Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp thực hiện Makerting xuất khẩu tại Việt Nam đến năm 2010

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp thực hiện Makerting xuất khẩu tại Việt Nam đến năm 2010

  Đề tài: Giải pháp thực hiện Makerting xuất khẩu tại Việt Nam đến năm 2010
  1
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU. 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA MARKETING XUẤT NHẬP KHẨU
  1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ NỘI DUNG CỦA MARKETING XUẤT NHẬP
  KHẨU 4
  1.1.1 Khái niệm về Marketing xuất nhập khẩu. 4
  1.1.2 Vai trò và nội dung của Marketing xuất nhập khẩu. 4
  1.2 CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU. 6
  1.2.1 Môi trường Marketing xuất khẩu vĩ mô trong và ngoài nước. 6
  1.2.2 Môi trường Marketing xuất khẩu vi mô và nội bộ. 7
  1.2.3 Nghiên cứu thị trường thế giới (Researching World Market). 8
  1.2.4 Xác định thị trường xuất khẩu mục tiêu. 12
  1.2.5 Lựa chọn chiến lược xâm nhập thị trường thế giới. 15
  1.2.6 Chiến lược sản phẩm quốc tế (Product strategy). 22
  1.2.7 Chiến lược giá (Price strategy). 26
  1.2.8 Chiến lược phân phối (Distribution strategy). 31
  1.2.9 Chiến lược quảng cáo, cổ động (Ad-promotion). 35
  1.3 ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG LẠC. 38
  1.3.1 Đặc điểm chung của lạc. 38
  1.3.2 Đặc điểm cung cầu của lạc. 40
  1.3.3 Đặc điểm thị trường lạc của thế giới. 42
  1.3.4 Aûnh hưởng của đặc điểm thị trường lạc. 42
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT
  KHẨU LẠC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM.
  2.1 THỰC TRẠNG SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU LẠC THẾ GIỚI & VIỆT NAM 46
  2.1.1 Thực trạng sản xuất và xuất khẩu lạc của thế giới. 46 2
  2.1.2 Thực trạng sản xuất, thu mua xuất khẩu lạc của Việt Nam. 59
  2.2 THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU LẠC VIỆT NAM 69
  2.2.1 Thực trạng nghiên cứu, chiến lược thâm nhập thị trường và các đối thủ cạnh
  tranh của Việt Nam. 69
  2.2.2 Thực trạng chiến lược sản phẩm lạc xuất khẩu. 84
  2.2.3 Thực trạng chiến lược giá lạc xuất khẩu. 88
  2.2.4 Thực trạng chiến lược phân phối lạc xuất khẩu. 92
  2.2.5 Thực trạng chiến lược quảng cáo, cổ động. 94
  2.3 MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU LẠC
  VIỆT NAM. 96
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2. 104
  CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT
  KHẨU LẠC ĐẾN NĂM 2010.
  3.1 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU LẠC ĐẾN NĂM 2010. 107
  3.1.1 Quan điểm chỉ đạo việc đưa ra chiến lược và các giải pháp thực hiện: 107
  3.1.2 Dự báo nhu cầu của thị trường trong và thế giới về sản phẩm lạc. 108
  3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT
  KHẨU LẠC VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010. 111
  3.2.1 Tạo nguồn nguyên liệu có sản lượng lạc nhiều; nâng cao chất lượng
  sản phẩm lạc xuất khẩu. 113
  3.2.2 Tạo một cơ cấu sản phẩm lạc xuất khẩu hợp lý. 132
  3.2.3 Phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu lạc. 135
  3.2.4 Thực hiện chiến lược sản phẩm theo phân khúc thị trường. 145
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3. 157
  KẾT LUẬN. 160
  Tài liệu tham khảo. 3
  MỞ ĐẦU
  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI :
  Lạc là cây nông nghiệp ngắn ngày, thích hợp với điều kiện khí hậu, đất
  đai của nước ta. Lạc là cây được trồng xen canh, trên nhiều loại đất (đất bạc
  màu, đất đỏ ba dan, đất đen, đất cát, đất ven biển ) Sản xuất lạc hiệu quả hơn
  một số cây trồng khác ở trong nước và là một lợi thế so sánh của nước ta so với
  nước khác. Vì nước ta là nước nông nghiệp, lực lượng lao động trong nông
  nghiệp đông, siêng năng, cần cù và lạc được trồng ở cả 3 miền của đất nước.
  Cây lạc cho ra nhiều sản phẩm có giá trị như: lạc quả là sản phẩm chính,
  sản phẩm phụ là thân lạc, lá lạc, rễ lạc dùng làm phân bón đất. Từ lạc quả cho
  ra lạc nhân hay còn gọi là lạc hạt, một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao
  cho con người. Từ lạc hạt người ta chế biến thành nhiều sản phẩm bổ dưỡng như:
  lạc rang, lạc luộc, dầu lạc, kẹo lạc, bơ lạc, khô lạc Ngoài ra vỏ lạc dùng làm
  thức ăn cho gia súc. Người ta không bỏ bất cứ gì từ cây lạc.
