Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nhằm phát triển Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài vào phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nhằm phát triển Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài vào phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

  Đề tài: Giải pháp nhằm phát triển Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài vào phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam
  1
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài:
  Sau 18 năm mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam đã thu hút
  khoảng 6.880 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng
  64,6 tỷ USD, trong số đó, có 5.918 dự án đầu tư được cấp phép còn hiệu lực
  với tổng vốn đăng ký đạt 50,5 tỷ USD. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
  ngoài trong thời gian qua đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình
  phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.
  Để thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2006-
  2010, thì thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn này phải phấn đấu đạt
  mức từ 23 tỷ - 24 tỷ USD. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trong thu hút
  đầu tư nước ngoài giữa các quốc gia, để đạt mục tiêu này Việt Nam cần có
  những giải pháp mang tính đột phá, tạo được lợi thế cạnh canh so với các
  nước trong khu vực và có tính hấp dẫn cao đối với nhà đầu tư nước ngoài.
  Trong thời gian qua, nhằm đối phó với tình hình khó khăn trong và ngoài
  nước và để cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài, hàng loạt các ưu đãi về
  tài chính và các chính sách về đầu tư nước ngoài thông thoáng đã được áp
  dụng. Theo các chuyên gia và nhà đầu tư nước ngoài nhận định tính thông
  thoáng và các ưu đãi trong Luật đầu tư nước ngoài của Việt Nam đã tiếp cận
  và thậm chí vượt hơn so với một số nước trong khu vực.
  Do vậy, với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, tạo sự bình đẳng giữa
  các thành phần kinh tế và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, thì việc tiếp tục
  chỉ đơn thuần áp dụng các ưu đãi về tài chính hoàn toàn không phải là giải
  pháp tối ưu. Vì thế, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang 2
  công ty cổ phần (còn gọi là cổ phần hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
  ngoài) và phát triển hình thức công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài tại
  Việt Nam không những được xem là giải pháp mới nhằm đa dạng hóa hình
  thức đầu tư nước ngoài mà còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có vốn
  đầu tư nước ngoài có điều kiện mở rộng quy mô và lĩnh vực hoạt động, đóng
  góp ngày càng nhiều vào quá trình phát triển của nền kinh tế.
  2. Mục đích nghiên cứu của luận án:
  Thí điểm cổ phần hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một chủ
  trương lớn của Đảng và Nhà Nước trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội
  quốc gia. Do đây là vấn đề còn rất mới mẽ do vậy trong quá trình triển khai
  thực hiện chủ trương này tất yếu phát sinh nhiều vấn đề như: lựa chọn doanh
  nghiệp cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp và đánh giá phân loại
  doanh nghiệp theo tập quán quốc tế, niêm yết trên thị trường chứng khoán, cơ
  chế quản lý doanh nghiệp sau khi chuyển sang công ty cổ phần, cần phải
  được nghiên cứu một cách có hệ thống và theo chuẩn mực quốc tế.
  Xuất phát từ những suy nghĩ trên, mục đích nghiên cứu của luận án là
  nhằm nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn trong và ngoài nước về cổ
  phần hóa, đầu tư nước ngoài, thị trường chứng khoán và cổ phần hóa doanh
  nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để từ đó tìm ra những giải pháp phù hợp với
  đặc thù của nền kinh tế quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển hình thức công ty
  cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài và thị trường chứng khoán Việt Nam.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Luận án tập trung nghiên cứu về vấn đề cổ phần hóa và phát triển hình
  thức công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng như các
  vấn đề liên quan phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu của luận án. 3
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Sử dụng các phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng, duy vật lịch sử
  kết hợp với các phương pháp như: thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp để
  thực hiện nghiên cứu.
  5. Kết cấu của luận án:
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và tài liệu tham khảo và các phụ
  lục, bảng biểu đính kèm, luận án gồm có 3 chương:
  Chương 1: Những vấn đề chung về công ty cổ phần, thị trường chứng
  khoán và cổ phần hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  Chương II: Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian qua và thực
  trạng quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt
  Nam.
  Chương III: Giải pháp nhằm phát triển công ty cổ phần có vốn đầu tư nước
  ngoài và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.
  6. Đóng góp mới của luận án:
  Nghiên cứu có hệ thống các vấn đề về lý luận và thực tiễn trong và ngoài
  nước về cổ phần hóa và áp dụng hình thức công ty cổ phần có vốn đầu tư
  nước ngoài từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích để nghiên cứu vận
  dụng vào thực tiễn Việt Nam.
  Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp có
  vốn đầu tư nước ngoài và phát triển hình thức công ty cổ phần có vốn đầu tư
  nước ngoài cũng như các giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư nước
  ngoài và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. 4
  CHƯƠNG 1
  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN, THỊ TRƯỜNG
  CHỨNG KHOÁN VÀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP
  CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
  1.1. Cơ sở lý luận về công ty cổ phần.
  1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần trên thế giới.
  Vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, cùng với sự tiến bộ nhanh chóng của
  khoa học kỹ thuật, sự phát triển nhanh chóng của nhiều ngành công nghiệp,
  thương mại của thế giới cũng như nhu cầu sản xuất, kinh doanh, thương mại
  ngày càng tăng cao, đòi hỏi phải có những số vốn lớn mà các công ty quy mô
  nhỏ không thể đáp ứng được. Điều này đã dẫn đến sự phát sinh những công ty
  vô danh có quy mô lớn hơn các công ty đã có trước đó. Các công ty này có
  khả năng huy động được các nguồn vốn trong nền kinh tế mà không cần có sự
  quen biết giữa những người tham gia vào công ty để nhằm tập trung được
  nguồn vốn lớn để thực hiện các dự án kinh doanh có quy mô lớn mà bản thân
  cá nhân một công ty thông thường hay một cá nhân không thể có đủ vốn. Ví
  dụ như để rút ngắn đường vận chuyển hàng hóa xuyên đại dương, người ta đã
  nghĩ ra cách đào các con kênh. Tuy nhiên để thực hiện được các dự án quy
  mô lớn như dự án đào các con kênh này thì cần phải có số tiền rất lớn mà
  không ai một mình có thể có những số tiền lớn như thế. Do vậy các công ty
  phải tìm cách huy động tiền của người dân, một trong những cách nhanh nhất
  là họ phải thành lập các công ty cổ phần, nghĩa là chia nhỏ tổng số vốn của
  công ty thành nhiều phần bằng nhau, mục đích là để có nhiều đối tượng có 49
  CHƯƠNG 2
  TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG THỜI GIAN QUA VÀ
  THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP CÓ
  VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
  2.1. Tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian qua.
  2.1.1. Thực trạng đầu tư nước ngoài trực tiếp vào Việt Nam trong thời gian
  qua
  2.1.1.1. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp vào Việt Nam
  Tính đến cuối tháng 12 năm 2005 cả nước đã thu hút khoảng 6.880 dự án
  đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 64,6 tỷ USD, trong số
  đó, có 5.918 dự án đầu tư được cấp phép còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký
  đạt 50,5 tỷ USD và vốn thực hiện đạt trên 34,4 tỷ USD.
  Lĩnh vực công nghiệp & xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất: 67,3% về số
  dự án và 60,7% về số vốn đầu tư; lĩnh vực dịch vụ chiếm 19,3% về số lượng
  dự án và 31,9% về vốn đầu tư; riêng lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp chiếm tỷ
  trọng thấp nhất với 13,4% về số lượng dự án và 7,4% về số vốn đầu tư.
  Như vậy có thể thấy ngành công nghiệp và xây dựng đang được sự quan
  tâm cao của các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này phù hợp với quá trình phát
  triển kinh tế của Việt Nam - theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Lĩnh
  vực dịch vụ tuy chỉ chiếm 19,3% về số lượng dự án nhưng lại chiếm đến
  34,8% về vốn đầu tư, chứng tỏ những dự án đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ có
  quy mô lớn. Tỷ trọng đầu tư vào các ngành ở Việt Nam cho thấy những 101
  CHƯƠNG 3
  GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HÌNH THỨC CÔNG TY
  CỔ PHẦN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
  VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
  3.1. Chiến lược tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài và thị trường
  chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.
  3.1.1. Mục tiêu chủ yếu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn
  2006 – 2010
  Mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt
  Nam giai đoạn 2006-2010 là đưa nước ta ra khỏi tình trạng nước kém phát
  triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo
  nền tảng đến hết năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo
  hướng hiện đại. Nguồn lực con người, năng lực về khoa học công nghệ, kết
  cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh được tăng cường, thể chế
  kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành về cơ
  bản; vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao.
  Trong giai đoạn 2006-2010, để thực hiện mục tiêu trở thành một nước
  công nghiệp, Việt Nam cần phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu và
  nhiệm vụ chủ yếu sau:
  - Đưa GDP năm 2010 tăng ít nhất gấp đôi năm 2000.
  - Nâng cao rõ rệt về sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và
  nền kinh tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng thiết yếu, một phần
  đáng kể nhu cầu sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu. Phát triển mạnh


  Xem Thêm: Giải pháp nhằm phát triển Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài vào phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nhằm phát triển Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài vào phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status