Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chợ Đồn -Bắc Kạn trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chợ Đồn -Bắc Kạn trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954

  Đề tài: Chợ Đồn -Bắc Kạn trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954
  Đề cương trích dẫn từ tài liệu toàn văn
  Lời cam đoan
  Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
  Các số liệu, kết quả trong luận văn là trung thực, đề tài không lặp
  với bất cứ một luận văn nào khác.Đề cương trích dẫn từ tài liệu toàn văn
  MỤC LỤC
  Nội dung Trang
  Mở đầu 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 3
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, nhiệm vụ của đề tài 6
  3.1. Đối tượng nghiên cứu 6
  3.2. Phạm vi nghiên cứu 6
  3.3. Nhiệm vụ của đề tài 6
  4. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu 7
  4.1. Nguồn tư liệu 7
  4.2. Phương pháp nghiên cứu 7
  5. Đóng góp của luận văn 7
  6. Bố cục của luận văn 8
  Chương 1: CHỢ ĐỒN (BẮC KẠN)- ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN,
  XÃ HỘI VÀ TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH. 9
  1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 9
  1.2. Đặc điểm kinh tế- Xã hội 14
  1.2.1 Đặc điểm kinh tế 14
  1.2.2 Đặc điểm xã hội 17
  1.3. Truyền thống đấu tranh 22
  Chương 2: XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ
  NHÂN DÂN VÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG AN TOÀN
  KHU, CHUẨN BỊ KHÁNG CHIẾN (1945-9/1947) 34
  2.1. Xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng 34Đề cương trích dẫn từ tài liệu toàn văn
  2.2. Xây dựng cơ sở Đảng, ATK, chuẩn bị lực lượng đối
  phó khi chiến sự lan rộng 46
  2.2. 1. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. 46
  2.2.2. Xây dựng An toàn khu. 48
  2.2. 3. Chuẩn bị lực lượng về mọi mặt đối phó khi chiếnsự
  lan rộng. 57
  Chương 3: TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ QUÊ HƯƠNG,
  XÂY DỰNG HẬU PHƯƠNG, PHỤC VỤ TIỀN TUYẾN
  VÀ AN TOÀN KHU (10/1947-7/1954) 61
  3.1. Trực tiếp chiến đấu bảo vệ và giải phóng quê hương
  (10-11/1947)
  61
  3.2. Xây dựng, bảo vệ hậu phương và An toàn khu, tham
  gia giải phóng Bắc Kạn (12/1947-1949) 71
  3.3. Tiếp tục xây dựng hậu phương và ATK, phục vụ
  tiền tuyến (1950-1954) 79
  Kết luận 94
  BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT
  CHỮ CÁI VIẾT TẮT NỘI DUNG
  ATK An toàn khu
  BNCLSĐ Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng
  C Cặp
  CHQS Chỉ huy quân sự
  DTTN Dân tộc thống nhất
  ĐVBQ Đơn vị bảo quản
  H Hà Nội
  HS Hồ sơ
  Nxb Nhà xuất bản
  QĐND Quân dội nhân dân.
  KC-HC Kháng chiến - Hành chínhĐề cương trích dẫn từ tài liệu toàn văn
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Chợ Đồn nằm ở phía tây của tỉnh Bắc Kạn, là cầu nối giữa Bắc Kạn và
  Tuyên Quang, có nhiều đóng góp trong tiến trình dựng nước và giữ nước của
  dân tộc. Là huyện có đủ các điều kiện phát triển nền kinh tế tự nhiên tự cung,
  tự cấp, Chợ Đồn sớm trở thành nơi hội tụ, sinh sống của nhiều dân tộc. Trong
  quá trình tồn tại và phát triển, đồng bào dân tộc trong huyện đã xây dựng
  được cho mình những truyền thống tốt đẹp về lao động sản xuất, xây dựng
  bản sắc văn hoá và đấu tranh chống giặc ngoại xâm.