  Vấn đề sản xuất, tiêu thụ lạc (bao gồm lạc vỏ, lạc nhân và dầu lạc )
  trong và ngoài nước từ lâu đã là vấn đề được các cấp lãnh đạo rất quan tâm. Lạc
  là một mặt hàng nông sản đem lại giá trị dinh dưỡng cho con người và lợi ích
  kinh tế cho đất nước. Lạc cũng là mặt hàng nông sản xuất khẩu quan trọng đứng
  hàng thứ 5 sau gạo, cà phê, tiêu, điều. Hằng năm xuất khẩu lạc đem lại nhiều
  ngoại tệ cho đất nước. Kim ngạch xuất khẩu của lạc cao chiếm 12,5% tổng kim
  ngạch hàng nông sản xuất khẩu của cả nước.
  Cây lạc có nhiều giá trị (dinh dưỡng, kinh tế ) và lợi thế của cây lạc như
  vậy mà xuất khẩu lạc của Việt Nam chưa được phát triển mạnh, số lượng lạc 4
  xuất khẩu chưa nhiều, giá cả còn thấp, hiêäu quả mang lại còn thấp, chưa tương
  xứng với giá trị, lợi ích, lợi thế so sánh của cây lạc và tiềm năng của đất nước.
  Điều đó cho thấy chắc chắn ta còn nhiều mặt yếu xuất phát từ nhiều nguyên
  nhân khác nhau. Trong các nguyên nhân, có nguyên nhân khách quan từ phía
  lãnh đạo của Nhà nước, các cơ quan Bộ, ngành và chủ quan từ các công ty xuất
  nhập khẩu của Việt Nam Trong các nguyên nhân chủ quan chúng tôi thấy rằng
  các công ty xuất khẩu lạc của ta chưa có những giải pháp hữu hiệu để thực hiện
  chiến lược Marketing xuất khẩu lạc của Việt Nam.
  Xuất phát từ những lý do trên, đồng thời để góp phần cho việc quản lý
  điều hành của Nhà nước ở tầm vĩ mô cũng như tháo gỡ những khó khăn của các
  doanh nghiệp xuất khẩu lạc Việt Nam nhằm phát triển sản xuất và xuất khẩu lạc
  Việt Nam, chúng tôi mạnh dạn đưa ra:“Giải pháp thực hiện chiến lược
  Marketing xuất khẩu lạc Việt Nam đến năm 2010”. Đó cũng là tên đề tài của
  luận án. Trong các giải pháp thực hiện chiến lược Marketing xuất khẩu lạc thì
  chúng tôi xin giới hạn ở các giải pháp thực hiện chiến lược sản phẩm và xem
  việc nâng cao chất lượng sản phẩm lạc là quan trọng. Đồng thời hoàn thiện và
  phối hợp với các chiến lược giá, phân phối, quảng cáo-cổ động.
  Luận án có tính khả thi cao, có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực
  tiễn áp dụng cho khoa học quản lý kinh tế về ngành lạc.
  2. MỤC ĐÍCH CỦA LUẬN ÁN :
  Luận án nhằm mục đích đưa ra các cơ sở lý luận về Marketing xuất nhập
  khẩu để áp dụng cho việc thực hiện chiến lược Marketing xuất khẩu lạc của Việt
  Nam đến năm 2010; nêu ra những mặt mạnh và tồn tại trong việc thực hiện
  chiến lược Marketing xuất khẩu lạc, đồng thời đề ra những giải pháp khắc phục
  nhằm thực hiện thành công chiến lược Marketing xuất khẩu lạc của Việt Nam. 5
  3. ĐỐI TƯƠNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN :
  Đối tượng nghiên cứu của luận án là các giải pháp thực hiện chiến lược
  Marketing xuất khẩu lạc của doanh nghiệp xuất khẩu lạc Việt Nam. Phạm vi
  giới hạn như sau:
  Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu các giải pháp thực hiện chiến lược Marketing
  xuất khẩu lạc của Việt Nam. Trong đó, chúng tôi chỉ xin giới hạn ở giải pháp thực
  hiện chiến lược sản phẩm lạc xuất khẩu.
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN :
  Để hoàn thành tốt luận án và giải quyết trọn vẹn các vấn đề đặt ra. Trước
  hết tôi cố gắng tuân theo tài liệu hướng dẫn viết luận án tiến sĩ, sử dụng phương
  pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Tôi cũng dùng phương pháp thống
  kê, dự báo, phân tích, tổng hợp, so sánh Tham khảo các tài liệu như: sách, báo,
  tạp chí chuyên ngành Đồng thời đi sâu vào thực tế sản xuất kinh doanh của các
  công ty và dựa vào kinh nghiệm bản thân để nghiên cứu.
  5. NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN :
  Với luận án này, chúng tôi muốn góp phần làm cho các công ty thực hiện
  thành công chiến lược Marketing xuất khẩu của mình nhằm đẩy mạnh xuất khẩu
  sản phẩm lạc bao gồm cả lạc vỏ, lạc nhân, dầu lạc và các sản phẩm lạc đã qua
  chế biến (lạc chiên sần, lạc chao dầu ); góp phần phát triển ngành trồng lạc và
  ngành công nghiệp chế biến lạc; tạo công ăn việc làm cho người lao động.


  Xem Thêm: Giải pháp thực hiện Makerting xuất khẩu tại Việt Nam đến năm 2010
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp thực hiện Makerting xuất khẩu tại Việt Nam đến năm 2010 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status