Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp huy động nguồn vốn tài trợ cho các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư tại TP.HCM đến năm 201

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp huy động nguồn vốn tài trợ cho các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư tại TP.HCM đến năm 201

  Đề tài: Giải pháp huy động nguồn vốn tài trợ cho các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư tại TP.HCM đến năm 2010
  Trang 1
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  PHẦN MỞ ĐẦU
  PHẦN NỘI DUNG
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ VÀ
  CÁC CÔNG CỤ HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ
  1.1 Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư . 1
  1.1.1 Khái niệm Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư . 1
  1.1.2 Phân loại Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư . 3
  1.1.3 Chủ đầu tư . 4
  1.1.4 Các đặc điểm của Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư . 4
  1.1.5 Các giai đoạn của Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư 6
  1.1.6 Nền tảng pháp lý cho hoạt động thực hiện Dự án đầu tư
  xây dựng khu dân cư . 6
  1.2 Khái niệm huy động nguồn vốn tài trợ . 8
  1.3 Các công cụ huy động nguồn vốn tài trợ 9
  1.3.1 Nguồn vốn vay từ tổ chức tín dụng . 9
  1.3.2 Nguồn vốn từ quỹ đầu tư tài chính 12
  1.3.3 Hợp tác đầu tư . 14
  1.3.4 Thuê tài chính 16
  1.3.5 Phát hành trái phiếu 18
  1.3.6 Phát hành cổ phiếu 20
  1.3.7 Các hình thức huy động khác 21
  Kết luận chương 1 . 22
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN CỦA CÁC DỰ ÁN
  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ TRONG THỜI GIAN QUA TẠI TP HCM
  2.1Khái quát về tình hình kinh tế xã hội ở Tp HCM . 22
  2.1.1Vị trí địa lý . 22 Trang 2
  2.1.2Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố trong thời gian qua 23
  2.1.3Những quan điểm cơ bản về phát triển các dự án đầu tư xây dựng . 24
  2.2Thực trạng huy động nguồn vốn của các dự án đầu tư xây dựng
  khu dân cư trong thời gian qua tại Tp HCM . 25
  2.2.1Hiện trạng của các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư tại Tp HCM . 25
  2.2.2Nguồn vốn vay từ tổ chức tín dụng 29
  2.2.3Nguồn vốn từ quỹ đầu tư tài chính 30
  2.2.4Hợp tác đầu tư 31
  2.2.5Thuê tài chính . 32
  2.2.6Phát hành trái phiếu . 32
  2.2.7Phát hành cổ phiếu . 33
  2.2.8Các hình thức khác . 33
  2.3Những thành tựu đạt được trong quá trình huy động nguồn vốn
  của các dự án ĐTXD KDC trong thời gian qua tại Tp HCM 34
  2.4Những tồn tại trong quá trình huy động nguồn vốn của các dự án
  ĐTXD KDC trong thời gian qua tại Tp HCM 35
  2.5Các nguyên nhân tồn tại . 37
  Kết luận chương 2 . 43
  CHƯƠNG 3 :GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN TÀI TRỢ CHO CÁC DỰ
  ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ TẠI TP HCM ĐẾN NĂM 2010
  3.1.Những quan điểm xây dựng giải pháp . 44
  3.1.1. Đảm bảo tính hiệu quả của dự án . 44
  3.1.2. Mang tính đồng bộ . 44
  3.1.3. Mang tính khả thi có thể thực hiện được . 45
  3.1.4. Đúng pháp luật 45
  3.2. Định hướng phát triển nhà ở và dự báo nhà ở của Tp HCM đến
  năm 2010 45
  3.2.1. Định hướng phát triển nhà ở của Tp HCM đến năm 2010 45
  3.2.2. Tình hình dân số và nhu cầu nhà ở tại Tp HCM đến năm 2010 . 46
  3.2.3. Dự báo nhu cầu và tốc độ phát triển nhà ở đến năm 2010 . 48
  3.3. Các giải pháp huy động nguồn vốn tài trợ cho các dự án đầu tư
  xây dựng khu dân cư tại Tp HCM đến năm 2010 . 48 Trang 3
  3.3.1. Các giải pháp xây dựng hình ảnh công ty . 48
  3.3.2. Các giải pháp vay vốn để thực hiện dự án . 51
  3.3.3. Các giải pháp huy động vốn từ khách hàng 55
