Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp hoàn thiện cấu trúc vốn cho các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Giải pháp hoàn thiện cấu trúc vốn cho các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM

  Đề tài: Giải pháp hoàn thiện cấu trúc vốn cho các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  STT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG
  1 CtyNY : Công ty niêm yết
  2 CTCP : Công ty cổ phần
  3 DN : Doanh nghiệp
  4 EPS : Thu nhập mỗi cổ phần
  5 KT-XH : Kinh tế xã hội
  6 P/E : Tỷ số giá thị trường
  7 ROE : Tỷ suất sinh lời trên vốn cổ phần
  8 ROA : Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản
  9 SXKD : Sản xuất kinh doanh
  10 TTCK : Thị trường chứng khoán
  11 TTS : Tổng tài sản
  12 VCP : Vốn cổ phần
  13 WACC : Chi phí sử dụng vốn bình quân DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang
  Bảng 2.1: Danh sách các CtyNY được khảo sát . 29
  Bảng 2.2: Tình hình chung về kết quả hoạt động kinh doanh của các CtyNY
  được khảo sát giai đoạn 2005-2007 .30
  Bảng 2.3: Hệ số nợ bình quân của các CtyNY 32
  Bảng 2.5: Hệ số nợ ngắn hạn bình quân của các CtyNY . 33
  Bảng 2.5: Hệ số nợ dài hạn bình quân của các CtyNY 33
  Bảng 2.6: Chi phí sử dụng vốn bình quân các CtyNY được khảo sát giai đoạn
  2005-2007 . 37
  Bảng 2.7: Một số tỷ số tài chính của PPC qua 3 năm 2005-2006-2007 . 40
  Bảng 2.8: Một số tỷ số tài chính của BT6 qua 3 năm 2005-2006-2007 42
  Bảng 2.9: Một số tỷ số tài chính của FPT qua 3 năm 2005-2006-2007 43
  Bảng 2.10: Một số tỷ số tài chính của IMP qua 3 năm 2005-2006-2007. 44
  Bảng 2.11: Một số tỷ số tài chính của AGF qua 3 năm 2005-2006-2007 . 45
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  4. Phướng pháp nghiên cứu . 2
  5. Kết cấu của đề tài 2
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TY NIÊM YẾT VÀ CẤU
  TRÚC VỐN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT . 4
  1.1 Lý luận chung về CTYNY .4
  1.1.1 Khái niệm về CTCP . 4
  1.1.2 Đặc điểm về tổ chức . 4
  1.1.3 Đặc điểm về nguồn vốn . 5
  1.1.4 Điều kiện niêm yết cổ phiếu của các CTCP 6
  1.2 Tổng quan về cấu trúc vốn 7
  1.2.1. Khái niệm cấu trúc vốn 7
  1.2.2. Khái niệm cấu trúc vốn tối ưu 7
  1.2.3.Sự cần thiết của việc hoàn thiện cấu trúc vốn . 8
  1.2.4. Những nguyên tắc cơ bản khi xây dựng cấu trúc vốn . 10
  1.2.4.1 Nguyên tắc tương thích 10
  1.2.4.2 Nguyên tắc cân bằng tài chính 10
  1.2.4.3 Nguyên tắc kiểm soát .11
  1.2.4.4 Nguyên tắc tối đa hoá giá trị doanh nghiệp thông qua đánh
  đổi giũa rủi ro và lợi nhuận .12
  1.2.4.5 Nguyên tắc sử dụng chính sách tài trợ linh hoạt 13
  1.2.4.6 Nguyên tắc thời điểm thích hợp .13
  1.2.5. Các chỉ số tài chính dùng để đánh giá cấu trúc vốn của DN . 14
  1.2.5.1. Tỷ số nợ trên tài sản .14
  1.2.5.2. Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE .15
  1.2.5.3. Tỷ suất sinh lợi trên Tổng tài sản (ROA .16 1.2.6. Các yếu tố có ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của DN 17
  1.2.6.1 Chi phí sử dụng vốn bình quân 13
  1.2.6.2 Chi phí phá sản 18
  1.2.6.3 Đặc tính của doanh nghiệp 18
  1.2.6.4 Đặc điểm hoạt động của ngành kinh doanh 20
  1.2.6.6 Đặc điểm của nền kinh tế .21
  1.2.7. Các lý thuyết về cấu trúc vốn 22
  1.2.7.1 Lý thuyết cấu trúc vốn tối ưu .22
  1.2.7.2 Lý thuyết của MM về cấu trúc vốn của DN .24
  1.2.8 Kinh nghiệm xây dựng cấu trúc vốn cho các công ty cổ phần ở một
  số nước trên thế
  giới . 26
  Kết luận chương 1 28
