Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Việt Nam ( Lấy ví dụ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Nam Định)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Việt Nam ( Lấy ví dụ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Nam Định)

  Đề tài: Hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Việt Nam ( Lấy ví dụ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Nam Định)
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài.
  Chi ngân sách nhà nước (NSNN) bao gồm hai bộ phận chính là chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, trong đó chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn nhất và có vị trí, vai trò rất quan trọng đối với phát triển KT-XH đất nước. Chi NSNN là công cụ chủ yếu của Đảng, nhà nước và cấp uỷ, chính quyền cơ sở để thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh, quốc phòng và thúc đẩy sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
  Những năm qua, KSC thường xuyên NSNN qua KBNN của nước ta nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng đã có những chuyển biến tích cực; cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN đã từng bước được cụ thể theo hướng hiệu quả, ngày một chặt chẽ và đúng mục đích hơn cả về quy mô và chất lượng. Kết quả của thực hiện cơ chế KSC đã góp phần quan trọng trong việc sử dụng NSNN ngày càng hiệu quả hơn.
  Mặc dù vậy, quá trình thực hiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN vẫn còn những tồn tại, hạn chế, bất cập như: Sử dụng NSNN vẫn còn tình trạng loại kém hiệu quả, lãng phí, thất thoát, dễ phát sinh tiêu cực. Công tác KSC còn phân ra nhiều lĩnh vực với nhiều hình thức khác nhau; nhiều khoản chi kiểm soát chưa có đủ cơ sở để KBNN kiểm soát đến khâu cuối cùng và chưa có cơ chế quy trách nhiệm trong thực hiện một số nghiệp vụ chi cụ thể; chưa có cơ chế tổng thể và thống nhất để kiểm soát giá mua sắm một số hàng hóa dịch vụ một cách chặt chẽ và có hiệu quả nhất. Cán bộ làm nhiệm vụ chi ngân sách tại các đơn vị sử dụng NSNN còn có tình trạng chưa am hiểu đầy đủ về quản lý NSNN và chưa được đào tạo đồng đều. Việc phân công nhiệm vụ KSC trong hệ thống KBNN còn bất cập, chưa tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng. Việc thực hiện chế độ công khai minh bạch trong chi tiêu ngân sách của những đơn vị sử dụng ngân sách còn hạn chế. Do vậy, thực hiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN còn bộc lộ những hạn chế và tồn tại, ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng ngân sách, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong xu thế đẩy mạnh mở cửa và hội nhập quốc tế.
  Mặt khác lý luận về cơ chế KSC NSNN nói chung và KSC thường xuyên NSNN qua KBNN nói riêng trong nền kinh tế thị trường chưa được nghiên cứu đầy đủ để áp dụng.
  Xuất phát từ những lý do trên tác giả lựa chọn đề tài:
  Hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Việt Nam ( Lấy ví dụ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Nam Định).
  2. Tình hình nghiên cứu đề tài.
  Việc nghiên cứu hoàn thiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN là vấn đề có tính cấp thiết đối với chi NSNN nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN, nhưng hầu hết đều nghiên cứu từ giác độ tài chính, con rất ít đề tài nghiên cứu sâu về lĩnh vực KSC thường xuyên NSNN qua KBNN dưới góc độ kinh tế chính trị học. Do đó, tác giả lựa chọn, nghiên cứu đề tài dưới góc độ kinh tế chính trị học là rất thiết thực, đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn KSC thường xuyên NSNN qua KBNN, nhất là khi chúng ta đang có sự chuyển biến mạnh về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế để hội nhập kinh tế quốc tế. Nghiên cứu dưới giác độ kinh tế chính trị sẽ góp phần cùng các công trình khác, nghiên cứu từ giác độ tài chính để có cách nhìn tổng thể, toàn diện hơn về vấn đề này.
  3. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.
  Đối tượng nghiên cứu là cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN.
  Mục tiêu nghiên cứu là làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn để hoàn thiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà nước Việt Nam.
  Nhiệm vụ nghiên cứu là làm rõ những vấn đề lý luận chung cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN. Đặc biệt dưới góc độ kinh tế chính trị; phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN tỉnh Nam Định; đề xuất quan điểm, giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN ở Việt Nam và tỉnh Nam Định.
  4. Phạm vi nghiên cứu.
  Phần lý luận sẽ nghiên cứu tổng quát về cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Việt Nam trong tiến trình hình thành cơ chế KSC thường xuyên NSNN.
  Phần thực trạng cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN sẽ lấy số liệu và thực tế công tác KSC trên địa bàn tỉnh Nam Định giới hạn trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2007, trên cơ sở đó sẽ đề xuất ra các quan điểm, giải pháp và kiến nghị để hoàn thiện.
  5. Phương pháp nghiên cứu.
  Luận văn sử dụng các phương pháp luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong học thuyết của chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về kinh tế chính trị, bên cạnh việc sử dụng các phương pháp khác như: thống kê, khảo sát, đối chiếu, phân tính, so sánh, biểu đồ, tổng hợp
  6. Đóng góp của luận văn.
