Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ công nghiệp hóa ở Malaixia - Kinh nghiệm đối với Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ công nghiệp hóa ở Malaixia - Kinh nghiệm đối với Việt Nam

  Đề tài: Đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ công nghiệp hóa ở Malaixia - Kinh nghiệm đối với Việt Nam
  - 3 -
  Mục lục
  Trang
  Trang phụ bìa i
  Lời cam đoan ii
  Lời cảm ơn iii
  Mục lục iv
  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt v
  Danh mục các bảng, hình vẽ vii
  Lời mở đầu 1
  Chương I Một số vấn đề lý luận về chính sách thu hút FDI 6
  1.1 FDI và vai trò của FDI đối với các nước đang phát triển 6
  1.2 Một số vấn đề về chính sách thu hút FDI 26
  Chương II Chính sách thu hút FDI của Malaixia trong qúa trình hội nhập
  kinh tế quốc tế (1971 - 2005)
  58
  2.1 Chính sách thu hút FDI thời kỳ 1971 - 1996 58
  2.2 Chính sách thu hút FDI thời kỳ 1996 - 2005 77
  2.3 Một số bài học kinh nghiệm về chính sách thu hút FDI của Malaixia 103
  Chương III khả năng vận dụng một số Kinh nghiệm về chính sách thu hút FDI
  của Malaixia vào Việt Nam
  116
  3.1 Khái quát chính sách thu hút FDI của Việt Nam 116
  3.2 Một số điểm tương đồng và khác biệt của Việt Nam và Malaixia có
  ảnh hưởng đến chính sách thu hút FDI
  144
  3.3 Khả năng vận dụng một số kinh nghiệm về chính sách thu hút FDI
  của Malaixia vào Việt Nam
  152
  3.4 Điều kiện cần thiết để thực hiện tốt hơn những bài học kinh
  nghiệm về thu hút FDI của Malaixia đối với Việt Nam
  168
  Kết luận 177
  Danh mục công trình khoa học của tác giả 179
  Tài liệu tham khảo 180
  Phần Phụ lục 186- 4 -
  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
  Viết tắt Viết đầy đủ tiếng Anh
  Viết đầy đủ tiếng Việt
  AFTA : ASEAN Free Trade Area
  : Khu vực mậu dịch tự do ASEAN
  APEC : Asia-Pacific Economic Co-operation
  : Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu á - Thái Bình Dương
  ASEAN : Association of South-East Asian Nations
  : Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á
  CEPT : Scheme on Common Effective Preferential Tariffs
  : Chương trình Thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung
  CNC : Công nghệ cao
  CNH : Công nghiệp hóa
  ĐPT : Đang phát triển
  EU : European Union
  : Liên minh châu Âu
  FDI : Foreign Direct Investment
  : Đầu tư trực tiếp nước ngoài
  GDP : Tổng sản phẩm nội địa
  HĐH : Hiện đại hóa
  HVXK : Hướng vào xuất khẩu
  IMF : International Monetary Fund
  : Quỹ tiền tệ quốc tế
  IMP : Industrial Master Plan
  : Kế hoạch tổng thể các ngành công nghiệp
  JETRO : Japanese External Trade Organisation
  : Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản
  KCN : Khu công nghiệp
  KTQT : Kinh tế quốc tế - 5 -
  MIDA : Malaysian Intrustrial Development Authority
  : Cục phát triển công nghiệp Malaixia
  MITI : Ministry of International Trade and Industry Malaysia
  : Bộ công nghiệp và thương mại quốc tế Malaixia
  M&A : Merger and Acquisition
  : Mua lại và sáp nhập
  NEP : New Economic Policy
  : Chính sách kinh tế mới
  NICs : Newly Industrialized Countres
  : Các nước công nghiệp mới
  ODA : Official Development Assistance
  Viện trợ phát triển chính thức
  OECD : Organization for Economic Cooperation and Development
  Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế
  RM : Ringit Malaysia
  : Đồng ring gít Malaixia
  R&D : Research and Development
  : Nghiên cứu và phát triển
  TMTD : Thương mại tự do
  TNCs : Transnational Corporations
  : Công ty xuyên quốc gia
  TTNK : Thay thế nhập khẩu
  UNCTA
  C
  : United Nations Conference on Trade and Development
  : Tổ chức liên hợp quốc về thương mại và phát triển
  USD : United States Dollar
  : Đô la Mỹ
  WB : World Bank
