Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Định hướng phát triển sản phẩm Vang Đà Lạt của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng đến năm 2015

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Định hướng phát triển sản phẩm Vang Đà Lạt của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng đến năm 2015

  Đề tài: Định hướng phát triển sản phẩm Vang Đà Lạt của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng đến năm 2015
  2
  TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ
  MINH
  NGUYEÃN THÒ KIM ANH
  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
  SẢN PHẨM VANG ĐÀ LẠT CỦA CÔNG TY
  CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
  ĐẾN NĂM 2015
  Chuyeân ngaønh: QUAÛN TRÒ KINH DOANH
  Maõ soá : 60.34.05
  LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ
  Ng-êi h-íng dÉn Khoa häc:
  PGS.TS NguyÔn thÞ Liªn DiÖp
  TP. HOÀ CHÍ MINH - 2007
  MỤC LỤC
  Danh mục các từ viết tắc trang
  Danh mục các bảng, hình3
  Danh mục các phụ lục
  Mở đầu:
  1- Lý do chọn đề tài
  2- Mục tiêu nghiên cứu- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn
  3- Phạm vi nghiên cứu
  4- Các phương pháp nghiên cứu:
  5- Bố cục của Luận văn
  CHƯƠNG I- CƠ SỞ LÝ LUẬN: 1
  1.1- Tổng quan về ngành Rượu Vang 1
  1.1.1- Tính hính sản xuất ,tiêu thụ rượu vang trên thế giới: 2
  1.1.2- Tính hính sản xuất ,tiêu thụ rượu vang trong nước. 4
  1.2. Khái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược 9
  1.3. Quy trình họach định chiến lược tòan diện 11
  1.4- Một số công cụ để xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh: 13
  1.4.1- Xác định năng lực lõi và định vị doanh nghiệp 14
  1.4.2-Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 14
  1.4.3 -Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE): 14
  1.4.4- Ma trận hính ảnh cạnh tranh: 17
  1.4.5. Xây dựng các chiến lược -công cụ ma trận SWOT 18
  1.4.6- Lựa chọn chiến lược- công cụ các ma trận QSPM 18
  TÓM TẮT CHƯƠNG I 19
  CHƯƠNG II- THỰC TRẠNG HỌAT ĐỘNG CỦA LADOFOODS
  TRONG THỜI GIAN QUA 20
  2.1-Quá trình hình thành và phát triển của LADOFOODS 20
  2.1.1 -Giới thiệu tổng quát về Công ty cổ phần Thực Phẩm Lâm Đồng 20
  2.1.2- Cơ cấu tổ chức hiện nay 20
  2.1.3 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 21
  2.1.4- Các thành tìch thể hiện hiệu quả và uy tìn doanh nghiệp 23
  2.2-Phân tích nội bộ tại LADOFOODS 25
  2.2.1. Xác định năng lực lõi và tay nghề chuyên môn 25
  2.2.2 Nguồn nhân lực 274
  2.2.3. Họat động quản trị sản xuất 29
  2.2.4 .Họat động quản trị chất lượng 29
  2.2.5. Họat động kinh doanh , marketing 30
  2.2.6 Hoạt động quản lý tài chính 31
  2.2.7. Hệ thống thông tin 33
  2.2.8 Văn hóa doanh nghiệp 34
  2.2.9 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE 35
  2.3- Phân tích các tác động của môi trường bên ngoài 36
  2.3.1- Môi trường vĩ mô: 36
  2.3.1.1- Yếu tố kinh tế 36
  2.3.1.2- Yếu tố chình trị và luật pháp 38
  2.3.1.3- Yếu tố xã hội 39
  2.3.1.4 -Yếu tố tự nhiên 40
  2.3.1.5- Yếu tố công nghệ và kỹ thuật 41
  2.3.2- Môi trường vi mô : 41
  2.3.2.1- Khách hàng : Kết quả khảo sát khách hàng 2006 41
  2.3.2.2- Nhà cung ứng 44
