Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phương tiện (MDBMS)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phương tiện (MDBMS)

  Đề tài: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phương tiện (MDBMS)
  - 2 -
  MỤC LỤC
  MỤC LỤC 2
  DANH MỤC CÁC TỪ TIẾNG ANH VÀ VIẾT TẮT . 5
  DANH MỤC CÁC BẢNG . 6
  DANH MỤC CÁC HÌNH, ĐỒ THỊ 6
  MỞ ĐẦU . 7
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG
  TIỆN (MDBMS) . 8
  1.1 Mục đích của MDBMS 8
  1.2 Các yêu cầu của một MDBMS 11
  1.2.1 Khả năng quản trị lưu trữ lớn 13
  1.2.2 Hỗ trợ truy vấn và khai thác dữ liệu 14
  1.2.3 Tích hợp các phương tiện, tổng hợp và thể hiện 14
  1.2.4 Giao diện và tương tác. 15
  1.2.5 Hiệu suất 15
  1.3 Các vấn đề của MDBMS .16
  1.3.1 Mô hình hoá dữ liệu MULTIMEDIA 16
  1.3.2 Lưu trữ đối tượng MULTIMEDIA .17
  1.3.3 Tích hợp Multimedia, thể hiện và chất lượng của dịch vụ (QoS) 19
  1.3.4 Chỉ số hoá Multimedia 20
  1.3.5 Hỗ trợ truy vấn Multimedia, khai thác và duyệt qua. 21
  1.3.6 Quản trị CSDL Multimedia phân tán 22
  1.3.7 Sự hỗ trợ của hệ thống 23
  1.4 Kết luận 23
  CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỈ MỤC VÀ TÌM KIẾM VĂN BẢN THEO
  NỘI DUNG 25
  2.1 Giới thiệu hệ tìm kiếm thông tin 25
  2.1.1 Kỹ thuật tìm kiếm thông tin 25
  2.1.2 Một số vấn đề trong tìm kiếm thông tin 26- 3 -
  2.1.3 Hệ thống tìm kiếm thông tin – IR 27
  2.1.4 Sự khác biệt giữa các hệ thống IR và các hệ thống thông tin khác .32
  2.1.5 Các hệ tìm kiếm văn bản thường được sử dụng hiện nay 34
  2.2 Một số kỹ thuật tìm kiếm văn bản theo nội dung 35
  2.2.1 Chỉ mục tự động văn bản và mô hình tìm kiếm Bool 35
  2.2.1.1. Mô hình tìm kiếm Bool cơ sở 35
  2.2.1.2 Tìm kiếm Bool mở rộng .37
  2.2.1.3 Các bước để xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin – IR 39
  2.2.1.4 Lập chỉ mục tài liệu 40
  2.2.2 Mô hình tìm kiếm không gian vector 51
  2.2.2.1 Mô hình tìm kiếm không gian vector cơ sở 51
  2.2.2.2. Kỹ thuật phản hồi phù hợp (Relevance Feedback Technique) .53
  2.2.3. Thước đo hiệu năng 55
  2.3 Ví dụ 56
  2.4 Kết luận .58
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU NĂNG TÌM KIẾM VĂN
  BẢN .59
  3.1 Giới thiệu .59
  3.2 Một số kỹ thuật nâng cao hiệu năng tìm kiếm đa phương tiện 60
  3.2.1 Lọc bằng phân lớp, thuộc tính có cấu trúc và các từ khóa .60
  3.2.2 Các phương pháp trên cơ sở tính không đều tam giác 61
  3.2.3 Mô hình tìm kiếm trên cơ sở cụm (cluster-based) .63
  3.2.3.1 Sinh cụm .63
  3.2.3.2 Tìm kiếm trên cơ sở cụm .64
  3.2.4 Chỉ mục ngữ nghĩa tiềm ẩn (LSI) để tìm kiếm thông tin trên cơ sở không
  gian vector 64
  3.3 Kỹ thuật LSI 66
  3.3.1 Giới thiệu LSI 66
  3.3.2 Phương pháp luận LSI .67- 4 -
  CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM 79
  4.1 Giới thiệu bài toán .79
  4.2 Chức năng chương trình .79
  4.3 Quy trình phát triển ứng dụng 79
  4.3.1 Xây dựng ma trận Term – Doc .80
  4.3.2 Lập chỉ mục tài liệu 80
  4.3.3 Xây dựng ma trận trọng số 80
  4.3.4 Tìm kiếm theo mô hình vector 81
  4.3.5 Phương pháp LSI .81
  4.2 Cài đặt thử nghiệm .82
  4.2.1 Giao diện màn hình lập chỉ mục 82
  4.2.2 Giao diện màn hình cập nhập chỉ mục .83
  4.2.2 Tìm kiếm tài liệu theo mô hình vector 83
  KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 84
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 86- 5 -
  DANH MỤC CÁC TỪ TIẾNG ANH VÀ VIẾT
  TẮT
  Từ gốc
  Giải nghĩa
  Cluster-based Cơ sở cụm
  CSDL Cơ sở dữ liệu
  DBMS (Database Management System) Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
  MDBMS (Multimedia Database
  Management System)
  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phương tiện
  Doc Tài liệu
  Docs Nhiều tài liệu
  DSS (Decision Support Systems) Hệ hỗ trợ ra quyết định
  Exact match Đối sánh chính xác
  IMS (Information Management System) Hệ quản lý thông tin
  Index Chỉ mục
  IR (Information Retrieval) Truy tìm thông tin
  IRS (Information Retrieval System) Hệ truy tìm thông tin
  LSI (Latent Semantic Indexing) Chỉ mục ngữ nghĩa tiềm ẩn