  Bước vào thời kỳ vận động giải phóng dân tộc, nêu cao truyền thống
  yêu nước chống giặc, nhân dân các dân tộc Chợ Đồn đã hăng hái tham gia các
  đoàn thể cứu quốc của Mặt trận Việt Minh. Trong cao trào chống Nhật cứu
  nước, chớp lấy thời cơ thuận lợi, đồng bào đã anh dũng đứng lên đấu tranh
  đánh đổ chính quyền đế quốc và tay sai, giành chính quyền về tay nhân dân,
  góp phần đưa đến thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám trong cả nước.
  Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954),
  phát huy thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân các dân tộc Chợ Đồn
  dưới sự lãnh đạo của Đảng đã ra sức củng cố chính quyền cách mạng, xây
  dựng lực lượng vũ trang, chuẩn bị mọi mặt để chống lại cuộc tấn công xâm
  lược của thực dân Pháp lên Việt Bắc.
  Nằm ở trung tâm căn cứ địa kháng chiến, có vị trí chiến lược cơ động,
  Chợ Đồn là một trong những địa phương ở Bắc Kạn được Trung ương Đảng,
  Chính phủ chọn làm nơi xây dựng an toàn khu (ATK). Đó là nơi ở và làm
  việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Trường
  Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp .để lãnh đạo
  toàn dân kháng chiến; là nơi ở và làm việc của nhiều cơ quan Trung ương,
  kho tàng, xưởng máy .Vinh dự được Trung ương chọn làm nơi xây dựng Đề cương trích dẫn từ tài liệu toàn văn
  ATK, quân và dân Chợ Đồn đã ra sức xây dựng và bảo vệ ATK, đóng góp
  lương thực, thực phẩm đảm bảo hậu cần tại chỗ.
  Trong chiến dịch Việt Bắc thu- đông năm 1947, quân và dân Chợ Đồn
  đã anh dũng chiến đấu, thực hiện cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh
  giặc lập nhiều chiến công, góp phần làm thất bại âm mưu đánh nhanh, thắng
  nhanh của thực dân Pháp, bảo vệ an toàn các cơ quan Trung ương, lực lượng
  kháng chiến trên căn cứ địa.
  Sau khi quê hương được giải phóng (tháng 11-1947), là hậu phương
  kháng chiến, Chợ Đồn đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của các chiến
  dịch giải phóng Bắc Kạn (tháng 8-1949), Biên giới thu - đông năm 1950; Các
  chiến dịch sửa chữa cầu đường số 3 do máy bay giặc Pháp phá hoại, đặc biệt
  là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ thắng lợi vẻ vang, lẫy lừng năm châu,
  chấn động địa cầu, kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ đầy hy sinh gian
  khổ của dân tộc.
  Với những thành tích vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống thực dân
  Pháp, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Chợ Đồn đã có vinh dự được Đảng và
  Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho
  đơn vị huyện và 12 xã, cùng nhiều huân chương cho huyện và nhiều huân,
  huy chương cho các gia đình và cá nhân có công với nước, có nhiều đóng góp
  cho cách mạng và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
  Vì vậy, nghiên cứu về Chợ Đồn trong cuộc kháng chiến chống Pháp
  (1945-1954) vừa có ý nghĩa khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Nội
  dung luận văn dựng lại bức tranh lịch sử về cuộc kháng chiến chống thực dân
  Pháp của quân và dân huyện Chợ Đồn từ 1945-1954. Qua đó, góp phần bổ
  sung tài liệu vào việc nghiên cứu lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân
  Pháp (1945-1954) của dân tộc, cổ vũ nhân dân các dân tộc Chợ Đồn phát huy Đề cương trích dẫn từ tài liệu toàn văn
  truyền thống yêu nước cách mạng trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới đất
  nước và bảo vệ Tổ quốc.
  Công trình nghiên cứu còn là tài liệu quan trọng phục vụ công tác
  nghiên cứu, giảng dạy lịch sử địa phương tại các trường phổ thông trong
  huyện, góp phần bảo tồn di tích ở Chợ Đồn .
