Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp tại Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp tại Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1

  Đề tài: Giải pháp hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp tại Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cảm ơn I
  Mục lục II
  Danh mục các chữ cái viết tắt IV
  Danh mục bảng biểu, sơ đồ V
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ DN 5
  1.1. Giá trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 5
  1.1.1. Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 5
  1.1.2. Giá trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 9
  1.2. Định giá doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 11
  1.2.1. Khái niệm về định giá doanh nghiệp và công tác định giá DN 11
  1.2.2. Sự cần thiết phải định giá doanh nghiệp 12
  1.2.3. Yêu cầu của định giá doanh nghiệp 15
  1.2.4. Nội dung công tác định giá doanh nghiệp 16
  1.2.5. Quy trình định giá doanh nghiệp 41
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ TẠI PECC 1 45
  2.1. Giới thiệu chung về PECC 1 45
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 45
  2.1.2. Ngành nghề kinh doanh 45
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức và lao động 47
  2.2. Thực trạng công tác định giá doanh nghiệp tại PECC1 50
  2.2.1. Cơ sở pháp lý về định giá doanh nghiệp hiện nay 50
  2.2.2. Quy trình định giá doanh nghiệp tại PECC 1 51
  2.3. Nhận xét công tác định giá doanh nghiệp tại PECC 1 68
  2.3.1. Kết quả đạt được 68
  2.3.2. Hạn chế 69
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP TẠI PECC 1 78
  3.1. Giải pháp hoàn thiện công tác định giá DN tại PECC1 78
  3.1.1. Lành mạnh hóa tài chính và xử lý tồn đọng trước khi định giá doanh nghiệp 79
  3.1.2. Đưa giá trị thương hiệu vào để xác định giá trị doanh nghiệp 81
  3.1.3. Hoàn thiện phương pháp xác định lợi thế kinh doanh 84
  3.2. Một số kiến nghị với Nhà nước nhằm hoàn thiện công tác định giá DN hiện nay 86
  KẾT LUẬN 99
  Danh mục tài liệu tham khảo


  DANH MỤC NHỮNG TỪ CÁI VIẾT TẮT
  STT Từ viết tắt Diễn giải nội dung
  1 BCTC Báo cáo tài chính
  2 BCN Bộ Công nghiệp
  3 CPH Cổ phần hoá
  4 DCF Phương pháp Chiết khấu dòng tiền
  5 DDM Phương pháp Chiết khấu dòng cổ tức
  6 DN Doanh nghiệp
  7 DNNN Doanh nghiệp Nhà nước
  8 EVN Tập đoàn điện lực Việt Nam
  9 GTDN Giá trị doanh nghiệp
  10 KTTT Kinh tế thị trường
  11 LNST Lợi nhuận sau thuế
  12 PECC 1 Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1
  13 SXKD Sản xuất kinh doanh
  14 SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài gòn
  15 TSCĐ Tài sản cố định
  16 TSVH Tài sản vô hình
  17 LTKD Lợi thế kinh doanh
  18 TTCK Thị trường chứng khoán

  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
  STT Bảng Nội dung
  Bảng 2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2001-2005
  Bảng 2.2 Kế hoạch kinh doanh 2006-2009
  Bảng 2.3 Chi phí năm 2003 - 2005
  Bảng 2.4 Chi phí dự kiến 2006 – 2009
  Bảng 2.5 Kế hoạch tiền lương 2006 – 2009
  Bảng 2.6 Kế hoạch nợ lương CBCNV 2007 – 2009
  Bảng 2.7 Kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận 2006 – 2009
  Bảng 2.8 Ước tính VCSH và tỷ suất lợi nhuận/VCSH 2006 - 2009
  Bảng 2.9 Chỉ số tăng trường g năm 2006 – 2009
  Bảng 2.10 Chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất
  Bảng 2.11 Xác định giá trị doanh nghiệp
  Bảng 2.12 Tính lãi phải trả nợ lương CBCNV
  Bảng 2.13 Tính lợi thế kinh doanh
  Bảng 2.14 Tính lại lợi thế kinh doanh
  Bảng 3.1 Cơ sở dữ liệu về phần bù rủi ro quốc gia
  Sơ đồ 2.1 Sơ đồ bộ máy quản lý PECC1

