Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động cho thuê tài chính ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động cho thuê tài chính ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  Đề tài: Giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động cho thuê tài chính ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
  MỞ ĐẦU
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.
  Khi người sản xuất kinh doanh có nhu cầu về vốn dùng để mua sắm dụng cụ phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh của mình thì ngoài vốn tự có ra, họ có thể tìm kiếm nguồn tài trợ từ những nhà đầu tư khác. Tuy nhiên, không phải lúc nào, người nào cũng có đủ điều kiện vay vốn mà người cho vay đã đặt ra nên họ phải tìm đến những nguồn tài trợ khác. Một trong những nguồn tài trợ đó là cho thuê tài chính. Như vậy hoạt động cho thuê tài chính ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội.
  Việc đổi mới máy móc, thiết bị và công nghệ của các doanh nghiệp ở Việt nam trong thời gian qua mặc dù đã được chú ý nhưng vẫn còn chậm chạp nên chưa đáp ứng được nhu cầu. Để có thể đưa nền kinh tế Việt nam phát triển thì cần thiết phải đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Muốn thực hiện được nhiệm vụ này thì cần phải có vốn đầu tư, nhưng vốn tự có của các doanh nghiệp nói chung là còn nhỏ bé và vốn vay các tổ chức tài chính, tín dụng còn bị hạn chế bởi các điều kiện vay vốn. Tài trợ qua cho thuê tài chính là một trong các loại hình tài trợ có tính hấp dẫn và có hiệu quả cao đối với các doanh nghiệp đang cần vốn trung và dài hạn. Tuy nhiên, hoạt động cho thuê tài chính của các ngân hàng trong đó có Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam thời gian qua còn nhiều tồn tại chưa đáp ứng được đòi hỏi của các doanh nghiệp và phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài“Giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động cho thuê tài chính ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam"là nhằm góp phần giải quyết những nhu cầu bức xúc đó.
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN
  Luận án nghiên cứu tính khách quan, vai trò của phương thức tài trợ qua hoạt động cho thuê tài chính đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; đánh giá khái quát hoạt động cho thuê tài chính ở Việt nam trong thời gian qua. Từ đó đưa ra các giải pháp có hiệu quả để từng bước hoàn thiện và phát triển hoạt động cho thuê tài chính ở Việt nam.
  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
  Đối tượng nghiên cứu của luận án là những vấn đề lý luận và thực tiễn của hoạt động cho thuê tài chính trong nền kinh tế thị trường.
  Phạm vi nghiên cứu : Luận án chỉ tập trung nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện và phát triển hoạt động cho thuê tài chính trong hệ thống Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam.
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
  Xuất phát từ quan điểm duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mac – Lê nin, luận án sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, . để rút ra các kết luận của vấn đề đang xem xét.
  5. KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN.
  Luận án gồm 3 chương :
  Chương 1 : Tổng quan về hoạt động cho thuê tài chính
  Chương 2 : Thực trạng hoạt động cho thuê tài chính ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam.
  Chương 3 : Một số giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động cho thuê tài chính ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam.
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1 3
  TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH . 3
  1.1. Lịch sử hình thành và phát triển hoạt động cho thuê tài chính 3
  1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển hoạt động cho thuê tài chính 3
  1.1.2. Lợi ích và những hạn chế của hoạt động cho thuê tài chính. 4
  1.1.2.1. Đối với nền kinh tế 4
  1.1.2.2. Đối với bên thuê 5
  1.1.2.3. Đối với bên cho thuê . 10
  1.2. Những vấn đề cơ bản về hoạt động cho thuê tài chính . 13
  1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động cho thuê tài chính. 13
  1.2.1.1. Khái niệm 13
  1.2.1.2. Đặc điểm của hoạt động cho thuê tài chính . 19
  1.2.1.3. Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia hoạt động cho thuê tài chính 20
  1.2.2. Những hoạt động cho thuê tài chính chủ yếu . 25
  1.2.2.1. Cho thuê tài chính có sự tham gia của hai bên . 25
  1.2.2.2. Cho thuê tài chính có sự tham gia của ba bên 27
  1.2.2.3. Cho thuê tài chính có sự tham gia của bốn bên . 30
  1.2.2.4. Các loại cho thuê tài chính đặc biệt . 32
  1.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho thuê tài chính 35