  2.3.2.3- Đối thủ cạnh tranh - Ma trận hính ảnh các đối thủ cạnh tranh 44
  2.3.2.4- Sản phẩm thay thế 47
  2.3.2.5- Đối thủ tiềm ẩn mới . 48
  2.4.3-Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 48
  TÓM TẮT CHƯƠNG II 50
  CHƯƠNG III:ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VANG DALAT CỦA
  LADOFOODS:
  3.1 –Sứ mệnh và Mục tiêu phát triển của Công ty 51
  3.1.1- Xác định sứ mệnh 51
  3.1.2- Xác định mục tiêu 52
  3.1.2.1 . Các căn cứ để xây dựng mục tiêu 52
  3.1.2.2- Mục tiêu dài hạn 53
  3.1.2.3- Mục tiêu cụ thể 545
  3.2- Xây dựng và lựa chọn chiến lược 54
  3.2.1- Ma trận SWOT của Công ty 54
  3.2-2- Lựa chọn các chiến lược thìch hợp 55
  3.3- Các giải pháp để thực hiện chiến lược: 63
  3.3.1-Nhóm giải pháp tăng cường họat động quản lý doanh nghiệp: 63
  3.3.2-Nhóm giải pháp tăng cường đầu tư cho sản phẩm Vang Đàlạt
  và đa dạng hóa tập trung 64
  3.3.3- Nhóm giải pháp tăng cường các họat động Marketing 66
  3.3.4- Nhóm giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực 73
  3.4 Kiến nghị : 73
  3.4.1 Đối với chình quyền địa phương. 73
  3.4.2 Đối với Hội đồng quản trị LADOFOODS 73
  TÓM TẮT CHƯƠNG III 74
  Kết luận
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN VĂN
  1. Bảng 1.1 NHẬP KHẨU RƯỢU VANG VÀO VIỆT NAM 6
  2. Bảng 2.1 KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
  3. Bảng 2.2 CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA LADOFOODS
  4. Bảng 2.3 MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG (IEF) CỦA LADOFOODS
  5. Bảng 2.4 MA TRẬN HÐNH ẢNH CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CHỦ YẾU
  6. Bảng 2.5 MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI (EFE)
  7. Bảng 3.1 TIÊU THỤ RƯỢU VANG VÀ TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG
  8. Bảng 3.2 MA TRẬN SWOT CỦA LADOFOODS
  9. Bảng 3.3 MA TRẬN QSPM CHO NHÑM SO CỦA LADOFOODS
  10. Bảng 3.4 MA TRẬN QSPM CHO NHÑM ST CỦA LADOFOODS
  11. Bảng 3.5 MA TRẬN QSPM CHO NHÑM WO CỦA LADOFOODS
  12. Bảng 3.6. MA TRẬN QSPM CHO NHÑM WT CỦA LADOFOODS
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
  1. Hình 1.1- TIÊU THỤ RƯỢU VANG TẠI MỸ 2001/2006
  2. Hình 1.2- MA TRẬN THỊ PHẦN –TĂNG TRƯỞNG RƯỢU VANG
  TRONG NƯỚC
  3. Hình 1.3- MÔ HÐNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN
  4. Hình 1.4- QUY TRÐNH HÐNH THÀNH CHIẾN LƯỢC
  5. Hình 1.5- MÒI TRƯỜNG VI MÒ VÀ VĨ MÒ BÊN NGOÀI DN
  6. Hình 1.6- MÒ HÐNH 5 TÁC LỰC CỦA MICHAEL PORTER
  7. Hình 2.1- SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA LADOFOODS
  8. Hình 2.2- CÁC SẢN PHẨM VÀ THÀNH TÍCH CỦA DN
  9. Hình 2.3- SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CÁC SẢN PHẨM TRÊN MA TRẬN BCG
  10. Hình 3.1- DOANH THU TIÊU THỤ RƯỢU VANG (2001- 2006)
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT7
  ASIAN
  CP
  B
  EPS
  LDF:
  DN:
  ĐVT:
  EFE:
  GDP:
  IFE:
  P
  PNTR
  QSPM:
  SWOT:
  USD
  VN
  XK:
  WTO:
  Khu vực các nước Đông Nam Á
  Cổ phần
  Book (Mệnh giá hay giá trị trên sổ sách của 1 cổ phiếu)
  Earned per share (thu nhập ròng trên một cổ phiếu)
  Lamdong Foodstuffs Company (LADOFOODS , C«ng ty cæ phÇn
  Thùc PhÈm L©m §ång)
  Doanh nghiệp