  Với những lý do trên, tôi chọn đề tài : “Chợ Đồn (Bắc Kạn) trong cuộc
  kháng chiến chống Pháp 1945-1954” làm luận văn thạc sĩ lịch sử.
  2- Lịch sử nghiên cứu vấn đề
  Cho đến nay, trong nhiều công trình nghiên cứu lịch sử viết về cuộc
  kháng chiến chống Pháp (1945-1954) của nhân dân tỉnh Bắc Kạn, trong đó
  cuộc đấu tranh của nhân dân Chợ Đồn được đề cập trên những khía cạnh khác
  nhau, ít nhiều có quan hệ đến đề tài.
  Cuốn “Lịch sử kháng chiến chống Pháp (1945-1954) gồm 6 tập, do
  Viện Lịch sử Quân sự, Bộ Quốc phòng xuất bản năm 1985. Công trình đã
  dựng lại toàn bộ cuộc kháng chiến chống Pháp của cả nước, trong đó đã có
  những nét khái quát về cuộc kháng chiến của quân và dân Chợ Đồn.
  Cuốn “Tổng kết chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chiến lược quân sự của
  Liên khu Việt Bắc (1945-1954)”, nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội,
  tập1: 1990, tập 2, tập 3: 1991 do Bộ Tư lệnh quân khu I biên soạn. Cuốn sách
  đã nêu lên những nhiệm vụ quan trọng về quân sự, chính trị, hậu cần của Liên
  khu Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp.
  Cuốn “Việt Bắc 30 năm chiến tranh cách mạng”, nhà xuất bản Quân
  đội nhân dân, Hà Nội, tập 1: 1990, do Bộ Tư lệnh Quân khu I biên soạn. Cuốn
  sách này đã trình bày toàn bộ cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân
  Việt Bắc, trong đó cuộc chiến đấu của nhân dân huyện Chợ Đồn cũng được
  đề cập tới như xây dựng và bảo vệ ATK, đánh quân Pháp ở huyện lỵ .Đề cương trích dẫn từ tài liệu toàn văn
  Đề tài nghiên cứu cấp bộ “Tìm hiểu an toàn khu Trung ương(ATK)
  trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), Khoa lịch sử,
  trường Đại học sư phạm Việt Bắc, 1994, do các tác giả Nguyễn Xuân Minh
  (Chủ biên), Hoàng Ngọc La, Đỗ Hồng Thái biên soạn. Đề tài nghiên cứu quá
  trình xây dựng và phát triển của ATK, chỉ ra vị trí, vai trò của nó trong kháng
  chiến, thấy được tầm nhìn chiến lược sáng suốt của Trung ương Đảng và Chủ
  tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định sự đóng góp to lớn của đồng bào các
  dân tộc Việt Bắc, vùng ATK nói chung và Chợ Đồn nói riêng đối với sự
  nghiệp kháng chiến.
  Những diễn biến cơ bản về cuộc kháng chiến chống Pháp ở Chợ Đồn
  còn được nêu lên trong các công trình nghiên cứu: “Lịch sử Quân đội nhân
  dân Việt Nam”, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1974; “Cuộc
  kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945-1954”, Nhà xuất bản Sự
  thật, Hà Nội, 1960.
  Từ khi tỉnh Bắc Kạn được tái lập (1/1/1997), việc nghiên cứu lịch sử
  Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, lịch sử đảng bộ các huyện của tỉnh Bắc Kạn trong đó
  có huyện Chợ Đồn được các cấp uỷ quan tâm.
