Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý hoạt động tiêu thụ tại Công ty cổ phần Bitexco Na

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý hoạt động tiêu thụ tại Công ty cổ phần Bitexco Na

  Đề tài: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý hoạt động tiêu thụ tại Công ty cổ phần Bitexco Nam Long
  MỤC LỤC Trang
  Danh mục các chữ viết tắt iv
  Danh mục bảng, biểu, sơ đồ. v
  PHẦN MỞ ĐẦU i
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ 4
  1.1 Hệ thống kiểm soát nội bộ. 4
  1.1.1 Kiểm soát nội bộ (Internal control) 4
  1.1.2 Các bộ phận hợp thành hệ thống kiểm soát nội bộ. 7
  a) Môi trường kiểm soát 7
  b) Đánh giá rủi ro. 11
  c) Hoạt động kiểm soát 13
  d) Thông tin và truyền thông. 18
  e) Giám sát 21
  1.1.3 Vai trò và trách nhiệm của các đối tượng có liên quan đến kiểm soát nội bộ 22
  a) Hội đồng quản trị 22
  b) Ban giám đốc. 23
  c) Kiểm toán nội bộ. 23
  d) Nhân viên. 24
  1.1.4 Những hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ. 25
  1.2Tiêu thụ sản phẩm và nội dung của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 26
  1.2.1 Tiêu thụ sản phẩm 26
  1.2.2 Nội dung của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 28
  1.3 Vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc tăng cường kiểm soát rủi ro trong khâu tiêu thụ. 29
  1.3.1 Khái niệm về quản trị rủi ro trong khâu tiêu thụ sản phẩm 29
  1.3.2 Vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc tăng cường kiểm soát rủi ro trong khâu tiêu thụ. 30
  1.3.3 Một số hệ thống quản trị đang được áp dụng trong doanh nghiệp 31
  a) Hệ thống tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000. 31
  b) Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM 34
  c) Phương pháp quản lý 6 Sigma. 37
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BITEXCO NAM LONG 41
  2.1 Tổng quan về Công ty cổ phần Bitexco Nam Long và thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong công ty. 41
  2.1.1 Sự hình thành và phát triển. 41
  a) Sự hình thành. 41
  b) Quá trình phát triển của Công ty CP Bitexco Nam Long. 43
  2.1.2 Tổng quan hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 46
  a) Đặc điểm về thị trường tiêu thụ: 46
  b) Đặc điểm về sản phẩm 48
  c) Đặc điểm về hoạt động tiêu thụ sản phẩm 50
  2.2 Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý hoạt động tiêu thụ tại Công ty cổ phần Bitexco Nam Long. 56
  2.2.1 Thực trạng môi trường kiểm soát 56
  a) Triết lý quản lý và phong cách hoạt động. 56
  b) Hội đồng quản trị và ban kiểm soát 58
  c) Cơ cấu tổ chức và cách thức phân định quyền hạn, trách nhiệm trong Công ty 59
  d) Chính sách nhân sự 63
  2.2.2 Thực trạng hoạt động đánh giá rủi ro tại Công ty. 65
  2.2.3 Thực trạng hoạt động kiểm soát của Công ty. 67
  2.2.4 Thực trạng hệ thống thông tin và truyền thông. 74
  2.2.5 Thực trạng về hoạt động giám sát của Công ty. 76
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BITEXCO NAM LONG 77
  3. 1Sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty 77
  3.2 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiếm soát nội bộ trong khâu tiêu thụ tại Công ty. 82
  3.2.1 Phương hướng hoàn thiện. 82
  3.2.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý hoạt động tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long. 83
  a) Giải pháp hoàn thiện môi trường kiểm trong công ty. 83
  b) Giải pháp hoàn thiện hệ thống đánh giá rủi ro. 87
  c) Đề xuất cơ chế kiểm soát trong khâu tiêu thụ: 90
  d) Hoàn thiện hệ thống thông tin và truyền thông. 95
  e) Xây dựng hệ thống giám sát và thẩm định. 98
  KẾT LUẬN 100
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 102

  Danh mục bảng, biểu, sơ đồ
  Bảng 1.1 - Danh mục 6 công cụ chủ yếu khi triển khai 6 Sigma
  Bảng 2.1 - Quy trình bán hàng của Công ty
  Bảng 2.2 - Danh sách cổ đông sáng lập Công ty
  Bảng 3.1 - Ước lượng rủi ro trong quy trình bán hàng của Công ty
  Bảng 3.2 - Ước lượng rủi ro trong quy trình sản xuất của Công ty
  Bảng 3.3 - Các thủ tục đề nghị phê duyệt đối với đối với quy trình bán hàng
  Bảng 3.4 - Các thủ tục đề nghị phê duyệt đối với quy trình sản xuất
  Biểu 2.1 - Kim ngạch XK của Công ty giai đoạn 2001-2007
  Biểu 2.2 - Kim ngạch XK theo thị trường của Công ty năm 2007
  Sơ đồ 2.1 - Quy trình kéo sợi
  Sơ đồ 2.2 - Quy trình may – thu hóa
  Sơ đồ 2.3 - Sơ đồ trình tự thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ
  Sơ đồ 2.4 - Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty
  Sơ đồ 3.1 - Sơ đồ đề xuất hệ thống thông tin quản lý hoạt động bán hàng
  Sơ đồ 3.2 - Sơ đồ đề xuất hệ thống thông tin quản lý trong công ty
  Sơ đồ 3.3 - Sơ đồ đề xuất hệ thống thông tin kế toán trong quy trình mua hàng – bán hàng

  Phần mở đầu
  Công ty CP Bitexco Nam Long là một doanh nghiệp chuyên về sản xuất xuất khẩu mặt hàng khăn bông. Trong thời gian qua, Công ty đã không ngừng phát triển và trở thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất ở Miền Bắc chuyên về sản phẩm này. Trong xu thế mới, bên cạnh những thuận lợi về môi trường kinh doanh, về lợi thế so sánh, Công ty cũng phải đối mặt với những khó khăn và thách thức mới do sức ép cạnh tranh ngày một lớn. Nhằm mục tiêu thúc đẩy hoạt động tiêu thụ tại công ty bằng cách hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý hoạt động tiêu thụ tại Công ty CP Bitexco Nam Long”. Phương pháp nghiên cứu chung của luận văn là kết hợp giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, trên cơ sở đó sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, chứng minh để nghiên cứu và đề xuất các giải pháp thực hiện. Nội dung luận văn gồm 3 chương chính là:
  Chương I: Lý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ và vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý hoạt động tiêu thụ.
  Chương II: Thực trạng kiểm soát nội bộ trong quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phẩn Bitexco Nam Long;
  Chương III: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện hệ thống kiếm soát nội bộ trong quản lý hoạt động tiêu thụ tại Công ty Cổ phẩn Bitexco Nam Long.


  Xem Thêm: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý hoạt động tiêu thụ tại Công ty cổ phần Bitexco Na
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý hoạt động tiêu thụ tại Công ty cổ phần Bitexco Na sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status