  : Ngân hàng thế giới
  WTO : World Trade Organization
  : Tổ chức thương mại thế giới
  XHCN : Xã hội chủ nghĩa - 6 -
  Danh mục các bảng, hình vẽ
  Bảng Nội dung Trang
  Bảng 1.1. Dòng vốn FDI trên thế giới, thời kỳ 2000 - 2005 37
  Bảng 1.2. Điều chỉnh quy chế FDI của các nước, 1991 - 2004 38
  Bảng 2.1. Một số nhà đầu tư lớn vào Malaixia thời kỳ 1993 - 1997 73
  Bảng 2.2. Cơ cấu FDI vào các ngành kinh tế Malaixia từ 1971- 1987 74
  Bảng 2.3. FDI vào Malaixia phân theo các bang, 1990 - 1997 76
  Bảng 2.4. Tỷ trọng vốn FDI trong ngành chế tạo ở Malaixia, 2002 - 2005 99
  Bảng 3.1. So sánh chi phí kinh doanh trong các doanh nghiệp FDI của Việt
  Nam và một số nước châu á năm 2004 137
  Bảng 3.2. Đánh giá năng lực cạnh tranh theo các nhân tố tác động đến FDI 138
  Bảng 3.3. So sánh một số chính sách thu hút FDI giữa Việt Nam và Malaixia 140
  Hình vẽ Nội dung Trang
  Hình 1.1. Dòng vốn FDI trên thế giới giai đoạn 1993 - 2005 35
  Hình 2.1. Dòng FDI vào Malaixia, 1975 - 1996 71
  Hình 2.2. FDI vào ASEAN theo nước chủ nhà, 1995 - 2004 98
  Hình 2.3. FDI vào ngành công nghiệp chế tạo Malaixia,1996 - 10/2001 100
  Hình 3.1. Tình hình thu hút vốn FDI tại Việt Nam, 1998 - 2005 125
  Hình 3.2. Cơ cấu FDI đăng ký vào Việt Nam theo ngành, 1988 - 2005 127
  Hình 3.3. Cơ cấu nguồn FDI vào Việt Nam, 1988 - 2005 128- 7 -
  Mở đầu
  I. Tính cấp thiết của đề tài
  Hiện nay, hội nhập kinh tế quốc tế (KTQT) đang đặt ra nhiều thời cơ và thách
  thức đối với các nước đang phát triển (ĐPT), trong đó có vấn đề cạnh tranh thu hút
  nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nguồn vốn FDI có ý nghĩa quan
  trọng, cần thiết đối với các nước ĐPT, nó chẳng những bổ sung cho nguồn vốn đầu
  tư phát triển, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, khai thác và nâng cao
  hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong nước, mà còn tiếp nhận được công nghệ, kinh
  nghiệm quản lý, mở rộng thị trường . Vấn đề thu hút FDI trong hội nhập KTQT
  phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó có vai trò của chính sách nhằm tạo lập môi trường
  đầu tư mang tính cạnh tranh để thu hút FDI.
  Thời gian qua, Malaixia là một trong những nước đã khá thành công trong
  việc đưa ra những chính sách thu hút FDI. Đã tạo thêm nguồn lực đẩy nhanh công
  nghiệp hóa (CNH) theo chiến lược hướng ngoại (hướng vào xuất khẩu - HVXK)
  trong quá trình hội nhập KTQT. Qua mấy thập kỷ phát triển, Malaixia chuẩn bị gia
  nhập hàng ngũ các nước công nghiệp mới (NICs).
  Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới kinh tế (1986 - nay), với đường lối "Đa
  dạng hóa, đa phương hóa kinh tế đối ngoại" chủ trương mở cửa nền kinh tế bằng
  những chính sách tích cực, đã đạt được những kết quả nhất định trong thu hút FDI
  góp phần thúc đẩy CNH, hiện đại hóa (HĐH) đất nước. Tuy nhiên, trong chính sách
  thu hút FDI vẫn bộc lộ không ít những hạn chế, ảnh hưởng đến tốc độ, quy mô và
  hiệu quả trong thu hút FDI. Do vậy, việc tìm hiểu kinh nghiệm từ Malaixia là nước đi
  trước và đã có những thành công trong thu hút FDI có ý nghĩa thiết thực về lý luận và
  thực tiễn đối với Việt Nam nhằm huy động các nguồn vốn nước ngoài cho đầu tư
  phát triển, để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công
  nghiệp. Vì vậy, NCS chọn vấn đề: "Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài - 8 -
  của Malaixia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - thực trạng, kinh nghiệm
  và khả năng vận dụng vào Việt Nam" làm đề tài nghiên cứu của luận án.
  2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến luận án
  Về vấn đề chính sách thu hút FDI của Malaixia cũng đã có một số công
  trình nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước.