  Năm 1997, nhân dịp kỷ niệm 50 chiến thắng Việt Bắc thu - đông1947,
  Tỉnh uỷ Bắc Kạn, Bộ tư lệnh quân khu I đã phối hợp tổ chức cuộc Hội thảo
  khoa học: “Bắc Kạn với chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947” và cho ra đời
  cuốn kỷ yếu mang tên hội thảo. Kỷ yếu tập hợp 28 bài tham luận, báo cáo
  khoa học của các cơ quan, tướng lĩnh, cán bộ lão thành cách mạng, các nhà
  nghiên cứu lịch sử thuộc các viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài
  quân đội .với nhiều nội dung phong phú, tập trung làm rõ âm mưu của thực
  dân Pháp trong cuộc tấn công lên Việt Bắc thu - đông 1947, những nhân tố
  góp phần làm nên chiến thắng, sự tham gia đóng góp của quân và dân các dân
  tộc Việt Bắc, Bắc Kạn trong đó có Chợ Đồn và ý nghĩa thắng lợi của chiến Đề cương trích dẫn từ tài liệu toàn văn
  dịch Việt Bắc. Kỷ yếu là một trong những tài liệu quan trọng cho việc thực
  hiện đề tài.
  Cũng trong năm 1997, Bộ Tư lệnh Quân khu I còn cho ra mắt bạn đọc
  cuốn “Trung đoàn 72 Bắc Kạn”. Cuốn sách viết về truyền thống đấu tranh xây
  dựng và những chiến công trên mặt trận đường số 3 của Trung đoàn từ khi
  thành lập năm 1946 đến tháng 9 năm 1954, trong công cuộc chiến đấu bảo vệ
  và giải phóng quê hương của quân và dân Chợ Đồn có vai trò to lớn của
  Trung đoàn 72.
  Năm 2000, Tỉnh uỷ Bắc Kạn đã chỉ đạo và xuất bản cuốn “Lịch sử
  Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn” tập 1. Cuốn sách đã đề cập tới sự lãnh đạo của Đảng
  bộ đối với cuộc kháng chiến chống Pháp 1945- 1954 của quân và dân các dân
  tộc trong tỉnh, trong đó có Chợ Đồn.
  Cuốn “Bắc Kạn lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-
  1954)”, nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2001, do Đảng uỷ- Bộ chỉ
  huy quân sự tỉnh Bắc Kạn biên soạn . Cuốn sách đã góp phần làm sáng tỏ
  những đóng góp quan trọng của quân và dân Bắc Kạn trong 9 năm trường kỳ
  kháng chiến của dân tộc chống thực dân Pháp. Đây là nguồn tài liệu quý cho
  việc thực hiện đề tài.
  Gần đây nhất, năm 2006, Đảng uỷ- Ban chỉ huy quân sự Chợ Đồn đã
  cho xuất bản cuốn “Chợ Đồn lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế
  quốc Mỹ (1945-1975)”. Cuốn sách đã dựng lại bức tranh tương đối đầy đủ về
  những đóng góp của quân và dân Chợ Đồn trong hai cuộc kháng chiến chống
  thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cuốn sách thực sự là nguồn tài liệu quý báu để
  thực hiện đề tài.
  Có thể nói, Chợ Đồn mảnh đất kiên cường, bất khuất trong kháng
  chiến chống thực dân Pháp đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà khoa học. Mặc Đề cương trích dẫn từ tài liệu toàn văn
  dầu vậy cho tới nay vẫn chưa có một công trình nào đi sâu nghiên cứu trọn
  vẹn về lịch sử kháng chiến chống Pháp ở Chợ Đồn từ 1945 - 1954.
  Trên cơ sở tham khảo các công trình đi trước, chúng tôi đã vận dụng
  vào quá trình nghiên cứu của mình, định hướng nguồn tư liệu, hướng nghiên
  cứu để tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề mà đề tài đặt ra.
  3- Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, nhiệm vụ đề tài
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng của đề tài là “Chợ Đồn (Bắc Kạn) trong cuộc kháng chiến
  chống Pháp 1945-1954” .
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Thời gian: Từ 1945 đến 1954.
  - Không gian: Huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn.
  3.3. Nhiệm vụ đề tài
  Như phần lịch sử nghiên cứu vấn đề đã nêu: Có nhiều công trình
  nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài ở những góc độ khác nhau. Song
  cho đến nay chưa có một chuyên khảo về Chợ Đồn (Bắc Kạn) trong kháng
  chiến chống Pháp 1945-1954. Đề tài nghiên cứu một cách có hệ thống, tương
  đối hoàn chỉnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân huyện
  Chợ Đồn 1945-1954 với các nội dung cơ bản sau:
  - Khái quát về huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn).
