Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp đẩy mạnh việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận đến năm 2010

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp đẩy mạnh việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận đến năm 2010

  Đề tài: Giải pháp đẩy mạnh việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận đến năm 2010
  Luận văn thạc sĩ kinh tế Trang 1
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU Trang1
  1. Ý nghĩa và tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu 1
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  4. Phương pháp nghiên cứu 2
  5. Nội dung của luận văn 2
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 3
  1.1. Khái niệm và đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài 3
  1.1.1. Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài 3
  1.1.2. Đặc điểm đầu tư trực tiếp nước ngoài 3
  1.2.Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong phát triển kinh tế 4
  1.2.1. Đối với nước xuất khẩu đầu tư 4
  1.2.2. Đối với nước tiếp nhận đầu tư 5
  1.3. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 7
  1.3.1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh 7
  1.3.2. Doanh nghiệp liên doanh 7
  1.3.3. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài 7
  1.3.4. Hình thức doanh nghiệp cổ phần 8
  1.4. Kinh nghiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc và một
  số nước ASEAN
  9
  1.4.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc 9
  1.4.2. Kinh nghiệm của một số nước ASEAN 10
  1.4.2.1. Kinh nghiệm của Singapore 11
  1.4.2.2. Kinh nghiệm của Malaysia 13
  1.4.2.3. Kinh nghiệm của Thái Lan 14
  1.5. Kinh nghiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của một số tỉnh, thành
  phố trong nước
  15
  1.5.1. Kinh nghiệm của tỉnh Bình Dương 15
  1.5.2. Kinh nghiệm của tỉnh Đồng Nai đầu tàu về xây dựng các khu công
  nghiệp
  17
  1.5.3. Kinh nghiệm của Thủ đô Hà Nội 18
  1.5.4. Kinh nghiệm củaVĩnh Phúc 20
  1.5.5. Kinh nghiệm của Đà Nẵng 21
  1.6. Bài học kinh nghiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với Việt 22
  Người thực hiện : Lương Thị Hồng Phước Luận văn thạc sĩ kinh tế Trang 2
  Nam nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI
  TỈNH BÌNH THUẬN
  24
  2.1. Giới thiệu về tiềm năng của tỉnh Bình Thuận 24
  2.1.1. Tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên 24
  2.1.2. Dân số và lao động 25
  2.2. Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận đến hết
  tháng 12/2004
  26
  2.2.1. Tình hình số dự án được cấp phép, thu hồi, điều chỉnh vốn 26
  2.2.2. Qui mô thu hút vốn FDI 29
  2.2.3. Phân theo đối tác , nhóm khu vực đầu tư 30
  2.2.4. Cơ cấu đầu tư theo ngành 32
  2.2.5. Phân theo địa bàn đầu tư 34
  2.2.6. Về hình thức đầu tư 35
  2.2.7. Về thiết bị công nghệ 37
  2.2.8. Tình hình phát triển khu công nghiệp để hỗ trợ việc đầu tư FDI 37
  2.2.8.1. Tình hình quy hoạch các khu công nghiệp 37
  2.2.8.2. Tình hình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 38
  2.2.8.3. Diện tích đất đã cho thuê ở khu công nghiệp Phan Thiết 38
  2.3. Những thành tựu đạt được từ hoạt động FDI đối với kinh tế Bình Thuận 39
  2.4. Những tồn tại trong công tác thu hút FDI tại tỉnh Bình Thuận 44
  2.5. Nguyên nhân dẫn đến tồn tại trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp
  nước ngoài của tỉnh Bình Thuận
  49
  2.5.1. Nguyên nhân chủ quan của các chủ thể đầu tư trực tiếp nước ngoài 49
  2.5.2. Nguyên nhân từ sự quản lý nhà nước 50
  2.5.3. Nguyên nhân do môi trường đầu tư chung 52
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH VIỆC THU HÚT ĐẦU TƯ
  TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
  ĐẾN NĂM 2010
  54
  3.1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận đến năm 2010 54
  3.1.1. Quan điểm phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Thuận 54
  3.1.2. Các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Thuận 55
  3.2. Những thuận lợi và khó khăn trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước
  ngoài
  55
  3.2.1. Những thuận lợi 56
  3.2.2. Những khó khăn, trở ngại 56
  Người thực hiện : Lương Thị Hồng Phước Luận văn thạc sĩ kinh tế Trang 3
  3.3. Định hướng phát triển đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Bình Thuận 57
  3.3.1. Định hướng chung 57
  3.3.2. Một số định hướng cụ thể 58
  3.4. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thu hút đầu tư trực tiếp nước
  ngoài tại tỉnh Bình Thuận
  60
  3.4.1.Về nhận thức 60
  3.4.2. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình thu hút và
  sử dụng nguồn vốn FDI từ nay đến năm 2010
  60
  3.4.3. Đẩy mạnh việc phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch
  vụ
  61
  3.4.4.Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan đến
  đầu tư trực tiếp nước ngoài, nâng cao tính cạnh tranh của môi trường kinh
  doanh
  63
  3.4.5. Để đảm bảo tính thực thi pháp luật cho các bên tham gia hoạt động
  FDI, Nhà nước cần tổ chức ra một hệ thống trọng tài kinh tế, tòa án kinh tế
  65
  3.4.6. Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị xã hội 65
  3.4.7. Đẩy mạnh hoạt động vận động, xúc tiến đầu tư 66
  3.4.8. Tạo điều kiện cho thành phần kinh tế ngoài quốc doanh nhập cuộc
  thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
  67
  3.4.9. Hoàn thiện cơ chế chính sách đối với FDI tại Bình Thuận 68