  3.3.4. Các giải pháp liên doanh, liên kết thực hiện dự án 62
  3.3.5. Các giải pháp phát hành giấy tờ có giá 66
  3.3.6. Các giải pháp huy động từ các nguồn vốn khác . 68
  3.4.Kiến nghị . 70
  3.4.1. Kiến nghị với Chính phủ . 70
  3.4.2. Kiến nghị với Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh . 73
  Kết luận chương 3 . 75
  PHẦN KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  Phụ lục 1 : Bảng thống kê nguồn vốn 50 dự án đầu tư xây dựng khu dân cư
  Phụ lục 2 : Bảng thống kê các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư tại Thành phố
  Hồ Chí Minh năm 2005
  Phụ lục 3 : Bảng thống kê số lượng doanh nghiệp kinh doanh và đầu tư xây dựng
  bất động sản đăng ký mới tại Tp Hồ Chí Minh từ 2000-tháng 08/2006 Trang 4
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  Muốn thành công trong kinh doanh, trước hết doanh nghiệp phải dám đương
  đầu và vượt qua “cửa ải” vốn. Tạo vốn và quay vòng vốn luôn là những bài toán
  theo đuổi suốt cuộc đời kinh doanh của doanh nghiệp và việc tìm ra lời giải cho bài
  toán đó sẽ tạo nên một bản sắc riêng, đồng thời khẳng định vị thế của doanh nghiệp
  đó trên thương trường.
  Cũng như bất kỳ lĩnh vực nào, đối với bất động sản, vấn đề vốn luôn là mối
  bận tâm hàng đầu. Thứ nhất, với một dự án bất động sản bất kỳ nào cũng cần có một
  khối lượng vốn rất lớn so với các lĩnh vực khác, có thể đến hàng trăm tỷ đồng. Do
  đó, doanh nghiệp phải “trường vốn” lắm mới có thể hoàn thiện được đến hạ tầng dự
  án, còn để hoàn thiện một khu dân cư mới phải huy động vốn của toàn xã hội. Thứ
  hai, với nguyên tắc thận trọng trong kinh doanh, không một doanh nghiệp nào dám
  mạo hiểm bỏ hết cả vốn của mình để đầu tư vào một dự án bất động sản. Do đó, nhu
  cầu huy động nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác là điều tất yếu. Thứ ba,
  hành lang pháp lý để quản lý việc thực hiện dựa án bất động sản còn nhiều bất cập,
  buông lỏng trong quản lý đã dẫn đến những tình trạng bất ổn về kinh tế và xã hội
  trong thời gian gần đây, như: tình trạng bán nhà trên giấy; doanh nghiệp bị thiếu vốn
  khi thực hiện dự án; giá vàng thế giới cũng ảnh hưởng đến thị trường bất động sản vì
  đa số giao dịch bất động sản còn có thói quen sử dụng vàng, Vậy tìm đâu ra nguồn
  vốn và làm thế nào để giải bài toán về vốn một cách hiệu quả nhất? Câu hỏi đó luôn
  làm đau đầu các doanh nhân.
  Và đó cũng là lý do tôi chọn đề tài : “Giải pháp huy động nguồn vốn tài trợ
  cho các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm
  2010”, nhằm tìm hiểu và khái quát lại thực trạng huy động nguồn vốn của các dự án
  đầu tư xây dựng khu dân cư hiện nay trên địa bàn Thành phố. Từ đó, đưa ra những Trang 5
  giải pháp để công tác huy động vốn của doanh nghiệp đuợc đẩy nhanh hơn và hiệu
  quả hơn.
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  Luận văn đi sâu phân tích tình hình huy động nguồn vốn tài trợ cho các dự án
  khu dân cư tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua, nhằm nêu lên những tồn
  tại, nguyên nhân và từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị để giải quyết nhu cầu về
  vốn, là một yếu tố tiên quyết đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư. Với
  nhiệm vụ nghiên cứu như sau:
  ư Nghiên cứu về các lý thuyết thực hiện dự án đầu tư xây dựng các khu dân cư
  tại Thành phố.
  ư Căn cứ vào thực trạng của tình hình huy động vốn thực hiện dự án khu dân cư
  của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố trong thời gian qua để phân tích, đánh
  giá những mặt đạt được, những mặt còn hạn chế và tìm rõ nguyên nhân của những
  hạn chế.
