Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng, bán hàng trong Siêu thị SMART, Long Biên, Hà

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng, bán hàng trong Siêu thị SMART, Long Biên, Hà

  Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng, bán hàng trong Siêu thị SMART, Long Biên, Hà Nội
  MỤC LỤC
  Lời cam đoan .i
  Lời cảm ơn . ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng v
  Danh mục sơ đồ . vi
  Danh mục viết tắt .
  I. MỞ đẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 3
  1.2.1. Mục tiêu chung 3
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 3
  1.3. đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài . 3
  1.3.1. đối tượng nghiên cứu . 3
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 3
  II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4
  2.1. Nhưng vÊn ®Ò chung vÒ hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé 4
  2.1.1 Lý luận chung về kiểm soát trong quản lý 4
  2.1.2. Khái niệm Hệ thống KSNB 7
  2.1.3.Vai trò chủ yếu của Hệ thống KSNB trong quản lý siêu thị . 10
  2.2 C¸c yÕu tè cÊu thµnh hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé 12
  2.2.1 Môi trường kiểm soát . 12
  2.2.2 Hệ thống kế toán 15
  2.2.3 Các thủ tục kiểm soát . 16
  2.3 Những hạn chế vốn có cđa hệ thống kiểm soát nội bộ 19
  2.4 Đặc điểm chung về siêu thị , yêu cầu mục tiêu 20
  2.4.1 đặc điểm chung về Siêu thị . 20
  III. ĐẶC đIỂM SIÊU THỊ SMAT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32
  3.1 đặc điểm siêu thị Smat . 32

  3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của siêu thị . 32
  3.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý .32
  3.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của siêu thị Smart . 38
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 38
  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu . 38
  3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 39
  3.2.3 Phương pháp phân tích 39
  IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 41
  4.1. Thực trạng của hệ thống KSNB tại siêu thị Smart 41
  4.1.1.Môi trường kiểm soát . 41
  4.1.2. Hệ thống kế toán 45
  4.2. Kiểm soát nội bộ trong quy trình mua hàng và bán hàng 51
  4.2.1.KSNB trong quy trình mua hàng và thanh toán tiền hàng 51
  4.3.2.Hệ thống KSNB bán hàng và thu tiền 64
  4.4 đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ 75
  4.4.1 Những mặt tích cực của hệ thống KSNB 75
  4.4.2 Những mặt hạn chế của hệ thống KSNB 77
  4.5. Biện pháp hoàn thiện hệ thống KSNB tại các siêu thị 78
  4.6. Nguyên tắc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ 79
  4.7. Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong siêu thị.81
  4.7.1. Một số giải pháp hoàn thiện môi trường kiểm soát trong siêu thị .81
  4.7.2. điều chỉnh cơ cấu tổ chức và chú trọng công tác nhân sự 82
  4.7.3. Chuẩn hoá quy trình lập kế hoạch hoạt động kinh doanh 83
  4.7.4. Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị 84
  4.7.5. Hoàn thiện môi trường pháp lý cho việc thành lập bộ máy KTNB
  trong Siêu thị 85
  V. KẾT LUẬN VÀ đỀ NGHỊ 88
  5.1. KẾT LUẬN 88
  5.2. Kiến nghị: 89


  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 1: Các mục tiêu của hệ thống KSNB với nghiệp vụ bán hàng . 24
  Bảng 3:1.Kết quả kinh doanh của Siêu thị qua 3 năm . 38
  Bảng 3.2. Mẫu bảng câu hỏi kiểm soát nội bộ 40
  Bảng 4.1: Nội dung của cơ chế hoạt động kiểm soát 42
  Bảng 4.2: Nội dung của cơ chế hoạt động kiểm soát 49
  Bảng 4.3: Một số mặt hàng nhập mua hàng quý 1/2010 62
  Bảng 4.4 Xuất nhập tồn quý 1 /2010 62
  Bảng 4. 5: Dự đoán các khả năng rủi ro trong quy trình mua hàng của Siêu thị 63
  Bảng 4.6: Phần mềm bán hàng 68
  Bảng 4.7: Dự đoán các khả năng rủi ro trong quy trình bán hàng của Siêu thị 71
  Bảng 4.8: Một số mặt hàng xuất bán hàng quý 1/2010 72
  Bảng 4.9: xuất nhập tồn quý 1 /2010 72
  Bảng 4.10: đề xuất bổ sung, chỉnh sửa KSNB quy trình mua hàng 86
  Bảng 4.11. đề xuất bổ sung, chỉnh sửa KSNB quy trình bán hàng . 87


