Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc tăng cường công tác quản lý tài chính tại Công ty vận tải và xây dựng (tranco)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc tăng cường công tác quản lý tài chính tại Công ty vận tải và xây dựng (tranco)

  Đề tài: Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc tăng cường công tác quản lý tài chính tại Công ty vận tải và xây dựng (tranco)
  MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài:
  Báo cáo tài chính là nguồn thông tin quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn phục vụ chủ yếu cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp, như các cơ quan quản lý Nhà nước, các nhà đầu tư hiện tại và đầu tư tiềm năng, các chủ nợ, nhà quản lý, kiểm toán viên độc lập và các đối tượng khác có liên quan. Thông qua hệ thống Báo cáo tài chính, chúng ta có thể nắm được tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Để hiểu rõ và đánh giá các chỉ tiêu cũng như việc phát hiện tính bất cập trong các Báo cáo tài chính đòi hỏi người đọc báo cáo cần phải kinh qua thực tiễn công việc lập Báo cáo tài chính hoặc chí ít cũng phải được nghiên cứu, đào tạo về lĩnh vực tài chính kế toán. Yêu cầu cơ bản đối với một nhà quản lý kinh tế hay một nhà đầu tư, một đối tác kinh tế, là phải hiểu được tình hình sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua hệ thống báo cáo tài chính. Dù là người trực tiếp tham gia lập Báo cáo tài chính hay sử dụng Báo cáo tài chính thì việc nghiên cứu cách lập và trình bày Báo cáo tài chính là rất cần thiết. Việc chọn đề tài này để nghiên cứu cũng không ngoài mục đích ấy.
  Để nghiên cứu Hệ thống báo cáo tài chính và đánh giá tình hình tài chính một cách chi tiết, cụ thể, tôi tìm hiểu phương pháp lập và trình bày Hệ thống báo cáo tài chính của Công ty Vận tải và Xây dựng (TRANCO). Thông qua các số liệu trong Hệ thống báo cáo tài chính, tôi tính toán và phân tích các chỉ tiêu tài chính nhằm đánh giá, nhận định tình hình tài chính của Công ty. Đây là căn cứ để nâng cao khả năng quản lý tài chính của Công ty.
  2. Mục đích nghiên cứu:
  - Nghiên cứu tình hình thực tiễn tại Công ty Vận tải và Xây dựng (TRANCO) về việc lập và trình bày các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính nhằm hiểu rõ nguồn gốc, mối liên hệ của các số liệu được trình bày trong Hệ thống báo cáo tài chính.
  - Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của việc lập và trình bày Báo cáo tài chính ở Công ty Vận tải và Xây dựng.
  - Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu tài chính trên Hệ thống báo cáo tài chính để nhận xét thực trạng quản lý tài chính của Công ty Vận tải và Xây dựng
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính tại Công ty Vận tải và Xây dựng.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là Hệ thống Báo cáo tài chính và các chỉ tiêu tài chính được tính từ số liệu trên các Báo cáo tài chính của Công ty Vận tải và Xây dựng (TRANCO).
  Luận văn đi sâu nghiên cứu các nội dung:
  - Đánh giá thực trạng lập và trình bày BCTC tại Công ty Vận tải và Xây dựng.
  - Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu tài chính của Công ty
  - Đưa ra một số các giải pháp nhằm hoàn thiện việc lập Báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính ở Công ty TRANCO.
  4. Những đóng góp trong nghiên cứu đề tài
  Trên cơ sở nghiên cứu tình hình lập và trình bày Hệ thống Báo cáo tài chính tại Công ty TRANCO, đề tài đưa ra một số đánh giá về thực trạng Hệ thống báo cáo tài chính, qua đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện Hệ thống báo cáo tài chính. Ngoài ra, thông qua số liệu trên các Báo cáo tài chính, đề tài tiến hành phân tích, đánh giá các chỉ tiêu tài chính nhằm nắm bắt được tình hình tài chính, tình hình hiệu quả sản xuất kinh doanh, trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Sử dụng tổng hợp các phương pháp như: duy vật biện chứng; duy vật lịch sử, kết hợp chặt chẽ giữa các phương pháp phân tích và tổng hợp, hệ thống hoá để từ đó đưa ra ý kiến của cá nhân. Đồng thời kết hợp với lý luận cơ bản của khoa học chuyên ngành kế toán - tài chính và phân tích hoạt động kinh doanh với nội dung quản lý Nhà nước trong nền kinh tế thị trường.
  Về mặt thực tiễn, sẽ áp dụng phương pháp khảo sát thực tế để xem xét đánh giá những mặt tích cực và hạn chế trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tại Công ty Vận tải và Xây dựng. Tính toán các chỉ tiêu tài chính, trên cơ sở đó đánh giá khả năng tài chính và sự biến động tài chính.
  6. Bố cục của luận văn
  Luận văn gồm 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về hệ thống báo cáo tài chính và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
  Chương 2: Thực trạng Hệ thống Báo cáo tài chính với việc phân tích tình hình tài chính tại Công ty Vận tải và Xây dựng (TRANCO)
  Chương 3: Phương hướng hoàn thiện Hệ thống Báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại Công ty Vận tải và Xây dựng (TRANCO)
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  TÓM TẮT LUẬN VĂN
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. 4
  1.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4
  1.1.1 Khái niệm, phân loại và nguyên tắc lập, trách nhiệm lập và gửi Báo cáo tài chính doanh nghiệp. 4
  1.1.2 Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. 8
  1.2 TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 17
  1.2.1 Khái niệm, ý nghĩa và phương pháp phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 17
  1.2.2 Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. 20
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VỚI VIỆC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG (TRANCO) 30
  1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG (TRANCO) 30
  1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty. 30
  1.1.2 Đặc điểm lĩnh vực sản xuất kinh doanh ở Công ty TRANCO 34
  1.1.3 Kết quả kinh doanh chủ yếu của Công ty trong những năm gần đây: 35
  1.1.4 Đặc điểm tổ chức quản lý ở Công ty TRANCO 37
  1.1.5 Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty TRANCO 38
  1.2 THỰC TRẠNG LẬP VÀ TRÌNH BÀY HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRANCO 43
  1.2.1 Bảng Cân đối kế toán (Mẫu số B01a-DN) 44
  1.2.2 Báo cáo kết quả kinh doanh (Mẫu số B02-DN) 51
  1.2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03a-DN) 53
  1.2.4 Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN) 57
  1.3 HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VỚI VIỆC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRANCO 58
  1.3.1 Thực trạng tình hình tài chính của Công ty TRANCO 58
  1.3.2 Thực trạng đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 63
  1.3.3 Thực trạng thanh toán và khả năng thanh toán tại Công ty TRANCO 67
  1.3.4 Tình hình hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TRANCO 74
  CHƯƠNG 3 PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG (TRANCO) 82
  2.1 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRANCO. 82
  2.1.1 Đánh giá hệ thống báo cáo tài chính của Công ty TRANCO 82
  2.1.2 Đánh giá tình hình tài chính của Công ty TRANCO. 87
  2.2 HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRANCO 91
  2.2.1 Hoàn thiện Hệ thống báo cáo tài chính. 91
  2.2.2 Một số biện pháp quản lý tài chính tại Công ty TRANCO 100
  2.3 ĐIỀU KIỆN ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRANCO 104
  2.3.1. Đối với nhà nước. 105
  2.3.2 Đối với Công ty TRANCO 108
  KẾT LUẬN 110
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  BCLCTT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  BCTC Báo cáo tài chính
  CĐKT Cân đối kế toán
  DN Doanh nghiệp
  IAS Chuẩn mực kế toán quốc tế
  IASC Uỷ ban chuẩn mực kế toán quốc tế
  KQHĐKD Kết quả hoạt động kinh doanh
  SXKD Sản xuất kinh doanh
  TK Tài khoản
  TMBCTC Thuyết minh báo cáo tài chính
  TRANCO Công ty Vận tải và Xây dựng
  VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam
  XDCB Xây dựng cơ bản

