Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đảm bảo an toàn cho các hệ thống thanh toán điện tử trực tuyến

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Đảm bảo an toàn cho các hệ thống thanh toán điện tử trực tuyến

  Đề tài: Đảm bảo an toàn cho các hệ thống thanh toán điện tử trực tuyến
  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
  Nguyễn Sinh Thành Trang 3
  Mục lục
  LỜI CẢM ƠN 1
  Mục lục .3
  Danh mục các từ viết tắt .6
  Danh mục hình vẽ 7
  Mở đầu .9
  Chương 1. Đặt vấn đề 10
  1.1. Thương mại điện tử 10
  1.1.1. Cơ sở hạ tầng cho TMĐT .12
  1.1.2. TMĐT tại Việt Nam .13
  1.1.3. Khuôn khổ pháp lý cho TMĐT ở Việt Nam 14
  1.1.4. Yêu cầu của TMĐT đối với hệ thống thanh toán .15
  1.2. Mô hình chung về ứng dụng TMĐT 16
  1.3. Mục đích và phương pháp nghiên cứu .17
  1.3.1. Mục đích .17
  1.3.2. Phương pháp nghiên cứu 17
  1.4. Bố cục của luận văn 19
  Chương 2. Phân tích các hiểm họa đối với an toàn hệ thống .21
  2.1. Mục đích và phân loại đảm bảo an toàn hệ thống 21
  2.1.1. Mục đích .21
  2.1.2. Tổng quan về các phương pháp đảm bảo an toàn, an ninh 27
  2.2. Các hiểm họa đối với an toàn hệ thống 28
  2.2.1. Các hiểm họa đối với máy khách .29
  2.2.2. Các mối hiểm họa đối với kênh truyền thông 31
  2.2.3. Các hiểm họa đối với máy chủ .33
  Chương 3. Các giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống .38
  3.1. Các nguyên tắc đảm bảo an toàn, an ninh 40
  3.1.1. Chính sách đảm bảo an toàn, an ninh .40
  3.1.2. Đảm bảo tính bí mật và riêng tư giao dịch .41
  3.1.3. Đảm bảo tính toàn vẹn giao dịch 43LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
  Nguyễn Sinh Thành Trang 4
  3.1.4. Đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống 46
  3.2. Các kỹ thuật đảm bảo an toàn, an ninh .48
  3.2.1. Mã hóa đối xứng .50
  3.2.2. Mã hóa khóa công khai 52
  3.2.3. Xác thực thông điệp và các hàm băm .56
  3.2.4. Chữ ký số 61
  3.2.5. Chứng chỉ số .63
  3.3. Đảm bảo an toàn hệ thống 66
  3.3.1. Bảo vệ các tài sản TMĐT .66
  3.3.2. Bảo vệ các máy khách (Client) .67
  3.3.3. Bảo vệ các kênh truyền thông 71
  3.3.4. Bảo vệ máy chủ thương mại .75
  3.4. Đánh giá và so sánh các giải pháp 80
  3.4.1. Các điều kiện để đánh giá một hệ mật mã 80
  3.4.2. Độ an toàn của thuật toán .82
  3.4.3. Đánh giá các hệ mã sử dụng .83
  Chương 4. eBill - Hệ thống thanh toán trực tuyến .86
  4.1. Mô hình hệ thống 86
  4.2. Giới thiệu về chuẩn ISO-8583 88
  4.3. Mô tả hệ thống eBill .91
  4.4. Phân tích hệ thống 95
  4.5. Thiết kế hệ thống 95
  4.5.1. Thiết kế kiến trúc hệ thống .95
  4.5.2. Thiết kế đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống 101
  Chương 5. Đánh giá .109
  5.1. Đánh giá hệ thống .109
  5.1.1. Ưu điểm 109
  5.1.2. Nhược điểm 109
  5.2. Đánh giá thuật toán SecurePayment .109
  Chương 6. Kết luận, kiến nghị, hướng phát triển .111
  6.1. Kết luận .111LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
  Nguyễn Sinh Thành Trang 5
  6.2. Kiến nghị 111
  6.3. Hướng phát triển .111
  Tài liệu tham khảo 112LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
  Nguyễn Sinh Thành Trang 6
