Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoạch định chiến lược phát triển tổng Công ty lương thự miền Nam đến năm 2015

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạch định chiến lược phát triển tổng Công ty lương thự miền Nam đến năm 2015

  Đề tài: Hoạch định chiến lược phát triển tổng Công ty lương thự miền Nam đến năm 2015

  MỤC LỤC Trang phụ bìa
  Lời cảm ơn
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
  Danh mục các bảng biểu
  Danh mục các hình vẽ, đồ thị.
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4. Phương pháp nghiên cứu
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.
  6. Kết cấu luận văn
  PHẦN NỘI DUNG
  Chương I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC, HOẠCH ĐỊNH
  CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1
  1.1. Khái niệm quản trị chiến lược và hoạch định chiến lược kinh doanh 1
  1.1.1 Định nghĩa. 1
  1.1.2. Vai trò của quản trị chiến lược. 1
  1.2. Các bước nghiên cứu hoạch định chiến lược. 2
  1.2.1 Nghiên cứu môi trường hoạt động. 2
  1.2.1.1 Môi trường bên ngoài. 3
  1.2.1.1.1 Môi trường vĩ mô 3
  1.2.1.1.2 Môi trường vi mô 4
  1.2.1.2. Môi trường bên trong 7
  1.2.2. Xác định mục tiêu của doanh nghiệp. 8
  1.2.3. Xây dựng chiến lược, lựa chọn chiến lược then chốt. 9
  1.3. Các công cụ hỗ trợ cho việc xác định, lựa chọn chiến lược. 9 1.3.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài – EFE 9
  1.3.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong – IFE 10
  1.3.3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh. 10
  1.3.4. Ma trận SWOT. 11
  Kết luận chương I 14
  Chương II: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG
  CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM. 15
  2.1. Giới thiệu tổng quan về Tổng Công ty Lương thực Miền Nam. 15
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty Lương thực
  Miền Nam. 15
  2.1.1.1 Chức năng, nhiệm vụ của Tổng Công ty Lương thực Miền
  Nam 16
  2.1.1.2 Ngành nghề sản xuất kinh doanh của tổng Công ty Lương
  thực Miền Nam. 17
  2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Lương thực Miền
  Nam. 19
  2.2. Phân tích môi trường bên ngoài. 20
  2.2.1. Môi trường vĩ mô. 20
  2.2.1.1. Ảnh hưởng của luật pháp, chính trị. 20
  2.2.1.2. Ảnh hưởng về kinh tế. 21
  2.2.1.3. Ảnh hưởng về văn hoá, xã hội, địa l í và nhân khẩu. 23
  2.2.1.4. Ảnh hưởng về công nghệ - kỹ thuật. 26
  2.2.1.5. Ảnh hưởng của cạnh tranh. 27
  2.2.2. Môi trường vi mô. 27
  2.2.2.1. Khách hàng. 27
  2.2.2.1.1.Đối với thị trường trong nước 27
  2.2.2.1.2.Đối với thị trường nước ngoài 28
  2.2.2.2. Nhà cung cấp. 29
  2.2.2.3. Sản phẩm thay thế. 30
  2.2.2.4. Rào cản xâm nhập ngành. 30
  2.2.3. Xác định các cơ hội và mối đe doạ. 30 2.2.3.1. Các cơ hội. 30
  2.2.3.2. Các mối đe dọa. 31
  2.2.4. Phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh 31
  2.2.4.1. Cường độ cạnh tranh của những doanh nghiệp trong ngành. 31
  2.2.4.2. Các đối thủ cạnh tranh của Tổng Công ty Lương thực Miền
  Nam. 32
  2.2.4.2.1. Ngoài nước 32
  2.2.4.2.2. Trong nước 33
  2.2.4.3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh. 33
  2.2.5. Phân tích ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài – EFE. 36
  2.3. Phân tích các môi trường bên trong của Tổng Công ty Lương thực Miền
  Nam. 37
  2.3.1. Quản trị. 37
  2.3.1.1. Dự báo. 37
  2.3.1.2. Hoạch định. 38
  2.3.1.3. Tổ chức và hoạt động. 38
  2.3.1.4. Kiểm tra. 39
  2.3.2. Marketing. 40
  2.3.2.1. Sản phẩm tiêu thụ, giá cả 40
  2.3.2.2. Phân phối. 42
  2.3.2.3. Hoạt động chiêu thị. 43
  2.3.3. Sản xuất. 44
  2.3.3.1. Lựa chọn sản phẩm và phát triển sản phẩm mới. 44
  2.3.3.2. Quản lý chất lượng 44
  2.3.3.3. Đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị. 45
  2.3.4. Nguồn nhân lực 46
  2.3.5. Tài chính-Kế toán. 47
  2.3.6. Nghiên cứu và phát triển. 51
  2.3.7. Hệ thống thông tin. 52
  2.3.8. Xác định điểm mạnh, điểm yếu của Tổng Công ty Lương thực
  Miền Nam. 52 2.3.8.1. Điểm mạnh. 52
  2.3.8.2. Điểm yếu. 53
  2.3.8.3. Phân tích ma trận đánh giá các yếu tố bên trong–IFE. 54
  Kết luận chương II. 56
  Chương III: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG
  CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM. ĐẾN NĂM 2015. 57
  3.1. Mục tiêu, định hướng và sứ mạng của Tổng Công ty Lương thực Miền
  Nam. 57
  3.1.1. Mục tiêu, định hướng của chính phủ. 57
