Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Định hướng và giải pháp xây dựng Luật chứng khoán để đảm bảo tính đồng bộ phù hợp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Định hướng và giải pháp xây dựng Luật chứng khoán để đảm bảo tính đồng bộ phù hợp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

  Đề tài: Định hướng và giải pháp xây dựng Luật chứng khoán để đảm bảo tính đồng bộ phù hợp trong hệ thống pháp luật Việt Nam
  mục lục
  danh mục các từ viết tắt
  phần mở đầu
  Chương i: luật chứng khoán trong mối quan hệ với các
  lĩnh vực pháp luật khác
  1. Vị trí, vai trò của Luật Chứng khoán trong hệ thống pháp luật
  Việt Nam
  1.1 Khái quát về Luật Chứng khoán
  1.2 Vị trí của Luật Chứng khoán trong hệ thống pháp luật Việt
  Nam .
  1.3 Vai trò của Luật Chứng khoán
  2. Luật Chứng khoán trong mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật
  khác .
  2.1 Những đặc trưng của Luật Chứng khoán .
  2.1.1 Đối tượng điều chỉnh
  2.1.2 Chủ thể .
  2.1.3 Phương pháp điều chỉnh .
  2.1.4 Nguồn của Luật Chứng khoán
  2.2 Mối quan hệ giữa Luật Chứng khoán và các lĩnh vực pháp luật có
  liên quan .
  3. Luật Chứng khoán trong định hướng phát triển và hoàn thiện thị
  trường chứng khoán - Kinh nghiệm quốc tế và trường hợp của Việt
  Nam .
  3.1 Kinh nghiệm quốc tế
  3.1.1 Kinh nghiệm xây dựng Luật Chứng khoán của Nhật Bản
  3.1.2 Kinh nghiệm xây dựng Luật Chứng khoán Hàn Quốc .
  3.1.3 Xây dựng Luật chứng khoán tại Trung Quốc .
  3.1.4 Kinh nghiệm xây dựng Luật chứng khoán tại Thái Lan
  3.1.5 Nhận xét chung qua nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng Luật chứng
  khoán của một số nước
  3.2 Trường hợp của Việt Nam
  chương ii. thực trạng mối quan hệ giữa pháp luật về chứng
  khoán và các lĩnh vực pháp luật khác - những
  4
  5
  7
  7
  9
  11
  13
  13
  14
  14
  17
  17
  17
  21
  21
  21
  24
  27
  34
  37
  38
  1khoán và các lĩnh vực pháp luật khác - những
  bất cập và xung đột
  1. Pháp luật về Chứng khoán và pháp luật Kinh tế .
  1.1 Pháp luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp
  Nhà nước, Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp
  nhà nước thành công ty cổ phần, Luật Phá sản .
  1.1.1 Pháp luật về Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp .
  1.1.2 Pháp luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp nhà nước, Nghị
  định 187/2004/NĐ-CP
  1.1.3 Pháp luật Chứng khoán và Luật Phá sản .
  1.2 Pháp luật Chứng khoán và Luật Thương mại .
  1.3 Pháp luật Chứng khoán và Luật tài chính tiền tệ
  1.3.1 Pháp luật Chứng khoán và Luật Các tổ chức tín dụng
  1.3.2 Pháp luật Chứng khoán và Luật Kinh doanh bảo hiểm .
  1.3.3 Pháp luật Chứng khoán và Luật Kế toán, Luật thuế .
  1.4 Pháp luật Chứng khoán và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam,
  Luật Khuyến khích đầu tư trong nước
  2. Pháp luật Chứng khoán và pháp luật dân sự .
  2.1 Chứng khoán và một số nội dung liên quan khái niệm tài sản trong
  pháp luật dân sự
  2.2 Hợp đồng gửi giữ tài sản trong BLDS và vấn đề tập trung hoá và phi
  vật chất hoá chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng
  khoán .
  2.3 Pháp luật về chứng khoán và yêu cầu hoàn thiện định chế pháp luật
  về hợp đồng .
  2.4 Pháp luật chứng khoán và những vấn đề đặt ra đối với pháp luật về
  tố tụng dân sự và thương mại .
  3. Pháp luật Chứng khoán với Pháp luật hành chính
  4. Pháp luật chứng khoán và Pháp luật hình sự .
  Chương III: định hướng và giải pháp xây dựng luật chứnG
  khoán đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp trong hệ thống pháp
  luật việt nam
  1. Chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển thị trường chứng
  khoán và hoàn thiện hệ thống pháp luật về chứng khoán
  43
  43
  43
  49
  51
  53
  54
  54
  57
  58
  60
  64
  64
  65
  66
  67
  70
  74
  78
  22. Quan điểm chủ đạo định hướng việc xây dựng Luật Chứng
  khoán
  3. Các nguyên tắc xây dựng Luật Chứng khoán để đảm bảo tính đồng
  bộ, phù hợp trong hệ thống pháp luật Việt Nam .
  3.1 Tính toàn diện .
  3.2 Tính đồng bộ .
  3.3 Tính phù hợp .
  4. Các giải pháp và kiến nghị xây dựng Luật Chứng khoán trong mối
  quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác .
  4.1 Xác định phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Luật Chứng khoán
  trong mối quan hệ thống nhất với các lĩnh vực pháp luật khác
  4.2 Xây dựng các nội dung cơ bản của Luật Chứng khoán đảm bảo tính
  đồng bộ, phù hợp với các lĩnh vực pháp luật có liên quan
  4.2.1 Hoạt động phát hành chứng khoán .
  4.2.2 Các quy định về niêm yết chứng khoán
  4.2.3 Giao dịch chứng khoán .
  4.2.4 Về mô hình SGDCK, TTGDCK .
  4.2.5 Hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ chứng khoán; hoạt
  động công bố thông tin
  4.2.6 Các quy định về tổ chức kinh doanh chứng khoán .
  4.2.7 Sự tham gia của bên nước ngoài vào TTTK Việt Nam và bên
  Việt Nam ra TTTK nước ngoài .
  4.2.8 Quản lý nhà nước về chứng khoán và TTTK; về xử lý vi phạm
  trong lĩnh vực chứng khoán và TTTK .
  4.3 Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực pháp luật khác
  4.3.1 Pháp luật Kinh tế .
  4.3.2 Pháp luật Dân sự
  4.3.3 Pháp luật Hình sự .
  kết luận
  tài liệu tham khảo
  80
  82
  82
  82
  83
  83
  83
  85
  85
  88
  89
  90
  92
  94
  95
  97
  98
  99
  102
  103
  105
  106
  3danh mục các từ viết tắt
  -ttck: Thị trường chứng khoán
  - UBCKNN: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
  - TTGDCK: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán
  - MoF: Bộ Tài chính (Ministry of Finance)
  - SEC: Uỷ ban Giao dịch Chứng khoán
  - SESC: Uỷ ban Giám sát Giao dịch Chứng khoán
  - KSE: Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc
  - MOFE: Bộ Tài chính và Kinh tế
  - FSC: Uỷ ban Giám sát Tài chính
  - FSS: Cục Giám sát Tài chính
  - KOFEX: Sở Giao dịch các Hợp đồng tương lai Hàn Quốc
  - CSRC: Uỷ ban Giám quản Chứng khoán Trung Quốc
  - NPCSC: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
  - FEC: Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội
  - CLA: Uỷ ban các vấn đề luật pháp của Quốc hội
  - SCSSMO: Cơ quan quản lý và giám sát chứng khoán
  - SET: Sở Giao dịch Chứng khoán Thái lan
  4phần mở đầu
  Sự hình thành thị trường chứng khoán là một tất yếu của nền kinh tế thị
  trường nhằm huy động có hiệu quả nguồn vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát
  triển kinh tế - xã hội. Sau một thời gian vận hành, thị trường chứng khoán Việt
  Nam đã phần nào thể hiện được vai trò của mình. Đảng và Nhà nước ta hết sức
  chú trọng trong việc xây dựng một thị trường chứng khoán phù hợp định hướng
  đổi mới và phát triển kinh tế đất nước. Thực tế định hướng này đã được khẳng
  định trong các Văn kiện Đại hội VI, VII, VIII và tiếp tục được khẳng định lại
  tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng là "thúc đẩy sự
  hình thành, phát triển và từng bước hoàn thiện các loại thị trường theo định
  hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt quan tâm đến các loại thị trường quan trọng
  nhưng hiện chưa có hoặc còn sơ khai như: thị trường lao động, thị trường chứng
  khoán.v.v." và " Tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường, đổi mới và nâng cao
  hiệu lực quản lý kinh tế của Nhà nước. Phát triển thị trường vốn và tiền tệ, nhất
  là thị trường vốn trung và dài hạn. Tổ chức và vận hành an toàn, hiệu quả thị
  trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm, từng bước mở rộng quy mô và phạm
  vi hoạt động kể cả việc thu hút vốn nước ngoài".
  Để thị trường hoạt động có hiệu quả và đúng mục tiêu đã đề ra thì việc xây
  dựng và hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của thị trường có ý
  nghĩa hết sức quan trọng. Trong những năm qua Chính phủ và các ban ngành
  liên quan đã hết sức nỗ lực trong việc tạo lập một khung pháp lý cho hoạt động
  của thị trường. Tuy nhiên, sau hơn bốn năm đi vào hoạt động, hệ thống pháp
  luật điều chỉnh hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán đã bộc lộ
  nhiều bất cập cần được điều chỉnh. Văn bản pháp lý chuyên ngành điều chỉnh
  lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán hiện nay còn chưa bao quát,
  đầy đủ, hiệu lực pháp lý thấp và còn nhiều bất cập với các lĩnh vực pháp luật
  khác có liên quan như Luật Kinh tế, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành
  chính.v.v. Điều này, phần nào đã làm cản trở sự phát triển của thị trường. Yêu
  cầu đặt ra đối với các nhà hoạch định chính sách là liệu khung pháp lý thị
  trường chứng khoán hiện nay còn vướng mắc ở những nội dung nào? Cần sửa
  5


  Xem Thêm: Định hướng và giải pháp xây dựng Luật chứng khoán để đảm bảo tính đồng bộ phù hợp trong hệ thống pháp luật Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định hướng và giải pháp xây dựng Luật chứng khoán để đảm bảo tính đồng bộ phù hợp trong hệ thống pháp luật Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status