  MultiMedia Truyền thông da phương tiện
  Precision Độ chính xác
  QAS (Question Anser System) Hệ trả lời câu hỏi
  Query Truy vấn
  Term Thuật ngữ (từ)
  Ranking Sắp xếp
  Record Bản ghi
  Recall Khả năng tìm thấy
  SC (Similarity Coeficient) Độ tương quan
  SVD (Singular Value Decomposition) Kỹ thuật tách giá trị đơn
  Text-partern Mẫu văn bản
  The Term Discrimination Value Giá trị phân biệt từ
  The Signal – Noise Ratio Độ nhiễu tín hiệu- 6 -
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 2.2: Cách tập tin nghịch đảo lưu trữ .43
  Bảng 2.3 Cách tập tin trực tiếp lưu trữ 43
  Bảng 2.4: Thêm một tài liệu mới vào tập tin nghịch đảo 44
  Bảng 2.5: Danh sách từ dừng của tiếng Anh 49
  Bảng 3.1: Bảng khoảng cách của từng đối tượng trong CSDL đến từng vector so
  sánh 62
  DANH MỤC CÁC HÌNH, ĐỒ THỊ
  Hình1.1. Kiến trúc bậc cao cho một MDBMS đáp ứng các yêu cầu cho dữ liệu
  MULTIMEDI 10
  Hình 1.2. Mô hình khả năng lưu trữ của các hệ thống Multimedia .13
  Hình 2.1. Mô hình tổng quát tìm kiếm thông tin .28
  Hình 2.3. Mô hình kiến trúc của hệ tìm kiếm thông tin .31
  Hình 2.4. Cấu trúc hệ tìm kiếm thông tin tiêu biểu .31
  Hình 2.5. Các từ được sắp theo thứ tự .46
  Hình 2.6. Mô hình minh hoạ mối quan hệ giữa 5 tài liệu D1 đến D5 và thuật ngữ
  “CAR” .48
  Hình 2.7. Quá trình chọn từ làm chỉ mục .50
  Hình 2.8. Mô hình thước đo hiệu năng .55
  Hình 2.9. Đồ thị so sánh hiệu năng 56
  Hình 3.1. Mô hình LSI .67
  Hình 3.2. Mô hình tính toán và xếp thứ hạng cho các tài liệu .68
  Hình 3.3. Minh hoạ kỹ thuật Chỉ số hoá ngữ nghĩa tiềm ẩn (LSI) .69
  Hình 3.4. Mô hình minh hoạ tách giá trị đơn (SVD) .75
  Hình 4.1. Giao diện màn hình lập chỉ mục .82
  Hình 4.2. Giao diện màn hình cập nhập chỉ mục 83
  Hình 4.3. Giao diện tìm kiếm theo mô hình vector .83- 7 -
  MỞ ĐẦU
  Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tin học thì khối lượng dữ
  liệu đa phương tiện (Multimedia) được thu thập và lưu trữ dưới dạng số ngày càng
  nhiều dẫn tới việc tìm kiếm dữ liệu đa phương tiện trở nên khó khăn vì vậy cần có
  các hệ thống tìm kiếm thông tin (Information Retrieval) hỗ trợ người dùng tìm kiếm
  một cách chính xác và nhanh chóng các thông tin mà họ cần trên kho tư liệu khổng
  lồ này.
  Hiện nay có một số hệ thống tìm kiếm như GoogleDesktop, DTSearch,
  Lucene, tuy nhiên các hệ thống này sử dung các kỹ thuật tìm kiếm đơn giản nên
  hiệu quả còn chưa cao. Vì vậy mục tiêu của luận văn này nhằm tìm hiểu một số kỹ
  thuật nâng cao tìm kiếm thông tin, cụ thể ở đây là tìm kiếm văn bản theo nội dung
  trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thời đại
  bùng nổ thông tin điện tử hiện nay.
  Bố cục của luận văn gồm các phần sau:
  + CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ QUẢN TRỊ CSDL ĐA PHƯƠNG TIỆN:
  Phần này sẽ giới thiệu tổng quan về hệ quản trị CSDL đa phương tiện.
  + CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỈ MỤC VÀ TÌM KIẾM VĂN BẢN
  - Trình bày các v ấn đề về hệ tìm kiếm thông tin.
  - Trình bày kỹ thuật cơ sở chỉ mục văn bản trên cơ sở mô hình Bool và mô
  hình vector.
  + CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU NĂNG TÌM KIẾM
  VĂN
  - Trình bày cơ sở lý thuyết về một số kỹ thuật chỉ mục nâng cao.
  - Giới thiệu kỹ thuật chỉ mục nâng cao LSI.
  + CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM: Chương này
  phát triển chương trình thử nghiệm áp dụng kỹ thuật chỉ mục và kỹ thuật tìm kiếm
  văn bản theo nội dung trong cơ sở dữ liệu đa phương tiện.
  + KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN: Trình bày các kết quả đạt được trong
  luận văn và nêu phương hướng phát triển của đề tài trong tương lai.
  + TÀI LIỆU THAM KHẢO và PHỤ LỤC: Trình bày các thông tin liên quan đến
  luận văn.


  Xem Thêm: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phương tiện (MDBMS)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phương tiện (MDBMS) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status