Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp hoàn thiện và phát triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trường giao dịch tập trung

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp hoàn thiện và phát triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trường giao dịch tập trung

  Đề tài: Giải pháp hoàn thiện và phát triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trường giao dịch tập trung
  DANH MụC Ký HIệU CáC CHữ VIếT TắT 4
  Mở ĐầU 5
  CHƯƠNG I: Tổng quan về Hệ THốNG niêm yết trên thị trường
  chứng khoán
  1. Tổng quan về hệ thống niêm yết 7
  1.1 Khái niệm 7
  1.2 Mục tiêu niêm yết 8
  1.3 Phân loại niêm yết 9
  1.3.1 Phân theo thị trường 9
  1.3.2 Phân theo loại chứng khoán niêm yết: 10
  1.4 Tiêu chuẩn niêm yết 14
  1.5.1 Tiêu chuẩn định lượng 14
  1.5.2 Tiêu chuẩn định tính 15
  1.5 Những thuận lợi và bất lợi của việc niêm yết 17
  1.5.1 Thuận lợi 17
  1.5.2 Bất lợi 19
  1.6 Niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài và niêm yết của tổ
  chức nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam 20
  1.6.1 Sự cần thiết 20
  1.6.2 Điều kiện thực hiện hội nhập với thị trường chứng khoán quốc tế22
  1.6.3 Quản lý mã niêm yết theo tiêu chuẩn quốc tế ISIN 25
  2. Hệ thống quản lý niêm yết 26
  2.1 Nghiệp vụ niêm yết chứng khoán 27
  2.1.1 Hồ sơ niêm yết 27
  2.1.2 Quy trình xét duyệt và cấp phép niêm yết 29
  2.2 Nghiệp vụ quản lý sau niêm yết 31
  2.2.1 Giám sát tình hình quản trị công ty 31
  2.2.2 Giám sát việc duy trì tiêu chuẩn niêm yết 34
  2.2.3 Giám sát việc thực hiện quy định về công bố thông tin 36
  3. Hoạt động quản lý niêm yết tại một số thị trường chứng khoán trong khu
  vực và bài học kinh nghiệm cho thị trường Việt Nam 40
  3.1 Thị trường chứng khoán Thái Lan 40
  1 3.1.1 Cấu trúc thị trường 40
  3.1.2 Các quy định về niêm yết chứng khoán trên SET 41
  3.1.3 Quy trình niêm yết cổ phiếu phổ thông trên SET 43
  3.2 Thị trường chứng khoán Hàn Quốc 44
  3.2.1 Cấu trúc thị trường 44
  3.2.2 Các quy định về niêm yết chứng khoán 45
  3.2.3 Quy trình niêm yết chứng khoán 47
  3.3 Thị trường chứng khoán Trung Quốc 50
  3.3.1 Căn cứ pháp lý của việc quản lý, giám sát phát hành và niêm yết
  chứng khoán 50
  3.3.2 Tiêu chuẩn niêm yết 51
  3.3.3 Hồ sơ niêm yết 51
  3.3.4 Công tác thẩm định phát hành/ niêm yết chứng khoán 52
  3.3.5 Quản lý, giám sát niêm yết tại SGDCK 54
  3.4 Bài học kinh nghiệm 56
  CHƯƠNG II: Thực trạng Hệ THốNG QUảN Lý niêm yết trên thị
  trường chứng KHOáN việt nam
  1. Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam và hệ thống quản lý
  niêm yết chứng khoán 59
  1.1 Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam 59
  1.2 Tổng quan về hệ thống niêm yết 64
  1.2.1 Khung pháp lý 64
  1.2.2 Cấp phép niêm yết 66
  1.2.3 Nghiệp vụ quản lý niêm yết 70
  2. Đánh giá hệ thống quản lý niêm yết 93
  1.1 Khung pháp lý điều chỉnh hệ thống niêm yết chứng khoán 93
  1.2 Các qui định liên quan đến tiêu chuẩn niêm yết và CBTT 96
  1.3 Đánh giá công tác quản lý niêm yết trên TTGDCK Tp. HCM 103
  2.3.1 Xây dựng và áp dụng quy trình nghiệp vụ 103
  2.3.2 Đánh giá việc thực hiện các nội dung quản lý niêm yết 104
  1.4 Đánh giá thực trạng hoạt động của các tổ chức niêm yết 111
  1.5 Vai trò của cơ quan quản lý nhà nước 118
  2 3. Bài học kinh nghiệm 120
  CHƯƠNG III: GIảI PHáP HOàN THIệN Và PHáT TRIểN Hệ THốNG NIÊM
  YếT CHứNG KHOáN trên thị trường GIAO DịCH TậP TRUNG
  1. Định hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam 123
  1.1 Về quy mô thị trường chứng khoán 123
  1.2 Về mô hình thị trường chứng khoán 124
  2. Những yêu cầu đặt ra đối với hệ thống quản lý niêm yết 125
  2.1 Đối với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM 125
  2.2 Đối với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 126
  3. Các giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý niêm yết trong giai đoạn trước mắt
  3.1 Đề xuất mô hình giám sát niêm yết trên TTGDCK Tp. HCM 126
  3.2 Đề xuất mô hình hoạt động cho TTGDCK Hà Nội 130
  3.3 Đề xuất hoàn thiện và phát triển mô hình công bố thông tin 131
  3.4 Các đề xuất nhằm hoàn thiện cơ chế quản trị công ty 133
  3.5 Các đề xuất liên quan đến chính sách đối với công ty niêm yết 134
  3.6 Đề xuất nhằm xây dựng hệ thống tiêu chí giám sát các công ty niêm yết
  nhằm cảnh báo thị trường 136
  3.7 Đề xuất thực hiện niêm yết chéo và liên kết giao dịch 137