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC
  CTYNY TRÊN TTCK TP.HCM TRONG THỜI GIAN QUA . 29
  2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của các CTYNY . 29
  2.2. Thực trạng cấu trúc vốn của các CTYNY . 32
  2.2.1 Cơ cấu nợ trong nguồn vốn 32
  2.2.2 Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE 32
  2.2.3 Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC) .37
  2.2.4 Tỷ suất sinh lợi trên Tổng tài sản (ROA 38
  2.2.5 Đánh giá cấu trúc vốn một số CTNY điển hình . 40
  2.3 Những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại bất cập trong cấu trúc
  vốn của các CTY NY trên TTCK TP.HCM 46
  2.3.1 Những tồn tại bất cập trong cấu trúc vốn của các CTYNY . 46
  2.3.2 Những nguyên nhân của những tồn tại bất cập trong cấu trúc vốn
  của các CTYNY 48
  2.3.2.1 Những nguyên nhân xuất phát từ phía các công ty 48
  2.3.2.2 Những nguyên nhân xuất phát từ thị trường vốn 51
  2.3.2.3 Những nguyên nhân xuất phát từ quản lý vĩ mô .53
  Kết luận chương 2 . 58 CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẤU TRÚC
  VỐN CHO CÁC CTYNY TRÊN TTCK TP.HCM 59
  3.1Đối với các Công ty niêm yết . 59
  3.1.1 Ứng dụng lý thuyết trật tự phân hạng trong hoạch đinh cấu trúc
  vốn 59
  3.1.2 Nâng cao năng lực quản trị công ty . 60
  3.1.3 Nâng cao năng lực quản trị cấu trúc vốn của các công ty, đa dạng
  hoá cơ cấu tài trợ trong cấu trúc vốn. 62
  3.1.4 Đa dạng hóa công cụ huy động vốn và rỗ ngoại tệ trong cấu trúc
  vốn 67
  3.1.5 Đa dạng hoá trong kinh doanh . 67
  3.1.6 Các giải pháp nâng cao năng lực huy động vốn của các CTYNY
  trên TTCK TP.HCM 67
  3.1.6.1 Kêu gọi sự hỗ trợ vốn của các công ty tài chính quốc tế .67
  3.1.6.2 Làm mới hình ảnh công ty trên thương trường 68.
  3.1.6.3 Tận dụng các lợi thế huy động vốn vốn có của TTCK. 69
  3.1.6.4 Thành lập các tập đoàn mang tính toàn cầu 69
  3.1.6.5 Học cách quản lý công ty một cách chuyên nghiệp hơn 69
  3.2. Các giải pháp hỗ trợ khác 70
  3.2.1 Đẩy mạnh phát triển TTCK . 70
  3.2.1.1 Thành lập tổ chức định giá tài sản thống nhất để đánh giá
  đúng giá trị tài sản của công ty. 70
  3.2.1.2 Xây dựng hệ thống công bố thông tin trên TTCK Việt Nam .70
  3.2.1.3 Có sự thống nhất, đồng bộ giữa các bộ, ngành trong việc
  xây dựng chiến lược phát triển thị trường tài chính. 71
  3.2.1.4 Thu hút các nhà đầu tư có tổ chức, nhà đầu tư chuyên
  nghiệp 72
  3.2.1.5 Xây dựng hạ tầng cho thị trường vốn thông qua việc tạo lập
  mô hình định mức tín nhiệm, tiến đến minh bạch hoá thị trường. 73
  3.2.1.6 Đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật
  tạo điều kiện cho TTCK phát triển 74
  3.2.2 Đẩy mạnh phát triển thị trường thuê mua 753.2.3 Đẩy mạnh phát triển thị trường tín dụng ngân hàng 76
  Kết luận chương 3. 77
  KẾT LUẬN 79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC Trang 1
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI:
  DN là tế bào của nền kinh tế, dù thuộc bất kỳ thành phần kinh tế nào thì
  DN chính là nguồn cung ứng sản phẩm hàng hoá và dịch vụ, đáp ứng cho nhu cầu
  về khía cạnh vật chất lẫn tinh thần của xã hội nói chung và người tiêu dùng nói
  riêng. Để tổ chức hoạt động thì điều kiện đầu tiên đó chính là việc hoạch định
  ngân sách vốn hoạt động của DN. Tùy theo loại hình, đặc điểm tính chất ngành
  mà mỗi DN đều xem xét, lựa chọn nguồn vốn sử dụng sao cho chi phí sử dụng
  vốn thấp nhất, với mức độ rủi ro thấp nhất nhằm thực hiện mục tiêu cuối cùng là
  tối đa hoá giá trị DN.