  Đơn vị tính
  External Factor Evaluation (Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài)
  Gross Domestic Products (Tổng sản phẩm quốc nội)
  Internal Factor Evaluation (Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong )
  Price (Giá trị 1cổ phiếu trên thị trường)
  Quy chế Thương mại bình thường vĩnh viễn (Mỹ)
  Quantitative Strategic Planning Matrix (Ma trận hoạch định chiến
  lược có thể định lượng)
  Strengths - Weakness , Opportunity – Threats (Ma trận điểm mạnh
  –điểm yếu, cơ hội – đe dọa)
  United States Dollard ( Đô la Mỹ)
  Việt Nam
  Xuất khẩu
  World Trade Organization (Tổ chức thương mại thế giới)
  DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC8
  Phụ lục 1: T×nh h×nh xuÊt, nhËp khÈu r-îu vang trªn thÕ giíi vµ trong
  n-íc.
  Phụ lục 2: CÁC CÔNG CỤ XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN
  LƯỢC
  Phụ lục 3: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña LADOFOODS
  Phụ lục 4: KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ
  MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
  Phụ lục 5: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHÁCH HÀNG NĂM 2006
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài 9
  Trong điều kiện tòan cầu hóa nền kinh tế hiện nay và khi Việt Nam đã
  chình thức được công nhận là thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới
  (WTO), nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp trong nước nói riêng
  đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng không ìt khó khăn và thách
  thức.
  Thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế mở là áp lực
  cạnh tranh giữa các hàng hóa sản xuất nội địa và nhập ngoại ngày càng gay gắt. Để
  tồn tại và phát triển được trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó
  có Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS) cần phải xây dựng được cho
  mính một định hướng phát triển đúng đắn, một chiến lược kinh doanh thìch hợp trên
  cơ sở: Phát huy các điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu để nắm bắt thời cơ và hạn
  chế các nguy cơ do môi trường kinh doanh mang đến. Một chiến lược kinh doanh
  đúng đắn là điều kiện cần thiết để giúp doanh nghiệp không những thìch nghi, hội
  nhập được với những biến động không ngừng của thị trường mà còn có thể giúp
  doanh nghiệp hạn chế những tác động xấu đến quá trình kinh doanh trong môi
  trường hiện nay.
  Xuất phát từ yêu cầu thiết thực trên, Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng,
  một doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm trong đó
  sản phẩm chính là „Vang Đalạt‟ đã khẳng định cần phải có hướng phát triển sản
  phẩm Vang Đalạt trong giai đọan từ nay đến 2015, góp phần giúp công ty ngày
  càng phát triển vững mạnh trong môi trường kinh tế hội nhập.
  Là một trong những cổ đông gắn bó vói doanh nghiệp từ những ngày đầu
  mới thành lập đến nay, thông qua Luận văn này tôi mong muốn sẽ giúp
  LADOFOODS tiếp cận được các phương pháp họach định chiến lược một cách
  khoa học để xác định được đúng đắn hướng đi của mính, phù hợp với xu thế vận
  động tất yếu của môi trường kinh doanh hiện nay.