  3.8 Các kiến nghị khác 139
  4. Các giải pháp lâu dài (đến năm 2020) 140
  4.1 Mô hình niêm yết 140
  4.2 Tiêu chuẩn niêm yết 142
  5. Điều kiện để thực thi các giải pháp 145
  5.1 Hoàn chỉnh mô hình thị trường 145
  5.2 Hoàn chỉnh và nâng cao hiệu lực của khung pháp lý về chứng khoán và thị
  trường chứng khoán 147
  5.3 Công nghệ tin học trong quản lý niêm yết 148
  5.4 Thành lập Trung tâm Lưu ký độc lập 149
  KếT LUậN 152
  TàI LIệU THAM KHảO 153
  PHụ LụC .
  3 DANH MụC Ký HIệU CáC CHữ VIếT TắT
  1. Thị trường chứng khoán TTCK
  2. ủy ban Chứng khoán UBCK
  3. ủy ban Chứng khoán Nhà nước UBCKNN
  4. Sở Giao dịch Chứng khoán SGDCK
  5. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TTGDCK
  6. Thành phố Hồ Chí Minh Tp. HCM
  7. Công ty chứng khoán CTCK
  8. Doanh nghiệp nhà nước DNNN
  9. Công bố thông tin CBTT
  10. Hội đồng quản trị HĐQT
  11. Đại hội đồng cổ đông ĐHCĐ
  12. Trung tâm lưu ký TTLK
  4 Mở ĐầU
  Thị trường chứng khoán là một thị trường tài chính bậc cao, là kênh huy
  động và phân phối vốn hiệu quả cho nền kinh tế, góp phần tạo tính thanh khoản
  cho các loại chứng khoán niêm yết trên thị trường. Trên thực tế, thị trường
  chứng khoán Việt Nam mới ra đời và đi vào hoạt động hơn 4 năm, qui mô thị
  trường còn nhỏ hẹp, số lượng, chủng loại chứng khoán niêm yết vẫn chưa có sự
  đột biến đáng kể, hệ thống các qui định liên quan đến hoạt động niêm yết
  chứng khoán vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu mở rộng và phát triển thị trường.
  Trong thời gian tới, để phục vụ cho các công ty cổ phần vừa và nhỏ, Trung tâm
  Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ chính thức mở cửa hoạt động và theo sau sẽ
  là hàng loạt vấn đề liên quan đến hệ thống niêm yết/ đăng ký giao dịch và giám
  sát sau niêm yết.
  Trước những thách thức và nhu cầu phát triển thị trường, việc duy trì một
  hệ thống niêm yết với các tiêu chí và qui định niêm yết chặt chẽ, đầy đủ giúp
  cho các công ty thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm một cách nghiêm túc hơn đối
  với người đầu tư, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát các tổ chức
  niêm yết/ công ty quản lý quỹ là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa
  then chốt trong việc củng cố lòng tin của người đầu tư và góp phần thúc đẩy thị
  trường phát triển bền vững. Đây cũng là động lực cho chúng tôi tiến hành
  nghiên cứu, tổng kết các mặt hoạt động của hệ thống quản lý chứng khoán niêm
  yết trên thị trường Việt Nam và mô hình các nước có thị trường chứng khoán
  phát triển ổn định. Đây cũng là cơ sở để xây dựng luận cứ khoa học cho đề tài
  “Hoàn thiện và phát triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trường
  chứng khoán Việt Nam”.
  Nội dung đề tài tập trung vào 3 phần chính bao gồm: giới thiệu tổng quan
  về hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trường giao dịch tập trung, thực
  trạng hệ thống quản lý chứng khoán niêm yết trên Trung tâm Giao dịch Chứng
  khoán Tp. HCM hiện nay, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện và phát
  triển hệ thống niêm yết chứng khoán cho thị trường giao dịch tập trung trong
  thời gian tới. Bằng việc sử dụng các phương pháp thống kê đối với các số liệu
  thực tế, phân tích và tổng hợp các hoạt động cụ thể trên thị trường từ khi mới đi
  5 vào hoạt động đến hết tháng 11/2004, toàn bộ hiện trạng của hệ thống niêm yết
  sẽ được hệ thống hóa và phân tích theo từng nội dung và mảng nghiệp vụ. Trên
  cơ sở đó, chúng tôi đưa ra các giải pháp chủ yếu tập trung vào những vấn đề
  sau:
  - Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của hệ thống quản lý niêm yết;
  - Hoàn thiện các nghiệp vụ niêm yết đang thực hiện và xây dựng các quy
  trình thực hiện đối với các nghiệp vụ mới phát sinh;
  - Các giải pháp liên quan đến hoạt động thu hút hàng hóa niêm yết trên thị
  trường.
  Với hệ thống các giải pháp nêu trên, chúng tôi hy vọng đề tài này sẽ đóng
  góp một số nội dung thiết thực cho việc hoàn thiện và phát triển thị trường
  chứng khoán Việt Nam trong thời gian sắp tới.
  6


  Xem Thêm: Giải pháp hoàn thiện và phát triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trường giao dịch tập trung
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hoàn thiện và phát triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trường giao dịch tập trung sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status