Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đổi mới tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục trên địa bàn huyện Thuận An, Tĩnh Bình Dương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đổi mới tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục trên địa bàn huyện Thuận An, Tĩnh Bình Dương

  Đề tài: Đổi mới tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục trên địa bàn huyện Thuận An, Tĩnh Bình Dương
  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục các bảng
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 7
  1.1. Một số khái niệm có liên quan 7
  1.2. Thanh tra giáo dục 14
  1.3. Quan điểm của Đảng ta về thanh tra giáo dục 22
  Chương 2: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA
  GIÁO DỤC THUẬN AN THỜI GIAN QUA 25
  2.1. Khái quát về huyện Thuận an 25
  2.1.1. Khái quát về huyện Thuận An 25
  2.1.2. Khái quát về giáo dục Thuận An 27
  2.2. Tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục Thuận An 29
  2.2.1. Tổ chức của thanh tra giáo dục Thuận An 29
  2.2.2. Hoạt động của thanh tra giáo dục Thuận An thời
  gian qua (2000 – 2005) 32
  2.3. Một số vấn đề đặt ra từ tổ chức và hoạt động của 39
  thanh tra giáo dục Thuận An Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
  CỦA THANH TRA GIÁO DỤC THUẬN AN THỜI GIAN TỚI 42
  3.1. Cơ sở đề xuất các giải pháp 42
  3.1.1. Cơ sở lý luận 42
  3.1.2. Cơ sở pháp lý 43
  3.1.3. Cơ sở thực tiễn 43
  3.2. Một số nguyên tắc và yêu cầu khi xây dựng giải pháp 43
  3.2.1. Một số nguyên tắc 43
  3.2.2. Một số yêu cầu 44
  3.3. Một số giải pháp 45
  3.3.1. Giải pháp 1: Xây dựng một quan niệm đúng đắn về hoạt 45
  động thanh tra giáo dục
  3.3.2. Giải pháp 2: Đổi mới tổ chức bộ phận thanh tra 47
  giáo dục huyện
  3.3.3. Giải pháp 3: Đổi mới hoạt động của thanh tra 54
  giáo dục Thuận an
  3.3.4. Giải pháp 4: Tăng cường trao đổi, học hỏi và phối hợp công
  tác với bộ phận thanh tra giáo dục của các đơn vị bạn 58
  3.4. Kiến nghị, đề xuất 58
  3.4.1. Với Bộ Giáo dục và Đào tạo 58
  3.4.2. Với Sở Giáo dục và Đào tạo 59
  KẾT LUẬN 60
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  BGD & ĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo
  CBCC Cán bộ công chức
  CBQL Cán bộ quản lý
  CHXHCNVN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  GD – ĐT Giáo dục – đào tạo
  GDĐH & SĐH Giáo dục đại học và sau đại học
  GDPT Giáo dục phổ thông
  PCGDTHCS Phổ cập giáo dục trung học cơ sở
  PCGDTHĐĐT Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
  QLGD Quản lý giáo dục
  QLNN Quản lý Nhà nước
  SGD & ĐT Sở Giáo dục và Đào tạo
  THPT Trung học phổ thông
  TTCN Thanh tra chuyên ngành
  TTND Thanh tra nhân dân
  TTNN Thanh tra nhà nước
  TTrGD Thanh tra giáo dục
  XHCN Xã hội chủ nghĩa
  XHHGD Xã hội hóa giáo dục
  XMC – PCGDTH Xóa mù chữ – phổ cập giáo dục tiểu học DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang
  Bảng 1.1 Sự khác nhau giữa TTND, TTNN, TTCN 12
  Bảng 2.1 Tổ chức đơn vị hành chính huyện Thuận An 26
  Bảng 2.2 Sự phân bổ của 37 trường và TTGDTX ở Thuận An 28
  Bảng 2.3 Số lượng học sinh, giáo viên, các bộ quản lý giáo dục 29
  các cấp học
  Bảng 2.4 Cơ cấu nhân sự của ba nhiệm kỳ cộng tác viên thanh tra 30
  Giáo dục từ năm học 2000 – 2006
  Bảng 2.5 Đặc điểm của đội ngũ TTGD Thuận An 32
  Bảng 2.6 Hoạt động thanh tra chất lượng giảng dạy của giáo viên 33
  Bảng 2.7 Thống kê số lượng các cuộc thanh tra không thường xuyên 34
  từ năm học 2000 – 2005
  Bảng 2.8 Tỷ lệ giáo viên được thanh tra sư phạm từ năm 2000 – 2005 35 1
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài:
  1.1. Kết quả hoạt động của bất kỳ một cơ quan Nhà nước, một lĩnh vực hay
  một ngành, một tổ chức đoàn thể xã hội nào phụ thuộc bởi nhiều yếu tố. Một
  trong những yếu tố ấy là hoạt động kiểm tra, thanh tra.