  I. MỞ ĐẦU
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài
  Ngày 7 tháng 11 năm 2006 đã diễn ra một sự kiện quan trọng, có ảnh
  hưởng sâu sắc đến toàn bộ đời sống kinh tế - chính trị của đất nước ta, đó là
  việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương
  Mại Thế giới (WTO). Việc gia nhập WTO sẽ mở ra những cơ hội lớn đồng
  thời cũng đem lại những thách thức cho các Siêu thị Việt Nam. Điều đó đòi
  hỏi mỗi “Siêu thị” đều phải có chiến lược phát triển hợp lý, có các biện pháp
  ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra. Để đạt được
  thành công trên thương trường trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt
  và gay gắt đòi hỏi công tác quản lý, quản trị Siêu thị nói chung và công tác
  kiểm tra - kiểm soát nói riêng cần phải được hết sức coi trọng. Chính vì vậy,
  việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) trở thành một
  yêu cầu cấp thiết với các Siêu thị nói chung và “Siêu thị Smat nói riêng - mô
  hình “Siêu thị” phổ biến nhất trong nền kinh tế hội nhập.
  “Siêu thị” là loại hình Doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, trong đó có
  đông đảo người lao động và các nhà đầu tư ngoài xã hội tham gia nhằm tạo
  động lực cho sự phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của“Siêu thị”.
  “ Siêu thị” là hình thức Doanh nghiệp mà chủ sở hữu thực sự là các cổ
  đông và số lượng cổ đông tham giá góp vốn vào “Siêu thị” là không hạn chế.
  Trong “Siêu thị” Ban giám đốc được bầu ra, chính là những người đại diện
  cho chủ sở hữu tại “ Siêu thị” thực hiện công tác quản trị“ Siêu thị”; còn có
  Các phó giám đốc và kế toán trưởng chính là những người trực tiếp thực hiện
  công tác quản lý và điều hành. Do đặc thù của “ Siêu thị” là luôn có sự tách
  biệt giữa công tác quản trị và công tác điều hành; tách biệt giữa việc sở hữu “
  Siêu thị” và việc vận hành “ Siêu thị” nên “ Siêu thị” rất cần một hệ thống
  kiểm soát được xây dựng và tuân thủ một cách chặt chẽ, thống nhất từ trên
  xuống dưới để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả hoạt động.
  Tuy nhiên, một thực trạng khá phổ biến hiện nay tại Việt Nam là
  phương pháp quản lý của nhiều “ Siêu thị” chưa thật hợp lý, hệ thống kiểm
  tra, giám sát trong “ Siêu thị” còn lỏng lẻo và chưa thực sự được tuân thủ
  nghiêm chỉnh. Có những “ Siêu thị” chưa tách bạch giữa công tác quản trị,
  công tác điều hành và công tác kiểm soát nên sự kiểm tra giám sát hầu như
  không thực hiện được hoặc việc thực hiện chỉ mang tính chất lấy lệ, hình
  thức; có những “ Siêu thị” thì việc kiểm tra, giám sát bị xem nhẹ, toàn bộ
  công việc phụ thuộc quá nhiều vào năng lực chuyên môn cũng như đạo đức
  và tính chủ quan của các cá nhân. Một hệ thống kiểm tra giám sát yếu kém
  như vậy sẽ rất dễ gây ra hiện tượng sai sót và gian lận trong “ Siêu thị”.
  Là một sinh viên Chuyên ngành kế toán - kiểm toán, tôi đặc biệt quan
  tâm đến các vấn đề về xây dựng, hoàn thiện hệ thống KSNB trong “ Siêu thị”.
  Thực tế khảo sát một số “ Siêu thị” trên địa bàn Thành phố Hà Nội tôi đã có
  cơ hội tìm hiểu sâu thêm về thực trạng hệ thống KSNB hiện nay tại các “ Siêu
  thị” này, bên cạnh những mặt được, còn một số mặt hạn chế mà theo tôi cần
  phải cải thiện để có thể đảm bảo được tính bền vững và nâng cao hiệu quả
  hoạt động của Siêu thị.
  Trong một Siêu thị thì xây dựng được một hệ thống kiểm soát nội bộ
  vững vàng sẽ giúp cho Siêu thị giảm bớt nguy cơ rủi ro tiềm ẩm trong quá trình
  bán hàng , bảo vệ tài sản khỏi bị hư hỏng một cách bất hợp lý, mất mát hao hụt,
  gian lận, trộm cắp .Đảm bảo tính chính xác của các số liệu kế toán và báo các tài
  chính, đảm bảo mọi thành viên tuân thủ nội quy, quy chế, quy trình hoạt động
  của Siêu thị cũng như các quy định của pháp luật. Đảm bảo Siêu thị hoạt động
  có hiệu quả sử dụng tối ưu các nguồn lực và đạt được mục tiêu đặt ra .
  Từ những lý do trên, tôi đã chọn đề tài: “Đánh giá hệ thống KSNB
  chu trình mua hàng, bán hàng trong Siêu thị Smat Long Biên, Hà Nội” làm
  đề tài nghiên cứu luận văn Thạc sỹ để có cơ hội bày tỏ quan điểm của bản
  thân và góp phần đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn hệ thống
  KSNB trong “ Siêu thị”.

  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng, bán hàng trong
  siêu thị Smat, Long Biên, Hà Nội. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn
  thiện cho hệ thống kiểm soát nội bộ của Siêu Thị.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hoá các vấn đề lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ trong
  chu trình bán hàng và mua hàng
  - Trên cơ sở lý luận trên, đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ
  trong chu trình bán hàng và mua hàng của siêu thị Smat.
  - Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ
  trong chu trình bán hàng và mua hàng của siêu thị Smat.
  1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  1.3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đề tài tập trung nghiên cứu về hệ thống KSNB bán hàng, mua hàng tại
  Siêu thị.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi thời gian: Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 20/06/2010.
  - Phạm vi không gian: Siêu Thị Smat, Long biên, Hà Nội.
  - Phạm vi nội dung: Thực trạng KSNB chu trình bán hàng, mua hàng
  tại Siêu thị Smat.

  Xem Thêm: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng, bán hàng trong Siêu thị SMART, Long Biên, Hà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng, bán hàng trong Siêu thị SMART, Long Biên, Hà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status