  Danh mục các từ viết tắt
  ACL Access Control List – Danh sách kiểm soát truy nhập
  CA Certificate Authority – Cơ quan chứng thực
  CGI Common Gateway Interface – Giao diện cửa chung
  CSDL Cơ sở dữ liệu
  DES Data Encryption Standard – Chuẩn mã hóa dữ liệu
  DSS Digital Signature Standard – Chuẩn chữ ký số
  DSA Domain Name Server – Máy chủ tên miền
  EDI Electronic Data Interchange – Trao đổi dữ liệu điện tử
  FTP File Transfer Protocol – Giao thức truyền tệp
  HTML Hypertext Markup Language – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
  HTTP Hypertext Transfer Protocol – Giao thức truyền siêu văn bản
  ISO International Organization for Standardization – Tổ chức chuẩn
  hóa quốc tế
  OECD Organization for Economic Co-operation and Development – Tổ
  chức hợp tác và phát triển kinh tế
  PKI Public Key Infrastructure – Cơ sở hạ tầng khóa công khai
  SET Secure Electronic Transaction – Giao dịch điện tử an toàn
  S-HTTP Secure Hypertext Transfer Protocol – Giao thức truyền siêu văn
  bản an toàn
  SSI Server Side Include
  SSL Secure Socket Layer – Tầng socket an toàn
  TMĐT Thương mại điện tử
  UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law
  URL Uniform Resource Locator – Bộ định vị tài nguyên
  WTO World Trade Organization – Tổ chức thương mại thế giới LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
  Nguyễn Sinh Thành Trang 7
  Danh mục hình vẽ
  Hình 1.1. Hệ thống TMĐT .10
  Hình 1.2. Hạ tầng cho TMĐT 12
  Hình 1.3. Mô hình chung về ứng dụng TMĐT 16
  Hình 2.1. Các đối tượng truyền thông trên kênh truyền 21
  Hình 2.2. Xâm phạm tính bí mật của thông tin 23
  Hình 2.3. Xâm phạm tính toàn vẹn của thông tin 24
  Hình 2.4. Tấn công làm mất tính sẵn sàng của hệ thống .26
  Hình 2.5. Mô hình kết nối máy khách – kênh kết nối – máy chủ 28
  Hình 2.6. Tấn công phía máy khách 29
  Hình 2.7. Nội dung động thu thập thông tin từ máy người dùng .30
  Hình 2.8. Tấn công kênh truyền thông .32
  Hình 2.9. Tấn công phía máy chủ 33
  Hình 2.10. Hiểm họa đối với tính bí mật của máy chủ Web .35
  Hình 3.1. Mô hình quản lý rủi ro .39
  Hình 3.2. Lược đồ mã hóa 42
  Hình 3.3. Đảm bảo tính bí mật .43
  Hình 3.4. Quá trình gửi và nhận một thông điệp .44
  Hình 3.5. Đảm bảo tính toàn vẹn .46
  Hình 3.6. Đảm bảo tính sẵn sàng của dữ liệu và hệ thống .47
  Hình 3.7. Các kỹ thuật đảm bảo an toàn, an ninh 49
  Hình 3.8. Mô hình mã hóa đối xứng 51
  Hình 3.9. Mô hình mã hóa khóa công khai 53
  Hình 3.10. Mã hóa khóa công khai cho xác thực .55
  Hình 3.11. Các dạng sử dụng mã hóa thông điệp 58
  Hình 3.12. Các thuộc tính của chữ ký số .62
  Hình 3.13. Chứng chỉ khóa công khai đơn giản 65
  Hình 3.14. Bảo vệ máy khách 69
  Hình 3.15. Cấu trúc một chứng chỉ của VeriSign 70
  Hình 3.16. Bảo vệ kênh truyền thông 71LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
  Nguyễn Sinh Thành Trang 8
  Hình 3.17. Thiết lập một phiên SSL 73
  Hình 3.18. Bảo vệ máy chủ 76
  Hình 3.19. Giải pháp của Check Point bảo vệ hệ thống 79
  Hình 4.1. Mô hình tổng quát hệ thống .87
  Hình 4.2. Định dạng trường dữ liệu trong ISO8583 89