  Làm rõ thêm về cơ sở lý luận và thực tiễn về hoàn thiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN, trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
  Đánh giá sát thực trạng cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN tại Nam Định.
  Đề xuất quan điểm, giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN ở Việt Nam và tỉnh Nam Định, từ đó sử dụng NSNN có hiệu quả hơn, nâng cao trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH và tăng cường hội nhập quốc tế.
  7. Kết cấu luận văn. Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, luận văn được kết cấu gồm 3 chương là:
  Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hoàn thiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Việt Nam.
  Chương 2. Thực trạng cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN tỉnh Nam Định.
  Chương 3. Quan điểm, giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Việt Nam và tỉnh Nam Định.
  MỤC LỤC
  [TABLE="width: 677"]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"][/TD]
  [TD]Trang[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"]Danh mục các từ viết tắt[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"]Tóm tắt luận văn[/TD]
  [TD][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"]MỞ ĐẦU [/TD]
  [TD]1[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"]Chương 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOÀN THIỆN CƠ CHẾ KS THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN VIỆT NAM
  [/TD]
  [TD]5[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"]1.1. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN, VAI TRÒ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN VÀ KSC THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN[/TD]
  [TD]
  5[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 3"]1.1.1. Khái niệm ngân sách nhà nước [/TD]
  [TD]5[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 3"]1.1.2. Chi thường xuyên NSNN .[/TD]
  [TD]6[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 3"]1.1.3. Vai trò của chi thường xuyên ngân sách nhà nước[/TD]
  [TD]6[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 3"]1.1.4. KBNN và Kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN [/TD]
  [TD]7[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"]1.2. CƠ CHẾ KSC VÀ SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN CƠ CHẾ KSC THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN[/TD]
  [TD]11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"]1.2.1. Nội dung cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN .[/TD]
  [TD]11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]1.2.1.1. Khái niệm cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN .[/TD]
  [TD]11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]1.2.1.2. Nội dung, hình thức thực hiện KSC thường xuyên NSNN qua KBNN .[/TD]
  [TD]12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"]1.2.2. Những nhân tố tác động đến cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN [/TD]
  [TD]15[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"]1.2.3. Sự cần hoàn thiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN . [/TD]
  [TD]18[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]1.2.3.1. Quá trình hình thành cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Việt Nam [/TD]
  [TD]18[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]1.2.3.2. Vai trò của KBNN trong thực hiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN. [/TD]
  [TD]21[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]1.2.3.3. Hoàn thiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN là do yêu cầu của quá trình đổi mới kinh tế [/TD]
  [TD]24[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"]1.3. KINH NGHIỆM THỰC HIỆN KSC NSNN QUA KBNN CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI [/TD]
  [TD]28[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"] [/TD]
  [TD="colspan: 2"]1.3.1.Kinh nghiệm của Cộng hoà Pháp .[/TD]
  [TD]28[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"] [/TD]
  [TD="colspan: 2"]1.3.2. Kinh nghiệm của Canada .[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"]1.3.3. Kinh nghiệm của Singapore [/TD]
  [TD]33[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"]1.3.4. Một số bài học kinh nghiệm có thể áp dụng vào Việt Nam [/TD]
  [TD]35[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"]Chương 2: THỰC TRẠNG CƠ CHẾ KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN TỈNH NAM ĐỊNH .[/TD]
  [TD]37[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"]2.1. KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ THỰC HIỆN CƠ CHẾ KSC THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN NAM ĐỊNH .[/TD]
  [TD]37[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"]2.1.1. Cơ sở pháp lý thực hiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN [/TD]
  [TD]37[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"]2.1.2. Chủ thể thực hiện KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Nam Định là hệ thống KBNN Nam Định [/TD]
  [TD]38[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"]2.1.3. Đối tượng chịu sự KSC thường xuyên NSNN qua KBNN là những đơn vị sử dụng NSNN [/TD]
  [TD]40[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"]2.1.4. Quy trình nghiệp vụ KBNN Nam Định thực hiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN .[/TD]
  [TD]41[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2.1.4.1. Hình thức chi trả, thanh toán .[/TD]
  [TD]41[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2.1.4.2. Phương thức chi trả, thanh toán [/TD]
  [TD]44[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"]2.2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ KSC THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN TỈNH NAM ĐỊNH. .[/TD]
  [TD]46[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"]2.2.1. Một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội tác động đến cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN tỉnh Nam Định .[/TD]
  [TD]47[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"]2.2.2. Thực hiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN trên địa bàn tỉnh Nam Định .[/TD]
  [TD]48[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2.2.2.1. KSC thường xuyên ngân sách theo cấp ngân sách [/TD]
  [TD]48[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2.2.2.2. KSC xuyên ngân sách theo nhóm mục của lục ngân sách và theo nội dung chi .[/TD]
  [TD]49[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2.2.2.3. Cơ cấu chi xuyên NSNN được KSC qua KBNN .[/TD]
  [TD]63[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"]2.2.3. Kết quả KSC thường xuyên NSNN qua KBNN trên địa bàn tỉnh Nam Định .[/TD]
  [TD].