  Hoạt động kiểm tra, thanh tra “nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các
  hành vi vi phạm pháp luật, phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính
  sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp
  khắc phục; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của
  hoạt động quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp
  pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân” [19, tr.8]
  Với tư cách là thanh tra chuyên ngành, thanh tra giáo dục (TTrGD) đã
  “thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý về giáo dục nhằm đảm bảo về
  việc thi hành pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa và xử lý các vi
  phạm, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá
  nhân trong lĩnh vực giáo dục” [6, tr.1]
  1.2. Trong 60 năm qua (1945 – 2005), trong sự trưởng thành và phát triển
  của ngành giáo dục – đào tạo (GD – ĐT) Việt Nam, có sự đóng góp không nhỏ
  của TTrGD. Có thể khẳng định rằng, TTrGD không những đã ngăn ngừa, phát
  hiện và xử lý những vi phạm pháp luật mà còn phát huy những nhân tố tích cực
  đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý của các cơ
  quan quản lý nhà nước (QLNN) và các cơ quan quản lý giáo dục (QLGD); từ đó
  bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức
  và cá nhân trong lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp đáng kể
  ấy, hoạt động TTrGD cũng còn không ít những khiếm khuyết, tồn tại. Địa phương
  này hay địa phương khác, thời gian này hay thời gian khác, các cơ quan hay cán 2
  bộ TTrGD chưa bám sát vào chức năng của mình. Không ít vụ việc sai phạm
  trong lĩnh vực giáo dục do quần chúng nhân dân hay do đội ngũ giáo viên phát
  hiện chứ không phải do TTrGD. Xử lý của TTrGD có khi còn chậm và hiệu quả
  chưa cao. TTrGD chưa phát huy được dân chủ hóa cơ sở trong quá trình hoạt động
  của mình. Cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”chưa được thể hiện
  đầy đủ .
  Có nhiều nguyên nhân đưa đến những khiếm khuyết, tồn tại nêu trên. Một
  trong những nguyên nhân ấy chính là tổ chức và hoạt động của TTrGD chậm đổi
  mới, chưa theo kịp với những biến đổi và phát triển của GD – ĐT, nhất là giai
  đoạn 5 năm qua (2000 – 2005). Do đó, một trong những vấn đề cấp bách đặt ra
  cho TTrGD là phải nhanh chóng đổi mới tổ chức và hoạt động của mình sao cho
  phù hợp với tình hình mới, nhất là trong 5 năm tiếp theo (2006 – 2010), khi GD –
  ĐT nước ta bước vào giai đoạn hai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 10
  năm đầu thế kỷ XXI mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra.
  1.3. Những đóng góp, khiếm khuyết, tồn tại và vấn đề đặt ra cho TTrGD
  cả nước nêu trên đây cũng là những đóng góp, khiếm khuyết, tồn tại và vấn đề
  đặt ra cho TTrGD huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trên tinh thần ấy, chúng tôi
  lựa chọn đề tài “Đổi mới tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục trên
  địa bàn huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương” nhằm nâng cao năng lực và hiệu
  quả hoạt động của TTrGD Thuận An trong thời gian tới (2006 – 2010), từ đó góp
  phần nâng cao chất lượng GD – ĐT của địa phương.
  2. Lịch sử vấn đề:
  2.1. Vai trò, chức năng, tổ chức, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của TTrGD
  đã được đề cập trong một số văn bản của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào
  tạo (BGD & ĐT) (Nghị định số 101/2002/NĐ – CP ngày 10/12/2002 của Chính
  phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục, Thông tư 07/2004/TT-BGD 3
  & ĐT về hướng dẫn thanh tra toàn diện trường phổ thông và thanh tra hoạt động
  sư phạm của giáo viên phổ thông ) và một số công trình của một số tác giả
  (Lê Thanh – Hoàng Dân trong Quản trị và thanh tra học đường). Tuy nhiên, số
  tác giả và công trình trực tiếp đề cập đến việc tổ chức và hoạt động của TTrGD
  nói chung, của TTrGD các địa phương nói riêng thời gian qua hết sức hiếm hoi.
  Nếu có chăng chỉ là những đánh giá trong báo cáo tổng kết của các cơ quan GD –
  ĐT, của TTrGD.
  2.2. TTrGD huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương rơi vào tình trạng tương
  tự.Tổ chức và hoạt động của TTrGD Thuận An cũng chỉ được đề cập trong các
  báo cáo tổng kết (hàng quý, hàng năm) của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương
  (SGD&ĐT), của Phòng Giáo dục Thuận An và của TTrGD Thuận An. Nói khác
  đi, chung hơn, hiện nay chưa có một công trình khoa học nào trực tiếp đề cập đến
  TTrGD Bình Dương cũng như TTrGD huyện Thuận An. Đây là một trong những
  khó khăn khi chúng tôi triển khai luận văn này.