  ở nước ngoài, công trình nghiên cứu “Malaixia - Tổng quan về khung pháp
  lý trong đầu tư trực tiếp nước ngoài” của tác giả Arumugam Rajenthran trên
  Kinh tế và tài chính số 5/2002 do Viện Nghiên cứu Đông Nam á Xingapo xuất
  bản tháng 10/2002. Tại đây, tác giả đã nghiên cứu và phân tích các khía cạnh
  pháp lý liên quan đến FDI ở Malaixia về lập pháp, đất đai, lao động, môi trường;
  một số chính sách khuyến khích về thuế và phi tài chính; các quyền sở hữu trí
  tuệ; quản lý và giải quyết các tranh chấp . Công trình nghiên cứu này, tác giả
  chủ yếu phân tích trên góc độ vĩ mô, gắn với bối cảnh cụ thể để phân tích cội
  nguồn xuất phát của những chủ trương, chính sách cũng như mục tiêu của những
  quy định trong chính sách thu hút FDI của Malaixia. Đồng thời, công trình
  nghiên cứu cũng nêu lên một số thách thức của Malaixia trong vấn đề xử lý các
  mối quan hệ với các nước láng giềng AESEAN; liên quan đến bản thỏa thuận về
  thương mại liên quan đến các khía cạnh đầu tư (TRIM); về bản thỏa thuận về các
  vấn đề thương mại trong quyền sở hữu trí tuệ (TRIP). Tuy nhiên, công trình
  nghiên cứu này cũng chưa nghiên cứu đầy đủ nội dung các chính sách thu hút
  FDI mà Malaixia đã áp dụng và một số nội dung công trình được nghiên cứu
  cũng mới đề cập đến thời điểm năm 1999.
  Trong khuôn khổ công trình nghiên cứu "Đầu tư trực tiếp nước ngoài và công
  nghiệp hóa ở Malaixia, Xingapo, Đài Loan và Thái Lan" của OECD, các tác giả
  Linda Y. C. Lim và Pang E. Fong (1991) đã khái quát một số xu hướng FDI trên thế
  giới, đồng thời tập trung phân tích thực trạng thu hút FDI để phục vụ CNH và cũng
  đã đề cập một số chính sách thu hút FDI của Malaixia, Xingapo, Đài Loan và Thái
  Lan, và cũng chỉ dừng lại đến năm 2000. Tác giả Yumiko Okamoto (1994) cũng đã
  có bài nghiên cứu "Tác động của chính sách tự do hóa thương mại và đầu tư đến - 9 -
  nền kinh tế Malaixia" trong cuốn "Các nền kinh tế phát triển ***II - 4" xuất bản
  tháng 12/1994; tác giả Rajah Rasiah (1995) với đề tài "Tư bản nước ngoài và CNH
  ở Malaixia" cũng đã đề cập đến một số chính sách về chuyển giao công nghệ, liên
  kết các ngành kinh tế . của Malaixia được phản ánh đến năm 1995, vv .
  ở Việt Nam, cũng đã có một số công trình nghiên cứu về chính sách thu hút
  FDI của Malaixia. Công trình nghiên cứu “Đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ
  công nghiệp hóa ở Malaixia - kinh nghiệm đối với Việt Nam” của Tiến sĩ Phùng
  Xuân Nhạ, được Nhà xuất bản Thế giới phát hành năm 2000 tại Hà Nội. Đây là
  công trình nghiên cứu đầu tiên có hệ thống về FDI ở Malaixia. Tác giả nghiên
  cứu khá sâu về thực trạng kết quả cũng như đánh giá tác động của FDI đối với
  CNH của Malaixia, đồng thời cũng đã đề cập một số chính sách thu hút FDI của
  Malaixia. Tuy vậy, vấn đề chính sách thu hút FDI của Malaixia chưa được
  nghiên cứu và đánh giá thật đầy đủ và về thời gian cũng mới cập nhật đến giữa
  những năm 1990. Công trình nghiên cứu của Đào Lê Minh và Trần Lan Hương
  trong “Kinh tế Malaixia” được Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 2001
  tại Hà Nội. Tại công trình nghiên cứu này, các tác giả cũng đã đề cập rất khái
  quát một số chính sách cũng như kết quả thu hút FDI của Malaixia đến năm 2000
  nhưng cũng chỉ giới thiệu mang tính chất khái quát.
  Một số nghiên cứu khác có liên quan đến chính sách thu hút FDI của Malaixia
  như: Hoàng Thị Thanh Nhàn (2003) trong "Điều chỉnh cơ cấu kinh tế ở Hàn Quốc,
  Malaixia và Thái Lan"; Phan Xuân Dũng (2004) trong "Chuyển giao công nghệ ở
  Việt Nam - thực trạng và giải pháp"; Nguyễn Bích Đạt (2006) trong "Khu vực kinh
  tế có vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
  nghĩa ở Việt Nam". Ngoài ra, có một số bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành có
  đề cập liên quan đến chính sách, kết quả thu hút FDI vào Malaixia ở những thời
  điểm nhất định.