  Trong nền kinh tế thị trường, để tồn tại và phát triển bền vững đòi hỏi các
  doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh, trong đó vấn đề
  nâng cao năng lực tài chính và trình độ quản trị vốn trở nên đặc biệt quan trọng.
  Để thực hiện thành công sứ mệnh trên, yêu cầu cấp thiết đặt ra cho các doanh
  nghiệp là phải quản trị cấu trúc vốn hiệu quả, tối ưu nhằm nâng cao khả năng
  cạnh tranh của doanh nghiệp và tiến tới tối đa hoá giá trị DN. Đặc biệt trong tiến
  trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, và sự ra đời và phát
  triển của CTCP và TTCK đã cho phép các DN tiếp cận được nhiều nguồn vốn
  khác nhau để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD của mình. Do vậy, vấn
  đề nghiên cứu cấu trúc vốn trở nên cấp thiết vì điều này ảnh hưởng đến giá trị
  DN, lợi ích của cổ đông nhằm mang lại sự phát triển bền vững của DN nói chung,
  CTCP nói riêng và đặc biệt là các CTYNY niêm yết trên TTCK . Chính vì vậy,
  tôi chọn đề tài “ Giải pháp hoàn thiện cấu trúc vốn cho các công ty niêm yết trên
  TTCK TP.HCM” làm luận văn thạc sỹ kinh tế nhằm đóng góp một phần công Trang 2
  sức vào công cuộc phát triển các công ty niêm yết Việt Nam trong tình hình đổi
  mới.
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI:
  Trên cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản về CTCP, điều kiện để niêm
  yết cổ phiếu của các CTCP, cấu trúc vốn của CTYNY. Giới thiệu sơ lược những
  lý thuyết về cấu trúc vốn, cũng như kinh nghiệm về xây dựng cấu trúc vốn của
  các CTCP ở một số nước trên thế giới. Luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích,
  đánh giá thực trạng cấu trúc vốn của các CTYNY trên TTCK TP.HCM, qua đó
  đề ra một số giải pháp mới nhằm hoàn thiện cấu trúc vốn cho các CTYNY trên
  TTCK TP.HCM trong thời gian tới.
  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
  Do đây là đề tài rộng và được đề cập dưới nhiều góc độ khác nhau, tuy nhiên
  trong đề tài này chỉ tập trung nghiên cứu thực trạng cấu trúc vốn của các CTYNY
  theo bảng 2.1, với số liệu báo cáo tài chính đến ngày 31 tháng 12 năm 2007. Từ
  đó, nhằm đề ra những giãi pháp ở tầm vĩ mô và vi mô nhằm hoàn thiện cấu trúc
  vốn. Các vấn đề khác chỉ được giải quyết khi có liên quan.
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU :
  Các phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện luận văn là: Phương
  pháp hệ thống, phân tích thống kê, tổng hợp, phương pháp so sánh, đối chiếu để
  phân tích đánh giá cấu trúc vốn của các CTYNY trên TTCK TP.HCM, đề ra
  những giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện cấu trúc vốn cho các CTYNY trên
  TTCK TP.HCM trong thời gian tới.
  5. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI :
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được trình bày theo kết cấu sau:
  Chương 1: Lý luận cơ bản về CTYNY, cấu trúc vốn của CTYNY Trang 3
  Chương 2:Thực trạng cấu trúc vốn của CTYNY trên TTCK TP.HCM trong thời
  gian qua
  Chương 3 : Giải pháp hoàn thiện cấu trúc vốn cho các CTYNY trên TTCK
  TP.HCM trong thời gian tới.


  Xem Thêm: Giải pháp hoàn thiện cấu trúc vốn cho các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hoàn thiện cấu trúc vốn cho các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status