Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông

  Đề tài: Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông
  MỤC LỤC
  lỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG i: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐẤU THẦU 4
  1.1 KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẤU THẦU 4
  1.1.1 Khái niệm: 4
  1.1.2 Vai trò: 7
  1.1.3 Nguyên tắc: 8
  1.2 QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐẤU THẦU TRONG VIỆC MUA SẮM MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DỊCH VỤ THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH 9
  1.2.1 Hình thức đấu thầu: 9
  1.2.2 Hình thức lựa chọn nhà thầu: 10
  1.2.2.1 Đấu thầu rộng rãi: 10
  1.2.2.2 Đấu thầu hạn chế: 10
  1.2.2.3 Chỉ định thầu: 10
  1.2.2.4 Tự thực hiện: 11
  1.2.2.5 Mua sắm trực tiếp: 11
  1.2.2.6 Chào hàng cạnh tranh: 12
  1.2.2.7 Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt: 12
  1.2.3 Phương thức đấu thầu: 12
  1.2.4 Trình tự tổ chức đấu thầu: 13
  1.2.4.1 Kế hoạch đấu thầu của dự án . 13
  1.2.4.2 Trình tự đấu thầu. 13
  1.2.5 Trình tự tham dự đấu thầu mua sắm hàng hóa. 20
  1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐẤU THẦU 25
  3.1 Nguồn nhân lực. 25
  1.3.2 Trình độ tổ chức lập hồ sơ dự thầu. 26
  1.3.3 Tài chính. 26
  1.3.4 Hoạt động Marketing. 27
  1.3.5 Khả năng liên doanh liên kết 28
  1.3.6 Môi trường kinh doanh và cơ chế chính sách của Nhà nước. 28
  1.3.7 Các nhà cung cấp. 29
  1.3.8 Các đối thủ cạnh tranh. 29
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 30
  2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG (COKYVINA). 30
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty COKYVINA: 30
  2.1.2 Ngành nghề kinh doanh. 31
  2.1.3 Sơ đồ bộ máy quản lý Công ty COKYVINA 32
  2.1.4 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong Công ty cổ phần thương mại Bưu chính Viễn thông (COKYVINA). 32
  2.1.5 Các loại hình tham dự thầu tại Công ty COKYVINA 34
  2.1.5.1 Hoạt động tham dự thầu tự doanh thiết bị Bưu chính Viễn thông. 34
  2.1.5.2. Hoạt động tham dự đấu thầu ủy thác của Công ty COKYVINA 35
  2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY COKYVINA 36
  2.2.1 Thành tựu đạt được: 36
  2.2.2 Tình hình tham dự thầu và trúng thầu trong những năm vừa qua. 38
  2.2.2.1 Tình hình về tham dự thầu và trúng thầu tự doanh của Công ty COKYINVA. 38
  2.2.2.2 Tình hình về tham dự và trúng thầu ủy thác của Công ty COKYVINA 40
  2.2.3 Thị phần của Công ty COKYVINA trên thị trường. 42
  2.2.3.1 Thị phần của Công ty COKYVINA trong lĩnh vực tự doanh. 42
  2.2.3.2 Thị phần của Công ty COKYVINA trong lĩnh vực ủy thác. 44
  2.2.4. Phân tích một số gói thầu mà Công ty COKYVINA đã tham gia đấu thầu 45
  2.2.4.1 Gói thầu tự doanh số 1. 45
  2.2.4.2 Gói thầu ủy thác. 48
  2.2.4.3 Gói thầu tự doanh số 2. 51
  2.3 MỘT SỐ YẾU TỐ KHÁCH QUAN CHÍNH ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY COKYVINA 54
  2.3.1 Đặc điểm thị trường ngành trang thiết bị Bưu chính viễn thông. 54
  2.3.2 Môi trường kinh tế: 56
  2.3.3 Môi trường chính trị, pháp luật: 57
  2.3.4 Khách hàng của công ty: 58
  2.3.5 Đối thủ cạnh tranh: 58
  2.3.6 Nhà cung cấp: 59
  2.4 PHÂN TÍCH MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA CÔNG TY COKYVINA TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU TRONG KINH DOANH. 60
  2.4.1 Hạn chế trong mô hình tổ chức và Quản lý. 60
  2.4.2 Hạn chế ở sức cạnh tranh, khả năng liên danh liên kết 62
  2.4.3 Hạn chế trong công tác Marketing. 63
  2.4.4 Hạn chế về Danh mục sản phẩm 64
  2.4.5 Nguồn Nhân lực còn hạn chế. 65
  CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 68
  3.1 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY COKYVINA 68