  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ
  I. BẢNG
  Bảng 1.1: Thời hạn lập và nơi nhận báo cáo tài chính. 8
  Bảng 2.1: Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản trong quá trình phát triển của Công ty Vận tải và Xây dựng TRANCO 31
  Bảng 2.2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 3 năm gần đây. 36
  Bảng 2.3: Cơ cấu tài sản của Công ty TRANCO 59
  Bảng 2.4: Cơ cấu nguồn vốn của Công ty Tranco. 62
  Bảng 2.5: Bảng phân tích nguồn tài trợ tài sản. 64
  Bảng 2.6: Nhu cầu vốn lưu động thường xuyên. 66
  Bảng 2.7: Phân tích tình hình thanh toán của Công ty TRANCO 68
  Bảng 2.8: Chi tiêu phản ánh khả năng thanh toán. 71
  Bảng 2.9: Bảng phân tích khả năng thanh toán. 73
  Bảng 2.10: Bảng tính tài sản bình quân. 74
  Bảng 2.11: Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản. 75
  Bảng 2.12: Phân tích tốc độ luân chuyển TSLĐ 78
  Bảng 3.1: Cơ cấu lại các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán. 93
  Bảng 3.2: Cơ cấu lại các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả sản. 96
  xuất kinh doanh. 96
  Bảng 3.3: Cơ cấu lại các chỉ tiêu trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 99
  II. BIỂU
  Biểu 2.1: Tình hình biến động doanh thu của Công ty qua các năm 32
  Biểu 2.2: Tình hình sử dụng lao động của Công ty qua các năm 32
  Biểu 2.3: Tình hình thu nhập bình quân đầu người qua các năm 33
  Biểu 2.4 : Tình hình lợi nhuận sau thuế của Công ty qua các năm 34
  III. SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty TRANCO 38
  Sơ đồ 2.2: Quy trình hạch toán tại Công ty Vận tải và Xây dựng (TRANCO) 40
  Sơ đồ 2.3: Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán được áp dụng tại Công ty TRANCO. 42
  [TABLE]
  [TR]
  [TD][TABLE="width: 100%"]
  [TR]
  [TD][/TD]


  Xem Thêm: Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc tăng cường công tác quản lý tài chính tại Công ty vận tải và xây dựng (tranco)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính với việc tăng cường công tác quản lý tài chính tại Công ty vận tải và xây dựng (tranco) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status