Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Định hướng chiến lược kinh doanh siêu thị của Liên hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại TP.HCM Saigonco-op đến

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Định hướng chiến lược kinh doanh siêu thị của Liên hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại TP.HCM Saigonco-op đến

  Đề tài: Định hướng chiến lược kinh doanh siêu thị của Liên hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại TP.HCM Saigonco-op đến năm 2015
  1
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN .1
  I. Khái Quát Về Chiến Lược .1
  I.1. Khái niệm chiến lược – định hướng chiến lược .1
  I.1.1 Định nghĩa .1
  I.1.2 Các yêu cầu chiến lược . 2
  I.1.3 Phân loại chiến lược 3
  I.2. Vai trò của định hướng chiến lược .4
  I.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược .5
  I.3.1 Môi trường bên ngoài 5
  I.3.1.1 Môi trường vĩ mô (môi trường tổng quát ) . 5
  I.3.1.2 Môi trường vi mô (môi trường cạnh tranh) .5
  I.3.2 Môi trường bên trong ( môi trường nội bộ) 5
  I.4. Các kỹ thuật phân tích và lựa chọn chiến lược 6
  I.4.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 6
  I.4.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong ( IEF) 7
  I.4.3. Ma trận kết hợp điểm mạnh, điểm yếu, .7
  cơ hội, nguy cơ và các chiến lược (SWOT)
  II. Siêu thị & quá trình phát triển hệ thống siêu thị 8
  II.1. Khái niệm .8
  II.1.1 Định nghĩa 8
  II.1.2 Các đặc trưng cơ bản 9
  II.1.3 Phân loại siêu thị .10
  II.2. Vị trí siêu thị trong mạng lưới tiêu thụ .11
  II.3. Vai trò của siêu thị trong xã hội .11 2
  II.4. Sự ra đời và phát triển hệ thống siêu thị trên thế giới .12
  II.4.1 Quá trình hình thành và phát triển hệ thống siêu thị thế giới 12
  II.4.2 Bài học kinh nghiệm về sự phát triển siêu thị trên thế giới 13
  II.5 Sự ra đời và phát triển hệ thống siêu thị ở Việt Nam 14
  CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG 16
  KINH DOANH SIÊU THỊ CỦA SAIGONCO.OP
  I. Quá trình hình thành và phát triển của Saigonco.op .16
  I.1. Quá trình hình thành &ø phát triển 16
  I.2. Vị trí của Co.opmart trong hệ thống phân phối .17
  I.3. Vai trò của hệ thống siêu thị Co.opMart đối với xã hội 19
  II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG
  KINH DOANH SIÊU THỊ CỦA SAIGONCO.OP .20
  II.1 Môi trường vĩ mô .20
  II.1.1 Môi trường kinh tế 20
  II.1.2 Môi trường chính phủ và chính trị 21
  II.1.3 Môi trường văn hoá xã hội .22
  II.1.4 Môi trường tự nhiên 23
  II.1.5 Môi trường công nghệ và kỹ thuật 24
  II.2 Môi trường vi mô .25
  II.2.1 Đối thủ cạnh tranh 25
  II.2.2 Khách hàng .28
  II.2.3 Đối thủ tiềm ẩn .29
  II.2.4 Nhà cung cấp 30
  II.2.5 Sản phẩm thay thế 31
  II.3 Ma trận đánh giá tác động của môi trường 32
  đến hoạt động kinh doanh siêu thị của SaigonCo.op (EFE )3
  III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SIÊU THỊ
  CỦA CO.OPMART 32
  III.1 Đánh giá các hoạt động chức năng của SaiGonCo.op .32
  III.1.1 Hoạt động kinh doanh .32
  III.1.2 Quảng cáo khuyến mãi 35
  III.1.3 Tài chính kế toán .36
  III.1.4 Tổ chức và đào tạo nhân sự 37
  III.1.5 Thông tin và điện toán hoá 38
  III.1.6 Hình ảnh đối với cộng đồng 39
  III.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong của SaigonCo.op (IEF) 39
  CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CHO HOẠT ĐỘNG
  KINH DOANH SIÊU THỊ CỦA SAIGONCO.OP ĐẾN NĂM 2015 41
  I. Định hướng phát triển Co.opmart đến năm 2015 .41
  I.1. Dự báo thị trường bán lẻ đến năm 2015 41
  I.1.1 Thu nhập và chi tiêu dân cư .41
  I.1.2 Sự gia tăng dân số và thị trường tiêu dùng mở rộng 42
  I.1.3 Mức bán lẻ .43
  I.1.4 Sự gia tăng cạnh tranh trong ngành bán lẻ những năm tới 44
  I.1.5 Sự thay đổi xu hướng tiêu dùng 45
  I.2. Định hướng phát triển Co.opmart đến năm 2015 . 46
  I.2.1 Quan điểm định hướng .46
  I.2.2 Mục tiêu phát triển 46
  I.2.2.1 Củng cố và phát triển hệ thống siêu thị rộng 46
  khắp toàn quốc
  I.2.2.2 Dẫn đầu thị trường kinh doanh siêu thị 47
  I.2.2.3 Tạo thế và lực mới trong hoạt động .474
  kinh doanh và quản lý
  I.2.2.4 Xây dựng trung tâm phân phối mang tầm vóc quốc gia .47
  I.2.2.5 Tổ chức mô hình đa chức năng, đa sở hữu .47
  1.2.2.6 Chú trọng phát triển nguồn nhân lực 48
  1.2.2.7 Tạo nét đặc trưng cho văn hoá tổ chức 48
  II. Chiến lược phát triển kinh doanh siêu thị của Saigonco.op .48
  II.1 Ma trận SWOT .48
  II.2 Các chiến lược hình thành từ ma trận SWOT 48
  II.2.1 Chiến lược thâm nhập thị trường 48
  II.2.2 Chiến lược phát triển thị trường .49
  II.2.3 Chiến lược hội nhập theo chiều dọc .49
  II.2.4 Chiến lược hội nhập ngang .50
  III. Các giải pháp thực hiện chiến lược 50
  III.1 Tăng nguồn vốn và sử dụng vốn hiệu quả 50
  III.2 Cải tiến cơ sở vật chất kỹ thuật .51
  III.3 Hàng hoá và dịch vụ đảm bảo về số lượng, chất lượng, 53
  chủng loại đa dạng với giá cả hợp lý, hợp thời
  III.4 Nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên .54
  III.5 Tăng cường quảng cáo, khuyến mãi .55
  III.6 Xây dựng văn hoá Co.opmart .57
  III.7 Giải pháp phát triển cơ cấu hệ thống siêu thị theo dạng chuỗi 58
  KIẾN NGHỊ
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC 5
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Hiện nay, Việt Nam ta đã và đang chuyển mình trong công cuộc đổi mới,
  xây dựng nền kinh tế thị trường, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.
  Chính trong tiến trình đó, các hình thức thương mại văn minh hiện đại trong đó
  có siêu thị cũng dần du nhập vào nước ta và tồn tại song song với các hình thức
  thương mại truyền thống như chợ hay các cửa hàng bán lẻ. Trong số đó, hệ
  thống Co.opmart đã nổi lên như một trong những đơn vị nội địa đi đầu trong lãnh
  vực kinh doanh siêu thị.
  Ngày 07 tháng 11 năm 2006, Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150
  của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO. Như vậy, sự kiện này đem lại rất
  nhiều cơ hội phát triển đồng thời cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ cho các doanh
  nghiệp Việt Nam nói chung và Co.opmart nói riêng. Ngoài các đối thủ hiện tại
  của Co.opmart là Maximark, Metrol, Big C, Parkson còn có các đối thủ mới có
  tiềm lực tài chính dồi dào, mạng lưới siêu thị rộng khắp thế giới và dày dạn kinh
  nghiệm như Walmart, Carrefoul sẽ tấn công vào thị trường Việt Nam .
  Thêm vào đó, chính bản thân hệ thống siêu thị Co.opmart cũng như các
  siêu thị khác ở Việt Nam trong thời gian qua thiếu quan tâm đến định hướng
  chiến lược nên chưa đạt được hiệu quả cao.