  3.1.1 Chiến lược phát triển của ngành Bưu chính Viễn thông cho đến năm 2020. 68
  3.1.1.1 Quan điểm 68
  3.1.1.2 Định hướng phát triển các lĩnh vực. 68
  3.1.2 Chiến lược phát triển của Công ty COKYVINA cho đến năm 2015. 70
  3.1.2.1 Định hướng của công ty trong thời gian từ 2006-2010: 70
  3.1.2.2 Định hướng của công ty trong thời gian từ 2010-2015: 71
  3.1.2.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2008-2010. 72
  3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG. 73
  3.2.1 Cơ cấu lại tổ chức bộ máy hoạt động của công ty: 73
  3.2.2 Nâng cao hiệu quả của hoạt động Marketing. 74
  3.2.3 Tăng cường liên danh, liên kết kinh tế. 76
  3.2.4 Nâng cao năng lực tài chính, đẩy mạnh công tác thu hồi nợ và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn. 77
  3.2.5 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực và chất lượng hồ sơ dự thầu. 79
  3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 82
  3.3.1 Kiến nghị đối với nhà nước. 82
  3.3.1.1 Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đấu thầu của Bộ thông tin và truyền thông. 82
  3.3.1.2 Tiếp tục hoàn thiện Luật đấu thầu số 61/2005/QH11. 83
  3.3.1.3 Quản lý việc chống bán phá giá trong đấu thầu. 84
  3.3.2 Kiến nghị với chủ đầu tư 84
  kẾT LUẬN 86

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  BMT: Bên mời thầu
  COKYVINA: Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông Việt Nam
  KDXNK: Kinh doanh xuất nhập khẩu
  KHĐT: Kế hoạch đấu thầu
  KHKDXNK: Kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu
  HSDT: Hồ sơ dự thầu
  HSMT: Hồ sơ mời thầu
  NT: Ngoại thương
  SXKD: Sản xuất kinh doanh
  Tp.: Thành phố
  XNK: Xuất nhập khẩu
  VNPT: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  SƠ ĐỒ 1.1 : Các giai đoẠn tỔ chỨc đẤu thẦu. 14
  BẢng 1.2: Sơ đỒ tham dỰ thẦu mua sẮm hàng hóa. 20
  BẢng 2.1: Sơ đỒ tỔ chỨc. 32
  BẢng 2.2: Tình hình tham dỰ và trúng thẦu tỰ doanh. 38
  BẢng 2.3: Các chỈ tiêu tham dỰ và trúng thẦu tỰ doanh. 40
  BẢng 2.4: Tình hình tham dỰ và trúng thẦu kinh doanh Ủy thác. 40
  BẢng 2.5: Các chỈ tiêu tham dỰ và trúng thẦu kinh doanh Ủy thác. 41
  BẢng 2.6: ThỊ phẦn thỊ trưỜng cáp thông tin. 43
  Hình 2.7: BiỂu đỒ thỊ phẦn tỰ doanh năm 2007. 43
  BẢng 2.8: ThỊ phẦn các Công ty trong lĩnh vỰc kinh doanh Ủy thác. 44
  Hình 2.9: BiỂu đỔ thỊ phẦn Ủy thác năm 2007. 45
  BẢng 2.10: KẾt quẢ đánh giá kỸ thuẬt gói thẦu tỰ doanh sỐ 1. 46
  BẢng 2.11: KẾt quẢ đánh giá tài chính gói thẦu tỰ doanh sỐ 1. 47
  BẢng 2.12: KẾt quẢ đánh giá kỸ thuẬt gói thẦu Ủy thác sỐ 1. 49
  BẢng 2.13: KẾt quẢ đánh giá tài chính gói thẦu Ủy thác sỐ 1. 50
  BẢng 2.14: KẾt quẢ đánh giá kỸ thuẬt gói thẦu tỰ doanh sỐ 2. 52
  BẢng 2.15: KẾt quẢ đánh giá tài chính gói thẦu tỰ doanh sỐ 2. 53
  BẢng 2.16: Danh mỤc các sẢn phẨm tiêu thỤ hàng tỤ doanh năm 2006 64
  BẢng 2.17: BẢng tỶ trỌng nhóm sẢn phẨm năm 2006. 65
  BẢng 2.18: Cơ cẤu lao đỘng cỦa Công ty COKYVINA 66
  BẢng 3.1: KẾ hoẠch sẢn xuẤt kinh doanh giai đoạn 2008-2010. 72
  BẢng 3.2: Sơ đỒ tỔ chỨc lẠi bỘ máy cỦa COKYVINA 74
  BẢng 3.3: Tình hình công nỢ cỦa COKYVINA trong mẤy năm gẦn đây. 78
  BẢng 3.4: MỤc tiêu lỢi nhuẬn khi xây dỰng giá bỎ thẦu. 82
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Nền kinh tế kinh tế thị trường đi liền với sự cạnh tranh, nhưng cùng với cạnh tranh cần phải có nhiều cơ chế đảm bảo quyền bình đằng cho mọi doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Trong số đó cơ chế đấu thầu có vai trò rất quan trọng tạo môi trường lành mạnh và động lực phát triển kinh tế, trong thời kỳ hiện nay năng lực đấu thầu gắn liền với hiệu quả hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp.
  Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông (COKYVINA) là một công ty được cổ phần hoá từ doanh nghiệp nhà nước thành viên của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam (nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam - VNPT), với nhiệm vụ truyền thống chủ yếu là hoạt động thương mại cung cấp, mua sắm thiết bị vật tư chính cho ngành Bưu chính Viễn thông theo các nhiệm vụ và kế hoạch được giao từ Bộ Bưu chính Viễn thông (Nay là Bộ thông tin và truyền thông) và VNPT. Tuy nhiên với sự phát triển rất năng động của nền kinh tế theo xu hướng mở cửa và hội nhập, công ty cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, các cơ chế kinh doanh cũng chuyển từ hình thức kế hoạch, phân phối sang đấu thầu. Gần như mọi hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hiện nay được tiến hành dưới hình thức đấu thầu, với kinh nghiệm lâu năm và các thế mạnh của bản thân, Công ty đã tham dự và thắng thầu nhiều dự án lớn quan trọng đem lại doanh thu, lợi nhuận và vị thế kinh doanh trên thị trường. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế tồn tại trong bộ máy hoạt động làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác đấu thầu của Công ty.
  Thực tế đó đã đặt ra vấn đề cần nghiên cứu về lý luận và thực tiễn, nhằm rút ra các giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông. Do đó tôi đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông” làm luận văn thạc sỹ của mình.

  2. Mục đích nghiên cứu của Luận văn:
  + Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về hoạt động đấu thầu, quy trình, thủ tục của hoạt động đấu thầu mua sắm máy móc, thiết bị, một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác đấu thầu của các doanh nghiệp.
  + Phân tích thực trạng công tác đấu thầu của Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông trong những năm gần đây, những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đấu thầu của Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực của Công ty trong hoạt động đấu thầu.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Luận văn:
  + Đối tượng nghiên cứu của Luận văn là hoạt động đấu thầu của Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông.
  + Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh trong vài năm trở lại đây, trong thị trường Bưu chính Viễn thông của VNPT để làm rõ những hạn chế trong hoạt động đấu thầu của Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Tác giả sử dụng phương pháp luận và những quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và tư duy logic để phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự cần thiết để nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu. Ngoài ra trong quá trình thực hiện luận văn tác giả còn sử dụng các phương pháp như phương pháp tổng hợp, so sánh, phân tích, thống kê, quy nạp, diễn dịch, nhằm tổng hợp về lý luận, phân tích đánh giá năng lực và thực trạng đấu thầu của Công ty. Các số liệu được sử dụng trong bài viết là các số liệu đã công bố, xuất bản chính thức cũng như các nghiên cứu thu thập thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu.
  5. Đóng góp của Luận văn
  Với mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của mình, bằng việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học, luận văn đã có những đóng góp nhất định như sau:
  + Hệ thống hóa các lý luận về đấu thầu, quy trình thủ tục trong công tác đấu thầu và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đấu thầu của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông.
  + Phân tích, đánh giá thực trạng đấu thầu của Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông qua hoạt động đấu thầu tự doanh và hoạt động đấu thầu ủy thác XNK trên cơ sở phân tích một số gói thầu thực tế.
  + Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động đấu thầu của Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông nói riêng và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại bưu chính viễn thông nói chung.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status