  ư Đưa ra những giải pháp và kiến nghị thích hợp để nhằm quản lý và đẩy nhanh
  hoạt động huy động vốn của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp xây
  dựng khu dân cư nói riêng đạt được hiệu quả cao.
  3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tình hình sử dụng các công cụ huy động
  nguồn vốn như: phát hành chứng khoán nợ, chứng khoán vốn, vay nợ từ các tổ chức
  tín dụng, quỹ tài chính, và việc vận dụng, thực hiện các chính sách pháp luật có
  liên quan trong việc đầu tư xây dựng dự án khu dân cư trên địa bàn thành phố Hồ
  Chí Minh trong thời gian qua.
  4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  Để thực hiện một dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, bao gồm có nhiều giai đoạn:
  tìm hiểu dự án, chuẩn bị thực hiện dự án, thực hiện dự án, Tuy nhiên, nội dung
  nghiên cứu của luận văn chỉ giới hạn trong việc huy động nguồn vốn, là một
  phần quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án.
  Không gian nghiên cứu của luận văn là các dự án khu dân cư trên địa bàn Tp Trang 6
  HCM. Thời gian nghiên cứu trong luận văn là tình hình huy động nguồn vốn để
  thực hiện dự án khu dân cư tại Tp HCM trong những năm vừa qua, giai đoạn từ
  1986 đến nay. Định hướng phát triển các khu dân cư gắn với phát triển kinh tế xã
  hội ở TP HCM đến năm 2010.
  Ngoài ra, trong nghiên cứu, luận văn không đề cập đến nguồn vốn từ ngân
  sách ngân sách nhà nước, để các vấn đề được nêu thật sự mang tính thực tiễn và
  khách quan.
  5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, dựa trên cơ sở hệ thống
  lý luận của học thuyết Mác-Lênin, lý thuyết về khoa học tài chính và các môn khoa
  học khác, trên tinh thần thống nhất với các quan điểm, chủ trương và chính sách của
  Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển khu dân cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
  Minh. Qua đó, nêu lên những vấn đề còn tồn tại, phân tích các nguyên nhân và hình
  thành những giải pháp hợp lý nhằm thúc đẩy việc xây dựng dự án khu dân cư tại
  Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 được hiệu quả hơn.
  6. NHỮNG ĐIỂM CHÍNH CỦA LUẬN VĂN
  Hệ thống những lý luận cơ bản về các công cụ huy động nguồn vốn để
  thực hiện các dự án xây dựng khu dân cư nói chung và tại Tp HCM nói riêng trong
  quá trình phát triển kinh tế xã hội của một nền kinh tế chuyển đổi.
  Phân tích hiện tượng và bản chất của tình hình huy động nguồn vốn đầu tư
  dự án khu dân trên địa bàn TP HCM dưới góc độ kinh tế học, qua đó rút ra được tồn
  tại và nguyên nhân tồn tại. Trên cơ sở những luận cứ khoa học và thực tiễn, Luận
  văn dự báo định hướng phát triển của thị trường nhà ở đô thị ở TP HCM đến năm
  2010, đặt biệt gắn với các chương trình phát triển của TP trong giai đoạn 2006-2010
  Đưa ra các nhóm giải pháp khả thi, trong đó chú trọng đến các giải pháp
  cụ thể để nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ huy động vốn, gắn với quá trình
  phát triển kinh tế xã hội TP HCM đến năm 2010.
  Nghiên cứu trong thời điểm có nhiều cải cách về quản lý nhà đất, có nhiều
  cái mới mà những nghiên cứu trước đây chưa đề cập tới, hay đến nay không còn phù Trang 7
  hợp nữa.
  7. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN
  Luận văn bao gồm 73 trang, ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn bao
  gồm ba chương:
  ư Chương 1: Cơ sở lý luận về dự án đầu tư xây dựng khu dân cư và các công cụ
  huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng khu dân cư. Gồm 21 trang
  ư Chương 2: Thực trạng huy động nguồn vốn của các dự án đầu tư xây dựng khu
  dân cư trong thời gian qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương này cũng gồm 22
  trang
  ư Chương 3: Giải pháp huy động nguồn vốn tài trợ cho các dự án đầu tư xây
  dựng khu dân cư tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010. Chương này gồm 30
  trang.


  Xem Thêm: Giải pháp huy động nguồn vốn tài trợ cho các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư tại TP.HCM đến năm 201
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp huy động nguồn vốn tài trợ cho các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư tại TP.HCM đến năm 201 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status