và sản phẩm mới.
  - Theo tác giả R. Jones (1970) thì ”Công nghệ là cách thức mà qua đó các nguồn
  lực được chuyển thành hàng hoá” ở đây công nghệ là cách thức (cũng là kiến thức)
  và mục tiêu cũng là để chuyển nguồn lực thành sản phẩm.
  - Tác giả J. Baranson (1976) lại định nghĩa ”Công nghệ là tập hợp các kiến thức
  về một quy trình hoặc/ và các kỹ thuật chế biến cần thiết để sản xuất ra các vật liệu,
  cấu kiện và sản phẩm công nghiệp hoàn chỉnh”. Bản chất của công nghệ cũng là
  kiến thức để sản xuất ra sản phẩm.
  - Theo I. R. Dunning (1982) ”Công nghệ là nguồn lực bao gồm kiến thức được
  áp dụng để nâng cao hiệu quả sản xuất và tiếp thị cho những sản phẩm và dịch vụ
  đang có và tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới”. Trong định nghĩa này, công
  nghệ cũng là kiến thức và mục tiêu là nâng cao hiệu quả sản xuất và tiếp thị.
  - Tác giả E.M. Graham (1988) cho rằng: ”Công nghệ là kiến thức không sờ mó
  được và không phân chia được và có lợi về mặt kinh tế khi sử dụng để sản xuất ra
  các sản phẩm và dịch vụ”. Tại đây công nghệ cũng là kiến thức và mục tiêu là tạo
  ra sản phẩm và dịch vụ.
  - Còn theo tác giả P. Strunk (1986) định nghĩa “Công nghệ là sự áp dụng khoa
  học vào công nghiệp bằng cách sử dụng những nghiên cứu và cách sử lý một cách
  có hệ thống và có phương pháp”. Trong định nghĩa này, công nghệ là kiến thức
  khoa học và nó được áp dụng vào trong ngành công nghiệp.


  Xem Thêm: Chính sách nhập khẩu công nghệ mới, công nghệ cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính sách nhập khẩu công nghệ mới, công nghệ cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status