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài
  Chuyển đổi hình thức sở hữu được coi là nhiệm vụ chiến lược trong công cuộc đổi mới của đất nước ta, là động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh và là kênh huy động vốn rất hiệu quả đối với các doanh nghiệp. Một trong những khâu quan trọng của quá trình này là xác định giá trị doanh nghiệp, nó là cơ sở có sức chi phối rất lớn đến các quyết định và hành động của chính phủ, nhà đầu tư, nhà quản lý và các bên liên quan. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng việc định giá trị doanh nghiệp hiện nay vẫn còn mang tính chủ quan, hành chính, thiếu sự hỗ trợ của cơ quan tư vấn chuyên môn. Bên cạnh đó việc xử lý tài chính cũng gây không ít khó khăn cho việc định giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá. Mặc dù đã có nhiều văn bản hướng dẫn vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần nhưng đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết triệt để.
  Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1 là một doanh nghiệp nhà nước đang trong giai đoạn triển khai cổ phần hóa. Trong quá trình xác định giá trị doanh nghiệp đã gặp phải một số khó khăn như lựa chọn phương pháp xác định, cách xác định giá trị của tài sản vô hình điều này cho kết quả xác định giá trị doanh không đúng hoàn toàn với giá trị thực của nó. Nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp mà Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã áp dụng từ đó đưa ra các đề xuất nhằm khắc phục những sai sót, hạn chế cho các lần định giá sau là rất cần thiết. Vì vậy, tác giả đã chọn đề tài “Giải pháp hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp tại Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1” làm luận văn thạc sỹ.
  2. Tình hình nghiên cứu trước đây.
  Bắt đầu từ năm 1990 đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến cổ phần hóa, phương pháp định giá doanh nghiệp, thẩm định giá trị doanh nghiệp .; Như luận án của tác giả Nguyễn Minh Hoàng năm 2001, chỉ nghiên cứu về “hoàn thiện phương pháp định giá doanh nghiệp”. Ngoài ra còn nhiều bài viết liên quan đến phương pháp định giá doanh nghiệp, CPH, định giá TSVH . Có thể thấy phạm vi của các nghiên cứu và các bài viết này chỉ đề cập một phần đến định giá doanh nghiệp hoặc một số khía cạnh của phương pháp định giá doanh nghiệp mà thôi.
  Đặc biệt, năm 2005 tác giả Nguyễn Vũ Thùy Hương với luận văn thạc sỹ đã nghiên cứu “hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp ở Việt Nam”. Tuy nhiên, luận văn này chỉ giới hạn phạm vi nghiên cứu đến năm 2004, đối tượng khảo sát hẹp, chủ yếu là các doanh nghiệp định giá doanh nghiệp bằng phương pháp tài sản.
  3. Mục đích nghiên cứu
  - Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về định giá doanh nghiệp, công tác định giá doanh nghiệp.
  - Phân tích công tác định giá doanh nghiệp tại PECC 1
  - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp PECC1
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: tập chung vào trình tự, công tác tổ chức, thực hiện định giá doanh nghiệp.
  - Phạm vi nghiên cứu: Công tác định giá trị doanh nghiệp tại PECC1.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Trong quá trình nghiên cứu các nội dung của đề tài tác giả đã sử dụng phép biện chứng và quan điểm lịch sử cụ thể, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. Ngoài ra tác giả còn dùng phương pháp phân tích thống kê, tổng hợp và đối chiếu so sánh để nghiên cứu thực trạng và đưa ra những giải pháp cho hiện tại và tương lai.
  6. Những đóng góp của luận văn
  - Hệ thống hoá những lý luận cơ bàn về công tác định giá doanh nghiệp.
  - Phân tích công tác định giá doanh nghiệp tại PECC 1.
  - Đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp tại Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1 và đưa ra một số kiến nghị đối với Nhà nước.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được trình bày theo 3 chương.
  Chương 1: Lý luận cơ bản về công tác định giá doanh nghiệp
  Chương 2: Thực trạng công tác định giá doanh nghiệp tại PECC 1
  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp tại PECC1


  Xem Thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp tại Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp tại Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status