Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Định giá trong hoạt động mua lại và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Định giá trong hoạt động mua lại và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

  Đề tài: Định giá trong hoạt động mua lại và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam
  LỜI CAM ĐOAN
  Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “ĐỊNH GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG MUA
  LẠI VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM” là công trình nghiên cứu
  của cá nhân tôi. Các số liệu trong luận văn là số liệu trung thực.
  Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2009
  NGUYỄN THỊ NGỌC KHUYÊN
  Học viên cao học khóa 15
  Chuyên ngành: Kinh tế - Tài chính – Ngân hàng
  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh MỤC LỤC
  TRANG PHỤ BÌA
  Trang
  LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài .1
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .1
  3. Phương pháp nghiên cứu .1
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu .2
  5. Kết cấu của luận văn .2
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỊNH GIÁ VÀ HOẠT ĐỘNG MUA LẠI VÀ
  SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP 3
  1.1 Lý luận về định giá doanh nghiệp .3
  1.1.1 Khái niệm 3
  1.1.2 Một số vấn đề cần quán triệt khi định giá doanh nghiệp .3 1.1.3 Phương pháp định giá doanh nghiệp trong cơ chế thị trường .5
  1.1.3.1 Phương pháp định giá doanh nghiệp theo giá trị tài sản thuần 5
  Cách 1: Dựa vào số liệu trên bảng cân đối kế toán .6
  Cách 2: Xác định giá trị tài sản thuần theo giá thị trường .6
  1.1.3.2 Phương pháp hiện tại hóa các nguồn tài chính trong tương lai (DCF)8
  1.1.3.2.1 Phương pháp hiện tại hóa lợi nhuận thuần .9
  1.1.3.2.2 Phương pháp hiện tại hóa dòng tiền thuần .10
  1.1.4 Những yếu tố tác động lên giá trị của doanh nghiệp .10
  1.2 Lý luận về mua lại và sáp nhập .12
  1.2.1 Khái niệm mua lại doanh nghiệp .12
  1.2.1.1 Khái niệm mua lại 12
  1.2.1.2 Các hình thức mua lại 12
  1.2.1.3 Ưu và nhược điểm của các hình thức mua lại .13
  1.2.2 Khái niệm sáp nhập doanh nghiệp 14
  1.2.2.1 Khái niệm sáp nhập .14
  1.2.2.2 Các hình thức sáp nhập doanh nghiệp 14
  1.2.2.3 Khó khăn của các doanh nghiệp sáp nhập .15
  1.2.3 Sự giống và khác nhau giữa Mua lại và Sáp nhập 16
  1.2.3.1 Giống nhau .16
  1.2.3.2 Khác nhau 16
  1.2.4 Động cơ dẫn đến mua lại và sáp nhập .18 1.2.4.1 Tác động của mua lại và sáp nhập .18
  1.2.4.2 Các giá trị cộng hưởng tăng thêm 19
  1.1.4.2.1 Các giá trị cộng hưởng hoạt động 20
  1.1.4.2.2 Các giá trị cộng hưởng tài chính .21
  1.3 Định giá công ty được mua .22
  1.3.1 Định giá theo hiện trạng 23
  1.3.2 Giá trị quyền kiểm soát doanh nghiệp .23
  1.3.3 Định giá giá trị cộng hưởng hoạt động 24
  1.3.4 Định giá giá trị cộng hưởng trên phương diện tài chính .25
  1.3.4.1 Đa dạng hóa .25
  1.3.4.2 Nguồn tiền dư thừa 26
  1.3.4.3 Lợi ích thuế 27
  1.3.4.4 Tỷ trọng nợ tối đa 27
  1.3.4.5 Gia tăng tăng trưởng và tỉ số P/E .28
  Kết luận chương 1 29
  CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN ĐỊNH GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG MUA LẠI VÀ
  SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 30
  2.1 Các phương pháp định giá 30
  2.1.1 Phương pháp thị trường 30
  2.1.1.1 Phương pháp hệ số thu nhập 30
  2.1.1.2 Phương pháp so sánh nghiệp vụ tương đương .30
  2.1.2 Phương pháp tài sản .31 2.1.3 Phương pháp thu nhập 32
  2.2 Phân tích định giá Công ty Cổ phần Xây dựng và Vật liệu xây dựng Xi măng Việt
  (CCJS) 34
  2.2.1 Các chỉ số tài chính cơ bản của CCJS 34
  2.2.2 Định giá theo phương pháp thị trường – So sánh EV 38
  2.2.3 Định giá theo phương pháp thị trường – Nghiệp vụ tương đương 42
  2.2.3.1 Cơ sở của việc so sánh 43
  2.2.3.2 Cơ sở của việc định giá .43
  2.2.3.3 Kết luận định giá 43
  2.2.4 Định giá theo phương pháp tài sản .44
  2.2.5 Định giá theo phương pháp thu nhập .46