  2. Mục tiêu nghiên cứu- ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn10
  Nghiên cứu cơ sở lý luận trong đó nghiên cứu tổng quan về đặc điểm
  ngành nhằm xây dựng định hướng phát triển sản phẩm một cách khoa học và đúng
  xu thế.
  Thông qua các công cụ phân tìch để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu
  của bản thân LADOFOODS và phân tìch các yếu tố môi trường bên ngoài để xác
  định các cơ hội và nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.
  Trên cơ sở lý luận, thực trạng và kinh nghiệm để xây dựng định
  hướng phát triển cho sản phẩm Vang Dalạt của LADOFOODS từ nay đến năm
  2015, đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện, giúp sản phẩm này cạnh tranh và
  phát triển được trong môi trường hội nhập kinh tế hiện nay.
  Đề tài này có ý nghĩa thực tiễn trong việc giúp LADOFOODS định hướng
  được việc phát triển sản phẩm Vang Đàlạt ( một sản phẩm thế mạnh chủ lực của
  Công ty) trong điều kiện của thị trường mở với áp lực cạnh tranh ngày càng gay
  gắt, giúp Công ty giữ vững và phát triển được vị thế và hiệu quả kinh doanh của
  mình trong thời gian tới. Đồng thời luận văn này cũng mang tính mới đối với
  LADOFOODS, vì đây là lần đầu tiên các lý thuyết và công cụ khoa học trong phân
  tích chiến lược được áp dụng vào thực tiễn tại LADOFOODS, đáp ứng nhu cầu bức
  thiết của Công ty trước tình hình kinh doanh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
  3. Phạm vi nghiên cứu
  Nghiên cứu chủ yếu các họat động bên trong doanh nghiệp như vấn đề
  quản lý sản xuất, kinh doanh và môi trường vĩ mô, vi mô bên ngoài doanh nghiệp
  tác động đến LADOFOODS nói chung và sản phẩm rượu Vang của công ty nói
  riêng.
  4. Các phương pháp nghiên cứu
  a)Phương pháp định lượng:
  - Phương pháp khảo sát thực tiễn: Điều tra, khảo sát, tím hiểu khách hàng
  nhằm đánh giá thực trạng và thu thập thông tin phục vụ việc xây dựng định hướng
  phát triển.11
  - Phương pháp thống kê: thống kê số liệu theo trính tự thời gian, theo từng
  lĩnh vực và chủng loại.
  - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia (các thành viên Hội đồng quản trị
  của LADOFOODS ) để phân lọai các yếu tố trong ma trận IFE và EFE.
  - Phương pháp phân tìch: trên cơ sở thông tin và số liệu thu thập được, tiến
  hành phân tìch, bao gồm cả phân tìch định tình và định lượng, dùng phần mềm
  SPSS 12.0 để xử lý số liệu điều tra khách hàng
  b) Phương pháp định tính:
  - Phương pháp tổng hợp: nhận định môi trường bên trong và bên ngoài
  doanh nghiệp từ đó xác định các điểm mạnh, yếu của doanh nghiệp và các cơ hội,
  nguy cơ làm căn cứ để định hướng phát triển cho sản phẩm.
  - Phương pháp suy luận logic: kết quả phân tìch và các thông tin được tổng
  hợp, đánh giá để đề ra các giải pháp phù hợp.
  5- Bố cục Luận văn
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, Luận văn này có 74 trang, 12 bảng biểu,
  10 hình, 5 phụ lục, kết cấu trong 3 chương:
  Chương I : Cơ sở lý luận
  Chương II: Thực trạng hoạt động của LADOFOODS trong thời gian qua.
  Chương III: Định hướng phát triển sản phẩm Vang Đàlạt đến năm 2015.
  CHƯƠNG I
  CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI


  Xem Thêm: Định hướng phát triển sản phẩm Vang Đà Lạt của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng đến năm 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định hướng phát triển sản phẩm Vang Đà Lạt của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status