  1.2.3.1. Về nhu cầu và khả năng đáp ứng 35
  1.2.3.2. Về cơ sở pháp lý . 36
  1.3. Kinh nghiệm về hoạt động cho thuê tài chính ở một số nước trên thế giới. 38
  1.3.1. Kinh nghiệm ở một số nước trên thế giới 38
  1.3.1.1. Hoạt động cho thuê tài chính ở Pháp 39
  1.3.1.2. Hoạt động cho thuê tài chính ở ITALIA 42
  1.3.1.3. Hoạt động cho thuê tài chính ở Tây ban nha . 43
  1.3.1.4. Hoạt động cho thuê tài chính ở Hàn quốc . 45
  1.3.1.5. Hoạt động cho thuê tài chính ở Nhật bản 46
  1.3.2. Bài học kinh nghiệm vận dụng vào Việt nam . 47
  CHƯƠNG 2 51
  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH . 51
  Ở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 51
  2.1. Tổng quan về hoạt động cho thuê tài chính ở Việt nam . 51
  2.1.1. Hoạt động cho thuê tài chính qua các thời kỳ phát triển kinh tế. 51
  2.1.1.1. Thời kỳ từ năm 1986 trở về trước . 51
  2.1.1.2. Thời kỳ sau năm 1986 . 52
  2.1.1.3. Sự ra đời và phát triển các công ty cho thuê tài chính. 55
  2.1.2. Cơ sở pháp lý về hoạt động cho thuê tài chính 58
  2.1.2.1. Các văn bản pháp lý . 58
  2.1.2.2. Một số nhận xét về cơ sở pháp lý liên quan đến hoạt động cho thuê tài chính 59
  2.1.3. Kết quả kinh doanh của các công ty cho thuê tài chính 61
  2.1.3.1. Nguồn vốn . 61
  2.1.3.2. Sử dụng vốn 63
  2.2. Thực trạng hoạt động cho thuê tài chính ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam . 66
  2.2.1. Sự ra đời và phát triển các công ty cho thuê tài chính 1 và 2 66
  2.2.1.1. Mô hình tổ chức 72
  2.2.1.2. Hoạt động của các công ty cho thuê tài chính 1 và 2 74
  2.2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty cho thuê tài chính 1 và 2 trong những năm qua . 74
  2.2.2.1. Về hoạt động kinh doanh 74
  2.2.2.2. Về kết quả kinh doanh 75
  2.2.2.3. Về hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính 82
  2.3. Đánh giá về hoạt động cho thuê tài chính ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam . 86
  2.3.1. Những kết quả đạt được . 86
  2.3.2. Một số tồn tại trong hoạt động cho thuê tài chính . 88
  2.3.3. Một số nguyên nhân . 91
  2.3.3.1. Nguyên nhân từ bên ngoài công ty cho thuê tài chính 91
  2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 96
  CHƯƠNG 3 99
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN . 99
  VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH Ở 99
  NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN . 99
  NÔNG THÔN VIỆT NAM . 99
  3.1. Định hướng hoàn thiện và phát triển hoạt động cho thuê tài chính ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam 99
  3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện và phát triển hoạt động cho thuê tài chính. 99
  3.1.2. Xu hướng phát triển thị trường hoạt động cho thuê tài chính ở Việt nam 104
  3.1.3. Khả năng hoàn thiện và phát triển hoạt động cho thuê tài chính ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam 108
  3.1.3.1. Thị trường cho thuê tài chính tiềm năng của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam . 108
  3.1.3.2. Khả năng về nguồn vốn . 109
  3.1.3.3. Khả năng về tổ chức và thực hiện giao dịch cho thuê tài chính. 111
  3.1.4. Định hướng hoàn thiện và phát triển hoạt động cho thuê tài chính ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam 112
  3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động cho thuê tài chính ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam 116
  3.2.1. Xây dựng chiến lược khách hàng và sản phẩm . 116
  3.2.2. Xây dựng chiến lược tạo nguồn vốn . 117
  3.2.3. Xây dựng và hoàn thiện tổ chức . 118
  3.2.4. Xây dựng chiến lược đào tạo cán bộ . 119
  3.2.5. Xây dựng và hoàn thiện qui trình hoạt động cho thuê tài chính. 120
  3.2.6. Xây dựng các phương thức xác định tiền thuê 127
  3.2.7. Phòng chống rủi ro . 131
  3.2.8. Mở rộng hoạt động cho thuê tài chính thông qua ủy thác 134
  3.2.9. Áp dụng nhiều hình thức cho thuê tài chính . 135
  3.2.10. Xây dựng chiến lược quảng cáo, tiếp thị . 135
  3.3. Một số kiến nghị đối với Chính phủ và các bộ ngành . 136
  3.3.1. Xây dựng chiến lược đổi mới công nghệ . 136
  3.3.2. Kiện toàn các luật cơ bản : . 143
  3.3.3. Xây dựng các chính sách hỗ trợ khác cho hoạt động cho thuê tài chính 146
  KẾT LUẬN 148
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ . 150
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 151
  DANH MỤC CÁC BẢNG 155
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ . 156
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 157


  Xem Thêm: Giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động cho thuê tài chính ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động cho thuê tài chính ở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status