  3. Mục đích nghiên cứu:
  Khi nghiên cứu đề tài này, chúng tôi hướng đến những mục đích sau đây:
  Một là: Từ việc chỉ rõ những đóng góp, tồn tại, khiếm khuyết của TTrGD
  Thuận An trong thời gian qua và từ những yêu cầu đặt ra đối với TTrGD trong
  giai đoạn mới, luận văn đề xuất một số giải pháp đổi mới về tổ chức và hoạt
  động của TTrGD Thuận An trong giai đoạn tới, từ đó nâng cao hiệu lực và hiệu
  quả hoạt động của TTrGD ở địa phương.
  Hai là: Từ đổi mới tổ chức và hoạt động của TTrGD Thuận An, luận văn
  mong muốn góp phần nâng cao chất lượng và phát triển GD – ĐT của địa
  phương. 4
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  4.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu là tổ chức và hoạt động của TTrGD huyện Thuận
  An, tỉnh Bình Dương
  4.2. Phạm vi nghiên cứu
  Về không gian: tổ chức và hoạt động của TTrGD Thuận An, tỉnh Bình
  Dương
  Về thời gian: Luận văn khảo sát hai mặt tổ chức và hoạt động của TTrGD
  Thuận An trong 5 năm qua (2000 – 2005)
  5. Giá trị của luận văn
  Luận văn này có giá trị cả về lý luận và thực tiễn.
  5.1. Về mặt lý luận
  Luận văn góp phần xác định rõ vai trò, chức năng của TTrGD đối với việc
  thi hành pháp luật, phát huy những nhân tố tích cực, phòng ngừa và xử lý các vi
  phạm, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá
  nhân trong lĩnh vực giáo dục, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và phát triển
  GD – ĐT
  5.2. Về mặt thực tiễn
  Các giải pháp đưa ra sẽ trực tiếp khắc phục những hạn chế, khiếm khuyết
  về tổ chức và hoạt động của TTrGD ở Thuận An, theo đó nâng cao vai trò và
  phát huy năng lực hoạt động của bộ phận này. Đồng thời, qua đó cung cấp những
  bài học bổ ích cho TTrGD của các địa bàn trong quá trình triển khai hoạt động.
  6. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
  6.1. Nội dung nghiên cứu
  Trong luận văn này, chúng tôi nghiên cứu ba nội dung, mỗi nội dung làm
  thành một chương. 5
  - Cơ sở lý luận của đề tài: Trong nội dung này, ngoài một số khái niệm có
  liên quan với đề tài, luận văn đi sâu làm rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của
  TTrGD đối với việc phát triển sự nghiệp GD – ĐT, và quan điểm của Đảng ta về
  TTrGD. Đây là cơ sở để chúng tôi xây dựng các giải pháp đổi mới tổ chức và
  hoạt động của TTrGD Thuận An.
  - Tổ chức và hoạt động của TTrGD Thuận An thời gian qua: Ở đây,
  chúng tôi phân tích, đánh giá hai mặt tổ chức và hoạt động của TTrGD Thuận
  An, chỉ rõ cái được và cái chưa được của TTrGD ở đây về hai mặt này. Đây cũng
  là một cơ sở (cơ sở thực tiễn) để chúng tôi đi đến chương 3.
  - Từ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn, chúng tôi đề xuất một số giải pháp
  đổi mới tổ chức và hoạt động của TTrGD Thuận An trong thời gian tới, nhằm góp
  phần nâng cao chất lượng và phát triển GD – ĐT trên địa bàn.
  6.2. Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu
  6.2.1. Phương pháp luận nghiên cứu
  Khi triển khai đề tài, chúng tôi nghiên cứu và xem xét trong mối quan hệ
  biện chứng giữa:
  - Thanh tra Nhà nước với thanh tra giáo dục
  - Thanh tra giáo dục với chất lượng và phát triển GD – ĐT
  - Tổ chức với hoạt động của TTrGD
  6.2.2. Phương pháp nghiên cứu
  Tùy từng chương, từng phần, chúng tôi sử dụng một hay một số phương
  pháp nghiên cứu sau đây:
  - Phương pháp thống kê
  - Phương pháp đối chiếu so sánh
  - Phương pháp miêu tả
  - Phương pháp phân tích, tổng hợp 6
  7. Kết cấu luận văn
  Ngoài mở đầu, kết luận, luận văn này được tổ chức thành ba chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài.
  1.1. Một số khái niệm có liên quan
  1.2. Thanh tra giáo dục
  1.3. Quan điểm của Đảng ta về thanh tra
  Chương 2: Tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục Thuận An
  thời gian qua
  2.1. Khái quát về giáo dục Thuận An
  2.2. Tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục Thuận An.
  2.3. Một số vấn đề đặt ra từ tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục
  Thuận An.
  Chương 3: Một số giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của thanh
  tra giáo dục Thuận An thời gian tới.
  3.1. Cơ sở để đề xuất các giải pháp
  3.2. Một số nguyên tắc và yêu cầu khi xây dựng các giải pháp
  3.3. Một số giải pháp
  3.4. Một số kiến nghị.
  YZ


  Xem Thêm: Đổi mới tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục trên địa bàn huyện Thuận An, Tĩnh Bình Dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đổi mới tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục trên địa bàn huyện Thuận An, Tĩnh Bình Dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status