  3.1.2. Mục tiêu, định hướng của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam. 58
  3.1.2.1. Mục tiêu kinh tế. 58
  3.1.2.1.1 Chất lượng sản phẩm, hàng hoá. 58
  3.1.2.1.2. Tăng trưởng ổn định. 58
  3.1.2.1.3. Vị thế cạnh tranh. 58
  3.1.2.2. Mục tiêu xã hội. 58
  3.1.2.3. Mục tiêu chính trị. 58
  3.2. Xây dựng chiến lược phát triển của Tổng Công ty Lương thực Miền
  Nam đến năm 2015. 59
  3.2.1. Phân tích khả năng khai thác điểm mạnh. 59
  3.2.2. Phân tích khả năng hạn chế điểm yếu. 61
  3.2.3. Phân tích khả năng khai thác cơ hội. 63
  3.2.4 Phân tích khả năng hạn chế các nguy cơ. 64
  3.2.5. Xây dựng và lựa chọn các chiến lược để thực hiện mục tiêu. 66
  3.2.5.1.Xây dựng chiến lược qua phân tích SWOT 66
  3.2.5.1.1 Giới thiệu ma trận SWOT 66
  3.2.5.1.2 Hình thành chiến lược trên ma trận SWOT 66
  3.3. Một số giải pháp thực hiện chiến lược phát triển của Tổng Công ty
  Lương thực Miền Nam đến năm 2015. 68
  3.3.1. Nhóm giải pháp thực hiện chiến lược đào tào và phát triển nguồn
  nhân lực. 68
  3.3.2. Nhóm giải pháp thực hiện các chiến lược về thị trường. 69 3.3.3. Nhóm giải pháp thự hiện các chiến lược đa dạng hoá các mặt hàng
  kinh doanh 73
  3.3.4. Nhóm giải pháp thực hiện các chiến lược giá cạnh tranh 75
  3.4. Một số kiến nghị. 76
  3.4.1. Kiến nghị đối với chính phủ. 76
  3.4.2. Kiến nghị đối với các Bộ ngành 77
  3.4.3. Kiến nghị đối với các doanh nghiệp trong ngành (Hiệp Hội Lương
  Thực Việt Nam). 77
  Kết luận chương III. 79
  PHẦN KẾT LUẬN. DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
  EFE : External Factor Evaluation
  (Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài)
  GDP : Gross Domestic Product
  (Tổng sản phẩm quốc nội)
  HACCP : Hazard Analysis and Critical Control Point System
  (Hệ thống quản lý chất lượng dựa trên cơ sở phân tích các mối nguy và
  các điểm kiểm soát trọng yếu)
  IFE : Internal Factor Evaluation
  (Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong)
  R&D : Reserch and Devolopment
  SWOT : Strengths, Weaks, Opportunities, Threats
  (Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, đe dọa)
  VoIP : Voice over Internet Protocol
  (Điện thoại sử dụng giao thức Internet)
  VINAFOOD I : Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc
  VINAFOOD II : Tổng Công ty Lương thực Miền Nam
  WTO : World Trade Organization
  (Tổ chức Thương mại Thế giới) DANH MỤC HÌNH
  Hình 1.1 : Mô hình quản trị chiến lược của Fred R.David
  Hình 1.2 : Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael E.Porter
  Hình 1.3 : Các nội dung chủ yếu cần phân tích về đối thủ cạnh tranh
  Hình 1.4 : Mô hình lợi thế cạnh tranh của Michael E.Porter
  Hình 1.5 : Ma trận SWOT
  Hình 2.1 : Sơ đồ tổ chức Tổng Công ty Lương thực Miền Nam
  Hình 2.2 : Đồ thị biểu diễn mức tăng trưởng kinh tế - GDP ở nước ta giai đoạn
  2005-2007.
  Hình 2.3 : Đồ thị biểu diễn tỉ lệ thị trường xuất khẩu gạo năm 2007.
  Hình 2.4 : Đồ thị biểu diễn tỉ lệ gạo xuất khẩu từng loại năm 2007
  Hình 3.1 : Lựa chọn chiến lược theo mô hình xương cá DANH MỤC BẢNG
  Bảng 2.1 : Kết quả sản xuất kinh doanh của VINAFOOD II giai đoạn 2005-2007
  Bảng 2.2 : Ma trận đánh giá hình ảnh cạnh tranh
  Bảng 2.3 : Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài Tổng Công ty LT Miền Nam
  Bảng 2.4 : Tình hình tiêu thụ của Vinafood 2 giai đoạn từ 2005-2007
  Bảng 2.5: Tình hình biến động lao động của Tổng Công ty từ năm 2005 đến 2007
  Bảng 2.6: Tình hình tài chính của Tổng Công ty qua các năm 2005 -2007
  Bảng 2.7: Một số chỉ số tài chính của Tổng Công ty từ năm 2005 -2007
  Bảng 2.8: Ma trận đánh giá nội bộ Tổng Công ty lương thực Miền Nam
  Bảng 3.1: Khả năng khai thác các điểm mạnh của Tổng Công ty Lương thực Miền
  Nam
  Bảng 3.2: Khả năng hạn chế điểm yếu của Tổng Công ty LT Miền Nam
  Bảng 3.3: Khả năng khai thác cơ hội của Tổng Công ty LT Miền Nam
  Bảng 3.4: Khả năng hạn chế nguy cơ của Tổng Công ty LT Miền Nam PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4. Phương pháp nghiên cứu
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.
  6. Kết cấu luận văn


  Xem Thêm: Hoạch định chiến lược phát triển tổng Công ty lương thự miền Nam đến năm 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạch định chiến lược phát triển tổng Công ty lương thự miền Nam đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status