  Hình 4.3. Thay đổi gói tin ISO- 8583 90
  Hình 4.4. Mô hình chức năng tổng thể 91
  Hình 4.5. Giải pháp kết nối hệ thống .96
  Hình 4.6. Kiến trúc hệ thống 99
  Hình 4.7. Lưu đồ thực hiện thuật toán HandShaking_SessionKey .106
  Hình 4.8. Lưu đồ thực hiện thuật toán InterchangeApplicationMessage 107LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
  Nguyễn Sinh Thành Trang 9
  Mở đầu
  Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông và xu hướng
  hội nhập kinh tế toàn cầu, thương mại điện tử, mà hạt nhân là các hệ thống thanh
  toán điện tử trực tuyến đã và đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Rất nhiều nước
  có chủ trương vừa phát triển các hoạt động cung ứng dịch vụ điện tử, vừa xây dựng
  hệ thống pháp luật đầy đủ, minh bạch để đảm bảo giá trị pháp lý của các thông điệp
  điện tử và giao dịch điện tử.
  Ở Việt Nam, Luật Giao dịch điện tử đã được Quốc hội thông qua và có hiệu
  lực từ 01/03/200, đã tạo cơ sở pháp lý để triển khai các ứng dụng giao dịch điện tử.
  Tiếp theo đó, ngày 15/02/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2007/NĐ-
  CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng
  thực chữ ký số. Việc ban hành các văn bản pháp lý này đã thể hiện rõ sự quyết tâm
  của Nhà nước trong việc thúc đẩy nhanh, mạnh các giao dịch điện tử, tạo động lực
  cho sự phát triển của nền kinh tế.
  Trong các hoạt động của thương mại điện tử thì việc đảm bảo an toàn, an
  ninh cho người dùng cũng như các hệ thống thanh toán điện tử trực tuyến là rất cần
  thiết và là ưu tiên hàng đầu. Các phương pháp mã hóa, chữ ký số, chứng chỉ số, cơ
  sở hạ tầng khóa công khai và các ứng dụng của chữ ký số, chứng chỉ số trong các
  giao dịch điện tử có liên quan đến những vấn đề kỹ thuật phức tạp và hiện còn
  tương đối mới mẻ với nhiều tổ chức, doanh nghiệp và người dùng ở Việt Nam. Từ
  thực tế này, chúng tôi chọn đề tài: “Đảm bảo an toàn cho các hệ thống thanh toán
  điện tử trực tuyến”. Đây sẽ là đề tài có ý nghĩa thực tế rất lớn bởi vì sau khi hành
  lang pháp lý cho thương mại điện tử được xây dựng, thì mục tiêu tiếp theo sẽ là xây
  dựng các hệ thống thanh toán điện tử. Trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay, việc
  phát triển thương mại điện tử chậm trễ một phần là do các hệ thống thanh toán điện
  tử chưa phát triển bởi vì lý do mất an toàn đối với các hệ thống thanh toán điện tử.
  Luận văn sẽ tập trung phân tích các hiểm họa gặp phải trong các hoạt động thương
  mại điện tử nói chung và các hệ thống thanh toán điện tử nói riêng, xây dựng các
  chính sách và nguyên tắc đảm bảo an toàn, áp dụng các giải pháp kỹ thuật như mã
  hóa, chữ ký số, chứng chỉ số, đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống.
  Tiếp theo, luận văn đề xuất mô hình hệ thống thanh toán điện tử và đặc tả chi tiết
  một hệ thống thanh toán cụ thể - eBill.


  Xem Thêm: Đảm bảo an toàn cho các hệ thống thanh toán điện tử trực tuyến
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đảm bảo an toàn cho các hệ thống thanh toán điện tử trực tuyến sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status