  Do đó, định hướng chiến lược và tìm ra giải pháp để hệ thống Co.opmart
  chuẩn bị đối đầu và phát triển bền vững là một yêu cầu bức thiết đối với hệ
  thống siêu thị Co.opmart. Vì lý do đó, em quyết định chọn đề tài “Định hướng
  chiến lược kinh doanh siêu thị của Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại Thành
  Phố Hồ Chí Minh- Saigonco.op đến năm 2015”
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  - Về phương pháp luận: 6
  Hệ thống hoá những lý luận chung về chiến lược- định hướng chiến
  lược và siêu thị ( khái niệm, vị trí, vai trò, phân loại )
  Trình bày một số công cụ phân tích và lựa chọn chiến lược.
  Tóm tắt lịch sử hình thành, phát triển và một số nhận xét chung về
  hệ thống siêu thị tại Việt nam và trên thế giới.
  - Về thực tiễn:
  Phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh của Co.opmart, những
  thành tựu, những hạn chế cũng như các triển vọng phát triển trong thời gian tới.
  Đánh giá tác động của môi trường kinh doanh, các áp lực cạnh
  tranh và xác định các đối thủ cạnh tranh chủ yếu hiện nay và trong tương lai của
  đơn vị.
  Dự báo các vấn đề về thị trường bán lẻ, đồng thời xác định các
  mục tiêu chính, định hướng chiến lược và một số giải pháp khả thi cho
  Co.opmart.
  3. Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu tình hình kinh doanh siêu thị của
  SaigonCo.op trên thị trường bán lẻ tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp chuyên gia: sử dụng thông qua trao đổi, tham khảo ý kiến
  của các cán bộ quản lý của SaigonCo.op và giáo viên hướng dẫn các vấn đề
  về lý luận và thực tiễn tại đơn vị cũng như dự báo các vấn đề về kinh tế, xu
  thế phát triển ở Việt Nam.
  - Phương pháp dự báo theo đường xu hướng: sử dụng nhằm ước tính một
  số chỉ tiêu đến năm 2015.
  - Phương pháp thống kê phân tích: nhằm thu thập và đánh giá các thông
  tin bên trong và bên ngoài của tổ chức như các thông tin tài chính, thị trường, 7
  dân cư, đối thủ cạnh tranh có liên quan đến hoạt động kinh doanh siêu thị
  của SaiGonCo.op.
  5. Kết cấu đề tài
  Nội dung đề tài trừ phần mở đầu, kết luận được trình bày bao gồm 3
  chương chính sau đây:
  ƒ Chương I: Cơ sở lý luận
  ƒ Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh siêu thị của Saigonco.op
  ƒ Chương III: Định hướng chiến lược cho hoạt động kinh doanh siêu thị của
  Saigonco.op đến năm 2015.
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN
  I. KHÁI QUÁT VỀ CHIẾN LƯỢC
  I.1. Khái niệm chiến lược – định hướng chiến lược
  I.1.1 Định nghĩa
  * Định nghĩa về chiến lược (strategy)
  - Theo Fred R. David: chiến lược kinh doanh là những mục tiêu đạt đến
  phương tiện dài hạn
  [1].
  - Theo Alfred Chadler: chiến lược kinh doanh là sự xác định các mục
  tiêu cơ bản, lâu dài của doanh nghiệp đồng thời là vạch ra &ø lựa chọn một cách
  thức, quá trình hành động và phân phối các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu
  đó
  [1].
  - Theo Michael E.Porter: chiến lược là sự sáng tạo ra vị thế có giá trị và
  độc đáo bao gồm các hoạt động khác biệt, là sự chọn lựa, đánh đổi trong cạnh
  tranh, là việc tạo ra sự phù hợp giữa tất cả các hoạt động của công ty
  [2]
  .
  Các định nghĩa chiến lược tuy khác nhau về cách diễn đạt nhưng nhìn


  Xem Thêm: Định hướng chiến lược kinh doanh siêu thị của Liên hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại TP.HCM Saigonco-op đến
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định hướng chiến lược kinh doanh siêu thị của Liên hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại TP.HCM Saigonco-op đến sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status