  3.4.9.1. Chính sách về đất đai, nhà ở 68
  3.4.9.2. Một số chính sách hỗ trợ đầu tư 68
  3.4.10. Nâng cao năng lực quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài tại địa
  phương
  69
  3.4.10.1. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước 69
  3.4.10.2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 70
  3.4.10.3 Hoàn thiện tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 70
  3.4.11. Tìm hiểu kỹ phong tục tập quán của từng nhà đầu tư 71
  3.4.12. Kết hợp phát triển các khu công nghiệp với việc đô thị hóa vùng
  nông thôn phụ cận, đồng thời xây dựng chính sách thu hút các công ty xuyên
  quốc gia.
  72
  3.5. Kiến nghị 73
  3.5.1. Đối với Chính phủ 73
  3.5.2. Đối với UBND tỉnh Bình Thuận 74
  KẾT LUẬN 76
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Người thực hiện : Lương Thị Hồng Phước Luận văn thạc sĩ kinh tế Trang 4
  LỜI MỞ ĐẦU
  1.Y hĩa và tính
  iệc
  Đa
  Ù ng cấp thiết của đề tài:
  thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) vào Việt Nam đã được
  ûng và Nhà nước coi là một chủ trương quan trọng nhằm góp phần
  khai thác các nguồn lực trong nước, mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, tạo nên sức
  mạnh tổng hợp phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất
  nước. Để tăng cường hoạt động thu hút FDI vào nước ta Nghị quyết Đại hội Đảng
  toàn quốc lần thứ IX chỉ rõ nhiệm vụ của nhà nước ta trong thời gian tới là: “Tạo
  điều kiện để kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển thuận lợi, hướng vào xuất
  khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội gắn với thu hút công nghệ hiện đại,
  tạo thêm nhiều việc làm. Cải thiện môi trường kinh tế pháp lý để thu hút mạnh vốn
  đầu tư nước ngoài”.
  V
  Riêng hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận trong những
  năm qua nhờ có vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên khá đa dạng đã thu được một số
  kết quả đáng kể. Tuy nhiên, số dự án cùng với số vốn FDI vào tỉnh vẫn chưa tương
  xứng so với tiềm năng, lợi thế sẵn có; là do lĩnh vực này tương đối mới mẻ đòi hỏi
  phải có một bề dày kinh nghiệm, nên việc thu hút, định hướng, quản lý và sử dụng
  FDI vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót nhất định.Và hơn nữa, trong tương lai trước
  xu thế hội nhập diễn ra gay gắt, trước sự phát triển không ngừng của các tỉnh lân
  cận như Bình Dương, Đồng Nai thì vấn đề đặt ra là làm sao tạo hình ảnh Bình
  Thuận có sức hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, để không ngoài mục
  đích thúc đẩy việc gia tăng nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Bình Thuận ngày một
  nhiều hơn. Do đó, tác giả xác định tên đề tài làm luận văn thạc sĩ cho mình là:
  “GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH VIỆC THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
  TẠI TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NĂM 2010”.
  2.Mục đích nghiên cứu:
  Trên cơ sở lý luận về vai trò của việc thu hút vốn FDI, mục đích nghiên cứu
  của luận văn là tìm kiếm và đề xuất một số giải pháp thu hút FDI nhằm tạo ra sức
  bật mới với một tỉnh đầy tiềm năng và cơ hội đầu tư như Bình Thuận có thể cùng
  Người thực hiện : Lương Thị Hồng Phước Luận văn thạc sĩ kinh tế Trang 5
  cả nước góp phần đưa đất nước phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ, vững chắc, đạt
  được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu: là lĩnh vực FDI về các phương diện: hình thức đầu tư,
  số lượng, qui mô, cơ cấu, thực trạng, tác động, xu hướng vận động . Với tư cách là
  các nhân tố quan trọng miêu tả bức tranh về hoạt động FDI một đòn bẩy then chốt
  trong công cuộc phát triển kinh tế của đất nước.
  Phạm vi nghiên cứu: Để đảm bảo tính logic, tính hệ thống và cô đọng, luận
  văn giới hạn trình bày nội dung là hoạt động FDI tại tỉnh Bình Thuận.
  4.Phương pháp nghiên cứu:
  Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu là duy vật biện chứng , phương
  pháp phân tích định lượng và định tính, phân tích hệ thống, phương pháp mô hình
  hóa, phương pháp so sánh, đối chiếu, suy luận logic, lý thuyết hệ thống, phương
  pháp điều tra để làm sáng tỏ và cụ thể hóa nội dung nghiên cứu, đồng thời tiếp
  thu có phê phán, chọn lọc những kết quả nghiên cứu có liên quan đến đề tài.
  5.Nội dung của luận văn bao gồm:
  -Lời mở đầu.
  -Chương 1: Tổng quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài .
  -Chương 2: Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận.
  -Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên
  địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010.
  -Kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phần phụ lục.
  Trong quá trình nghiên cứu, do thiếu kinh nghiệm nên không thể tránh khỏi
  những thiếu sót, kính mong sự lượng thứ của quý Thầy-Cô và người đọc.
  Em xin cảm ơn quý Thầy Cô khoa Sau Đại Học của Trường Đại Học Kinh tế
  TP.HCM đã tận tình dạy bảo. Xin cám ơn PGS.TS.NGUYỄN NGỌC HÙNG, người
  hướng dẫn khoa học, đã giúp đỡ em rất nhiều cho luận văn được hoàn thành.
  Người thực hiện : Lương Thị Hồng Phước


  Xem Thêm: Giải pháp đẩy mạnh việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận đến năm 2010
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp đẩy mạnh việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận đến năm 2010 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status