  - Trình bày cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng,
  góp phần xây dựng ATK, tích cực chuẩn bị về mọi mặt để chống lại cuộc
  chiến tranh lan rộng của thực dân Pháp.
  - Làm rõ cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của quân và dân Chợ
  Đồn đã làm thất bại âm mưu tiến công, chiếm giữ Chợ Đồn của thực dân
  Pháp, bảo vệ và giải phóng quê hương, bảo vệ ATK Trung ương góp phần
  quan trọng làm thất bại âm mưu tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp. Đề cương trích dẫn từ tài liệu toàn văn
  Khẳng định những thắng lợi to lớn của quân và dân Chợ Đồn dưới sự lãnh
  đạo của Đảng bộ huyện trong công cuộc xây dựng hậu phương kháng chiến,
  chi viện sức người, sức của phục vụ kháng chiến, góp phần vào những thắng
  lợi vẻ vang trong các chiến dịch mà đỉnh cao là chiến dịch lịch sử Điện Biên
  Phủ, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến của dân tộc.
  4. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu
  4.1. Nguồn tư liệu:
  Để thực hiện đề tài, luận văn đã sử dụng các nguồn tư liệu sau:
  Các tác phẩm của Mác - Ăng ghen và Lê nin về chiến tranh nhân dân,
  tài liệu Văn kiện của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh
  Bắc Kạn và Huyện uỷ Chợ Đồn trong kháng chiến chống Pháp là nguồn tài
  liệu có tính chất định hướng trong tiến trình nghiên cứu thực hiện đề tài.
  Những bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các nhà hoạt động chính
  trị và quân sự giúp tôi có cơ sở lý luận để hoàn thành công trình nghiên cứu.
  Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố về lịch sử kháng chiến
  chống Pháp, lịch sử vũ trang của Trung ương và địa phương, lịch sử Đảng bộ
  tỉnh Bắc Kạn và lịch sử Đảng bộ huyện Chợ Đồn là những nguồn tài liệu hết
  sức quan trọng để sử dụng trong quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài.
  4.2. Phương pháp nghiên cứu:
  Phương pháp chính mà luận văn sử dụng là phương pháp lịch sử kết
  hợp với phương pháp logic.
  Ngoài ra luận văn còn sử dụng các phương pháp khác như phương pháp
  hệ thống, so sánh, phân tích, điền dã thực địa .
  5. Đóng góp của luận văn
  Trên cơ sở kế thừa thành quả nghiên cứu của các công trình khoa học
  có trước, luận văn làm rõ cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân huyện Đề cương trích dẫn từ tài liệu toàn văn
  Chợ Đồn giai đoạn 1945-1954. Khẳng định những đóng góp to lớn của quân
  và dân Chợ Đồn vào thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc.
  Góp phần bổ sung nguồn tài liệu vào việc nghiên cứu cuộc kháng chiến
  chống Pháp (1945 - 1954) của dân tộc,địa phương, phục vụ cho việc nghiên
  cứu, giảng dạy lịch sử địa phương, bảo tồn di tích, giáo dục truyền thống yêu
  nước, tự hào về quê hương Chợ Đồn.
  6. Bố cục của luận văn
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận văn chia làm 3
  chương:
  Chương 1: Chợ Đồn (Bắc Kạn) - Điều kiện tự nhiên, xã hội và truyền
  thống đấu tranh.
  Chương 2: Xây dựng, bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân và góp
  phần xây dựng an toàn khu, chuẩn bị kháng chiến (1945-9/1947).
  Chương 3: Chiến đấu bảo vệ quê hương, xây dựng hậu phương, phục
  vụ tiền tuyến và an toàn khu (10/1947 -7/1954).


  Xem Thêm: Chợ Đồn -Bắc Kạn trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chợ Đồn -Bắc Kạn trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status