  65[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"]2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CƠ CHẾ KSC THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN TỈNH NAM ĐỊNH .[/TD]
  [TD]66[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"]2.3.1. Thành tựu [/TD]
  [TD]66[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"]2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại .[/TD]
  [TD]68[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2.3.2.1. Những tồn tại [/TD]
  [TD]68[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]2.3.2.2. Nguyên nhân của những tồn tại .[/TD]
  [TD]72[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"]Chương 3 - QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CHẾ KSC THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN VIỆT NAM VÀ TỈNH NAM ĐỊNH [/TD]
  [TD]75[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"]3.1. QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN CƠ CHẾ KSC THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN Ở VIỆT NAM . .[/TD]
  [TD]75[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD="colspan: 2"]3.1.1 Mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Định hướng phát triển ngành KBNN 2020 [/TD]
  [TD]75[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]3.1.1.1. Mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 .[/TD]
  [TD]75[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]3.1.1.2. Định hướng phát triển ngành KBNN đến năm 2020 [/TD]
  [TD]76[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 3"]3.1.2. Quan điểm hoàn thiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN Việt Nam [/TD]
  [TD]78[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD]3.1.2.1. Hoàn thiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN phải dựa trên quan điểm của Đảng và Nhà nước về công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 .[/TD]
  [TD]
  78[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD]3.1.2.2. Hoàn thiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN phải phù hợp với tiến trình đổi mới của đất nước và công cuộc cải cách nền hành chính quốc gia, công khai, minh bạch [/TD]
  [TD]
  79[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD]3.1.2.3. Hoàn thiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN theo hướng hiệu quả và tiết kiệm .[/TD]
  [TD]80[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD]3.1.2.4. Hoàn thiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN phải đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng chế độ theo hướng KBNN làm tổng kế toán quốc gia. Quản lý dự toán chi chặt chẽ và có hệ thống [/TD]
  [TD]
  81[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD]3.1.2.5. Hoàn thiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN theo hướng quản lý chặt chẽ, kịp thời và rõ ràng tất cả các hợp đồng của đơn vị sử dụng NSNN với các nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ theo hướng thực hiện cam kết chi .[/TD]
  [TD]
  83[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"]3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CHẾ KSC THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN VIỆT NAM.[/TD]
  [TD]83[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 3"]3.2.1. Nhóm giải pháp về luật pháp và chính sách [/TD]
  [TD]83[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD]3.2.1.1. Xây dựng đồng bộ hệ thống các văn bản quy định cơ chế KSC thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước theo hướng thống nhất gọn lại hệ thống văn bản KSC [/TD]
  [TD]
  84[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD]3.2.1.2. Bổ sung, sửa đổi một số chế độ, chính sách của Nhà nước cho phù hợp với thực tiễn quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước .[/TD]
  [TD]86[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD]3.2.1.3. Xây dựng và thực hiện cam kết chi đối với đơn vi sử dụng ngân sách nhà nước .[/TD]
  [TD]88[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD]3.2.1.4. Hoàn thiện các hình thức cấp phát ngân sách nhà nước theo hướng hạn chế tiến tới loại bỏ chi ngân sách bằng lệnh chi tiền .[/TD]
  [TD]90[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD]3.2.1.5. Có cơ chế đủ mạnh để thực hiện công khai hóa và minh bạch hóa chi tiêu của các đơn vị sử dụng NSNN [/TD]
  [TD]90[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 3"]3.2.2. Nhóm giải pháp có liên quan đến quy trình và nghiệp vụ kiểm soát .[/TD]
  [TD]91[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD]3.2.2.1. Áp dụng quy trình cấp phát NSNN trực tiếp từ KBNN đến đối tượng sử dụng ngân sách [/TD]
  [TD]91[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD]3.2.2.2. Áp dụng quy trình kiểm soát chi NSNN theo kết quả đầu ra [/TD]
  [TD]91[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 2"][/TD]
  [TD]3.2.2.3. Công khai hóa tại KBNN cơ chế quản lý, điều hành KSC thường xuyên NSNN qua KBNN [/TD]
  [TD]94[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 3"]3.2.3. Nhóm giải pháp về bộ máy và đội ngũ cán bộ .[/TD]
  [TD]94[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 3"]3.2.4. Nhóm giải pháp liên quan đến phân công đầu mối tại KBNN thực hiện cơ chế KSC thường xuyên NSNN thuộc hệ thống KBNN .[/TD]
  [TD]95[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD][/TD]
  [TD="colspan: 3"]3.2.5. Nhóm giải pháp có liên quan đến vấn đề hiện đại hóa KBNN .[/TD]
  [TD]95[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"]3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CHẾ KSC THƯỜNG XUYÊN NSNN QUA KBNN TỈNH NAM ĐỊNH [/TD]
  [TD]97[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"]KẾT LUẬN .[/TD]
  [TD]99[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="colspan: 4"]DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO .[/TD]


  Xem Thêm: Hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Việt Nam ( Lấy ví dụ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Nam Định)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Việt Nam ( Lấy ví dụ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Nam Định) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status