  Nhìn chung, đến nay chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu một cách có hệ
  thống và toàn diện các chính sách thu hút FDI của Malaixia trong quá trình hội nhập
  KTQT tới thời điểm năm 2005. Vì vậy, nhiệm vụ của luận án là nghiên cứu tiếp nối - 10 -
  về vấn đề này nhằm rút ra một số bài học kinh nghiệm từ chính sách thu hút FDI
  của Malaixia với Việt Nam hiện nay.
  3. Mục tiêu nghiên cứu của luận án
  Từ nghiên cứu chính sách thu hút FDI của Malaixia, luận án rút ra một số bài
  học kinh nghiệm về việc tạo lập môi trường mang tính cạnh tranh về thu hút FDI
  trong hội nhập KTQT có ý nghĩa tham khảo đối với Việt Nam.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án
  - Đối tượng nghiên cứu của luận án là chính sách thu hút FDI của Malaixia
  trong quá trình hội nhập KTQT.
  - Phạm vi nghiên cứu: Những vấn đề chính sách mà Malaixia đã áp dụng để
  tạo môi trường mang tính cạnh tranh để thu hút FDI trong hội nhập KTQT. Thời
  gian nghiên cứu từ năm 1971 đến năm 2005. Tuy nhiên, để làm rõ thêm nội dung
  nghiên cứu, luận án đã đề cập đến những vấn đề về chính sách thu hút FDI đã được
  thực thi ở Malaixia sau năm 2005.
  Chính sách thu hút FDI có nội dung rất rộng, bao gồm hệ thống các chính
  sách, luật pháp tương đối đồng bộ trong thu hút FDI gắn với nhu cầu phát triển và
  tình hình phát triển của các ngành, các lĩnh vực kinh tế. ở đây phạm vi nội dung
  nghiên cứu của luận án chỉ tập trung nghiên cứu một số chính sách chủ yếu như:
  Chính sách tài chính - tiền tệ; chính sách giá; chính sách về cơ sở hạ tầng; chính
  sách phát triển nguồn nhân lực; chính sách chuyển giao công nghệ; chính sách xúc
  tiến đầu tư; quản lý nhà nước với FDI đã được thực thi trong thu hút FDI ở
  Malaixia. Tuy nhiên trong nghiên cứu, một số chính sách phát triển kinh tế - xã hội
  có liên quan đến hoạt động thu hút FDI cũng được đề cập với mục đích để làm rõ
  thêm chính sách thu hút FDI ở Malaixia trong thời gian qua. Đồng thời trong quá
  trình nghiên cứu, những kết quả và hạn chế trong thu hút FDI cũng được sử dụng để
  làm rõ những thành công và chưa thành công của chính sách thu hút FDI. Đó là cơ
  sở để nghiên cứu sinh rút ra những bài học kinh nghiệm từ hoạch định và thực thi
  chính sách trong thu hút FDI cho phát triển kinh tế ở Malaixia.
  5. Phương pháp nghiên cứu - 11 -
  Luận án sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy
  vật lịch sử, đã kết hợp các phương pháp trong nghiên cứu như: Phương pháp lịch sử
  và phương pháp logic, phương pháp phân tích kinh tế, phương pháp thống kê,
  phương pháp so sánh để nghiên cứu và đánh giá các chính sách đã được thực thi ở
  Malaixia trong thu hút FDI.
  6. Những đóng góp của luận án
  - Làm rõ cơ sở lý luận về chính sách thu hút FDI trong hội nhập KTQT.
  - Làm rõ thực trạng chính sách thu hút FDI và những đánh giá về vai trò của
  chính sách (tích cực và hạn chế) trong tạo lập môi trường mang tính cạnh tranh để
  thu hút FDI. Từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm có ý nghĩa tham khảo với Việt
  Nam trong hoạch định và hoàn thiện chính sách thu hút FDI.
  - Luận giải khả năng vận dụng một số kinh nghiệm về chính sách thu hút FDI
  của Malaixia trong hội nhập KTQT vào điều kiện nước ta hiện nay, đồng thời đưa
  ra một số kiến nghị để tăng thêm tính khả thi trong vận dụng những kinh nghiệm
  này.
  7. Kết cấu của luận án
  Ngoài lời mở đầu, kết luận, luận án được chia thành ba chương:
  Chương 1: Một số vấn đề lý luận về chính sách thu hút FDI.
  Chương 2: Chính sách thu hút FDI của Malaixia trong quá trình hội nhập kinh
  tế quốc tế (1971 - 2005).
  Chương 3: Khả năng vận dụng một số kinh nghiệm về chính sách thu hút FDI của
  Malaixia vào Việt Nam.


  Xem Thêm: Đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ công nghiệp hóa ở Malaixia - Kinh nghiệm đối với Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ công nghiệp hóa ở Malaixia - Kinh nghiệm đối với Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status