  2.2.6 Kết luận định giá CCJS 47
  2.3 Hoạt động mua lại và sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam trong thời gian qua .48
  2.2.1 Kết quả đạt được 48
  2.2.2 Những hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động định giá trong hoạt động mua lại
  và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam trong thời gian qua .55
  2.2.2.1. Những hạn chế về phương pháp định giá doanh nghiệp hiện nay 55
  2.2.2.2 Giá trị doanh nghiệp chưa thực sự hợp lý 57
  2.2.2.3 Việc bảo mật thông tin chưa được tuân thủ một cách chặt chẽ 58
  2.2.2.4 Thông tin chưa thực sự đáng tin cậy 58
  2.2.2.5 Cấu trúc ở các công ty lớn quá rườm rà, không rõ ràng .58
  2.2.2.6 Hiểu biết của doanh nghiệp về M&A còn nhiều hạn chế .59 2.2.2.7 Thiếu các tổ chức tư vấn M&A chuyên nghiệp .59
  Kết luận chương 2 .61
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHẢP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỊNH GIÁ
  TRONG HOẠT ĐỘNG MUA LẠI VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT
  NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 62
  3.1 Định hướng phát triển hoạt động mua lại và sáp nhập trong thời gian tới .62
  3.2 Giải pháp đối với Nhà Nước .62
  3.2.1. Hoàn thiện khung pháp lý về định giá, về hoạt động mua lại, sáp nhập
  doanh nghiệp 62
  3.2.2 Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường .65
  3.2.3. Hoàn thiện cơ chế chính sách cổ phần hóa đối với Doanh nghiệp nhà nước66
  3.2.4. Hoàn thiện phương pháp định giá doanh nghiệp .66
  3.2.4.1 Thành lập cơ quan độc lập chuyên thực hiện công tác định giá 67
  3.2.4.2 Xác định hệ thống thông tin giá cả thị trường 67
  3.2.5 Xây dựng kênh kiểm soát thông tin, đảm bảo thông tin công khai, minh
  bạch .68
  3.3 Giải pháp đối với tổ chức tư vấn .68
  3.3.1. Nâng cao chất lượng nhân lực trong lĩnh vực mua lại và sáp nhập .68
  3.3.2. Khuyến khích đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực tư vấn 69
  3.4 Giải pháp đối với các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động Mua lại và Sáp nhập 70
  3.4.1. Đối với các doanh nghiệp cần bán .70
  3.4.1.1 Xem xét tính hợp pháp của hoạt động bán .70 3.4.1.2 Tổ chức nhóm tư vấn bán .71
  3.4.1.3 Xác định mục đích bán doanh nghiệp 71
  3.4.1.4 Xác định tiêu chuẩn lựa chọn đối tác .74
  3.4.1.5 Chỉnh đốn các khâu còn yếu .74
  3.4.2. Đối với các doanh nghiệp cần mua lại và sáp nhập .76
  3.4.2.1. Xây dựng chiến lược mua lại .77
  3.4.2.2. Tiêu chí mua lại doanh nghiệp .77
  3.4.2.3. Xây dựng một cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp mục tiêu muốn
  mua 80
  3.4.2.4 Lựa chọn thời điểm mua lại 80
  3.4.2.5 Vạch kế hoạch các hoạt động hậu mua lại 80
  Kết luận chương 3 .81
  KẾT LUẬN 82
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  Chữ viết tắt Nội dung
  1 M&A Merge & Acquisition (Mua lại và sáp nhập)
  2 DN Doanh nghiệp
  3 WTO World Trade Organization (Tổ chức thương mại quốc tế)
  4 USD United States Dollar (Đơn vị tiền tệ của Mỹ)
  5 VND Đơn vị tiền tệ của Việt Nam
  6 FDI Foreign Directly Investment ( Đầu tư trực tiếp nước ngoài) 7 VN Việt Nam
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  Trang
  Bảng 1: Các chỉ số tài chính . 35
  Bảng 2: Kết quả hoạt động kinh doanh dự báo . 36
  Bảng 3 Bảng cân đối kế toán dự báo . 37
  Bảng 4: Các chỉ số của các công ty so sánh 39
  Bảng 5: Giá trị vốn hóa bình quân của các Công ty so sánh 40
  Bảng 6: Giá trị vốn hóa bình quân của các Công ty so sánh có điều chỉnh 41
  Bảng 7: Các chỉ số . 41
  Bảng 8: Lợi nhuận ước tính của CCJS dựa theo công suất thực tế . 42
  Bảng 9: EV của CCJS . 42
  Bảng 10: Giá trị của CCJS theo phương pháp nghiệp vụ tương đương . 44
  Bảng 11: Đối tác chiến lược nước ngoài của các ngân hàng . 49


  Xem Thêm: Định giá trong hoạt động mua lại và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định giá trong hoạt động mua lại và sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status